Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


49

POKYN č. MF-19
pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků

Č. j.: MF-31633/2021/3903-4
PID: MFCRBXRADM

Ministerstvo financí vydává k provedení § 17 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), a § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční správě“), tento pokyn k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků (dále také jen „kontroly soudních poplatků“):

I.

Rozsah úpravy kontrol soudních poplatků a kontrolní orgány

(1)   Pokyn platí pro kontrolu soudních poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu a k jejichž správě je příslušná správa soudů a soudy ve smyslu soustavy soudů, které jsou uvedeny v § 8 a § 9 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudy“).

(2)   Předmětem kontroly jsou soudní poplatky vybírané za řízení před soudy České republiky a za jednotlivé úkony prováděné soudy a správou soudů, uvedené v sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích.

(3)   Provádění kontrol soudních poplatků realizují finanční úřady uvedené v § 8 odst. 1 zákona o finanční správě, které jsou určeny k výkonu působnosti podle § 8 odst. 2 téhož zákona a v jejichž územní působnosti se nacházejí příslušné soudy.

(4)   Finanční úřady podle § 17 zákona o soudních poplatcích kontrolují u soudů, zda se poplatky vybírají ve správné výši, řádně a včas a kontrolují poplatky vrácené z účtu soudu.

II.

Periodicita kontrol soudních poplatků a jejich hlavní zaměření

(1)   Finanční úřady provádějí kontroly soudních poplatků na podkladě písemně zpracovaného ročního plánu kontrol soudních poplatků tak, aby byly všechny soudy v obvodu jejich působnosti podrobeny kontrole nejméně jednou za tři roky. Kromě toho lze provádět kontroly soudních poplatků nad rámec tohoto pokynu podle potřeby, uzná-li to ředitel finančního úřadu za vhodné. Finanční úřady vzájemně spolupracují při výkonu správy soudních poplatků v případech, kdy na dožádání nebo podnět jiného finančního úřadu je nezbytné provést neodkladnou kontrolu soudních poplatků.

(2)   Ministerstvo financí dohlíží na zpracování plánů kontrol finančními úřady, na včasné a správné provádění kontrol soudních poplatků finančními úřady podle tohoto pokynu a na vypracování jejich vyhodnocení.

(3)   Kontroly řádného a včasného vybírání soudních poplatků směřují na zjištění správnosti postupu při stanovení, evidenci, účtování, placení a vymáhání soudních poplatků podle všech položek sazebníku soudních poplatků. Pokud jde o poplatky za řízení, podrobují se kontrole pouze ty soudní spisy, ve kterých je příslušné rozhodnutí soudu ve věci nebo usnesení o zastavení řízení v právní moci.

(4)   Předmětem kontroly soudních poplatků je zejména:

•   zda byl stanovený poplatek vybrán ve správné výši (§ 6a zákona o soudních poplatcích) a zda byl správně stanoven základ procentního soudního poplatku (§ 6 zákona o soudních poplatcích),
posouzení správnosti aplikace vzniku poplatkové povinnosti (§ 4 zákona o soudních poplatcích),
zda je evidována správná splatnost poplatku (§ 7 zákona o soudních poplatcích),
řádný způsob placení soudních poplatků (§ 8 zákona o soudních poplatcích) včetně správnosti způsobu placení kolkovými známkami a používání kolkových známek podle § 3 vyhlášky č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách, včetně kontroly správného znehodnocování kolkových známek při placení soudních poplatků kolkovými známkami,
zda jsou správně vraceny soudní poplatky (§ 10 zákona o soudních poplatcích),
správnost vedení evidence nedoplatků, včasnost jejich vymáhání, správnost postupu soudu při odpisu pro nedobytnost.

III.

Vyhodnocení kontrol

(1)   Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) zpracuje jedenkrát za rok „Vyhodnocení výsledků kontrol výkonu správy soudních poplatků“ (dále jen „Vyhodnocení“).

(2)   Vyhodnocení je zpracováváno na základě kontrol provedených podle schváleného plánu kontrol, a to vždy za uplynulý kalendářní rok (dále jen „hodnocené období“).

(3)   Žádost o zpracování Vyhodnocení zašle Ministerstvo financí GFŘ nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku společně s požadovanou strukturou.

(4)   GFŘ poskytne Vyhodnocení v požadované struktuře Ministerstvu financí nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

(5)   Vyhodnocení obsahuje:

•   seznam kontrolovaných soudů za hodnocené období,
shrnutí zásadních nedostatků (porušení zákona) zjištěných kontrolou v hodnoceném období,
přehled opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou doporučených v hodnoceném období,
zhodnocení plnění opatření k odstranění nedostatků doporučených v rámci předcházejících kontrol,
případné další poznatky, doporučení apod.
  Přílohou Vyhodnocení jsou:
kopie schváleného plánu kontrol, který se vztahuje k hodnocenému období,
kopie 5 vybraných protokolů o kontrole, a to přednostně protokoly, ve kterých byly zjištěny nedostatky.

(6)   Ministerstvo financí zpracuje za tříleté kontrolní období ze zaslaných Vyhodnocení „Hodnotící zprávu k výsledkům kontrol výkonu správy soudních poplatků finančními úřady“ a zašle ji GFŘ a Ministerstvu spravedlnosti na vědomí.

IV.

Ustanovení přechodná

(1)   Plán kontrol podle tohoto pokynu se zpracuje poprvé na období kalendářního roku 2023.

V.

Ustanovení společná a závěrečná

(1)   Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

(2) Ministerstvo financí tímto ruší „Metodické pokyny pro územní finanční orgány k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků“ vydané dne 12. 5. 2006 pod č. j. 26/53933/2006-262.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.