Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


45

Pokyn č. GFŘ-D-51
o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Č. j. 78235/21/7700-10124-011654

 Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy“)1. Spisem se pro účely tohoto pokynu rozumí spis nebo jeho příslušná část.

Čl. I

Finanční úřady a jejich územní pracoviště

1.   Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č.  456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“). Územní pracoviště těchto finančních úřadů jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku2, nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.
2. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, které mohou být použity zejména na doručenkách 3 či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána4. Tyto zkratky5 jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně6 , resp. správního orgánu7 v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.

Čl. II

Základní pravidla pro umístění spisů

1.   Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též finanční úřad) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis – tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis umístěn (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů na finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.
2. Spravujícím územním pracovištěm8 se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.
3. Jednotlivé spisy se na spravující územní pracoviště umísťují podle tzv. obvodů působnosti těchto územních pracovišť, které jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto pokynu. Tyto obvody působnosti se stanoví pouze pro účely umístění spisů (pozn.: zákon definuje pouze obvody územní působnosti finančních úřadů, viz článek I odst. 1 tohoto pokynu, územní pracoviště jako takové ze zákona územní působnost nemá). Obvody působnosti jsou definovány prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností , resp. územních obvodů městských částí9 či katastrálních území.
4. Územní pracoviště, která jsou uvedena v příloze č. 2 k tomuto pokynu, nejsou spravujícími územními pracovišti a neumísťují se na nich spisy. Tato územní pracoviště nemají stanoveny samostatné obvody působnosti.
5. Základním pravidlem je, že spis daňového subjektu bude umístěn na spravujícím územním pracovišti,
a) v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu10,
b) v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo11,
c) na které je fyzické nebo právnické osobě spis přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu12.

Základní pravidlo pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti je uvedeno v článku III.
6. V případě umístění spisů k dani z nabytí nemovitých věcí bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nachází:
a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo
b) pozemek zatížený právem stavby.

Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na tom spravujícím územním pracovišti, na kterém je či by byl umístěn spis daně z příjmů poplatníka13. Pokud je (za situace, kdy je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně) spis k dani z příjmů poplatníka umístěn na Specializovaném finančním úřadu, resp. jeho územním pracovišti, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu či v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo.
7. V případě umístění spisů k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí14 platí, že spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti:
a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e)   se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit spravující územní pracoviště podle písmen a) až d).
8. V případě, že daňový subjekt ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu podá prvně daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště podle následujícího algoritmu. Při určování spravujícího územního pracoviště se vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí k 1. lednu daného zdaňovacího období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního v den podání daňového přiznání.
A. poplatník sídlo či místo pobytu na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, kde se nachází nemovitá věc či nemovité věci, které jsou předmětem daně (dále též „příslušný kraj“) – k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má poplatník sídlo či místo pobytu,
B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovité věci v obvodu působnosti jednoho spravujícího územního pracoviště – k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nemovité věci nacházejí,
C. poplatník – právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť – spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
D.   poplatník – fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť:
a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, z toho zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky má v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí,
c)   pokud je poplatníkem, který má zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí, a to dle druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky s upřednostněním druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky v následujícím pořadí:
1) H – budova obytného domu
Má-li poplatník jednu či více budov obytných domů v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy obytných domů nacházejí.
2) R – zdanitelná jednotka pro bydlení (byt)
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li jednu či více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné jednotky pro bydlení (byty) nacházejí.
3) J – budova pro rodinnou rekreaci
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li jednu či více budov pro rodinnou rekreaci v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4)   ostatní poplatníci – spis bude umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, např.:
má-li poplatník více budov obytných domů v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li více budov pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více spravujících územních pracovišť,
- ostatní případy výše neuvedené.

