Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


9

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-55
pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. I

Veřejné zakázky

Odvod se stanovuje pouze z částky dotace1 použité na financování předmětné veřejné zakázky (dále jen „částka použitá na financování předmětné veřejné zakázky“).

1. porušení povinnosti stanovit lhůtu pro podání nabídky/žádosti o účast v minimální stanovené délce
rozsah zkrácení lhůty činí 85 % až 100 % z požadované délky lhůty nebo lhůta činí 5 dní a méně
odvod:
100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty činí 50 % až méně než 85 % z požadované délky lhůty
odvod:
25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty činí 30 % až méně než 50 % z požadované délky lhůty
odvod:
10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty činí méně než 30 % z požadované délky lhůty
odvod:
5 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
2. neoprávněné stanovení kratší lhůty pro doručení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace oproti délce lhůty pro podání nabídky
délka lhůty představuje méně než 50 % délky lhůty pro podání nabídek
odvod:
25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 60 %, minimálně však 50 % délky lhůty pro podání nabídek
odvod:
10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 80 %, minimálně však 60 % délky lhůty pro podání nabídek
odvod:
5 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 100 %, minimálně však 80 % délky lhůty pro podání nabídek
odvod:
0,1 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
3. střet zájmů osob podílejících se na průběhu zadávacího řízení či osob, které mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení
odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
4. závažné úmyslné jednání zadavatele za účelem znemožnění hospodářské soutěže
odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 50 %
5. kartelové dohody2 mezi uchazeči o veřejnou zakázku
odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10 %
6. neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU3
odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 25 %
7. neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU (pokud zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů)
odvod: 25 % – 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
8. neprovedení zadávacího řízení
odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 35 %
9. provedení zadávacího řízení v neodpovídajícím režimu
odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
10. zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění při nesplnění podmínek jeho použití4
odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 25 %
11. neoprávněné zadání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění týkající se překročení zákonného limitu hodnoty původní veřejné zakázky5
odvod: 100 % z částky použité na financování víceprací, které překračují zákonný limit hodnoty původní veřejné zakázky
12. neoprávněné rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky
odvod: 25 % – 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
13. neodůvodněné nerozdělení veřejné zakázky na jednotlivé části, připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky
odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
14. nevyžádání si písemného zdůvodnění podstatných částí nabídky od uchazeče před jeho vyloučením z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny
odvod: 25 % – 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
15. neoprávněná podstatná změna smlouvy po jejím uzavření (vyjma navýšení ceny veřejné zakázky)
odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
16. neoprávněná podstatná změna smlouvy po jejím uzavření spočívající v navýšení ceny veřejné zakázky
odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky + 100 % částky použité na financování předmětné veřejné zakázky, o kterou byla cena veřejné zakázky navýšena
17. hrubé porušení povinnosti zadat zakázku v souladu se zadávacími podmínkami či nabídkou vítězného uchazeče
odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
18. neodůvodněné omezení subdodávek
(například:
- v případě, kdy je v zadávací dokumentaci uloženo omezení využití subdodavatelů, avšak není zřejmé, k jaké části veřejné zakázky, resp. k jakým úkonům se toto omezení vztahuje)
odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
19. nezveřejnění prodloužení lhůt pro doručení nabídek či prodloužení lhůt pro doručení žádostí o účast
odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
20. porušení povinnosti poskytnout dodavatelům dostatečné informace o předmětu plnění
odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
21. změna zadávacích podmínek
(například:
- změna kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií v průběhu řízení - umožnění změny nabídky zájemce/uchazeče v průběhu hodnocení6 - významná změna podmínek v rámci jednacího řízení s uveřejněním oproti původním podmínkám)
odvod: 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 25 %
22. ostatní výše neuvedená pochybení, která měla či mohla mít vliv na výsledek zadávacího řízení
(například:
- porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace
- nezákonné příp. diskriminační kvalifikační předpoklady či hodnotící kritéria
- neuvedení kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií v požadovaném rozsahu
- neuvedení způsobu hodnocení jednotlivých hodnotících kritérií
- nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky
- nevyloučení uchazeče, který měl být vyloučen
- uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být vyloučen)
odvod: 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10 %
23.   ostatní výše neuvedená pochybení, která nemohla ani (potenciálně) mít vliv na výsledek zadávacího řízení
odvod: 0,1 % – 1 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

