Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


34

ROZHODNUTÍ

o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Č. j. 20402/2021/3901-2
PID: MFCRBXJZYD

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

I.

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 podle § 136 odst. 2 písm. b) daňového řádu, které mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani příjmů za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 31. 8. 2021.

II.

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 podle § 136 odst. 2 písm. b) daňového řádu, které mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 nejpozději dne 31. 8. 2021.

III.

Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám, kteří mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo kteří vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021 a pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je daňový subjekt podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do 31. 7. 2021, za podmínky, že ke splnění povinnosti podat tato daňová přiznání dojde nejpozději dne 25. 8. 2021.

IV.

Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám, kteří mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo kteří vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021 a úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty, kde je povinnost podat dodatečné daňové přiznání do 31. 7. 2021, za podmínky, že k úhradě daně z přidané hodnoty, k níž se tyto úroky váží, dojde nejpozději dne 25. 8. 2021.

V.

Plátcům daně z přidané hodnoty, kteří mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo kteří vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,

promíjím

pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením podle § 101h odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) a pokutu podle § 101h odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti související s kontrolním hlášením alespoň z části spadá do období od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021, a za podmínky, že ke splnění povinnosti dojde nejpozději dne 25. 8. 2021.

VI.

Plátcům daně z přidané hodnoty, pro které ke dni 24. 6. 2021 kontrolní hlášení zpracovává osoba se sídlem nebo místem pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, a těmto osobám s právním vztahem k plátcům daně bylo v důsledku mimořádné události znemožněno plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením za podmínky, že tato skutečnost bude oznámena příslušnému správci daně,

promíjím

pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za kalendářní měsíc květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021, podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, za podmínky, že k podání kontrolního hlášení dojde nejpozději dne 25. 8. 2021.

VII.

Daňovým subjektům, které mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,

promíjím

zálohu na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 podle § 10 zákona č. 16/1993  Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, splatnou dne 15. 7. 2021.

VIII.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo kteří vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů, podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. b) daňového řádu, kterým vznikla podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) povinnost oznámit příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že skutečnost, že převážnou část své činnosti vykonávají na území uvedených správních obvodů, oznámí příslušnému správci daně,

promíjím

pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů vzniklou za nesplnění této povinnosti, za podmínky, že oznámení dle § 38v zákona o daních z příjmů bude podáno nejpozději dne 31. 8. 2021.

IX.

Poplatníkům daně z příjmů, kteří mají sídlo nebo místo pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl s ohledem na mimořádnou událost – výskyt tornáda, hejtmanem Jihomoravského kraje od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo kteří vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů a tuto skutečnost oznámí příslušnému správci daně,

promíjím

daň z příjmů v případě, kdy daňová povinnost vznikla z důvodu příjmů v podobě dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou – výskytem tornáda dne 24. 6. 2021.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti s mimořádnou událostí - tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku dne 24. 6. 2021 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň daňovým subjektům, které mají sídlo nebo místo pobytu ve smyslu § 13 daňového řádu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, pro něž byl hejtmanem Jihomoravského kraje v této souvislosti od půlnoci 25. 6. 2021 vyhlášen stav nebezpečí, nebo které vykonávají převážnou část své činnosti na území těchto správních obvodů.

Skutečnost, že převážnou část své činnosti vykonávají na území těchto správních obvodů, oznámí daňové subjekty příslušnému finančnímu úřadu.

Předmětným rozhodnutím dojde k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a s pozdní úhradou této daně u poplatníků, kteří mají povinnost podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě dle § 136 odst. 2 písm. b) daňového řádu, tj. do 1. 7. 2021, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 31. 8. 2021. Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 31. 8. 2021 bez sankce.

Předmětným rozhodnutím bude dále dotčeným plátcům daně z přidané hodnoty prominuto příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021 a dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je daňový subjekt podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do 31. 7. 2021. Rovněž dojde k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty spojeného s pozdní úhradou uvedené daně, dojde-li k úhradě související daně nejpozději dne 25. 8. 2021. Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání či dodatečné daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 25. 8. 2021 bez sankce.

Dále bude prominuta pokuta za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením podle § 101h odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona o dani z přidané hodnoty a pokuta podle § 101h odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti související s kontrolním hlášením alespoň z části spadá do období od 25. 6. 2021 do 31. 7. 2021, a za podmínky, že ke splnění povinnosti dojde nejpozději dne 25. 8. 2021. Pokuta za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za kalendářní měsíc květen 2021, červen 2021 a II. čtvrtletí 2021, podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty bude, za podmínky, že k podání kontrolního hlášení dojde nejpozději dne 25. 8. 2021, prominuta i plátcům daně z přidané hodnoty z jiných částí České republiky, pro které ke dni 24. 6. 2021 kontrolní hlášení zpracovává osoba se sídlem nebo místem pobytu na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín, kdy těmto osobám s právním vztahem k plátcům daně bylo v důsledku mimořádné události znemožněno plnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením. Tato skutečnost bude oznámena příslušnému finančnímu úřadu.

Dále bude předmětným rozhodnutím dotčeným daňovým subjektům prominuta též záloha na daň silniční na zdaňovací období roku 2021 splatná dne 15. 7. 2021. Prominutím zálohy přitom nedochází k prominutí samotné daně.

Dále předmětným rozhodnutím dojde k prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 31. 8. 2021. Podle § 38v zákona o daních z příjmů je lhůta pro oznámení osvobozeného příjmu ve smyslu tohoto ustanovení navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl příjem přijat. Důvodem pro prominutí pokuty je tedy zachování stejné tolerance, jaká je tímto rozhodnutím nastavena pro podání daňových přiznání k dani z příjmů. Konečně předmětným rozhodnutím dojde k prominutí daně z příjmů v případě, kdy daňová povinnost vznikla z důvodu příjmů v podobě dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou. Tato dotace a úvěr musejí být poskytnuty v souvislosti s výskytem tornáda dne 24. 6. 2021 na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

E-shop

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Obchodní korporace - Přeměny a obchodní rejstřík. Základy soukromého práva VI

Chalupa, Reiterman, Holý - C. H. Beck

Publikace představuje učebnici práva přeměn obchodních korporací a obchodního rejstříku a navazuje na učebnice práva cenných papírů (díl IV) a obecné části práva obchodních korporací (díl V). Stalo se již ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška - Wolters Kluwer, a. s.

Řadu praktických komentářů rozšiřuje první a jediný komentář katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Katastrální vyhláška je prováděcím předpisem ke katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., jenž je základní právní normou upravující katastr nemovitostí. Pro praktické činnosti je však mnohem ...

Cena: 855 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb. Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se ...

Cena: 2 155 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.