Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


5

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-53
pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

Čl. I

Veřejné zakázky

Odvod se stanovuje pouze z částky dotace1 nebo prostředků zařazených do rozpočtu organizační složky státu či přesunutých rozpočtovým opatřením použitých na financování předmětné veřejné zakázky (dále jen „částka použitá na financování předmětné veřejné zakázky“).

1.   porušení povinnosti stanovit lhůtu pro podání nabídky/žádosti o účast v minimální stanovené délce
  rozsah zkrácení lhůty činí 85 % až 100 % z požadované délky lhůty nebo lhůta činí 5 dní a méně
  odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
  rozsah zkrácení lhůty činí 50 % až méně než 85 % z požadované délky lhůty
  odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
  rozsah zkrácení lhůty činí 30 % až méně než 50 % z požadované délky lhůty
  odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
  rozsah zkrácení lhůty činí méně než 30 % z požadované délky lhůty
  odvod: 5 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
2. neoprávněné stanovení kratší lhůty pro doručení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace oproti délce lhůty pro podání nabídky
  délka lhůty představuje méně než 50 % délky lhůty pro podání nabídek
  odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
  délka lhůty představuje méně než 60 %, minimálně však 50 % délky lhůty pro podání nabídek
  odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
  délka lhůty představuje méně než 80 %, minimálně však 60 % délky lhůty pro podání nabídek
  odvod: 5 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
  délka lhůty představuje méně než 100 %, minimálně však 80 % délky lhůty pro podání nabídek
  odvod: 0,1 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
3. střet zájmů osob podílejících se na průběhu zadávacího řízení či osob, které mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení
  odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
4. závažné úmyslné jednání zadavatele za účelem znemožnění hospodářské soutěže
  odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 50 %
5. kartelové dohody2 mezi uchazeči o veřejnou zakázku
  odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10 %
6. neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU3
  odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 25 %
7. neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU (pokud zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů)
  odvod: 25 % – 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
8. neprovedení zadávacího řízení
  odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 35 %
9. provedení zadávacího řízení v neodpovídajícím režimu
  odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
10.   zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění při nesplnění podmínek jeho použití4
  odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 25 %
11. neoprávněné zadání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění týkající se překročení zákonného limitu hodnoty původní veřejné zakázky5
  odvod: 100 % z částky použité na financování víceprací, které překračují zákonný limit hodnoty původní veřejné zakázky
12. neoprávněné rozdělení předmětu plnění veřejné zakázky
  odvod: 25 % – 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
13. neodůvodněné nerozdělení veřejné zakázky na jednotlivé části, připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky
  odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
14. nevyžádání si písemného zdůvodnění podstatných částí nabídky od uchazeče před jeho vyloučením z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny
  odvod: 25 % – 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
15. neoprávněná podstatná změna smlouvy po jejím uzavření (vyjma navýšení ceny veřejné zakázky)
  odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
16. neoprávněná podstatná změna smlouvy po jejím uzavření spočívající v navýšení ceny veřejné zakázky
  odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky + 100 % částky použité na financování předmětné veřejné zakázky, o kterou byla cena veřejné zakázky navýšena
17. hrubé porušení povinnosti zadat zakázku v souladu se zadávacími podmínkami či nabídkou vítězného uchazeče
  odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
18. neodůvodněné omezení subdodávek
(například:
- v případě, kdy je v zadávací dokumentaci uloženo omezení využití subdodavatelů, avšak není zřejmé, k jaké části veřejné zakázky, resp. k jakým úkonům se toto omezení vztahuje)
  odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
19. nezveřejnění prodloužení lhůt pro doručení nabídek či prodloužení lhůt pro doručení žádostí o účast
  odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
20. porušení povinnosti poskytnout dodavatelům dostatečné informace o předmětu plnění
  odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
21. změna zadávacích podmínek
(například:
- změna kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií v průběhu řízení
- umožnění změny nabídky zájemce/uchazeče v průběhu hodnocení6
- významná změna podmínek v rámci jednacího řízení s uveřejněním oproti původním podmínkám)
  odvod: 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 25 %
22. ostatní výše neuvedená pochybení, která měla či mohla mít vliv na výsledek zadávacího řízení
(například:
- porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace
- nezákonné příp. diskriminační kvalifikační předpoklady či hodnotící kritéria
- neuvedení kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií v požadovaném rozsahu
- neuvedení způsobu hodnocení jednotlivých hodnotících kritérií
- nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky
- nevyloučení uchazeče, který měl být vyloučen
- uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být vyloučen)
  odvod: 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10 %
23. ostatní výše neuvedená pochybení, která nemohla ani (potenciálně) mít vliv na výsledek zadávacího řízení
  odvod: 0,1 % – 1 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

