Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


4

ROZHODNUTÍ
o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Č. j. 119/2021/3901-2

PID: MFCRBXXAGM

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

Všem daňovým subjektům

promíjím

1. pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční dle § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021;

2. úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. 4. 2021;

3. pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí dle § 13a zákona č. 338/1992  Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 a přijímanými opatřeními k jeho zamezení se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně silniční a daně z nemovitých věcí.

Rozhodnutím ministryně financí tak dojde k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 v případech, kdy lhůta pro jeho podání uplyne dne 1. 2. 2021. Dále dojde k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021 v případech, kdy lhůta pro jeho podání uplyne dne 1. 2. 2021. V obou případech je nutné podat příslušná daňová přiznání nejpozději dne 1. 4. 2021.

Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat předmětná daňová přiznání později bez sankce. Postup dle ustanovení § 15a zákona o dani z nemovitých věcí, dle kterého má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání a podá-li je po lhůtě pro jeho podání, aniž by byl správcem daně k tomu vyzván, nevzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně, není rozhodnutím ministryně financí dotčen, neboť v těchto případech příslušenství daně vůbec nevzniká.

V návaznosti na rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 dne 21. 12. 2020 (č. j.: MF-34159/2020/3901-2) dochází k rozšíření okruhu daňových subjektů, kterým je prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. 4. 2021. Na základě tohoto rozhodnutí tak všechny daňové subjekty, které budou chtít uhradit daň silniční do 1. 4. 2021, nemusí oznamovat skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Vybrané daňové subjekty, které budou chtít využít benefitu prominutí úroku z prodlení v případě úhrady daně silniční za zdaňovací období roku 2020 i po 1. 4. 2021, musejí tuto daň uhradit nejpozději do dne 16. 8. 2021 a zároveň i oznámit skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření tak, jak je stanoveno v rozhodnutí ministryně financí zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.

Prominutím úroku z prodlení tak vznikne možnost zaplatit bez sankce daň silniční do 1. 4. 2021 všem daňovým subjektům a do 16. 8. 2021 těm daňovým subjektům, které byly postiženy probíhající pandemií nemoci Covid 19. Příslušné nedoplatky nebudou Finanční správou České republiky vymáhány. V případě, že daňové přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 bude podáno dne 1. 4. 2021, nebude před tímto dnem evidován na příslušném osobním daňovém účtu daňového subjektu u daně silniční za zdaňovací období roku 2020 nedoplatek.

Po tomto datu bude nedoplatek vznikat běžným způsobem. U vybraných daňových subjektů využívajících benefitu prominutí úroku z prodlení i po 1. 4. 2021 na základě rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č.  38/2020 je zcela v kompetenci poskytovatelů dotací, aby v podmínkách jednotlivých dotačních programů podpory postiženým subjektům ošetřili, že se v daném případě jedná o nedoplatek, který nebrání poskytnutí dotace nebo jiného benefitu.

Účelem tohoto prominutí je omezit počet osobních návštěv finančních úřadů či provozoven poskytovatelů poštovních služeb s ohledem na riziko šíření viru SARS-CoV-2 a dále reagovat na personální nedostatečnost na straně fyzických a právnických osob v důsledku šíření tohoto viru. V případě daně z nemovitých věcí veřejnost každoročně navštěvuje finanční úřady za účelem konzultace, jak správně vyplnit daňové přiznání. Přestože budou posíleny prostředky komunikace na dálku (např. prostřednictvím telefonu), je příhodnější umožnit podání daňového přiznání bez negativních následků do období, kdy již bude riziko nákazy virem SARS-CoV-2, i s ohledem na probíhající očkování, menší. V případě prominutí úroku z prodlení u daně silniční všem daňovým subjektům pak toto prominutí odráží skutečnost, že daňové subjekty mohou podat daňové přiznání k dani silniční bez sankce pokuty za opožděné podání daňového přiznání až do dne 1. 4. 2021, a tudíž platba samotné daně silniční bez podání odpovídajícího daňového přiznání před tímto datem se nejeví jako účelná, obdobně jako i placení této daně přímo na pokladně finančního úřadu v řádném termínu do dne 1. 2. 2021 z důvodu probíhajících protiepidemických opatření ovlivňujících provoz i samotných finančních úřadů.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

E-shop

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Praktický komentář

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Praktický komentář

Adam Sigmund, Jaroslav Brož, Lucie Kačerová, Petr Kališ, Roman Macháček, Lukáš Mikeska, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází první komentář ke zcela novému zákonu o preventivní restrukturalizaci, jenž nabyl účinnosti 23. 9. 2023 a byl do našeho právního řádu zařazen povinnou transpozicí evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Preventivní restrukturalizace je zcela novým právním ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ... pokračování

Cena: 1 880 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.