Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.

Komplexní zpracování problematiky hmotného a nehmotného majetku

Publikace kontinuálně reaguje na neustále se vyvíjející problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku a v neposlední řadě i ve vztahu k měnícím se ekonomickým podmínkám. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále proměnlivou, svědčí skutečnost, že jde již o 18. aktualizované vydání této publikace.

Komentář zákona, stanoviska, výklady, názorné příklady

Oproti jiným publikacím věnovaným stejné problematice nemá tato rozsah zbytečně navýšený mnoha stránkami úplného znění zákona o daních z příjmů, který si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři knihy naopak příslušná ustanovení zákona komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku a některými výpočtovými příklady.Celá publikace je proložena několika desítkami situačních příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích evidován, odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku.

Aktuálnost znění zákona s ohledem na legislativní změny

Publikace vychází z aktuálního znění zákona a zohledňuje veškeré legislativní změny účinné ke dni autorské uzávěrky.


autoři: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 5. 6. 2019, 352 stran
ISBN: 978-80-7554-219-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 9
I. Druhy hmotného a nehmotného majetku - str. 11
A. Hmotný majetek - str. 14
1. Samostatné hmotné movité věci - str. 14
1.1 Zabudované samostatné hmotné movité věci - str. 17
1.2 Soubory hmotných movitých věcí - str. 21
2. Budovy, domy a jednotky - str. 22
3. Stavby - str. 24
3.1 Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 25
4. Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 26
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 26
6. Jiný majetek - str. 27
6.1 Technické zhodnocení, které nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku - str. 27
6.2 Výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť - str. 29
6.3 Technické rekultivace- str. 29
6.4 Výdaje související s finančním leasingem - str. 29
6.5 Právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví - str. 31
7. Vymezení okamžiku vzniku hmotného majetku - str. 33
8. Uplatnění odpisů majetku v daňových výdajích (nákladech) - str. 34
B. Nehmotný majetek - str. 36
1. Zřizovací výdaje - str. 40
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - str. 41
3. Software - str. 41
4. Ocenitelná práva - str. 42
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - str. 43
6. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč - str. 43
7. Goodwill - str. 43
8. Nehmotný majetek pořízený na dobu určitou - str. 45
C. Změny limitů - str. 45
II. Pořízení hmotného a nehmotného majetku a jeho evidence - str. 48
1. Daňová evidence a jednoduché účetnictví - str. 48
1.1 Pořízení majetku koupí za hotové - str. 48
1.2 Pořízení majetku na fakturu - str. 49
1.3 Pořízení majetku ve vlastní režii - str. 49
1.4 Získání majetku bezúplatně - str. 50
1.5 Pořízení majetku formou finančního leasingu - str. 51
2. Evidence v účetnictví - str. 53
2.1 Pořízení majetku koupí za hotové - str. 53
2.2 Pořízení majetku na fakturu - str. 53
2.3 Pořízení majetku ve vlastní režii - str. 54
2.4 Získání majetku bezúplatně - str. 54
2.5 Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu - str. 56
III. Hmotný a nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 58
A. Hmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 58
B. Nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 61
IV. Vstupní cena - str. 63
1. Vstupní cena u majetku pořízeného úplatně - str. 63
2. Vstupní cena u majetku pořízeného ve vlastní režii - str. 69
3. Vstupní cena u majetku získaného převodem práva - str. 69
4. Vstupní cena u majetku nabytého bezúplatně - str. 70
5. Vstupní cena majetku nabytého jiným způsobem - str. 70
6. Vstupní cena technického zhodnocení majetku, který není vymezen zákonem jako hmotný majetek - str. 71
7. Vstupní cena při přemístění majetku ze zahraničí – přepočtená zahraniční cena - str. 71
8. Vstupní cena převzatá od původního majitele - str. 72
9. Společné problémy stanovení vstupní ceny - str. 72
9.1 Technické zhodnocení v prvním roce odpisování - str. 72
9.2 Vstupní cena a daně - str. 73
9.2.1 DPH - str. 73
9.2.2 Ostatní daně - str. 74
9.3 Změny vstupní ceny - str. 74
9.4 Zahrnutí části úroků do vstupní ceny - str. 76
9.5 Vstupní cena u majetku pořízeného s dotací - str. 77
9.6 Náklady nezahrnované do vstupní ceny - str. 78
9.7 Vstupní cena a technické zhodnocení - str. 78
9.8 Vstupní cena u majetku ve spoluvlastnictví - str. 80
9.9 Vstupní cena a vyvolaná investice - str. 80
9.10 Vstupní cena při pokračování v odpisování vloženého majetku - str. 81
9.11 Vstupní cena po provedení technického zhodnocení nájemcem u odpisovatele při ukončení nájmu - str. 82
10. Zvláštnost při pořizování nehmotného majetku - str. 82
V. Technické zhodnocení - str. 83
1. Definice technického zhodnocení - str. 83
2. Důsledky technického zhodnocení - str. 85
3. Závazné posouzení technického zhodnocení - str. 86
4. Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 87
VI. Zásady odpisování - str. 88
1. Roční odpis hmotného majetku - str. 88
2. Polovina ročního odpisu hmotného majetku - str. 90
