Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


19

ROZHODNUTÍ

o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Č. j. 6909/2021/3901-2
PID: MFCRBXCREA

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám

promíjím

pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 a pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je daňový subjekt podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce března 2021, za podmínky, že ke splnění povinnosti podat tato daňová přiznání dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

II.

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které měl plátce povinnost podat za kalendářní měsíc únor 2021, podle § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), za podmínky, že k podání kontrolního hlášení dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

III.

Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

pokutu za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením podle § 101h odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona o dani z přidané hodnoty a pokutu podle § 101h odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti související s kontrolním hlášením alespoň z části spadá do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021, a za podmínky, že ke splnění povinnosti dojde nejpozději dne 15. 4. 2021; toto prominutí se nevztahuje na situace, ve kterých je pokuta prominuta podle bodu II.

IV.

Plátcům daně z přidané hodnoty a identifikovaným osobám, na které nedopadá prominutí příslušenství daně podle rozhodnutí ministryně financí č. j. 34159/2020/3901-2 ze dne 21. 12. 2020, zveřejněného ve Finančním zpravodaji 38/2020,

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021, za podmínky, že k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, dojde nejpozději dne 15. 4. 2021.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a nabývá účinnosti dnem oznámení.

Odůvodnění:

V souvislosti se stávající epidemiologickou situací způsobenou šířením viru SARS-CoV-2 je žádoucí, aby došlo k co největšímu omezení osobních kontaktů, ke kterým dochází i v rámci předávání daňových dokladů v analogové podobě externím účetním a daňovým poradcům za účelem zpracování daňových přiznání a kontrolních hlášení k dani z přidané hodnoty. V návaznosti na výše uvedené se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty.

Předmětným rozhodnutím bude plátcům daně z přidané hodnoty prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 a pokuta za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce daně povinen podat do konce března 2021, dojde-li k podání těchto daňových přiznání nejpozději dne 15. 4. 2021.

Dále bude prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení za kalendářní měsíc únor 2021 podle § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o dani z přidané hodnoty, dojde-li k podání kontrolního hlášení nejpozději dne 15. 4. 2021. Stejně tak budou prominuty i pokuty za nepodání kontrolního hlášení za předchozí měsíce podle § 101h odst. 1 písm. a), b), c) d) zákona o dani z přidané hodnoty, a pokuty za nesplnění povinnosti změnit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje uvedené v kontrolním hlášení za předchozí měsíce podle § 101h odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti alespoň z části spadá do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021, a dojde-li ke splnění povinnosti nejpozději dne 15. 4. 2021.

Konečně bude předmětným rozhodnutím prominut úrok z prodlení na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 15. 4. 2021. Prominutí úroku z prodlení podle tohoto rozhodnutí se nedotýká daňových subjektů, kterým byl v důsledku zákazu nebo omezení jejich činnosti usneseními vlády České republiky o přijetí krizového opatření předmětný úrok rozhodnutím ministryně financí č. j. 34159/2020/3901-2 ze dne 21. 12. 2020, zveřejněným ve Finančním zpravodaji 38/2020, prominut až do dne 16. 8. 2021.

Pro identifikovanou osobu platí výše uvedené obdobně.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

E-shop

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Jitka Jelínková, Svatava Havelková - C. H. Beck

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer, a. s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Obchodní podmínky ve vztazích B2C

Markéta Selucká, Svatava Veverková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zpravidla každý e-shop, každá pojistná smlouva nebo smlouva o poskytování telekomunikačních služeb a řada dalších smluv, které jako spotřebitelé uzavíráme, obsahuje obchodní podmínky, které vymezují práva a povinnosti smluvních stran. Nemůžeme s nimi nesouhlasit, jestliže chceme ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.