Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních profesí jako pomoci či nějaké jiné role při řešení složitých životních situací reálných lidí, které jsou často emočně vypjaté a jde v nich o hodně. Mohou tak snadno svádět ke snaze dosáhnout svého cíle za každou cenu. Nejčastěji se profesně etické problémy týkají otázek mlčenlivosti, střetu zájmů, odměňování právníků či obecně regulace jednotlivých právních profesí. Tam to ale nekončí.

Profesní etika se ptá i na roli, kterou jako právníci máme ve společnosti, a na odpovědnost, která se s touto rolí pojí. Odpovědi na tyto otázky hledají právníci takřka po celém světě. Podané odpovědi však silně ovlivňuje, v jaké zemi se zrovna právník nachází, zda jde o zemi angloamerického nebo kontinentálního systému práva, jak je tam rozvinutá demokracie a právní stát. V České republice narážíme v tomto ohledu na zásadní deficit, protože mnohé z otázek, které tato kniha do hloubky analyzuje, zde zatím nebyly zásadněji diskutovány. Naším cílem proto je vyvolat ve čtenářích co možná nejvíce profesně etických otázek, na které poté společně můžeme hledat odpovědi.

Celá kniha je postavená na komparativním přístupu, proto zaručuje, že čtenáře v přemýšlení o profesní etice právníků vytáhne z českých reálií a obohatí je o přístupy mnoha zemí z různých kontinentů. Bude díky tomu cennou pomůckou při řešení běžných etických dilemat každodenní právní praxe. Může však také napomoci při rozhodování příslušných orgánů o etických proviněních právníků. V neposlední řadě knihu ocení studenti, kteří na jedné z českých právnických fakult budou navštěvovat výuku profesní etiky.

Spoluautory anglické verze všech kapitol jsou James E. Moliterno a Paul D. Paton. Překlad všech kapitol z angličtiny provedl Martin Kopa. Doplnění pasáží relevantních z pohledu České republiky provedli Martin Kopa, Maxim Tomoszek a Vítězslav Dohnal.

