Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


2

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

Článek I

Veřejné zakázky

Odvod se stanovuje pouze z částky dotace1 nebo prostředků zařazených do rozpočtu organizační složky státu či přesunutých rozpočtovým opatřením použitých na financování předmětné veřejné zakázky (dále jen „částka použitá na financování předmětné veřejné zakázky“).

1) porušení povinnosti stanovit lhůtu pro podání nabídky/podání žádosti o účast v minimální stanovené délce

rozsah zkrácení lhůty odpovídá či je vyšší než 50 % z požadované délky lhůty

odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

rozsah zkrácení lhůty odpovídá či je vyšší než 30 % z požadované délky lhůty a nedosahuje 50 % z požadované délky lhůty

odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

rozsah zkrácení lhůty přesahuje 10 % a nedosahuje 30 % z požadované délky lhůty

odvod: 5 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

rozsah zkrácení lhůty činí 10 % a méně z požadované délky lhůty

odvod: 2 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

2) neoprávněné stanovení kratší lhůty pro doručení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace oproti délce lhůty pro podání nabídky

délka lhůty představuje méně než 50 % délky lhůty pro podání nabídek

odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

délka lhůty představuje méně než 60 %, minimálně však 50 % délky lhůty pro podání nabídek

odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

délka lhůty představuje méně než 80 %, minimálně však 60 % délky lhůty pro podání nabídek

odvod: 5 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

délka lhůty představuje méně než 100 %, minimálně však 80 % délky lhůty pro podání nabídek

odvod: 0,1 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

3) střet zájmu osob podílejících se na průběhu zadávacího řízení či osob, které mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo závažné úmyslné jednání zadavatele za účelem znemožnění hospodářské soutěže

odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %

4) neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU2, neprovedení zadávacího řízení nebo zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění při nesplnění podmínek jeho použití3

odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 35 %

5) neoprávněné dělení předmětu plnění, nezveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU (pokud zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů), nevyžádání si písemného zdůvodnění podstatných částí nabídky od uchazeče před jeho vyloučením z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny

odvod: 25 % – 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

6) neoprávněné zadání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění týkající se překročení zákonného limitu4

odvod: 100 % z částky víceprací překračující zákonný limit hodnoty původní veřejné zakázky

7) neoprávněné zadání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění týkající se nesplnění podmínky nepředvídatelnosti či krajní naléhavosti za předpokladu, že souhrnná hodnota stavebních prací/služeb nepřekročí prahovou hodnotu pro nadlimitní veřejné zakázky a nepřesáhne zákonný limit hodnoty původní veřejné zakázky

odvod: 25 % – 30 % z částky víceprací

8) neoprávněná podstatná změna smlouvy po jejím uzavření, hrubé porušení povinnosti zadat zakázku v souladu se zadávacími podmínkami či nabídkou vítězného uchazeče

odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

9) navýšení ceny veřejné zakázky v důsledku neoprávněné podstatné změny smlouvy

odvod: 25 % – 30 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky + 100 % částky, o kterou byla veřejná zakázka navýšena

10) netransparentní omezení počtu zájemců/uchazečů

odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10 % v případě, že se jedná o podlimitní veřejnou zakázku

11) nezveřejnění prodloužení lhůt pro doručení nabídek či prodloužení lhůt pro doručení žádostí o účast

odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %

12) porušení povinnosti poskytnout dodavatelům dostatečné informace o předmětu plnění

odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %

13) ostatní výše neuvedená pochybení zadavatele, která mohla mít vliv na výsledek zadávacího řízení (např. porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace; nezákonné příp. diskriminační kvalifikační předpoklady či hodnotící kritéria; neuvedení kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií v požadovaném rozsahu nebo jejich změna v průběhu řízení; neuvedení způsobu hodnocení jednotlivých hodnotících kritérií; změna zadávacích podmínek v průběhu řízení; nevyloučení uchazeče, který měl být vyloučen; uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být vyloučen)

odvod: 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %

14) ostatní výše neuvedená pochybení, která nemohla ani potenciálně mít vliv na výsledek zadávacího řízení

odvod: 0,1 % – 1 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky

Článek II

Registr smluv

1) nezveřejnění smlouvy do 3 měsíců od jejího uzavření, přičemž z ní již bylo plněno a zároveň mezi stranami do vydání platebního výměru nedošlo k vypořádání závazků a bezdůvodného obohacení včetně zveřejnění všech příslušných smluv5 v registru smluv

odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 10 %, nejvýše však 1 000 000 Kč

2) metadata v registru smluv nebyla do 3 měsíců od uzavření smlouvy vyplněna vůbec nebo byla vyplněna chybně tak, že nenáleží smlouvě, která byla uveřejněna (např. neuvedení předmětu), přičemž ze smlouvy již bylo plněno a zároveň mezi stranami do doby vydání platebního výměru nedošlo k vypořádání závazků a bezdůvodného obohacení včetně zveřejnění všech příslušných smluv5 v registru smluv

odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 1 %, nejvýše však 100 000 Kč

