Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


29

POKYN č. GFŘ-D-46
k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Č. j. 45811/20/7700-40500-050429

Čl. I - Předmět pokynu

1. Předmětem tohoto pokynu (dále jen „pokyn“) je stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně (dále též „odvod“) nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (dále též „penále“) k zajištění shodného rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně (dále též „PRK“) tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů, a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie1. Pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 44a odst. 12 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále též „rozpočtová pravidla“), pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále, a kritéria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.

2. Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) postupuje při posuzování a rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále, podaných dle ustanovení § 44a odst. 13 rozpočtových pravidel, podle tohoto pokynu. Pokud budou shledány důvody pro rozhodnutí nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem, vztahují se na taková rozhodnutí právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory a podpory malého rozsahu (de minimis).

Čl. II - Obecná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů a penále

1. [odvod] Odvod ve výši částky, která byla započtena do plnění povinnosti provést odvod podle ustanovení § 14f odst. 5 rozpočtových pravidel (vrácení dotace nebo její části) anebo podle ustanovení § 44a odst. 5 písm. b) rozpočtových pravidel, ve znění účinném do 19. 2. 2015, GFŘ nepromíjí.

2. [penále] Pokud částka penále, která má být dle tohoto pokynu ponechána k úhradě, nedosahuje výše 500 Kč, GFŘ jej promine v plné výši.

Čl. III - Důvody hodné zvláštního zřetele

1. [definice] Za důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto pokynu GFŘ považuje zejména:

a. objektivní důvody, jež stojí zcela mimo sféru příjemce dotace,
b nepříznivou finanční situaci fyzické osoby,
c. marginální pochybení a
d. případy pozdní úhrady zadržených prostředků.

2. [objektivní důvody] Mezi objektivní důvody stojící zcela mimo sféru příjemce dotace patří:

A. prokázaná chyba poskytovatele;
B. prokázaná nesoučinnost poskytovatele;
C. živelní nebo jiná pohroma (událost, která nastala v důsledku přírodní činnosti a postihuje přírodu a majetek anebo škodlivě působí na činnost člověka, jeho zdraví či život);
D. státem změněná či zapříčiněná situace.

Tyto skutečnosti prokazuje příjemce dotace – žadatel o prominutí.

V případech, kdy byla prokázána příčinná souvislost mezi alespoň jedním výše uvedeným objektivním důvodem a porušením rozpočtové kázně příjemcem prostředků, GFŘ promine vyměřený odvod i penále v plné výši.

3. [finanční situace fyzické osoby] Za nepříznivou finanční situaci fyzické osoby GFŘ považuje případy, kdy by úhrada odvodu nebo penále znamenala ohrožení její výživy nebo na její výživu odkázaných osob. Tyto skutečnosti prokazuje fyzická osoba – žadatel o prominutí.

Pokud GFŘ shledá naplnění této podmínky a pokud mělo PRK vliv na dosažení účelu poskytnutých prostředků nebo na výsledek zadávacího řízení2, GFŘ promine odvod kromě částky ve výši 10 % z poskytnuté částky3, penále promine v plné výši.

V ostatních případech naplnění této podmínky GFŘ promine vyměřený odvod i penále v plné výši.

4. [marginální pochybení] Za marginální pochybení považuje GFŘ taková pochybení, která nemohla ani potenciálně mít vliv na naplnění účelu poskytnuté dotace nebo na výsledek zadávacího řízení. Jedná se o tato pochybení:

-. neoprávněný výdej, pokud před podáním žádosti o prominutí došlo k navrácení těchto prostředků zpět na projektový účet; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem dotace (obdobně pak v případě úhrady faktur z projektového účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na projektový účet);
- zaměstnavatel (příjemce prostředků poskytnutých na základě dohody s Úřadem práce ČR) uhradí sociální a zdravotní pojištění či vyplatí mzdu (popř. mzdy) až po termínu stanoveném Úřadem práce ČR;
- pozdní splnění (doložení, zveřejnění) administrativních termínů, lhůt či povinností (např. zaslání monitorovací zprávy, závěrečného vyhodnocení akce, předložení dokumentace k finančnímu vypořádání/zúčtování se státním rozpočtem, povinnost hlášení určitých skutečností, např. hlášení o navýšení vlastních zdrojů, či zasílání jiných dokumentů).

