Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


23

ROZHODNUTÍ

o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Č. j. 7413/2021/3901-2

PID: MFCRBXCWHG

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

I.

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty za dodání dále vyjmenovaného zboží, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a daň z přidané hodnoty z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání dále vyjmenovaného zboží, u níž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 4. 4. 2021 do 3. 6. 2021, a to u následujícího zboží:

1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;

2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o

a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a

b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745;

3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2;

II.

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 3. 5. 2021,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020;

III.

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 nejpozději dne 3. 5. 2021,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020;

IV.

Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu, za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020 dojde nejpozději dne 1. 6. 2021,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2020;

V. Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm.

a) daňového řádu, za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020 nejpozději dne 1. 6. 2021,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020;

VI.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, u nichž došlo ve zdaňovacím období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že k podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019 dojde z důvodů uvedených v § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů nejpozději dne 3. 5. 2021,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019;

VII.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, u nichž došlo ve zdaňovacím období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o daních z příjmů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že k úhradě v této souvislosti doměřené daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 3. 5. 2021,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, který se váže k části daně doměřené z důvodu změny způsobu uplatňování výdajů nebo zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích;

VIII.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu, kterým podle § 38v zákona o daních z příjmů vznikla povinnost oznámit příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 3. 5. 2021,

promíjím

pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů vzniklou za nesplnění této povinnosti;

IX.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu, u nichž došlo ve zdaňovacím období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o daních z příjmů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že k podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019 dojde z důvodů uvedených v § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů nejpozději dne 1. 6. 2021,

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2019;

X.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu, u nichž došlo ve zdaňovacím období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o daních z příjmů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že k úhradě v této souvislosti doměřené daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 dojde nejpozději dne 1. 6. 2021,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 253 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, který se váže k části daně doměřené z důvodu změny způsobu uplatňování výdajů nebo zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích;

XI.

Poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu, kterým podle § 38v zákona o daních z příjmů vznikla povinnost oznámit příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 1. 6. 2021,

promíjím

pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů vzniklou za nesplnění této povinnosti.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 se doporučuje užívat ochranné prostředky dýchacích cest s vyšší filtrační účinností. Ministryně financí se proto rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění dopadů této mimořádné události v podobě zajištění cenově dostupnějšího přístupu k obličejovým maskám splňujícím příslušné parametry přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty (dále také „daň“) na výstupu při dodání stanoveného zboží. Tímto rozhodnutím se navazuje na stávající prominutí daně dle rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č.  8/2021 dne 1. 2. 2021 (č. j. 3369/2021/3901-2).

V rozhodnutí se při rozdělení obličejových masek vychází z materiálu Rady pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů při Ministerstvu průmyslu a obchodu. První skupinou obličejových masek, na které se rozhodnutí o prominutí daně vztahuje, jsou filtrační polomasky či respirátory, které musí být výrobcem určeny k ochraně uživatele (nositele), jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které stanoví požadavky na jejich návrh, výrobu, dovoz a distribuci. Tyto masky mohou, ale nemusí být opatřeny výdechovým ventilem. Bude se však jednat pouze o ty filtrační polomasky či respirátory, které splňují třídu ochrany FFP2 a vyšší, případně i třídu ochrany podle jiných norem, které ovšem mají stejnou nebo vyšší filtrační účinnost.

Druhou skupinou, na kterou se rozhodnutí o prominutí daně vztahuje, jsou respirátory (vždy bez výdechového ventilu), které jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele (nositele), tak jeho okolí (včetně pacientů). V případě těchto respirátorů se bude jednat o výrobek, který je současně osobním ochranným prostředkem kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a zdravotnickým prostředkem rizikové třídy I podle dosavadní směrnice 93/42/EHS, případně již podle nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. I v tomto případě platí podmínka, že musely být uvedeny na trh v souladu s příslušnými právními předpisy.

Do třetí skupiny, na kterou se rozhodnutí o prominutí daně vztahuje, se zahrnují filtry a jiné příslušenství k obličejovým maskám uvedených v první a druhé skupině. Jedná se o potvrzení stávajícího postupu, kdy toto příslušenství spadá také do množiny zboží, u něhož se promíjí daň na základě rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události č. j. 3369/2021/3901-2 ze dne 1. 2. 2021.

Prominutí daně se tak mimo jiné nevztahuje na zdravotnické obličejové masky a dále ani na obličejové masky pro veřejnost, tzv. „komunitní roušky“, které zahrnují různé formy podomácku ušitých roušek nebo komerčních roušek vyrobených z bavlny či jiných textilií nebo materiálů jako je papír.