Čl. II

Termíny a povinnosti

1.   pozdní splnění nebo nesplnění termínů, lhůt či povinností
(například:
- ukončení projektu
- ukončení realizace akce)
odvod: 0,25 % z poskytnuté7 částky za každý započatý8 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 20 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu
2. pozdní splnění nebo nesplnění jiných (administrativních) termínů, lhůt či povinností
(například:
- zaslání monitorovací zprávy
- zaslání závěrečného vyhodnocení akce
- předložení dokumentace k finančnímu vypořádání
- povinnost hlášení určitých skutečností jako například hlášení o navýšení vlastních zdrojů, či zasílání jiných dokumentů)
odvod: 0,25 % z poskytnuté částky za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 10 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu, přičemž výše odvodu za dané porušení nepřekročí 3 % z poskytnuté částky
3. porušení rozpočtové kázně spočívající v zadržení peněžních prostředků dle § 22 odst. 3 rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ke kterému došlo nevrácením peněžních prostředků použitých po stanoveném období (uskutečněný výdej), při zachování účelovosti těchto prostředků a zároveň (toliko v případě peněžních prostředků EU) při nepřekročení mezního období pro dané programové období9 (tedy při dodržení pravidel způsobilosti výdajů dle čl. 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/200610)
odvod: 1 % z částky zadržených peněžních prostředků za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu11, nejvýše však 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu
4. použití poskytnutých peněžních prostředků před nebo po stanoveném období (uskutečněný výdej) při zachování účelovosti těchto prostředků a zároveň (toliko v případě peněžních prostředků EU) při nepřekročení mezního období pro dané programové období
odvod: 0,1 % – 1 % z částky použité před nebo po stanoveném období

Čl. III

Parametry

1.   nenaplnění limitů, parametrů či monitorovacích indikátorů
odvod: v poměrné výši s ohledem na míru naplnění limitů, parametrů či indikátorů
2. nenaplnění limitů, parametrů či monitorovacích indikátorů při splnění souvztažných ukazatelů kvalitativních
odvod: 0,1 % – 1 % z poskytnuté částky

Čl. IV

Vlastní zdroje

1.   nesplnění povinnosti vkladu vlastních zdrojů – nevložení vlastních zdrojů v požadované výši za projekt/akci nebo případ použití nepovoleného způsobu zajištění vlastních zdrojů12
odvod: výše poskytnutých peněžních prostředků použitých nad stanovený maximální podíl13
2. nevložení vlastních zdrojů v požadované výši v jednotlivých letech trvání projektu/akce, pokud byl stanovený podíl dotace a vlastních zdrojů za celý projekt/akci dodržen
odvod: 1 % – 5 % z částky poskytnutých peněžních prostředků použitých nad stanovený maximální podíl v jednotlivých letech
3. nedodržení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) z vlastních zdrojů (stanovený podíl poskytnutých peněžních prostředků nesmí být k okamžiku ukončení projektu/akce překročen)
odvod: 1 % – 5 % z částky poskytnutých peněžních prostředků použitých před použitím prostředků vlastních

Čl. V

Použití peněžních prostředků

1. porušení povinnosti spočívající v zákazu poskytovat z dotace zálohové platby související s účelem, bylo-li provedeno její řádné zúčtování do doby vydání platebního výměru (neukončený projekt/akce) nebo do doby finančního vypořádání projektu/akce (ukončený projekt/akce)
odvod: 0,1 % z částky použité na úhradu zálohové platby za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky
2. provedení mylné platby (neoprávněný výdej), pokud do doby vydání platebního výměru dojde k navrácení těchto prostředků zpět na (projektový) účet (nesmí však dojít k zařazení tohoto mylně provedeného výdeje do žádosti o platbu podané příjemcem)
odvod: 0,1 % z neoprávněně vydané částky za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky
3. úhrada dokladů z (projektového) účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na (projektový) účet
odvod: 0,1 % z neoprávněně vydané částky za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky
4. provedení neoprávněného výdeje (neuznatelný náklad projektu) a jeho zahrnutí do nákladů projektu, přičemž příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které předmětný neoprávněný výdej v konečném důsledku nahrazují
odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněného výdeje
5. pokles zůstatku na účtu příjemce (účet obsahuje dotační i vlastní peněžní prostředky) v průběhu financování projektu/akce pod výši dosud nepoužité poskytnuté dotace – bilance vlastního účtu (pokles musí být následně dofinancován z vlastních zdrojů)
odvod: 0,1 % z neoprávněně použité částky dotace (= část, o kterou byla dotace ponížena a následně dofinancována) za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky
6. neoprávněná úhrada DPH, kdy příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které neoprávněně uhrazenou DPH v konečném důsledku nahrazují, a zároveň prokázal, že neuplatnil nadměrný odpočet DPH a ani jej již uplatnit nemůže
odvod: 1 % – 5 % z neoprávněně uhrazené částky DPH
7. použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak
odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky
8. přesun mezi položkami rozpočtu projektu či akce s výjimkou přesunu do položky mzdy při splnění účelovosti použití peněžních prostředků
odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky
9. neoprávněné převedení peněžních prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt či akci realizovala svým jménem a na vlastní zodpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel splněn
odvod: 1 % – 5 % z neoprávněně převedené částky
10. použití peněžních prostředků dotace na snížení výše čerpání kontokorentu na kontokorentním účtu (tato příslušná část dotace automaticky použitá na snížení kontokorentu musí být prokazatelně použita v souladu se stanoveným účelem)
odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky na snížení kontokorentu
11. porušení povinnosti provádět platby/operace prostřednictvím zvláštního účtu
odvod: 0,1 % – 1 % z částky zaplacené mimo stanovený účet
12.   porušení povinnosti provádět platby bezhotovostně
odvod: 0,1 % – 1 % z částky zaplacené jinak než bezhotovostně

