Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


8

ROZHODNUTÍ

o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události

Č. j. MF-8592/2020/39-2
PID: MFCRAXDRAZ

Zpracovatel: Mgr. Martin Dvořák

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

I. Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží nebo bezúplatné dodání zboží, které bylo použito pro jeho výrobu, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona č.  235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 (dále jen „nouzový stav“):

 • Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostické reagencie založené na testu nukleové kyseliny pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), které lze zařadit pod číselné označení zboží uvedené v příloze I. nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění (dále jen „kód nomenklatury celního sazebníku“) 3822 00;

 • Testovací soupravy COVID-19 pro diagnostické reagencie založené na imunologických reakcích, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3002 15;

 • Diagnostické testovací nástroje a přístroje COVID-19 používané v klinických laboratořích pro diagnostiku in vitro, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9027 80;

 • Textilní obličejové masky / roušky, bez vyměnitelných filtrů nebo mechanických částí, včetně chirurgických roušek a jednorázových obličejových roušek z netkaných textilií, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6307 90;

 • Plynové masky, s mechanickými částmi nebo vyměnitelnými filtry, pro ochranu před biologickými činiteli, kam se rovněž zahrnují masky obsahující ochranu očí nebo obličejové štíty, a to ty plynové masky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9020 00;

 • Ochranné brýle a brýle, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9004 90;

 • Plastové obličejové štíty zakrývající více než oblast očí, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;

 • Plastové rukavice, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;

 • Chirurgické rukavice z kaučuku, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4015 11;

 • Ostatní rukavice z kaučuku, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4015 19;

 • Pletené nebo háčkované rukavice, impregnované, povrstvené nebo potažené plasty nebo kaučukem, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6116 10;

 • Textilní rukavice, jiné než pletené ani háčkované, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6216 00;

 • Jednorázové síťky na vlasy, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6505 00;

 • Ochranné oděvy pro chirurgické / lékařské použití vyrobené z plsti nebo netkaných textilií, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované z textilií kódů nomenklatury celního sazebníku 5602 nebo 5603, mezi které patří oděvy zhotovené z netkaných textilií, které jsou vyrobeny za použití technologie spunbond, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 6210 10;

 • Ostatní textilní ochranné oděvy zhotovené z pogumovaných textilií nebo tkanin, které jsou impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované z textilií kódů nomenklatury celního sazebníku 5903, 5906 nebo 5907, mezi které patří např. unisexový celotělový tkaný oblek impregnovaný plasty, které lze zařadit pod kódy nomenklatury celního sazebníku 6210 20, 6210 30, 6210 40 a 6210 50;

 • Ochranné oděvy vyrobené z plastových fólií, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3926 20;

 • Kapalinové teploměry s přímým čtením, mezi které patří standardní klinické rtuťové teploměry, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9025 11;

 • Ostatní teploměry, mezi které patří digitální teploměry nebo infračervené teploměry pro měření na čele, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9025 19;

 • Počítačové tomografické skenery (CT) využívající rotující rentgenový stroj k zobrazení vnitřních orgánů těla při diagnostice nemocí jako je pneumonie, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9022 12;

 • Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) poskytující mimotělní srdeční a respirační podporu tím, že odebírá krev z těla pacienta a uměle odstraňuje oxid uhličitý a současně okysličuje červené krvinky, kterou lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 90,

 • Lékařské ventilátory (umělé dýchací přístroje), které poskytují mechanickou ventilaci pohybem dýchaného vzduchu do a z plic, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9019 20;

 • Ostatní přístroje pro kyslíkovou terapii včetně kyslíkových stanů, počítaje v to i rozpoznatelné části takových systémů, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9019 20;

 • Elektrická nebo elektronická zařízení pro sledování onemocnění, stavu nebo jednoho či několika zdravotních parametrů v průběhu času, mezi která patří pulzní oxymetry nebo noční monitorovací stanice používané pro nepřetržité monitorování různých životních funkcí, která lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 19;

 • Vata, gáza, obinadla, bavlněné náplasti a podobné výrobky impregnované nebo potažené farmaceutickými látkami nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej k léčebným účelům, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3005 90;

 • Injekční stříkačky, též s jehlami, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 31;

 • Kovové trubkové jehly a sešívací jehly, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 32;

 • Jehly, katétry, kanyly a podobné výrobky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 39;

 • Intubační soupravy, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 9018 90;

 • Papírová prostěradla, která lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 4818 90.