Prominutí daně se vztahuje pouze na dodání zboží dle § 20a a § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, tj. nevztahuje se na daň, u níž vznikla povinnost ji přiznat např. z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu dle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty nebo z titulu dovozu zboží dle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud před uskutečněním zdanitelného plnění dodání vyjmenovaného zboží, u něhož vzniká povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 1 a § 21 zákona o dani z přidané hodnoty, byla přijata úplata, z níž má plátce povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pak se promíjí i daň z přijaté částky této úplaty. Plátce uvede hodnotu (základ daně) uskutečněného plnění v řádku 26 (Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně) daňového přiznání.

V souladu s principy daně z přidané hodnoty se promíjí daň na výstupu vypočtená ze základu daně dle § 36, § 36a nebo § 37a zákona o dani z přidané hodnoty, tj. např. včetně vedlejších výdajů spojených s dodáním tohoto zboží, které se zahrnují do základu daně. Plátce je za podmínek stanovených zákonem o dani z přidané hodnoty oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění (spojené příkladně s výrobou, dopravou, prodejem respirátorů apod.), které použil nebo použije pro účely dodání zboží, u něhož je tímto rozhodnutím prominuta daň.

Pokud plátce na daňovém dokladu uvede daň na výstupu, jež je tímto rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o dani z přidané hodnoty, přičemž příjemce tohoto zboží si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je oprávněn přiznanou daň na výstupu opravit postupem podle § 43 zákona o dani z přidané hodnoty.

Ministryně financí se dále, s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-CoV-2 na činnost daňových subjektů a za účelem usnadnění plnění jejich povinností v této situaci, rozhodla přistoupit ve stanoveném rozsahu k prominutí příslušenství daně z příjmů. U poplatníků, kteří mají povinnost podat daňové přiznání ve lhůtě dle § 136 odst. 1 daňového řádu do 1. 4. 2021, dojde předmětným rozhodnutím k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a s pozdní úhradou této daně za podmínky splnění uvedených povinností nejpozději dne 3. 5. 2021. U poplatníků, kteří mají povinnost podat daňové přiznání ve lhůtě dle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu do 3. 5. 2021 (tj. nepodali daňové přiznání nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období – u tohoto okamžiku nedochází k posunu - a následně bylo daňové přiznání podáno elektronicky), dojde předmětným rozhodnutím k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a s pozdní úhradou této daně za podmínky splnění uvedených povinností nejpozději dne 1. 6. 2021. Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 3. 5. 2021, resp. 1. 6. 2021 bez sankce. Jedná se o prominutí sankcí, tedy toto rozhodnutí nemá vliv na samotnou lhůtu pro podání daňového přiznání a způsob jejího určení dle § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu, ta se stanoví dle obecných zákonných pravidel a až v případě, že by měla poplatníkovi vzniknout sankce, popř. by měl hradit úrok, uplatní se prominutí uvedeného příslušenství daně v intencích tohoto rozhodnutí. Stejně tak v případě vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty (§ 34 zákona o daních z příjmů), musí být toto učiněno v zákonem stanovené lhůtě pro podání daňového přiznání.

Předmětným rozhodnutím dále dojde k prominutí příslušenství daně spojeného s pozdním podáním dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 a s pozdní úhradou této daně u poplatníků, u nichž došlo v průběhu zdaňovacího období roku 2020 ke změně způsobu uplatňování výdajů podle § 24 zákona o daních z příjmů na způsob podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence nebo vedení záznamů o příjmech a výdajích, za podmínky, že ke splnění uvedených povinností dojde nejpozději dne 3. 5. 2021, resp. 1. 6. 2021. Podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů je lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání ve smyslu tohoto ustanovení navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo.

Důvodem pro prominutí příslušenství daně je tedy zachování stejné tolerance, jaká je tímto rozhodnutím nastavena pro podání daňových přiznání k dani z příjmů.

Konečně předmětným rozhodnutím dojde k prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů, za podmínky, že oznámení bude podáno nejpozději dne 3. 5. 2021, resp. 1. 6. 2021. Podle § 38v zákona o daních z příjmů je lhůta pro oznámení osvobozeného příjmu ve smyslu tohoto ustanovení navázána na lhůtu pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byl příjem přijat. Důvodem pro prominutí pokuty je tedy zachování stejné tolerance, jaká je tímto rozhodnutím nastavena pro podání daňových přiznání k dani z příjmů.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.