Článek III

Termíny a povinnosti

1) pozdní splnění termínů, lhůt či povinností (např. ukončení projektu, realizace akce)

odvod: 0,25 % z poskytnuté6 částky za každý započatý7 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 20 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu

2) pozdní splnění jiných (administrativních) termínů, lhůt či povinností (např. zaslání monitorovací zprávy, závěrečného vyhodnocení akce, předložení dokumentace k finančnímu vypořádání/zúčtování se státním rozpočtem, povinnost hlášení určitých skutečností, např. hlášení o navýšení vlastních zdrojů, či zasílání jiných dokumentů)

odvod: 0,25 % z poskytnuté6 částky za každý započatý7 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 10 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu, přičemž výše odvodu za dané porušení nepřekročí 100 000 Kč

3) porušení rozpočtové kázně spočívající v zadržení prostředků dle § 44 odst. 1 písm. b)8 nebo v nesplnění povinnosti dle § 44 odst. 1 písm. c), e), g), h) a i) rozpočtových pravidel (dále též „zadržené prostředky“), přičemž prostředky byly do okamžiku vydání platebního výměru vráceny poskytovateli či odvedeny zákonným způsobem dle porušených povinností9 nebo uhrazeny na jiný účet státního rozpočtu nebo Národního fondu

odvod: 1 % z částky zadržených prostředků za každý započatý7 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 100 000 Kč za každý výše uvedený měsíc trvání protiprávního stavu

4) použití (poskytnutých) prostředků před nebo po stanoveném období (uskutečněný výdej) při zachování účelovosti těchto prostředků a nepřekročení mezního období pro dané programové období v případě prostředků EU (tedy při dodržení pravidel způsobilosti výdajů dle čl. 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nebo dle čl. 65 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 u dotací spolufinancovaných z fondů EU10

odvod: 0,1 % – 1 % z částky použité před nebo po stanoveném období

Článek IV

Parametry

1) nenaplnění limitů, parametrů či monitorovacích indikátorů

odvod: v poměrné výši s ohledem na míru naplnění limitů, parametrů či indikátorů

2) nenaplnění limitů, parametrů či monitorovacích indikátorů při splnění souvztažných ukazatelů kvalitativních

odvod: 0,1 % – 1 % z poskytnuté6 částky

Článek V

Vlastní zdroje

1) nesplnění povinnosti vkladu vlastních zdrojů – nevložení vlastních zdrojů v požadované výši za projekt/akci nebo případ použití nepovoleného způsobu zajištění vlastních zdrojů11

odvod: výše poskytnutých prostředků použitých nad stanovený maximální podíl12

2) nevložení vlastních zdrojů v požadované výši v jednotlivých letech trvání projektu/akce, pokud byl stanovený podíl dotace a vlastních zdrojů za celý projekt/akci dodržen

odvod: 1 % – 5 % z částky poskytnutých prostředků použitých nad stanovený maximální podíl v jednotlivých letech

3) nedodržení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) z vlastních zdrojů (stanovený podíl poskytnutých prostředků nesmí být k okamžiku ukončení projektu/akce překročen)

odvod: 1 % – 5 % z částky poskytnutých prostředků použitých před použitím prostředků vlastních

Článek VI

Použití prostředků

1) porušení povinnosti spočívající v poskytnutí zálohové platby související s účelem, bylo-li provedeno její řádné zúčtování do doby vydání platebního výměru (neukončený projekt/akce) nebo do doby finančního vypořádání projekt/akce (ukončený projekt/akce)

odvod: 0,1 % z částky použité na úhradu zálohové platby za každý započatý7 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky

2) provedení mylné platby (neoprávněný výdej), pokud do doby vydání platebního výměru dojde k navrácení těchto prostředků zpět na (projektový) účet (nesmí však dojít k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem); obdobně se tento bod použije v případě úhrady faktur z (projektového) účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na (projektový) účet

odvod: 0,1 % z neoprávněně vydané částky za každý započatý7 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky

3) provedení neoprávněného výdeje (neuznatelný náklad projektu) a jeho zahrnutí do nákladů projektu, přičemž příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které předmětný neoprávněný výdej v konečném důsledku nahrazují

odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněného výdeje

4) pokles zůstatku na účtu příjemce (účet obsahuje dotační i vlastní prostředky) v průběhu financování projektu/akce pod výši dosud nepoužité poskytnuté dotace – bilance vlastního účtu (pokles musí být následně dofinancován z vlastních zdrojů)

odvod: 0,1 % z neoprávněně použité částky dotace (= část, o kterou byla dotace ponížena a následně dofinancována) za každý započatý7 kalendářní měsíc trvání protiprávního stavu, nejvýše však 2 % z této částky