Pozn.: Přehled určených územních pracovišť finančního úřadu, která se nacházejí v sídle tohoto finančního úřadu (viz případy C., D a) a D c) 4) výše uvedeného výchozího algoritmu):
finanční úřad  určené územní pracoviště v sídle finančního úřadu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6
Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště Praha – východ
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Územní pracoviště Plzeň – sever
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Karlových Varech
Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Finanční úřad pro Liberecký kraj Územní pracoviště v Liberci
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové
Finanční úřad pro Pardubický kraj Územní pracoviště v Pardubicích
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Jihlavě
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno – venkov
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Územní pracoviště Ostrava I
Finanční úřad pro Zlínský kraj Územní pracoviště ve Zlíně

9. Pokud má být podle algoritmů uvedených v odstavci 6, 7 nebo 8 spravujícím územním pracovištěm pro umístění spisů k daním uvedeným v odstavci 6, 7 nebo 8 Územní pracoviště Brno I, Územní pracoviště Brno II nebo Územní pracoviště Brno III, bude spis umístěn na Územním pracovišti Brno IV, které bude v tomto rozsahu spravujícím územním pracovištěm namísto Územního pracoviště Brno I, Územního pracoviště Brno II a Územního pracoviště Brno III. Na Územním pracovišti Brno I, Územním pracovišti Brno II a Územním pracovišti Brno III nejsou umístěny spisy k daním uvedeným v odstavci 6, 7 a 8.
10.   Výjimku z odstavce 5 představuje umístění spisů, které se týkají odvodu z loterií a jiných podobných her. Správa odvodu z loterií a jiných podobných her je koncentrována z důvodu hospodárnosti a v zájmu zvýšení kvality správy odvodu pouze v sídle finančního úřadu a vykonává ji výhradně úřední osoba zařazená v sídle finančního úřadu (tedy nikoli na územním pracovišti). Spis k této agendě je tedy umístěn v sídle finančního úřadu.
11. Výjimku z odstavce 5 představuje též umístění spisů, které se týkají
a)   zajištění a vymáhání daní,
b) správy odvodů za porušení rozpočtové kázně,
c) správních řízení ve věci porušení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů15,
d) správních řízení ve věci porušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů16,
e) správních řízení ve věci porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
f) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
g) zjištění porušení povinností dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů17,
h) zjištění porušení povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem18,
i) přijímání a evidování splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případných úroků z nich vyplývajících,
j) finanční kontroly,
k) přezkoumávání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávání dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy, a
l) řízení zahájených podle správního řádu, která nejsou uvedena v předchozích písmenech tohoto odstavce.
V těchto případech bude daňovému subjektu (účastníku řízení) umístění jeho spisu správcem daně sděleno na požádání, příp. tato skutečnost bude uvedena při zahájení řízení.
12. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. daňová kontrola) prováděny na jiném územním pracovišti v rámci daného finančního úřadu, na němž nemá být dle obecných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn spis, může být spis vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požádání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt bezodkladně informuje19. Obdobné pravidlo platí i v případě postupů spadajících pod vybranou působnost20, kde tyto postupy jsou prováděny jiným správcem daně, než je správce daně příslušný podle obecných ustanovení pro určení místní příslušnosti21.
13. Změny umístění spisů s ohledem na § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán finanční správy při umístění spisu přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou řešeny v samostatném pokynu12.

Čl. III

Pravidla pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti

1.   Spis daňového subjektu, v jehož případě došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní, bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní22. Správce daně příslušný k vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti při určení tohoto spravujícího územního pracoviště přihlédne především k podmínkám, které jsou stanoveny v § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb.
2. Došlo-li k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní před 1. 1. 201323, a tudíž v odůvodnění rozhodnutí o delegaci není spravující územní pracoviště uvedeno, bude spis daňového subjektu umístěn na spravujícím územním pracovišti, na kterém je umístěn ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.
Např.: Dne 5. 5. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad v Písku, kam byl spis přesunut k 21. 6. 2012. Od 1. 1. 2013 je spis umístěn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a bude zde umístěn i po nabytí účinnosti tohoto pokynu, pokud nebyl či nebude přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
3. Pokud došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní a na finančním úřadu, k němuž byl výkon správy daní delegován, vyvstane potřeba přesunout spis z jednoho územního pracoviště tohoto finančního úřadu na jiné jeho územní pracoviště, bude postupováno podle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
4. V případě spisu účastníka řízení, v jehož případě došlo k pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci v jeho správním obvodu24, se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.

