Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


12

 Pokyn č. GFŘ-D-41

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Č. j. 85082/19/7700-10124-011654

Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky (dále jen „orgány finanční správy“)1. Spisem se pro účely tohoto pokynu rozumí spis nebo jeho příslušná část.

Čl. I

Finanční úřady a jejich územní pracoviště

1. Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011  Sb.“). Územní pracoviště těchto finančních úřadů jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku2, nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.

2. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, které mohou být použity zejména na doručenkách3 či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána4. Tyto zkratky5 jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně6, resp. správního orgánu7 v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.

Čl. II

Základní pravidla pro umístění spisů

1. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též finanční úřad) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis – tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis umístěn (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů na finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.

2. Spravujícím územním pracovištěm8 se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.

3. Jednotlivé spisy se na spravující územní pracoviště umísťují podle tzv. obvodů působnosti těchto územních pracovišť, které jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto pokynu. Tyto obvody působnosti se stanoví pouze pro účely umístění spisů (pozn.: zákon definuje pouze obvody územní působnosti finančních úřadů, viz článek I odst. 1 tohoto pokynu, územní pracoviště jako takové ze zákona územní působnost nemá). Obvody působnosti jsou definovány prostřednictvím územních obvodů či správních obvodů, resp. městských obvodů9 či katastrálních území.

4. Územní pracoviště, která jsou uvedena v příloze č. 2 k tomuto pokynu, nejsou spravujícími územními pracovišti a neumísťují se na nich spisy. Tato územní pracoviště nemají stanoveny samostatné obvody působnosti.

5. Základním pravidlem je, že spis daňového subjektu bude umístěn na spravujícím územním pracovišti,

a) v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu10,
b) v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo11,
c) na které je fyzické nebo právnické osobě spis přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu12.

Základní pravidlo pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti je uvedeno v článku IV.

6. V případě umístění spisů k dani z nabytí nemovitých věcí bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nachází:

a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo
b) pozemek zatížený právem stavby.

Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na tom spravujícím územním pracovišti, na kterém je či by byl umístěn spis daně z příjmů poplatníka13. Pokud je (za situace, kdy je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně) spis k dani z příjmů poplatníka umístěn na Specializovaném finančním úřadu, resp. jeho územním pracovišti, bude spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu či v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo.

7. V případě umístění spisů k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí14 platí, že spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti:

a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit spravující územní pracoviště podle písmen a) až d).

8. V případě, že daňový subjekt ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu podá prvně daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště podle následujícího algoritmu. Při určování spravujícího územního pracoviště se vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí k 1. lednu daného zdaňovacího období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního v den podání daňového přiznání.

A. poplatník má sídlo či místo pobytu na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, kde se nachází nemovitá věc či nemovité věci, které jsou předmětem daně (dále též „příslušný kraj“) – k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má poplatník sídlo či místo pobytu,

B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovité věci v obvodu působnosti jednoho spravujícího územního pracoviště – k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nemovité věci nacházejí,

C. poplatník – právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť – spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,

D. poplatník – fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť:

a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, z toho zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky má v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí, a to dle druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky s upřednostněním druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky v následujícím pořadí:
1) H – budova obytného domu Má-li poplatník jednu či více budov obytných domů v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy obytných domů nacházejí.
2) R – zdanitelná jednotka pro bydlení (byt) Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li jednu či více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné jednotky pro bydlení (byty) nacházejí.
3) J – budova pro rodinnou rekreaci Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li jednu či více budov pro rodinnou rekreaci v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) ostatní poplatníci – spis bude umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, např.:
- má-li poplatník více budov obytných domů v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li více budov pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více spravujících územních pracovišť,
- ostatní případy výše neuvedené.

