Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


25

ROZHODNUTÍ

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Č. j. 11288/2021/3901-2
PID: MFCRBXETKD

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a daň z přidané hodnoty při dovozu zboží, které se týkají dále vyjmenovaného zboží, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), nebo vznikla při jeho dovozu povinnost přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty podle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí do 3. 6. 2021, a to u následujícího zboží:

1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;

2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o

a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a
b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745;

3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2;

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 12. 2022, a to u následujícího zboží:

1. diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID- 19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a v dalších použitelných právních předpisech Evropské unie;

2. očkovací látky proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti s ochranou obyvatel před šířením viru SARS-CoV-2 vydala ministryně financí rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události č. j. 33629/2020/3901-2 ze dne 16. 12. 2020, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 35/2020, kterým ve stanoveném rozsahu došlo k prominutí daně z přidané hodnoty za dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, a rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události č. j. 7413/2021/3901-2 ze dne 9. 3. 2021, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 16/2021, kterým ve stanoveném rozsahu došlo k prominutí daně z přidané hodnoty za dodání filtračních polomasek a respirátorů.

Tato prominutí se vztahují pouze na tuzemská dodání vybraného zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, a nevztahovala se tedy na situace, kdy je totožné zboží dovezeno ze třetí země ve smyslu § 20 zákona o dani z přidané hodnoty či je pořízeno z jiného členského státu Evropské unie dle § 16 zákona o dani z přidané hodnoty.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle pravidel platných v zákoně o dani z přidané hodnoty si plátci a další osoby nemohou v řadě případů uplatnit nárok na odpočet z daně vzniklé z titulu pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo dovozu zboží, tj. v těchto případech musí pro splnění podmínek prominutí od daně dodavatelé využít zprostředkovatele či jiným způsobem nastavit obchodní transakci tak, aby nastalo dodání zboží s místem plnění v České republice, jinak by vyjmenované zboží bylo fakticky nadále zatíženo daní z přidané hodnoty, rozhodla se ministryně financí využít pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění dopadů šíření nemoci COVID- 19 v podobě zajištění cenově dostupnějšího přístupu k očkovacím látkám proti tomuto onemocnění, diagnostickým zdravotnickým prostředkům in vitro pro testování tohoto onemocnění, filtračním polomaskám a respirátorům přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie a při dovozu zboží.

Prominutí daně se vztahuje na totožné zboží, které je uvedeno v rozhodnutích č. j. 33629/2020/3901-2 a č. j. 7413/2021/3901-2, a u něhož vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty či povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu dle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty ode dne následujícího po datu účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 3. 6. 2021 (v případě filtračních polomasek a respirátorů), resp. do dne 31. 12. 2022 (v případě očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování tohoto onemocnění). Konec rozhodného období je tedy nastaven shodně jako u prominutí daně z přidané hodnoty za tuzemské dodání vybraného zboží v rozhodnutích č.  j. 33629/2020/3901-2 a č. j. 7413/2021/3901-2.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

E-shop

Nepatřičné právo

Nepatřičné právo

Jakub Kříž - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené ...

Cena: 915 KčKOUPIT

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.