Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


19

DODATEK č. 5
GFŘ č.j.: 52725/20/7100-20118-012287
k pokynu GFŘ-D-29
k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Č. j.: 52725/20/7100-20118-012287
V Praze dne 3. 9. 2020

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018 a Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, se v návaznosti na nový Pokyn GFŘ-D-45 k promíjení příslušenství daně (č.j.: 34006/20/7700-10123-050167) ze dne 23. 6. 2020, mění takto:

1)

Čl. I. – Obecná ustanovení:

Poslední odstavec tohoto článku [vztah k pokynu GFŘ-D-21] je aktualizován odkazem na nový pokyn GFŘ-D-45 a zní: „[vztah k pokynu GFŘ-D-45] Pokyn GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně č. j. 34006/20/7700-10123-050167 ze dne 23. 6. 2020 (dále jen „Pokyn GFŘ D-45 k promíjení příslušenství daně“) se při prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení použije jen v případech výslovně uvedených níže v textu tohoto pokynu.“

2)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha: Přidán nový třetí odstavec tohoto článku, který zní: „[pojem „závažnost“] Závažnost porušení daňových nebo účetních předpisů musí být v konkrétním případě najisto postavena prostřednictvím dostatečného odůvodnění rozhodnutí správce daně. Za závažné porušení nelze označit každé porušení daných předpisů, ale pouze porušení, které dosáhne takové intenzity, že jej příslušný správce daně shledá za významně ohrožující nebo porušující účel správy daní. Závažným porušením přitom může být i jejich opakované, avšak méně závažné, porušení.“

3)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha:

II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů:

V bodu 5. odstraněno ze závěru druhé věty slovní spojení: „před podáním žádosti o prominutí“.

4)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha:

II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů:

Text bodu č. 8 ve znění: „Nevede nebo nevedla evidenci stanovenou právním předpisem nebo uloženou správcem daně; zejména se jedná o případy, kdy osoba porušila povinnost vést účetnictví, a to správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.“, nahrazen novým textem bodu č. 8 ve znění: „Nevede řádně nebo nevedla řádně evidenci stanovenou právním předpisem nebo uloženou správcem daně.“

5)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha:

II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů:

V odstavci týkající se [posuzování bodu 3 a 4] přidán na závěr první věty odstavce text s poznámkou pod čarou č. 2 ve znění: „; situaci uvedenou v bodě 4 správce daně posuzuje ve vztahu k porušení povinnosti, nikoli k následkům tohoto porušení2.“

Text poznámky pod čarou č. 2 zní: „K tomu blíže viz rozsudek KS v Brně č. j. 62 Af 47/2016-64 ze dne 22. 2. 2018.“

6)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí:

II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod:

Pod odstavec [právní úprava] přidána nová věta ve znění: „Neexistence ospravedlnitelného důvodu nepodání kontrolního hlášení nebo jeho nepodání včas tedy zakládá překážku, pro kterou pokutu nelze prominout.“

7)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí:

II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod:

Na závěr tohoto článku přidány nové tři odstavce textu a poznámka pod čarou č. 3 ve znění: „[k výčtu ospravedlnitelných důvodů] Výše uvedené relevantní skutečnosti, které jsou podřazeny pod pojem „ospravedlnitelného důvodu“ ve smyslu § 101k odst. 2 ZDPH jsou nastaveny dostatečně široce a objektivně, nicméně není vyloučeno, že při posuzování konkrétního případu správce daně dospěje k závěru, že lze prominout i z důvodu v pokynu neuvedeného. Mělo by jít však o zcela výjimečný případ, který je z lidského hlediska omluvitelný a z hlediska materiálního představuje prohřešek spíše formalistický. Možnost docílit prominutí pokuty by tak neměla svědčit daňovým subjektům, které se do situace nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení dostaly v důsledku vlastní liknavosti, nezodpovědnosti či úmyslného jednání. Prominutí pokuty by nemělo s ohledem na zásadu legitimního očekávání způsobit, že na nepodání kontrolního hlášení nebude nahlíženo jako na prohřešek. I nadále musí být zachováno pravidlo, že neplnění zákonné povinnosti má své konsekvence v podobě následku za porušení povinnosti při správě daní. Prominutí pokuty proto nemůže sloužit k setření rozdílu mezi těmi, kteří své povinnosti plní řádně a včas, a těmi, kteří je neplní.