autor: James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 12. 2017, 212 stran
ISBN: 978-80-7552-838-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva ke druhému americkému vydání - str. XIII
Poděkování - str. XV
Předmluva k prvnímu českému vydání - str. XVII
Předmluva JUDr. Josefa Baxy, předsedy Nejvyššího správního soudu ČR - str. XIX
Předmluva advokátní kanceláře Havel & Partners - str. XXI
Použité rozsudky - str. XXIII
1 Role právníka  - str. 1
A Role právníka - str. 1
B Role právníka v zemích kontinentálního systému práva a v zemích common law - str. 2
1 Spojené státy - str. 3
2 Japonsko - str. 5
3 Evropská unie - str. 7
4 Rusko - str. 8
5 Česká republika  - str. 9
2 Regulace právníků - str. 11
A Přijetí do praxe (vstup do komory) - str. 11
1 Tradiční cesty k přijetí do praxe v domovském státě právníka - str. 12
2 Přijetí do praxe v jiném než domovském státě - str. 15
3 Všeobecná dohoda o obchodu a službách (GATS) - str. 19
B Vlastnictví poskytovatelů právních služeb  - str. 22
C Stavovská disciplína - str. 23
1 Spojené státy  - str. 23
2 Evropská unie - str. 24
3 Japonsko - str. 25
4 Česká republika - str. 25
D Dostupnost náhrady škody za profesní pochybení a další kontrolní mechanismy mimo dohled komory - str. 26
1 Spojené státy - str. 26
2 Evropská unie  - str. 27
3 Japonsko - str. 27
4 Česká republika - str. 27
E Povinnosti zmocněnce - str. 28
1 Spojené státy  - str. 28
2 Evropská unie - str. 29
3 Česká republika - str. 30
F Výběr práva - str. 31
1 Spojené státy - str. 31
2 Evropská unie - str. 31
3 Japonsko - str. 32
4 Česká republika - str. 32
3 Definování a utváření vztahu mezi právníkem a klientem - str. 35
A Vstup do vztahu mezi klientem a advokátem a jeho ukončení - str. 35
1 Základní koncepty a povinnosti - str. 35
2 Nezávislost právníka a multidisciplinární praxe (MDP) - str. 38
3 Spojené státy - str. 40
4 Evropská unie - str. 43
5 Česká republika - str. 45
B Substituce právníka - str. 46
C Problém přeshraniční praxe – sdružování právníků v zahraniční jurisdikci - str. 47
4 Odměňování právníků - str. 53
A Regulace odměn  - str. 53
1 Podmíněné odměny - str. 53
2 Tarify - str. 58
3 Přechod odměn - str. 60
4 Volba práva ohledně odměn - str. 61
5 Česká republika - str. 62
B Zastupování nemajetných klientů a klientů s nízkými příjmy - str. 64
1 Zajištění právních služeb vládou - str. 64
2 Právní služby pro bono - str. 65
3 Právo na právní pomoc v civilních věcech - str. 66
4 Česká republika - str. 68
5 Mlčenlivost  - str. 71
A Povinnost mlčenlivosti a vztah důvěrnosti – obecné principy a srovnání - str. 72
1 Spojené království - str. 74
2 Kontinentální země  - str. 75
3 Japonsko - str. 77
4 Čína - str. 78
5 Výjimky z mlčenlivosti - str. 79
6 Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrnosti vztahu advokáta a klienta v České republice - str. 81
6 Neslučitelné vztahy - str. 89
A Loajalita vůči klientovi; neslučitelné vztahy právníků - str. 89
B Nezávislost - str. 90
C Standardy - str. 91
1 Standardy v USA - str. 91
2 Evropské standardy - str. 94
3 Japonské standardy - str. 95
4 Australské a novozélandské standardy - str. 96
5 Česká republika - str. 97
D Něco více k přičítanému vyloučení  - str. 98
7 Zvláštní otázky zastupování právnických osob - str. 103
A Vztah důvěrnosti mezi právníkem a klientem - str. 103
1 In-house právník - str. 103
2 Rozsah ochrany důvěrnosti - str. 105
3 Problém mezinárodní ochrany důvěrnosti vztahu právníka a klienta - str. 105
B Korporátní whistle-blowing - str. 109
C Zákon o zahraničním korupčním jednání v112
8 Povinnosti vůči soudu a jiným - str. 119
A Povinnosti vůči soudu - str. 119
1 Chování s ohledem na soudní řízení  - str. 119
2 Nepříznivý právní názor - str. 120
3 Falešné důkazy a křivá výpověď klienta - str. 122
4 Vyvozování nepravdivých závěrů - str. 125
5 Veřejnost řízení - str. 126
B Povinnosti vůči jiným - str. 129
1 Zastoupené osoby – pravidlo „žádného kontaktu“ - str. 129
2 Nezastoupené osoby – svědci - str. 131
3 Povinnosti vůči jiným advokátům – profesionalismus a slušnost - str. 137
4 Povinnosti vůči jiným – zákaz diskriminacev138
9 Reklama a nabídka služebv143
A Spojené státy - str. 144
B Japonsko - str. 147
C Litva - str. 148
D Finsko - str. 149
E Česká republika - str. 149
F Evropská unie obecně - str. 150
10 Chování soudce - str. 155
A Úvod a nestrannost - str. 155
B Nezávislost - str. 156
C Korupce soudců  - str. 161
D Obecné soudcovské standardy - str. 162
1 Evropské soudcovské standardy - str. 162
2 Standardy chování soudce v Japonsku a Pacifické Asii - str. 171
3 Americké standardy - str. 175
E Závěr  - str. 178
Rejstřík  - str. 181

Další nabídka k tématu

Nezávislost soudní moci

Nezávislost soudní moci

Vojtěch Šimíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Soudní dohled

Soudní dohled

Radek Visinger - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným výkladem stěžejních témat dohledu: průtahy v řízení a ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní psaní

Právní psaní

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. První ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Oldřich Solanský - C. H. Beck

Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1318 - Advokáti, soudci a soudy, notáři, znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo ke změnám v zákoně o advokacii, v zákoně o soudech a soudcích (zejména ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Etický kodex advokáta, Komentář

Etický kodex advokáta, Komentář

Daniela Kovářová, Tomáš Sokol - Wolters Kluwer, a. s.

Advokát je při výkonu svého povolání vázán nejen zákony jako všichni ostatní podnikatelé, ale navíc ještě řadou stavovských předpisů, v jejichž spleti nemusí být vždy snadné se vyznat. Jedním ze základních stavovských předpisů je tzv. etický kodex ČAK – usnesení představenstva České ...

Cena: 575 KčKOUPIT

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, ...

Cena: 847 KčKOUPIT

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Jiří Grygar - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.