Čl. IV

Přílohy

Součástí tohoto pokynu je:
Příloha č. 1 – Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů,
Příloha č. 2 – Přehled územních pracovišť, na kterých nejsou umístěny spisy

Čl. V

Zrušovací ustanovení

Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-41, č. j. 85082/19/7700-10124-011654.

Čl. VI

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

generální ředitelka
Ing. Tatjana Richterová, v. r.

Příloha č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-51

Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů

Název finančního   úřadu Název (nového   spravujícího)   územního pracoviště Zkratka Umístění spisů – obvod působnosti
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 1 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 1 územní obvod městské části Praha 1
Územní pracoviště pro Prahu 2 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 2 územní obvod městské části Praha 2
Územní pracoviště pro Prahu 3 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 3 územní obvod městské části Praha 3
Územní pracoviště pro Prahu 4 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 4 územní obvod městské části Praha 4
Územní pracoviště pro Prahu 5 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 5 územní obvod městské části Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov,
Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav a Praha - Zličín
Územní pracoviště pro Prahu 6 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 6 územní obvod městské části Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice,
Praha - Přední Kopanina a Praha - Suchdol
Územní pracoviště pro Prahu 7 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 7 územní obvod městských částí Praha 7 a Praha - Troja
Územní pracoviště pro Prahu 8 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 8 územní obvod městských částí Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry a Praha - Ďáblice
Územní pracoviště pro Prahu 9 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 9 územní obvod městských částí Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21,
Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice,
Praha - Koloděje, Praha - Satalice a Praha - Vinoř
Územní pracoviště pro Prahu 10 FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu 10 územní obvod městských částí Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice,
Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice,
Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice a Praha - Štěrboholy
Územní pracoviště pro Prahu – Jižní Město FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP pro Prahu – Jižní Město územní obvod městské části Praha 11, Praha - Kunratice, Praha - Šeberov a Praha - Újezd
Územní pracoviště v Praze – Modřanech FÚ pro hl.m.Prahu, ÚzP v Praze – Modřanech územní obvod městské části Praha 12 a Praha - Libuš
Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště Praha – východ FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP Praha - východ správní obvod obcí s pověřeným obecním úřadem Čelákovice, Odolena Voda a Úvaly
Územní pracoviště Praha – západ FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP Praha - západ správní obvod obce s rozšířenou působností Černošice
Územní pracoviště v Benešově FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Benešově správní obvod obcí s rozšířenou působností Benešov a Votice
Územní pracoviště v Berouně FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Berouně správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun
Územní pracoviště v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi FÚ pro Středč.kraj,ÚzP v Brandýse n/L – St.Bol. správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Územní pracoviště v Čáslavi FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Čáslavi správní obvod obce s rozšířenou působností Čáslav
Územní pracoviště v Českém Brodě FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Českém Brodě správní obvod obce s rozšířenou působností Český Brod
Územní pracoviště v Hořovicích FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Hořovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Hořovice
Územní pracoviště v Kladně FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Kladně správní obvod obce s rozšířenou působností Kladno
Územní pracoviště v Kolíně FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Kolíně správní obvod obce s rozšířenou působností Kolín
Územní pracoviště v Kralupech nad Vltavou FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Kralupech n/Vl. správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou
Územní pracoviště v Kutné Hoře FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Kutné   Hoře správní obvod obce s rozšířenou působností Kutná Hora
Územní pracoviště v Mělníce FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Mělníce správní obvod obce s rozšířenou působností Mělník