V této souvislosti upozorňujeme na nutnost řádně odůvodnit rozhodnutí správce daně a vypořádat se s případnými důvody (resp. zejména jdoucími nad rámec tohoto pokynu), které subjekt uvádí ve své žádosti. Jestliže subjekt žádné důvody neuvádí, správce daně nemá povinnost je sám zjišťovat.

V případech, kdy správce daně po své správní úvaze zamítá žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pak jde o situace, kdy subjektem tvrzené důvody (pokud jsou nějaké tvrzeny) nelze podřadit pod žádný z ospravedlnitelných důvodů podle pokynu GFŘ D-29 a současně se v daném konkrétním případě nejedná ani o takový závažný důvod, který by byl podřazen pod pojem „ospravedlnitelného důvodu“ ve smyslu § 101k odst. 2 ZDPH nad rámec pokynu GFŘ D-29.3“

Text poznámky pod čarou č. 3 zní: „Rozsudek KS v Ostravě č.j. 22 Af 89/2017-30 ze dne 24. 5. 2018: „pouze odkaz na nenaplnění podmínek Pokynu GFŘ D-29 nestačí, ale je nutné se s konkrétními podmínkami případu vypořádat v odůvodnění detailněji“.“

8)

Čl. II. – Promíjení pokuty:

II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí:

II. 3. B. Četnost porušování povinností při správě daní:

Tabulka „Druh porušení povinnosti daňového subjektu“ bod č. 1 text: „Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu vykonatelný nedoplatek z jiného daňového řízení.“, je nahrazen novým textem bodu č. 1: „Ke dni vydání rozhodnutí o žádosti eviduje správce daně u daňového subjektu nedoplatek z jiného daňového řízení, který je vymáhán (je uveden na exekučním příkazu).“

9)

Čl. III. – Procesní ustanovení:

Třetí odstavec tohoto článku [předmět řízení] začíná slovním spojením:

„Podáním žádosti…“.

10)

Čl. III. – Procesní ustanovení:

Doplněn nově čtvrtý odstavec a poznámky pod čarou č. 4 a 5 ve znění:

„[souběh prominutí a odvolacího řízení] Pokud daňový subjekt ve lhůtě pro podání odvolání (k platebnímu výměru na pokutu za nepodání kontrolního hlášení) podá žádost o prominutí pokuty, správce daně daňový subjekt neformálně vyrozumí, je-li to hospodárné, o tom, že se jeho žádostí o prominutí bude zabývat až po nabytí právní moci platebního výměru na pokutu. Od právní moci platebního výměru na pokutu také poběží lhůta pro vyřízení žádosti o prominutí, neboť až po právní moci je postaveno najisto, o čem má správce daně rozhodovat, a je tedy možné provést řízení o prominutí pokuty. To platí rovněž, pokud daňový subjekt podá odvolání a žádost o prominutí pokuty současně.4,5“ Text poznámky pod čarou č.  4 zní: „K problematice viz rozsudek NSS č.j.: 3 Afs 164/2019 – 29 ze dne 25. 6. 2020, zejména body výroku č. 11, 15 a 16.“ Text poznámky pod čarou č. 5 zní: „Pozn.: obdobně by správce daně postupoval i při případném souběhu podnětu k přezkumnému řízení k platebního výměru na pokutu a žádosti o prominutí pokuty.“

11)

Čl. III. – Procesní ustanovení:

V sedmém odstavci [důkazní břemeno daňového subjektu] přidán na závěr text v závorce ve znění: „(správce daně není povinen okolnosti hodné zřetele – ospravedlnitelné důvody - sám zjišťovat, pokud je subjekt v žádosti neuvede)“.

12)

Čl. III. – Procesní ustanovení:

V odstavci [rozhodnutí] a [vztah k veřejné podpoře] nahrazen odkaz na „Pokyn GFŘ D-21“ odkazem na „Pokyn GFŘ D-45“.

V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018 a Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, nezměněn.

Tento Dodatek č. 5 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.

Ing. Tatjana Richterová,
v. r. generální ředitelka

E-shop

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato ...

Cena: 225 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.