Čl. II

Registr smluv

1.   nezveřejnění smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření, přičemž z ní již bylo plněno a zároveň mezi stranami do vydání platebního výměru nedošlo k vypořádání závazků a bezdůvodného obohacení včetně zveřejnění všech příslušných smluv7 v registru smluv
  odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10 %, nejvýše však 1 000 000 Kč
2. metadata v registru smluv nebyla do 3 měsíců od uzavření smlouvy vyplněna vůbec nebo byla vyplněna chybně tak, že nenáleží smlouvě, která byla uveřejněna (například neuvedení předmětu), přičemž ze smlouvy již bylo plněno a zároveň mezi stranami do doby vydání platebního výměru nedošlo k vypořádání závazků a bezdůvodného obohacení včetně zveřejnění všech příslušných smluv v registru smluv
  odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 1 %, nejvýše však 100 000 Kč

Čl. III

Termíny a povinnosti

1.   pozdní splnění nebo nesplnění termínů, lhůt či povinností
(například:
- ukončení projektu
- ukončení realizace akce)
  odvod: 0,25 % z poskytnuté 8 částky za každý započatý 9 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 20 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu
2. pozdní splnění nebo nesplnění jiných (administrativních) termínů, lhůt či povinností
(například:
- zaslání monitorovací zprávy
- zaslání závěrečného vyhodnocení akce
- předložení dokumentace k finančnímu vypořádání/zúčtování se státním rozpočtem
- povinnost hlášení určitých skutečností jako například hlášení o navýšení vlastních zdrojů,
či zasílání jiných dokumentů)
  odvod: 0,25 % z poskytnuté částky za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 10 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu, přičemž výše odvodu za dané porušení nepřekročí 3 % z poskytnuté částky
3. porušení rozpočtové kázně spočívající v zadržení prostředků dle § 44 odst. 1 písm. b) 10 rozpočtových pravidel, přičemž prostředky byly do okamžiku vydání platebního výměru vráceny poskytovateli nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu
  odvod: 1 % z částky zadržených prostředků za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu
4. porušení rozpočtové kázně spočívající v nesplnění povinnosti dle § 44 odst. 1 písm. c), e), g), h) a i) rozpočtových pravidel a § 44 odst. 1 písm. k) rozpočtových pravidel, ve znění účinném od 1. 1. 2022 (dále též „zadržené prostředky“), přičemž prostředky byly do okamžiku vydání platebního výměru vráceny poskytovateli či odvedeny zákonným způsobem dle porušených povinností11 nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu
  odvod: 1 % z částky zadržených prostředků za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu
5. porušení rozpočtové kázně spočívající v zadržení prostředků dle § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel, ke kterému došlo nevrácením prostředků použitých po stanoveném období (uskutečněný výdaj), při zachování účelovosti těchto prostředků a při nepřekročení mezního období pro dané programové období12 (tedy při dodržení pravidel způsobilosti výdajů dle čl. 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nebo dle čl. 65 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 u dotací spolufinancovaných z fondů EU13)
  odvod: 1 % z částky zadržených prostředků za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu14, nejvýše však 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu
6. použití (poskytnutých) prostředků před nebo po stanoveném období (uskutečněný výdej) při zachování účelovosti těchto prostředků a zároveň (toliko v případě prostředků EU) při nepřekročení mezního období pro dané programové období
  odvod: 0,1 % – 1 % z částky použité před nebo po stanoveném období

Čl. IV

Parametry

1.   nenaplnění limitů, parametrů či monitorovacích indikátorů
  odvod: v poměrné výši s ohledem na míru naplnění limitů, parametrů či indikátorů
2. nenaplnění limitů, parametrů či monitorovacích indikátorů při splnění souvztažných ukazatelů kvalitativních
  odvod: 0,1 % – 1 % z poskytnuté částky