Územní pracoviště v Mladé Boleslavi FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Mladé Boleslavi správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav
Územní pracoviště v Mnichově Hradišti FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Mnich. Hradišti správní obvod obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště
Územní pracoviště v Neratovicích FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Neratovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Neratovice
Územní pracoviště v Nymburku FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Nymburku správní obvod obcí s rozšířenou působností Lysá nad Labem a Nymburk
Územní pracoviště v Poděbradech FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Poděbradech správní obvod obce s rozšířenou působností Poděbrady
Územní pracoviště v Příbrami FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Příbrami správní obvod obcí s rozšířenou působností Příbram a Dobříš
Územní pracoviště v Rakovníku FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Rakovníku správní obvod obce s rozšířenou působností Rakovník
Územní pracoviště v Říčanech FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Říčanech správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany
Územní pracoviště v Sedlčanech FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Sedlčanech správní obvod obce s rozšířenou působností Sedlčany
Územní pracoviště ve Slaném FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP ve Slaném správní obvod obce rozšířenou působností Slaný
Územní pracoviště ve Vlašimi FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP ve Vlašimi správní obvod obce s rozšířenou působností Vlašim
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v Českých Budějovicích FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Čes.Budějovicích správní obvod obcí s rozšířenou působností České Budějovice a Trhové Sviny
Územní pracoviště v Českém Krumlově FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Českém Krumlově správní obvod obcí s rozšířenou působností Český Krumlov a Kaplice
Územní pracoviště v Jindřichově Hradci FÚ pro Jihočeský kraj,ÚzP v Jindřichově Hradci správní obvod obcí s rozšířenou působností Dačice a Jindřichův Hradec
Územní pracoviště v Milevsku FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Milevsku správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko
Územní pracoviště v Písku FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Písku správní obvod obce s rozšířenou působností Písek
Územní pracoviště v Prachaticích FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Prachaticích správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice
Územní pracoviště v Soběslavi FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Soběslavi správní obvod obce s rozšířenou působností Soběslav
Územní pracoviště ve Strakonicích FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP ve Strakonicích správní obvod obcí s rozšířenou působností Strakonice, Blatná a Vodňany
Územní pracoviště v Táboře FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Táboře správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor
Územní pracoviště v Třeboni FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Třeboni správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň
Územní pracoviště v Týně nad Vltavou FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP v Týně nad Vltavou správní obvod obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou
Územní pracoviště ve Vimperku FÚ pro Jihočeský kraj, ÚzP ve Vimperku správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Územní pracoviště v Plzni FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Plzni správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň
Územní pracoviště Plzeň – jih FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP Plzeň-jih správní obvod obce s rozšířenou působností Stod
Územní pracoviště Plzeň – sever FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP Plzeň-sever správní obvod obcí s rozšířenou působností Kralovice a Nýřany
Územní pracoviště v Blovicích FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Blovicích správní obvod obcí s rozšířenou působností Blovice a Nepomuk
Územní pracoviště v Domažlicích FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Domažlicích správní obvod obcí s rozšířenou působností Domažlice a Horšovský Týn
Územní pracoviště v Klatovech FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Klatovech správní obvod obcí s rozšířenou působností Horažďovice, Klatovy a Sušice
Územní pracoviště v Přešticích FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Přešticích správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice
Územní pracoviště v Rokycanech FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Rokycanech správní obvod obce s rozšířenou působností Rokycany
Územní pracoviště v Tachově FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Tachově správní obvod obcí s rozšířenou působností Stříbro a Tachov