2.1 Majetek evidovaný ke konci zdaňovacího období - str. 90
2.2 Majetek evidovaný na začátku zdaňovacího období - str. 90
3. Žádný odpis - str. 92
4. Účetní odpis - str. 97
5. Daňový odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 97
6. Odpisování po provedení technického zhodnocení - str. 100
6.1 Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 100
6.1.1 Rovnoměrně odpisovaný majetek - str. 100
6.1.2 Zrychleně odpisovaný majetek - str. 100
6.1.3 Výjimky z výše uvedeného postupu odpisování technického zhodnocení hmotného majetku - str. 101
6.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 101
6.2.1 Technické zhodnocení nehmotného majetku u poplatníků s daňovou evidencí - str. 101
6.2.2 Technické zhodnocení nehmotného majetku u poplatníků s účetnictvím - str. 101
7. Odpisování při změně zákona - str. 102
7.1 Změna odpisové skupiny - str. 102
7.2 Prodloužení doby odpisování - str. 102
7.3 Jiná změna zákona - str. 103
7.3.1 Zavedení samostatného způsobu odpisování technologií pro výrobu elektřiny ze slunečního záření - str. 103
VII. Nositelé odpisů – kdo může odpis uplatnit - str. 104
1. Odpisovatel - str. 104
2. Nájemce - str. 105
2.1 Pacht obchodního závodu - str. 105
2.2 Technické zhodnocení pronajatého majetku a výdaje související s leasingem (§ 26 odst. 3 písm. a) a písm. c) zákona) - str. 106
3. Technická rekultivace - str. 112
4. Zajištění dluhu převodem práva - str. 112
5. Hmotný majetek na cizím pozemku - str. 112
6. Nepeněžité vklady - str. 112
6.1 Nabytí hmotného a nehmotného majetku vkladem - str. 112
6.2 Nabytí hmotného a nehmotného majetku přemístěním - str. 113
VIII. Způsoby odpisování - str. 114
1. Pokračování v započatém odpisování - str. 116
2. Způsoby odpisování - str. 121
2.1 Rovnoměrné odpisování (§ 31 zákona) - str. 121
2.2 Zrychlené odpisování (§ 32 zákona) - str. 129
2.2.1 Zrychlené odpisování majetku bez technického zhodnocení - str. 131
2.2.2 Zrychlené odpisování majetku s provedeným technickým zhodnocením - str. 133
2.3 Časové odpisování - str. 136
2.3.1 Pronajímaný hmotný movitý majetek u finančního leasingu - str. 136
2.3.2 Majetek včetně staveb s omezenou dobou trvání - str. 138
2.3.3 Technické zhodnocení nemovité kulturní památky - str. 139
2.3.4 Matrice, zápustky, formy, modely a šablony - str. 139
2.3.5 Právo užívání nehmotného majetku na dobu určitou - str. 140
2.3.6 Společná pravidla pro časové odpisování - str. 140
2.4 Odpis dospělých zvířat a jejich skupin - str. 142
2.5 Odpis nehmotného majetku - str. 143
2.5.1 Účetní odpis goodwillu - str. 146
2.5.2 Nehmotný majetek v daňové evidenci - str. 146
2.6 Účetní odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 147
2.7 Časové odpisování technického zhodnocení nehmotného majetku - str. 147
2.7.1 Technické zhodnocení v průběhu odpisování - str. 147
2.7.2 Technické zhodnocení odepsaného nehmotného majetku- str. 148
2.7.3 Technické zhodnocení odepsaného nehmotného majetku s právem užívání na dobu určitou při prodloužení doby užívání - str. 148
3. Mimořádné odpisy - str. 149
3.1 Technické zhodnocení u majetku, u něhož jsou uplatněny mimořádné odpisy - str. 153
4. Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 154
4.1 Odpisy technického zhodnocení majetku k výrobě solární energie - str. 154
5. Komponentní odpisování - str. 154
IX. Postup odpisování - str. 157
1. Stanovení vstupních informací - str. 157
2. Určení odpisové skupiny - str. 158
3. Volba způsobu odpisování - str. 167
4. Výpočet odpisů - str. 168
5. Výpočet odpisů při nové registraci k DPH a při zrušení registrace k DPH - str. 168
5.1 Odpisy při nové registraci k DPH - str. 168
5.2 Odpisy při zrušení registrace k DPH - str. 171
X. Likvidace majetku - str. 174
1. Zůstatková cena - str. 174
2. Ukončení odpisování - str. 174
3. Likvidace majetku a zůstatková cena - str. 177
4. Likvidace neodpisovaného majetku - str. 180
5. Proúčtování zůstatkových cen v účetnictví - str. 181
XI. Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu - str. 183
1. Podmínky finančního leasingu - str. 183
1.1 Podmínky finančního leasingu do 31. 12. 2007 - str. 183
1.2 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2008 - str. 184
1.3 Podmínky finančního leasingu od 1. 4. 2009 - str. 188
1.4 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2011 - str. 189
1.5 Podmínky finančního leasingu od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010 (pomoc při řešení hospodářské krize) - str. 191
1.6 Finanční leasing hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 192
1.7 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2015 - str. 194
2. Výpočet měsíční splátky úplaty za finanční leasing - str. 197
3. Ukončení finančního leasingu - str. 205
4. Nájemné při postoupení finančního leasingu - str. 206
XII. Péče o majetek - str. 208
1. Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 208
2. Inventarizace majetku - str. 211
XIII. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání - str. 214
XIV. Vybraná ustanovení - str. 218
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném k 1. 4. 2019 - str. 218
Pokyn GFŘ D–22 - str. 315
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 328
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví - str. 335
Příklady obsažené v publikaci - str. 348

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.