Čl. V

Vlastní zdroje

1.   nesplnění povinnosti vkladu vlastních zdrojů – nevložení vlastních zdrojů v požadované výši za projekt/akci nebo případ použití nepovoleného způsobu zajištění vlastních zdrojů15
  odvod: výše poskytnutých prostředků použitých nad stanovený maximální podíl16
2. nevložení vlastních zdrojů v požadované výši v jednotlivých letech trvání projektu/akce, pokud byl stanovený podíl dotace a vlastních zdrojů za celý projekt/akci dodržen
  odvod: 1 % – 5 % z částky poskytnutých prostředků použitých nad stanovený maximální podíl v jednotlivých letech
3. nedodržení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) z vlastních zdrojů (stanovený podíl poskytnutých prostředků nesmí být k okamžiku ukončení projektu/akce překročen)
  odvod: 1 % – 5 % z částky poskytnutých prostředků použitých před použitím prostředků vlastních

Čl. VI

Použití prostředků

1. porušení povinnosti spočívající v poskytnutí zálohové platby související s účelem, bylo-li provedeno její řádné zúčtování do doby vydání platebního výměru (neukončený projekt/akce) nebo do doby finančního vypořádání projektu/akce (ukončený projekt/akce)
  odvod: 0,1 % z částky použité na úhradu zálohové platby za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky
2. provedení mylné platby (neoprávněný výdej), pokud do doby vydání platebního výměru dojde k navrácení těchto prostředků zpět na (projektový) účet (nesmí však dojít k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem)
  odvod: 0,1 % z neoprávněně vydané částky za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky
3. úhrada faktur z (projektového) účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na (projektový) účet
  odvod: 0,1 % z neoprávněně vydané částky za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky
4. provedení neoprávněného výdeje (neuznatelný náklad projektu) a jeho zahrnutí do nákladů projektu, přičemž příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které předmětný neoprávněný výdej v konečném důsledku nahrazují
  odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněného výdeje
5. pokles zůstatku na účtu příjemce (účet obsahuje dotační i vlastní prostředky) v průběhu financování projektu/akce pod výši dosud nepoužité poskytnuté dotace – bilance vlastního účtu (pokles musí být následně dofinancován z vlastních zdrojů)
  odvod: 0,1 % z neoprávněně použité částky dotace (= část, o kterou byla dotace ponížena a následně dofinancována) za každý započatý kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky
6. výdej prostředků státního rozpočtu organizační složkou státu nad výši stanovenou závazným ukazatelem před provedením rozpočtového opatření, nebo pokud správce kapitoly vysloví s provedeným opatřením souhlas
  odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky
7. neoprávněná úhrada DPH, kdy příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které neoprávněně uhrazenou DPH v konečném důsledku nahrazují, a zároveň prokázal, že neuplatnil nadměrný odpočet DPH a ani jej již uplatnit nemůže
  odvod: 1 % – 5 % z neoprávněně uhrazené částky DPH
8. použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak
  odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky
9. přesun mezi položkami rozpočtu projektu či akce s výjimkou přesunu do položky mzdy při splnění účelovosti použití prostředků
  odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky
10. neoprávněné převedení prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt či akci realizovala svým jménem a na vlastní zodpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel splněn
  odvod: 1 % – 5 % z neoprávněně převedené částky
11. použití prostředků dotace na snížení výše čerpání kontokorentu na kontokorentním účtu (tato příslušná část dotace automaticky použitá na snížení kontokorentu musí být prokazatelně použita v souladu se stanoveným účelem)
  odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky na snížení kontokorentu
12. porušení povinnosti provádět platby/operace prostřednictvím zvláštního účtu
  odvod: 0,1 % – 1 % z částky zaplacené mimo stanovený účet
13.   porušení povinnosti provádět platby bezhotovostně
  odvod: 0,1 % – 1 % z částky zaplacené jinak než bezhotovostně

Čl. VII

Učty a účetnictví

1.   porušení povinnosti odděleně vedeného účtu výlučně pro financování předmětného projektu/akce
  odvod: 0,1 % – 1 % z poskytnuté částky
2. nesplnění povinnosti vedení oddělené účetní evidence či porušení povinnosti vedení účetnictví v souladu se zákonem (je vyžadováno prokázané použití prostředků v souladu se stanoveným účelem)
  odvod: 0,1 % – 1 % z poskytnuté částky

Čl. VIII

Vlastnictví

1.   porušení povinnosti vlastnictví/nájmu předmětu dotace
  odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté částky
2. porušení povinnosti pojištění věci pořízené z dotace
  odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté částky
3. porušení zákazu zřízení zástavního práva
  odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté částky
4. pozdní zřízení nebo nezřízení zástavního práva (dle podmínek stanovených poskytovatelem), pokud toto porušení neovlivňuje splnění následných podmínek a účelu
  odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté částky