Pokud bylo před podáním žádosti o prominutí marginální pochybení napraveno (pokud lze) a požadovaný odvod byl uhrazen, GFŘ promine vyměřené penále v plné výši.

5. [pozdní úhrada zadržených prostředků] V případě PRK spočívajícím v zadržení prostředků dle § 44 odst. 1 písm. b)4 rozpočtových pravidel nebo v nesplnění povinnosti dle § 44 odst. 1 písm. c), e), g), h) a i) rozpočtových pravidel (dále též „zadržené prostředky“), kdy prostředky nebyly do okamžiku vydání platebního výměru vráceny poskytovateli či odvedeny zákonným způsobem dle porušených povinností5 nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu, avšak následně byly vráceny poskytovateli, odvedeny zákonným způsobem dle porušených povinností nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu:

a) GFŘ promine povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu vyjma 1 % z částky zadržených prostředků za každý započatý6 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu; k úhradě odvodu se však ponechá nejvýše 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu,
b) GFŘ promine penále vyjma části odpovídající penále vypočítanému dle § 44a rozpočtových pravidel z neprominutého odvodu.

V případě PRK spočívajícím v zadržení prostředků dle § 44 odst. 1 písm. b)7 rozpočtových pravidel nebo v nesplnění povinnosti dle § 44 odst. 1 písm. c), e), g), h) a i) rozpočtových pravidel, kdy zadržené prostředky nebyly vráceny poskytovateli, ale byly do dne podání žádosti o prominutí uhrazeny na účet finančního úřadu:

c) GFŘ promine penále vyjma části odpovídající penále vypočítanému z 1% z částky zadržených prostředků dle § 44a rozpočtových pravidel.

V ostatních případech PRK (tj. vyjma zadržených prostředků), kdy byla požadovaná částka odvodu uhrazena na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu:

d) GFŘ promine povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu, a to ve výši částky uhrazené na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu,
e) GFŘ promine penále počítané ode dne následujícího po dni, kdy byla požadovaná částka odvodu uhrazena na účet poskytovatele, jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu.

Čl. IV - Zrušovací ustanovení

Tímto pokynem se ruší Pokyn č. GFŘ-D-43 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ze dne 8. 1. 2020, č. j. 108987/19/7700-40470-203903.

Čl. V - Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tento pokyn nabývá účinnosti šestým pracovním dnem po jeho podpisu a použije se na případy, kdy byl platební výměr na odvod vydán ode dne 1. 10. 2020. Dále se tento pokyn použije na případy, kdy byl v návaznosti na platební výměr na odvod, vydaný ode dne 1. 10. 2020, vydán platební výměr na penále.

2. Na případy, kdy byl platební výměr na odvod vydán v době od 1. 2. do 30. 9. 2020, a na případy, kdy byl v návaznosti na tento platební výměr vydán platební výměr na penále, se použije Pokyn č. GFŘ-D-43, ledaže by byl Pokyn č. GFŘ-D-46 pro žadatele o prominutí příznivější; v takovém případě se použije Pokyn č.  GFŘ-D-46.

3. Na případy, kdy byl platební výměr na odvod vydán do dne 31. 1. 2020, a na případy, kdy byl v návaznosti na tento platební výměr vydán platební výměr na penále, se použije Pokyn č. GFŘ-D-17.

Ing. Tatjana Richterová, v. r.
generální ředitelka

1 Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
2 Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v relevantním znění, nebo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3 Poskytnutou částkou se rozumí poskytovatelem skutečně uvolněná výše prostředků nebo prostředků zařazených do rozpočtu organizační složky státu.
4 Nepoužije se na případy návratných finančních výpomocí a příspěvků poskytovaných Úřady práce ČR.
5 Prostředky nebyly dle porušených povinností uvedených v §14 odst. 7, § 45 odst. 10, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6, § 54 odst. 3 a § 75 rozpočtových pravidel odvedeny.
6 Prvním započatým kalendářním měsícem je měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně.
7 Nepoužije se na případy návratných finančních výpomocí a příspěvků poskytovaných Úřady práce ČR.

E-shop

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování

Tomáš Philippi - C. H. Beck

Komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší komplexní přehled nové právní úpravy realitního zprostředkování, a to nejen z pohledu teoretického výkladu, ale především se zaměřením na řešení praktických otázek jeho dopadu při poskytování realitních služeb. Publikace nabízí ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.