Pozn.: Přehled určených územních pracovišť finančního úřadu, která se nacházejí v sídle tohoto finančního úřadu (viz případy C., D a) a D c) 4) výše uvedeného výchozího algoritmu):

finanční úřad určené územní pracoviště v sídle finančního úřadu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6
Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště Praha – východ
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Územní pracoviště Plzeň – sever
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Karlových Varech
Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Finanční úřad pro Liberecký kraj Územní pracoviště v Liberci
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové
Finanční úřad pro Pardubický kraj Územní pracoviště v Pardubicích
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Jihlavě
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno – venkov
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Územní pracoviště Ostrava I
Finanční úřad pro Zlínský kraj Územní pracoviště ve Zlíně

9. Výjimku z odst. 5 představuje umístění spisů, které se týkají odvodu z loterií a jiných podobných her. Správa odvodu z loterií a jiných podobných her je koncentrována z důvodu hospodárnosti a v zájmu zvýšení kvality správy odvodu pouze v sídle finančního úřadu a vykonává ji výhradně úřední osoba zařazená v sídle finančního úřadu (tedy nikoli na územním pracovišti). Spis k této agendě je tedy umístěn v sídle finančního úřadu.

10. Výjimku z odst. 5 představuje též umístění spisů, které se týkají

a) zajištění a vymáhání daní,
b) správy odvodů za porušení rozpočtové kázně,
c) správních řízení ve věci porušení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů15,
d) správních řízení ve věci porušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů16,
e) správních řízení ve věci porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
f) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
g) zjištění porušení povinností dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů17,
h) zjištění porušení povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem18,
i) přijímání a evidování splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případných úroků z nich vyplývajících,
j) finanční kontroly,
k) přezkoumávání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávání dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy, a
l) řízení zahájených podle správního řádu, která nejsou uvedena v předchozích písmenech tohoto odstavce.

V těchto případech bude daňovému subjektu (účastníku řízení) umístění jeho spisu správcem daně sděleno na požádání, příp. tato skutečnost bude uvedena při zahájení řízení.

11. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. daňová kontrola) prováděny na jiném územním pracovišti v rámci daného finančního úřadu, na němž nemá být dle obecných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn spis, může být spis vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požádání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt bezodkladně informuje19. Obdobné pravidlo platí i v případě postupů spadajících po vybranou působnost20, kde tyto postupy jsou prováděny jiným správcem daně, než je správce daně příslušný podle obecných ustanovení pro určení místní příslušnosti21.

12. Změny umístění spisů s ohledem na § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán finanční správy při umístění spisu přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou řešeny v samostatném pokynu12.

Čl. III

Zvláštní pravidla pro přesun spisů k 16. 1. 2020

1. Spisy, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěny na územních pracovištích uvedených v příloze č. 1 k tomuto pokynu, zůstávají na těchto územních pracovištích umístěny i nadále22. Spisy, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěny na územních pracovištích, která nejsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto pokynu, se k 16. 1. 2020 přesunou na spravující územní pracoviště podle následujícího klíče:

územní pracoviště, na kterém byl umístěn spis do 15. 1. 2020 a které není uvedeno v příloze č. 1 k tomuto pokynu    spravující územní pracoviště, na kterém bude nově umístěn spis od 16. 1. 2020
Územní pracoviště v Dačicích Územní pracoviště v Jindřichově Hradci
Územní pracoviště v Kaplici Územní pracoviště v Českém Krumlově
Územní pracoviště v Trhových Svinech Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Územní pracoviště v Kralovicích Územní pracoviště Plzeň – sever
Územní pracoviště ve Stříbře Územní pracoviště v Tachově
Územní pracoviště v Sušici Územní pracoviště v Klatovech
Územní pracoviště v Mariánských Lázních Územní pracoviště v Chebu
Územní pracoviště v Ostrově Územní pracoviště v Karlových Varech
Územní pracoviště v Libochovicích Územní pracoviště v Roudnici nad Labem
Územní pracoviště ve Frýdlantě Územní pracoviště v Liberci
Územní pracoviště v Novém Boru Územní pracoviště v České Lípě
Územní pracoviště v Tanvaldě Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou
Územní pracoviště v Broumově Územní pracoviště v Náchodě
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem Územní pracoviště v Trutnově
Územní pracoviště v Hořicích Územní pracoviště v Jičíně
Územní pracoviště v Jaroměři Územní pracoviště v Náchodě
Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou
Územní pracoviště v Novém Bydžově Územní pracoviště v Hradci Králové
Územní pracoviště v Hlinsku Územní pracoviště v Chrudimi
Územní pracoviště v Holicích Územní pracoviště v Pardubicích
Územní pracoviště v Litomyšli Územní pracoviště ve Svitavách
Územní pracoviště v Moravské Třebové Územní pracoviště ve Svitavách
Územní pracoviště v Bystřici nad Pernštejnem Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou
Územní pracoviště v Chotěboři Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě
Územní pracoviště v Ledči nad Sázavou Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě
Územní pracoviště v Bučovicích Územní pracoviště ve Vyškově
Územní pracoviště v Mikulově Územní pracoviště v Břeclavi
Územní pracoviště v Moravském Krumlově Územní pracoviště ve Znojmě
Územní pracoviště ve Slavkově u Brna Územní pracoviště ve Vyškově
Územní pracoviště v Litovli Územní pracoviště ve Šternberku
Územní pracoviště ve Frýdlantě nad Ostravicí Územní pracoviště ve Frýdku-Místku
Územní pracoviště v Luhačovicích Územní pracoviště ve Zlíně
Územní pracoviště ve Valašských Kloboukách Územní pracoviště ve Vsetíně