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Karlových Varech FÚ pro Karlovarský kraj,ÚzP v Karlových Varech správní obvod obcí s rozšířenou působností Karlovy Vary a Ostrov
Územní pracoviště v Chebu FÚ pro Karlovarský kraj, ÚzP v Chebu správní obvod obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb a Mariánské Lázně
Územní pracoviště v Sokolově FÚ pro Karlovarský kraj, ÚzP v Sokolově správní obvod obcí s rozšířenou působností Kraslice a Sokolov
Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Ústí nad Labem FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Ústí nad Labem správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem
Územní pracoviště v Děčíně FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Děčíně správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
Územní pracoviště v Chomutově FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Chomutově správní obvod obce s rozšířenou působností Chomutov
Územní pracoviště v Kadani FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Kadani správní obvod obce s rozšířenou působností Kadaň
Územní pracoviště v Litoměřicích FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Litoměřicích správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice
Územní pracoviště v Litvínově FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Litvínově správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov
Územní pracoviště v Lounech FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Lounech správní obvod obce s rozšířenou působností Louny
Územní pracoviště v Mostě FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Mostě správní obvod obce s rozšířenou působností Most
Územní pracoviště v Roudnici nad Labem FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Roudnici nad Labem správní obvod obcí s rozšířenou působností Lovosice a Roudnice nad Labem
Územní pracoviště v Rumburku FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Rumburku správní obvod obcí s rozšířenou působností Rumburk a Varnsdorf
Územní pracoviště v Teplicích FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Teplicích správní obvod obcí s rozšířenou působností Teplice a Bílina
Územní pracoviště v Žatci FÚ pro Ústecký kraj, ÚzP v Žatci správní obvod obcí s rozšířenou působností Žatec a Podbořany
Finanční úřad pro Liberecký kraj Územní pracoviště v Liberci FÚ pro Liberecký kraj, ÚzP v Liberci správní obvod obcí s rozšířenou působností Frýdlant a Liberec
Územní pracoviště v České Lípě FÚ pro Liberecký kraj, ÚzP v České Lípě správní obvod obcí s rozšířenou působností Česká Lípa a Nový Bor
Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou FÚ pro Liberecký kraj, ÚzP v Jablonci n/Nisou správní obvod obcí s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Tanvald a Železný Brod
Územní pracoviště v Jilemnici FÚ pro Liberecký kraj, ÚzP v Jilemnici správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice
Územní pracoviště v Semilech FÚ pro Liberecký kraj, ÚzP v Semilech správní obvod obce s rozšířenou působností Semily
Územní pracoviště v Turnově FÚ pro Liberecký kraj, ÚzP v Turnově správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové FÚ pro Královéhr. kraj, ÚzP v Hradci Králové správní obvod obcí s rozšířenou působností Hradec Králové a Nový Bydžov
Územní pracoviště v Dobrušce FÚ pro Královéhradecký kraj, ÚzP v Dobrušce správní obvod obce s rozšířenou působností Dobruška
Územní pracoviště v Jičíně FÚ pro Královéhradecký kraj, ÚzP v Jičíně správní obvod obcí s rozšířenou působností Hořice, Jičín a Nová Paka
Územní pracoviště v Náchodě FÚ pro Královéhradecký kraj, ÚzP v Náchodě správní obvod obcí s rozšířenou působností Broumov, Jaroměř, Náchod a Nové Město nad Metují
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou FÚ pro Královéhradecký kraj,ÚzP v Rychnově n/K správní obvod obcí s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou
Územní pracoviště v Trutnově FÚ pro Královéhradecký kraj, ÚzP v Trutnově správní obvod obcí s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem a Trutnov
Územní pracoviště ve Vrchlabí FÚ pro Královéhradecký kraj, ÚzP ve Vrchlabí správní obvod obce s rozšířenou působností Vrchlabí
Finanční úřad pro Pardubický kraj Územní pracoviště v Pardubicích FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP v Pardubicích správní obvod obcí s rozšířenou působností Holice, Pardubice a Přelouč
Územní pracoviště v Chrudimi FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP v Chrudimi správní obvod obcí s rozšířenou působností Hlinsko a Chrudim
Územní pracoviště ve Svitavách FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP ve Svitavách správní obvod obcí s rozšířenou působností Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Svitavy
Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP v Ústí n/Orlicí správní obvod obcí s rozšířenou působností Česká Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí
Územní pracoviště ve Vysokém Mýtě FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP ve Vysokém Mýtě správní obvod obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto
Územní pracoviště v Žamberku FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP v Žamberku správní obvod obcí s rozšířenou působností Králíky a Žamberk
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Jihlavě FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP v Jihlavě správní obvod obcí s rozšířenou působností Jihlava a Telč
Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP v Havlíčkově Brodě správní obvod obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Chotěboř a Světlá nad Sázavou
Územní pracoviště v Humpolci FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP v Humpolci správní obvod obce s rozšířenou působností Humpolec
Územní pracoviště v Moravských Budějovicích FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP v Mor.Budějovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice
Územní pracoviště v Pelhřimově FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP v Pelhřimově správní obvod obcí s rozšířenou působností Pelhřimov a Pacov
Územní pracoviště v Třebíči FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP v Třebíči správní obvod obcí s rozšířenou působností Třebíč a Náměšť nad Oslavou
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP ve Velkém Meziříčí správní obvod obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí
Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou FÚ pro Kraj Vysočina, ÚzP ve Žďáru n/Sázavou správní obvod obcí s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem,
Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno I FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno I katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá,
Veveří, Zábrdovice
Územní pracoviště Brno II FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno II katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky,
Horní Heršpice, Chrlice, Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany, Židenice
Územní pracoviště Brno III FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno III katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice,
Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna
Územní pracoviště Brno IV FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno IV katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín,
Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.
Územní pracoviště Brno – venkov FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno-venkov správní obvod obcí s rozšířenou působností Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice a Židlochovice
Územní pracoviště v Blansku FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Blansku správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko
Územní pracoviště v Boskovicích FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Boskovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice
Územní pracoviště v Břeclavi FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Břeclavi správní obvod obcí s rozšířenou působností Břeclav a Mikulov
Územní pracoviště v Hodoníně FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Hodoníně správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín
Územní pracoviště v Hustopečích FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Hustopečích správní obvod obce s rozšířenou působností Hustopeče
Územní pracoviště v Ivančicích FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Ivančicích správní obvod obce s rozšířenou působností Ivančice
Územní pracoviště v Kyjově FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Kyjově správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov
Územní pracoviště v Tišnově FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Tišnově správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov
Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP ve Veselí n/Mor. správní obvod obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou
Územní pracoviště ve Vyškově FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP ve Vyškově správní obvod obcí s rozšířenou působností Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov
Územní pracoviště ve Znojmě FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP ve Znojmě správní obvod obcí s rozšířenou působností Moravský Krumlov a Znojmo
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci FÚ pro Olomoucký kraj, ÚzP v Olomouci správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc
Územní pracoviště v Hranicích FÚ pro Olomoucký kraj, ÚzP v Hranicích správní obvod obce s rozšířenou působností Hranice a Lipník nad Bečvou
Územní pracoviště v Jeseníku FÚ pro Olomoucký kraj, ÚzP v Jeseníku správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník
Územní pracoviště v Prostějově FÚ pro Olomoucký kraj, ÚzP v Prostějově správní obvod obcí s rozšířenou působností Prostějov a Konice