Čl. VI

Účty a účetnictví

1.   nesplnění povinnosti vedení oddělené účetní evidence či porušení povinnosti vedení účetnictví v souladu se zákonem (je vyžadováno prokázané použití peněžních prostředků v souladu se stanoveným účelem)
odvod: 0,1 % – 1 % z poskytnuté částky

Čl. VII

Vlastnictví

1.   porušení povinnosti vlastnictví/nájmu předmětu dotace
odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté částky
2. porušení povinnosti pojištění věci pořízené z dotace
odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté částky
3. porušení zákazu zřízení zástavního práva
odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté částky
4. pozdní zřízení nebo nezřízení zástavního práva (dle podmínek stanovených poskytovatelem),
odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté částky pokud tato porušení neovlivňují splnění následných podmínek a účelu

Čl. VIII

Propagační a informační povinnosti (publicita)

1.   pozdní přijetí nebo nepřijetí propagačního opatření
odvod: 1,2 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč
2. přijetí propagačního opatření, které nesplňuje základní předepsané požadavky
odvod: 0,8 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč
3. neuvedení loga EU (znak EU včetně všech povinných odkazů či textů)
odvod: 0,6 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč
4. chybné uvedení loga EU (znak EU včetně všech povinných odkazů či textů)
odvod: 0,4 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč
5. uvedení nadbytečného loga EU (znak EU včetně nerelevantních odkazů či textů)
odvod: 0,1 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč

Čl. IX

Následné podmínky a udržitelnost

1.   porušení podmínky užívat věci pořízené z dotace k danému účelu po stanovenou dobu
odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byly výsledky realizace projektu zachovány či pořízené věci užívány
2. porušení zákazu ukončení podnikání
odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byla podmínka plněna
3. porušení zákazu vstupu do likvidace, insolvence, konkurzu nebo úpadku
odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byla podmínka plněna
4. pozdní zajištění nebo nezajištění auditu projektu
odvod: 0,5 % – 5 % z poskytnuté částky
5. nedodržení lhůty pro archivaci dokumentů
odvod: 0,5 % – 5 % z poskytnuté částky

 


1 Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti.
2 Ke kartelovým dohodám dochází mezi uchazeči o veřejnou zakázku tehdy, pokud se skupiny podniků dohodnou na zvýšení cen či snížení kvality zboží, stavebních prací nebo služeb nabízených v zadávacím řízení.
3 V případě, že zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů (zveřejnění na národní úrovni), postupuje se dle bodu 7 tohoto článku.
4 Výjimkou je bod 11 tohoto článku.
5 Porušení spočívá výhradně v překročení zákonného limitu vztahujícího se k podmínkám použití jednacího řízení bez uveřejnění u zakázek na stavební práce nebo služby, uvedeného v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, nebo zákonného limitu uvedeného v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.
6 Vyjma situace, kdy v souladu s právním předpisem upravujícím zadávání veřejných zakázek je umožněno předložení, doplnění nebo objasnění konkrétních informací a dokumentů.
7 Pro účely tohoto pokynu se poskytnutou částkou rozumí částka uvedená ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí peněžních prostředků, resp. ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. V případě ukončeného projektu se poskytnutou částkou rozumí poskytovatelem skutečně proplacené peněžní prostředky.
8 Pro účely tohoto pokynu je prvním započatým kalendářním měsícem měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně.
9 Pro účely tohoto pokynu se jedná se o pravidlo N+3, resp. v předchozích programových obdobích pravidlo N+2.
10 Při porušení časové způsobilosti výdajů dle čl. 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 odvod činí 100 % částky vynaložené v rozporu s tímto ustanovením.
11 Protiprávní stav v tomto případě trvá od prvního dne následujícího po dni uplynutí stanoveného termínu do dne uskutečnění výdeje z bankovního účtu příjemce na přímé platby dodavatelům nebo na jiný vlastní bankovní účet příjemce.
12 Ve své podstatě totožná porušení, neboť nepovoleným způsobem zajištěné vlastní zdroje nelze uznat do povinnosti vložení vlastních zdrojů v požadované výši. Příjemci je tak snížen nárok na dotaci nebo její část.
13   Vychází z maximálního procentního podílu dotace na celkových nákladech projektu uvedeného ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí peněžních prostředků, resp. ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Tento podíl je aplikován na skutečné náklady.

E-shop

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.