II. Plátcům daně z přidané hodnoty

promíjím

daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání zboží plátci, který je oprávněn k výrobě dále vyjmenovaného zboží, pokud dodané zboží bylo použito k výrobě dále vyjmenovaného zboží, nebo bezúplatné dodání dále vyjmenovaného zboží, u nichž vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 odst. 4 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu:

 • Alkoholový roztok - nedenaturovaný, obsahující 80 % obj. nebo více ethylalkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2207 10;

 • Alkoholový roztok - nedenaturovaný, 75 % ethylalkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2208 90;

 • Dezinfekční prostředek na ruce - roztok nebo gel obecně používaný ke snížení infekčních činitelů na rukou, na bázi alkoholu, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

 • Ostatní dezinfekční přípravky - v úpravě nebo v balení pro drobný prodej jako jsou ubrousky impregnované alkoholem nebo jinými dezinfekčními prostředky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

 • Lékařské, chirurgické nebo laboratorní sterilizátory - fungující na principu páry nebo vroucí vody, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 8419 20;

 • Peroxid vodíku předkládaný ve velkém - ve velkém H2O2 též ztužený močovinou, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 2847 00;

 • Peroxid vodíku předkládaný jako lék - H2O2 upravený pro vnitřní nebo vnější použití jako lék, včetně antiseptika na kůži, a to v odměřených dávkách nebo upravený ve formě nebo v balení pro drobný prodej (včetně přímo pro nemocnice) pro takové použití, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3004 90;

 • Peroxid vodíku upravený v dezinfekčních přípravcích pro čištění povrchů - H2O2 upravený jako čistící roztok pro povrchy nebo zařízení, který lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

 • Ostatní chemické dezinfekční prostředky - v úpravě nebo v balení pro drobný prodej jako dezinfekční prostředky nebo jako dezinfekční přípravky, obsahující alkohol, roztok benzalkoniumchloridu nebo peroxykyseliny, nebo ostatní dezinfekční prostředky, které lze zařadit pod kód nomenklatury celního sazebníku 3808 94;

III. Daňovým subjektům platícím zálohu na daň silniční

promíjím

úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu vzniklý na zálohách na daň silniční ve zdaňovacím období roku 2020 splatných podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.

Toto rozhodnutí je oznámeno podle § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji.

Odůvodnění:

Ministryně financí se v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události a pro podporu velké solidarity všech občanů a podnikatelů, která se v posledních dnech a týdnech objevuje, rozhodla využít své pravomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu a přistoupila ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí daně z přidané hodnoty a příslušenství daně silniční.

Toto rozhodnutí se vztahuje na bezúplatné dodání základních potřeb vyvolaných touto mimořádnou událostí, kterými jsou zejména testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy a podobné zboží určené pro ochranu obličeje, očí, rukou, dále teploměry, zdravotnické prostředky, zdravotnický spotřební materiál, ale též dezinfekční prostředky, které napomáhají omezení šíření viru SARS-CoV-2. Tímto rozhodnutím se promíjí daň z přidané hodnoty, kterou jsou plátci povinni uplatnit při bezúplatném dodání tohoto základního zboží, popř. bezúplatném dodání zboží určeného pro jeho výrobu, a to ve stanoveném časovém rozmezí. V případě, že plátce dodá bezúplatně zboží a bude se na něj vztahovat prominutí podle tohoto rozhodnutí, bude mu nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění zachován.

Vymezení okruhu zboží, na které se prominutí vztahuje, vychází ze seznamu „Sazební zařazení zdravotnického materiálu v souvislosti s COVID-19 do nomenklatury HS“, zveřejněného na stránkách Celní správy České republiky (https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/sazebni-zarazeni-zdravotnickeho-materialuv- souvislosti-s-covid-19-do-nomenklatury-hs.aspx).

Při dodání zboží, které má být použito pro výrobu dezinfekčních prostředků, je daň z přidané hodnoty prominuta pouze tehdy, pokud je dané zboží určeno k výrobě dezinfekčního prostředku, na který se toto prominutí primárně vztahuje, a zároveň je dodáno výrobci, který je oprávněn na základě příslušných právních předpisů dezinfekční prostředky vyrábět. Prominutí tak směřuje na ty výrobce, kteří mají k výrobě dezinfekčních prostředků povolení stanovená příslušnými právními předpisy. Dále bude daň z přidané hodnoty prominuta v případě, že bude bezúplatně dodáno zboží vyjmenované ve výroku II tohoto rozhodnutí.

Ministryně financí se rozhodla u daně silniční prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdní úhradou záloh na daň silniční splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, dojde-li ke splnění platebních povinností nejpozději do 15. 10. 2020. Umožňuje se tedy uhradit tyto zálohy na dani silniční později bez sankce, jestliže k úhradě dojde nejpozději do 15. 10. 2020. Uvedené prominutí se vztahuje i na případy, kdy bylo povoleno posečkání s placením těchto záloh na delší období než do dne 15. 10. 2020 a daňový subjekt přesto zálohy na dani silniční do 15. 10. 2020 uhradí.

S ohledem na výše uvedené ministryně financí rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).

místopředsedkyně vlády a ministryně financí
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani silniční (31 změn a doplnění) a vyhláška stanovující ceny zemědělských pozemků. Nově bylo zařazeno nové rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

ÚZ č. 1462 - Daň z přidané hodnoty, 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2022 změněn dvěmi novelami (celkem 13 změn a doplnění). Zařazeny jsou také nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.