Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


10

ROZHODNUTÍ
o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Č. j. MF-8118/2022/3901-2
PID: MFCRCXDCKV

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministr financí rozhodl podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

I.

Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám, u nichž převažující část příjmů, přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6, 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), za dotčené zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy a kteří tuto skutečnost způsobem podle § 71 daňového řádu oznámí příslušnému správci daně při podání řádného, popř. dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za dotčené zdaňovací období,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu nebo úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu, vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022, za podmínky, že k úhradě daně, k níž se předmětný úrok váže, dojde nejpozději dne 31. 10. 2022.

II.

Poplatníkům daně silniční

promíjím

zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2022 podle § 10 zákona č. 16/1993  Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti s mimořádnou událostí – ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022 se ministr financí rozhodl využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění některých sekundárních dopadů této mimořádné události na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice, mezi něž patří zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot, přistoupit v rozsahu uvedeném ve výrocích tohoto rozhodnutí k hromadnému prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky na dani z přidané hodnoty a záloh na daň silniční. Subjektům působícím v dopravě tak budou do určité míry kompenzovány zvýšené náklady na dopravu a zmírněny problémy s peněžními toky způsobené předmětnou mimořádnou událostí. Rozhodnutí zároveň vhodným způsobem doplňuje stávající individuální instituty umožňující eliminovat negativní efekt spojený se zvýšením cen pohonných hmot v návaznosti na mimořádnou událost na území Ukrajiny. Prominutím záloh na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.

Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na dani z přidané hodnoty bude tímto rozhodnutím prominut postiženým subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů, přičemž u fyzických osob se uvažují pouze příjmy dle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů, pochází z podnikání v dopravě. Prominutí je zároveň podmíněno tím, že daňový subjekt skutečnost, že převažující část jeho příjmů ve zdaňovacím období, za které podává řádné nebo dodatečné daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, pochází z podnikání v dopravě, oznámí příslušnému finančnímu úřadu při podání tohoto daňového přiznání způsobem podle § 71 daňového řádu.

Předmětným rozhodnutím bude dotčeným subjektům prominut úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022, za podmínky, že k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky váže, dojde nejpozději dne 31. 10. 2022. Tímto rozhodnutím nedochází k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, tj. daňová přiznání k dani z přidané hodnoty je stále nutno podávat v zákonné lhůtě. Prominutím úroku z prodlení však fakticky dojde ke stanovení náhradní splatnosti daně a příslušné nedoplatky nebudou Finanční správou České republiky vymáhány.

V případě záloh na daň silniční nebylo s ohledem na velké množství postižených subjektů zvoleno řešení na individuální bázi postupem správce daně podle § 174 odst. 5 daňového řádu (tj. stanovením záloh v odůvodněných případech jinak či povolením výjimky z povinnosti daň zálohovat), které by vyžadovalo vyhotovení a doručení velkého množství rozhodnutí, ale bylo upřednostněno vydání rozhodnutí o hromadném prominutí záloh, které přinese výrazně menší administrativní náklady jak na straně poplatníků, tak i správce daně. Rovněž byla zohledněna skutečnost, že je aktuálně připravována novela zákona o dani silniční, která by měla vést k významné redukci osob, které budou povinny tuto daň hradit, a zároveň k významnému snížení této daně pro její poplatníky. Změna by přitom měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022. Hromadné prominutí záloh tak představuje nejhospodárnější a nejefektivnější cestu, jak předejít tomu, aby docházelo ke zbytečné úhradě záloh a jejich následnému vracení. Zvolené řešení se proto jeví proporcionální jak z hlediska volby nástroje k dosažení vytýčeného cíle, tak z hlediska intenzity stávající situace vyvolané výše popsanou mimořádnou událostí.

S ohledem na výše uvedené ministr financí rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

Ing. Zbyněk Stanjura, v. r.
ministr financí

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

ÚZ č. 1561 - Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se zásadně mění všechny zákony obsažené v této publikaci: zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani silniční a zákon o dani z hazardních her. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí ... pokračování

Cena: 87 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.