2. Pokud došlo ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti ke správě daní před 16. 1. 2020 a současně nedošlo nejpozději k 16. 1. 2020 k přechodu místní příslušnosti ke správě daní na nově místně příslušného správce daně23, bude spis daňového subjektu k 16. 1. 2020 umístěn na spravujícím územním pracovišti podle přílohy č. 1 k tomuto pokynu (v rámci stávajícího finančního úřadu).

Např.: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Jihočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Dačicích, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Dačicích. Ke dni 20. 12. 2019 změní daňový subjekt sídlo do Zlína, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Dačicích, však do 16. 1. 2020 nevydal rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), tedy neurčil datum, ke kterému místní příslušnost přejde na nového místně příslušného správce daně, nebo předmětné rozhodnutí bylo do 16. 1. 2020 vydáno, ale rozhodné datum spadá do období po 16. 1. 2020. V takovémto případě bude spis daňového subjektu umístěn od 16. 1. 2020 na Územním pracovišti v Jindřichově Hradci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. (Pozn.: Následně po přeregistraci bude při určení územního pracoviště postupováno podle článku II. odst. 5., tj. po rozhodném datu bude spis umístěn na Územním pracovišti ve Zlíně Finančního úřadu pro Zlínský kraj.)

Příklad týkající se opačné situace: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Zlínský kraj; daňový subjekt má sídlo ve Zlíně, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti ve Zlíně. Ke dni 20. 12. 2019 změní daňový subjekt sídlo do Dačic, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně vydá dne 3. 1. 2020 rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), dle kterého k 21. 1. 2020 má být místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis má být dle tohoto rozhodnutí umístěn na Územním pracovišti v Dačicích. Jelikož od účinnosti tohoto pokynu žádné spisy na Územním pracovišti v Dačicích nebudou umístěny (budou umístěny na Územním pracovišti v Jindřichově Hradci), bude k 21. 1. 2020 spis přesunut z Územního pracoviště ve Zlíně přímo na Územní pracoviště v Jindřichově Hradci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

Pozn.: Skutečnost, že ve vydaném rozhodnutí o přeregistraci je uvedeno územní pracoviště, na kterém nebudou od účinnosti tohoto pokynu umístěny žádné spisy, není důvodem ke změně rozhodnutí o přeregistraci. Umístění spisu po přeregistraci je v takovém případě modifikováno přímo tímto pokynem.

Jiný příklad: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Jihočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Dačicích, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Dačicích. Ke dni 20. 12. 2019 změní daňový subjekt sídlo do Českého Krumlova. Podle pokynu ke změně umístění spisu v rámci finančního úřadu správce daně sdělí daňovému subjektu datum, kdy bude jeho spis přesunut na spravující Územní pracoviště v Českém Krumlově – toto datum je 21. 1. 2020. To znamená, že do 15. 1. 2020 bude spis daňového subjektu umístěn na Územním pracovišti v Dačicích, od 16. 1. 2020 by měl být umístěn na Územním pracovišti v Jindřichově Hradci a od 21. 1. 2020 na Územním pracovišti v Českém Krumlově. Pozn.: V takovýchto situacích doporučujeme finančnímu úřadu z hlediska zásady hospodárnosti přesun spisu k 16. 1. 2020 přímo z Územního pracoviště v Dačicích na Územní pracoviště v Českém Krumlově.