Územní pracoviště v Přerově FÚ pro Olomoucký kraj, ÚzP v Přerově správní obvod obcí s rozšířenou působností Přerov
Územní pracoviště ve Šternberku FÚ pro Olomoucký kraj, ÚzP ve Šternberku správní obvod obcí s rozšířenou působností Litovel, Šternberk a Uničov
Územní pracoviště v Šumperku FÚ pro Olomoucký kraj, ÚzP v Šumperku správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk
Územní pracoviště v Zábřehu FÚ pro Olomoucký kraj, ÚzP v Zábřehu správní obvod obcí s rozšířenou působností Mohelnice a Zábřeh
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Územní pracoviště Ostrava I FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP Ostrava I městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz,
Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a obce Šenov, Václavovice, Vratimov
Územní pracoviště Ostrava II FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP Ostrava II městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Ostrava - jih, Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice a
obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Územní pracoviště Ostrava III FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP Ostrava III městské obvody Krásné Pole, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Nová Ves, Plesná,
Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice a obce Čavisov, Dolní Lhota,
Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice
Územní pracoviště v Bruntále FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Bruntále správní obvod obcí s rozšířenou působností Bruntál a Rýmařov
Územní pracoviště ve Frýdku-Místku FÚ pro Moravskoslez.kraj, ÚzP ve Frýdku-Místku správní obvod obcí s rozšířenou působností Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí
Územní pracoviště v Havířově FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Havířově správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov
Územní pracoviště v Hlučíně FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Hlučíně správní obvod obce s rozšířenou působností Hlučín
Územní pracoviště v Karviné FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Karviné správní obvod obcí s rozšířenou působností Karviná, Bohumín, Český Těšín a Orlová
Územní pracoviště v Kopřivnici FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Kopřivnici správní obvod obcí s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice
Územní pracoviště v Krnově FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Krnově správní obvod obce s rozšířenou působností Krnov
Územní pracoviště v Novém Jičíně FÚ pro Moravskoslezský kraj,ÚzP v Novém Jičíně správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílovec, Nový Jičín a Odry
Územní pracoviště v Opavě FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě správní obvod obcí s rozšířenou působností Kravaře, Opava a Vítkov
Územní pracoviště v Třinci FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Třinci správní obvod obcí s rozšířenou působností Jablunkov a Třinec
Finanční úřad pro Zlínský kraj Územní pracoviště ve Zlíně FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP ve Zlíně správní obvod obcí s rozšířenou působností Luhačovice, Vizovice a Zlín
Územní pracoviště v Holešově FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP v Holešově správní obvod obcí s rozšířenou působností Holešov a Bystřice pod Hostýnem
Územní pracoviště v Kroměříži FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP v Kroměříži správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž
Územní pracoviště v Otrokovicích FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP v Otrokovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Otrokovice
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP v Rožnově p/Radhoštěm správní obvod obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm
Územní pracoviště v Uherském Brodě FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP v Uherském Brodě správní obvod obce s rozšířenou působností Uherský Brod
Územní pracoviště v Uherském Hradišti FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP v Uherském Hradišti správní obvod obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště
Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP ve Valašském Meziříčí správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí
Územní pracoviště ve Vsetíně FÚ pro Zlínský kraj, ÚzP ve Vsetíně správní obvod obcí s rozšířenou působností Valašské Klobouky a Vsetín
Specializovaný finanční úřad Územní pracoviště v Brně Specializovaný finanční úřad, ÚzP v Brně xxx
Územní pracoviště v Českých Budějovicích Spec.finanční úřad, ÚzP v Českých Budějovicích xxx
Územní pracoviště v Hradci Králové Special. finanční úřad, ÚzP v Hradci Králové xxx
Územní pracoviště v Ostravě Specializovaný finanční úřad, ÚzP v Ostravě xxx
Územní pracoviště v Plzni Specializovaný finanční úřad, ÚzP v Plzni xxx
Územní pracoviště v Ústí nad Labem Special. finanční úřad, ÚzP v Ústí nad Labem xxx