 Čl. IX

Propagační a informační povinnosti (publicita)

1.   pozdní přijetí nebo nepřijetí propagačního opatření
  odvod: 1,2 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč
2. přijetí propagačního opatření, které nesplňuje základní předepsané požadavky
  odvod: 0,8 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč
3. neuvedení loga EU (znak EU včetně všech povinných odkazů či textů)
  odvod: 0,6 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč
4. chybné uvedení loga EU (znak EU včetně všech povinných odkazů či textů)
  odvod: 0,4 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč
5. uvedení nadbytečného loga EU (znak EU včetně nerelevantních odkazů či textů)
  odvod: 0,1 % – 3 % z poskytnuté částky, nejvýše však 1 000 000 Kč

Čl. X

Následné podmínky a udržitelnost

1.   porušení podmínky užívat věci pořízené z dotace k danému účelu po stanovenou dobu
  odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byly výsledky realizace projektu zachovány či pořízené věci užívány
2. porušení zákazu ukončení podnikání
  odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byla podmínka plněna
3. porušení zákazu vstupu do likvidace, insolvence, konkurzu nebo úpadku
  odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byla podmínka plněna
4. pozdní zajištění nebo nezajištění auditu projektu
  odvod: 0,5 % – 5 % z poskytnuté částky
5. nedodržení lhůty pro archivaci dokumentů
  odvod: 0,5 % – 5 % z poskytnuté částky

 


1 Peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu bez ohledu na formu poskytnutí.
2 Ke kartelovým dohodám dochází mezi uchazeči o veřejnou zakázku tehdy, pokud se skupiny podniků dohodnou na zvýšení cen či snížení kvality zboží, stavebních prací nebo služeb nabízených v zadávacím řízení.
3 V případě, že zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů (zveřejnění na národní úrovni), postupuje se dle bodu 7 tohoto článku.
4 Výjimkou je bod 11 tohoto článku.
5 Porušení spočívá výhradně v překročení zákonného limitu vztahujícího se k podmínkám použití jednacího řízení bez uveřejnění u zakázek na stavební práce nebo služby, uvedeného v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, nebo zákonného limitu uvedeného v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.
6 Vyjma situace, kdy v souladu s právním předpisem upravujícím zadávání veřejných zakázek je umožněno předložení, doplnění nebo objasnění konkrétních informací a dokumentů.
7 Pro účely tohoto pokynu se jedná o vypořádání i původní nezveřejněné smlouvy.
8 Pro účely tohoto pokynu se poskytnutou částkou rozumí částka uvedená poskytovatelem v Rozhodnutí, Smlouvě či Dohodě o poskytnutí dotace nebo výše prostředků zařazených do rozpočtu organizační složky státu (dále jen „OSS“). V případě ukončeného projektu se poskytnutou částkou rozumí poskytovatelem skutečně proplacené prostředky nebo celková výše skutečně použitých prostředků dané OSS.
9 Pro účely tohoto pokynu je prvním započatým kalendářním měsícem měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně.
10 Nepoužije se na případy návratných finančních výpomocí.
11 Prostředky byly dle porušených povinností uvedených v § 14 odst. 7, § 45 odst. 10, resp. 11, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6, § 54 odst. 3 a § 75 rozpočtových pravidel odvedeny.
12 Pro účely tohoto pokynu se jedná se o pravidlo N+3, resp. v předchozích programových obdobích pravidlo N+2.
13 Při porušení časové způsobilosti výdajů dle čl. 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nebo dle čl. 65 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 odvod činí 100 % částky vynaložené v rozporu s tímto ustanovením.
14 Protiprávní stav v tomto případě trvá od prvního dne následujícího po dni uplynutí stanoveného termínu do dne uskutečnění výdeje z bankovního účtu příjemce na přímé platby dodavatelům nebo na jiný vlastní bankovní účet příjemce.
15 Ve své podstatě totožná porušení, neboť nepovoleným způsobem zajištěné vlastní zdroje nelze uznat do povinnosti vložení vlastních zdrojů v požadované výši. Příjemci je tak snížen nárok na dotaci nebo její část.
16   Vychází z maximálního procentního podílu dotace na celkových nákladech projektu uvedeného v Rozhodnutí, Smlouvě či Dohodě. Tento podíl je aplikován na skutečné náklady.

E-shop

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.