Čl. IV

Pravidla pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti

1. Spis daňového subjektu, v jehož případě došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní, bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní24. Správce daně příslušný k vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti při určení tohoto spravujícího územního pracoviště přihlédne především k podmínkám, které jsou stanoveny v § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb.

2. Došlo-li k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní před 1. 1. 201325, a tudíž v odůvodnění rozhodnutí o delegaci není spravující územní pracoviště uvedeno, bude spis daňového subjektu umístěn na spravujícím územním pracovišti, na kterém je umístěn ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.

Např.: Dne 5. 5. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad v Písku, kam byl spis přesunut k 21. 6. 2012. Od 1. 1. 2013 je spis umístěn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a bude zde umístěn i po nabytí účinnosti tohoto pokynu, pokud nebyl či nebude přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.

3. Pokud je spis daňového subjektu ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěn na územním pracovišti, které není uvedeno v příloze č. 1 k tomuto pokynu, přesune se spis na spravující územní pracoviště v souladu s tabulkou v článku III odst. 1.

Např.: Dne 3. 12. 2019 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu pro Středočeský kraj na Finanční úřad pro Jihočeský kraj. V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno, že spis bude nově umístěn na Územním pracovišti v Dačicích. Rozhodnutí nabude právní moci dne 5. 12. 2019. Od 21. 1. 202026 bude místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis bude umístěn na Územním pracovišti v Jindřichově Hradci.

Pozn.: V případě rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti vydaných v průběhu prosince 2019 a ledna 2020 doporučujeme Odvolacímu finančnímu ředitelství do odůvodnění těchto rozhodnutí uvádět již spravující územní pracoviště podle přílohy č. 1 k tomuto pokynu.

4. Pokud došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní a na finančním úřadu, k němuž byl výkon správy daní delegován, vyvstane potřeba přesunout spis z jednoho územního pracoviště tohoto finančního úřadu na jiné jeho územní pracoviště, bude postupováno podle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.

5. V případě spisu účastníka řízení, v jehož případě došlo k pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci v jeho správním obvodu27, se použijí ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

Čl. V

Přílohy

Součástí tohoto pokynu je:

Příloha č. 1 – Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů,

Příloha č. 2 – Přehled územních pracovišť, na kterých nejsou umístěny spisy.

Čl. VI

Zrušovací ustanovení

Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-23, č. j. 147958/15/7700-10124-011654.

Čl. VII

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 16. 1. 2020.

generální ředitelka
Ing. Tatjana Richterová, v. r.

Příloha č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-41

(Příloha je dostupná na adrese: https://www.mfcr.cz/)

Příloha č. 2 k pokynu č. GFŘ-D-41

(Příloha je dostupná na adrese: https://www.mfcr.cz/)

1 Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.
2 V souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993  Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha. Dle § 8 odst. 3 zákona č.  456/2011 Sb. mají finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
3 § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
4 § 19 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5 Pro sousloví „finanční úřad“ je využívána zkratka FÚ a pro „územní pracoviště“ zkratka ÚzP.
6 § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
7 § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8 Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako „spravující“, je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
9 Územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000  Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
10 § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11 § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
12 V době vydání pokynu č. GFŘ-D-41 se jedná o pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
13 Srovnej § 29 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
14 Viz § 57 (přechodná ustanovení) zákonného opatření Senátu č. 340/2013  Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
15 Podle § 6a odst. 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
16 Podle § 30 odst. 2 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je k řízení příslušný ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.
17 Např. § 115, §134k a § 134v zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
18 § 69 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
19 § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.
20 § 10 odst. 4 zákona č. 456/2011 Sb.
21 Např. místě příslušným správcem daně dle obecných ustanovení je Finanční úřad pro Jihočeský kraj, daňovou kontrolu provádí Finanční úřad pro Karlovarský kraj.
22 Samozřejmě, pokud následně (v budoucnu) nebudou přesunuty např. podle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
23 § 131 (tzv. přeregistrace) a § 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
24 § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
25 § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
26 Dané datum musí vycházet z data uvedeného v rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.
27 § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.