Pozn.:

1)   územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č.  131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
2) obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a vyhláškou č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

Příloha č. 2 k pokynu č. GFŘ-D-51

Přehled územních pracovišť, na kterých nejsou umístěny spisy

Finanční úřad pro Středočeský kraj

-   Územní pracoviště v Dobříši
-   Územní pracoviště ve Voticích

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

-   Územní pracoviště v Blatné
-   Územní pracoviště v Dačicích
-   Územní pracoviště v Kaplici
-   Územní pracoviště v Trhových Svinech
-   Územní pracoviště ve Vodňanech

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

-   Územní pracoviště v Horažďovicích
-   Územní pracoviště v Horšovském Týně
-   Územní pracoviště v Kralovicích
-   Územní pracoviště v Nepomuku
  Územní pracoviště ve Stříbře
-   Územní pracoviště v Sušici

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

-   Územní pracoviště v Aši
-   Územní pracoviště v Kraslicích
-   Územní pracoviště v Mariánských Lázních
-   Územní pracoviště v Ostrově

Finanční úřad pro Ústecký kraj

-   Územní pracoviště v Bílině
-   Územní pracoviště v Libochovicích
-   Územní pracoviště v Podbořanech

Finanční úřad pro Liberecký kraj

-   Územní pracoviště ve Frýdlantě
-   Územní pracoviště v Novém Boru
-   Územní pracoviště v Tanvaldě
-   Územní pracoviště v Železném Brodě

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

-   Územní pracoviště v Broumově
-   Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
-   Územní pracoviště v Hořicích
-   Územní pracoviště v Jaroměři
-   Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí
-   Územní pracoviště v Nové Pace
-   Územní pracoviště v Novém Bydžově

Finanční úřad pro Pardubický kraj

-   Územní pracoviště v Hlinsku
-   Územní pracoviště v Holicích
-   Územní pracoviště v Litomyšli
-   Územní pracoviště v Moravské Třebové
-   Územní pracoviště v Přelouči

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

-   Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem
-   Územní pracoviště v Chotěboři
-   Územní pracoviště v Ledči nad Sázavou
-   Územní pracoviště v Náměšti nad Oslavou
-   Územní pracoviště v Pacově
-   Územní pracoviště v Telči

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

-   Územní pracoviště v Bučovicích
-   Územní pracoviště v Mikulově
-   Územní pracoviště v Moravském Krumlově
-   Územní pracoviště ve Slavkově u Brna

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

-   Územní pracoviště v Konici
-   Územní pracoviště v Litovli

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

-   Územní pracoviště v Bohumíně
-   Územní pracoviště v Českém Těšíně
-   Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí
-   Územní pracoviště ve Fulneku
-   Územní pracoviště v Orlové

Finanční úřad pro Zlínský kraj

-   Územní pracoviště v Bystřici pod Hostýnem
-   Územní pracoviště v Luhačovicích
-   Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách


1   Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.
2 V souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č.  1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha. Dle § 8 odst. 3 zákona č. 456/2011  Sb. mají finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
3 § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
4 § 19 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5 Pro sousloví „finanční úřad “ je využívána zkratka FÚ a pro „územní pracoviště“ zkratka ÚzP.
6 § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
7 § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8 Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako „spravující“, je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
9 Územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000  Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a vyhláškou č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu.
10   § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11 § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
12 V době vydání pokynu č. GFŘ-D-51 se jedná o pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
13 Srovnej § 29 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
14 Viz § 57 (přechodná ustanovení) zákonného opatření Senátu č. 340/2013  Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
15 Podle § 6a odst. 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
16 Podle § 30 odst. 2 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je k řízení příslušný ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.
17 Např. § 115, § 134k a § 134v zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
18 § 69 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
19 § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.
20 § 10 odst. 4 zákona č. 456/2011 Sb.
21 Např. místně příslušným správcem daně dle obecných ustanovení je Finanční úřad pro Jihočeský kraj, daňovou kontrolu provádí Finanční úřad pro Karlovarský kraj.
22 § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
23 § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
24 § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv - C. H. Beck

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje ... pokračování

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Etika a hodnoty v organizacích

Etika a hodnoty v organizacích

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

esta efektivního zaměstnávání byla budována celé minulé století. Základní principy a hodnoty nalezneme v mezinárodních úmluvách od Mezinárodní organizace práce až po právo EU, které ovlivnily znatelně pracovní právo v České republice. Kniha Etika a hodnoty v organizacích je rozdělena ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Spisová služba, 3. vydání

Spisová služba, 3. vydání

Miroslsv Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická publikace přináší ve třetím vydání aktuální pohled na oblast spisové služby a evidence dokumentů všech forem včetně zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Kniha podrobně rozebírá všechny změny, které byly provedeny v ... pokračování

Cena: 670 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.