5) výdej prostředků státního rozpočtu organizační složkou státu nad výši stanovenou závazným ukazatelem před provedením rozpočtového opatření, nebo pokud správce kapitoly vysloví s provedeným opatřením souhlas

odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky

6) neoprávněná úhrada DPH, kdy příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které neoprávněně uhrazenou DPH v konečném důsledku nahrazují, a zároveň prokázal, že neuplatnil nadměrný odpočet DPH a ani jej již uplatnit nemůže

odvod: 1 % – 5 % z neoprávněně uhrazené částky DPH

7) použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak nebo přesun mezi položkami rozpočtu projektu či akce s výjimkou přesunu do položky mzdy při splnění účelovosti použití prostředků

odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky

8) neoprávněné převedení prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt či akci realizovala svým jménem a na vlastní zodpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel splněn

odvod: 1 % – 5 % z poskytnuté6 částky

9) použití prostředků dotace na snížení výše čerpání kontokorentu na kontokorentním účtu (tato příslušná část dotace automaticky použitá na snížení kontokorentu musí být prokazatelně použita v souladu se stanoveným účelem)

odvod: 0,1 % – 1 % z neoprávněně použité částky na snížení kontokorentu

10) porušení povinnosti provádět platby/operace prostřednictvím zvláštního účtu

odvod: 0,1 % – 1 % z částky zaplacené mimo stanovený účet

11) porušení povinnosti provádět platby bezhotovostně

odvod: 0,1 % – 1 % z částky zaplacené jinak než bezhotovostně

Článek VII

Účty a účetnictví

1) porušení povinnosti odděleně vedeného účtu výlučně pro financování předmětného projektu/akce nebo nesplnění povinnosti vedení oddělené účetní evidence či porušení povinnosti vedení účetnictví v souladu se zákonem (je vyžadováno prokázané použití prostředků v souladu se stanoveným účelem)

odvod: 0,1 % – 1 % z poskytnuté6 částky

Článek VIII

Vlastnictví

1) porušení povinnosti vlastnictví/nájmu předmětu dotace

2) porušení povinnosti pojištění věci pořízené z dotace

3) porušení zákazu zřízení zástavního práva

4) nezřízení zástavního práva (dle podmínek stanovených poskytovatelem) pokud toto porušení neovlivňuje splnění následných podmínek a účelu

odvod: 1 % – 15 % z poskytnuté6 částky

Článek IX

Propagační a informační povinnosti (publicita)

1) nepřijetí propagačního opatření nebo přijetí propagačního opatření, které nesplňuje základní předepsané požadavky

odvod: 10 % – 25 % z poskytnuté6 částky

2) částečné nedodržení povinnosti zajistit propagační opatření

odvod: 0,1 % – 1 % z poskytnuté6 částky

Článek X

Následné podmínky a udržitelnost

1) porušení podmínky užívat věci pořízené z dotace k danému účelu po stanovenou dobu

odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byly výsledky realizace projektu zachovány či pořízené věci užívány

2) porušení zákazu ukončení podnikání

odvod: v poměrné výši s ohledem na dobu, po kterou byla podmínka plněna

3) nezajištění auditu projektu

odvod: 0,5 % – 5 % z poskytnuté6 částky

1 Peněžní prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu bez ohledu na formu poskytnutí.
2 V případě, že zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů (zveřejnění na národní úrovni), postupuje se dle bodu 5 tohoto článku.
3 Výjimkou jsou body 6 a 7 tohoto článku.
4 Porušení spočívá výhradně v překročení zákonného limitu vztahujícího se k podmínkám použití jednacího řízení bez uveřejnění u zakázek na stavební práce nebo služby, uvedeného v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo zákonného limitu uvedeného v zákoně č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době porušení rozpočtové kázně.
5 O vypořádání i původní nezveřejněné.
6 Poskytnutou částkou se rozumí částka uvedená poskytovatelem v Rozhodnutí, Smlouvě či Dohodě o poskytnutí dotace nebo výše prostředků zařazených do rozpočtu organizační složky státu (dále jen „OSS“).
V případě ukončeného projektu se poskytnutou částkou rozumí poskytovatelem skutečně proplacené prostředky nebo celková výše skutečně použitých prostředků dané OSS.
7 Prvním započatým kalendářním měsícem je měsíc, ve kterém došlo k porušení rozpočtové kázně.
8 Nepoužije se na případy návratných finančních výpomocí a příspěvků poskytnutých Úřady práce ČR.
9 Prostředky byly dle porušených povinností uvedených v § 14 odst. 7, § 45 odst. 10, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6, § 54 odst. 3 a § 75 rozpočtových pravidel odvedeny.
10 Při porušení časové způsobilosti výdajů dle čl. 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 nebo dle čl. 65 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 odvod činí 100% částky vynaložené v rozporu s tímto ustanovením.
11 Ve své podstatě totožná porušení, neboť nepovoleným způsobem zajištěné vlastní zdroje nelze uznat do povinnosti vložení vlastních zdrojů v požadované výši. Příjemci je tak snížen nárok na dotaci nebo její část.
12 Vychází z maximálního procentního podílu dotace na celkových nákladech projektu uvedeného v Rozhodnutí, Smlouvě či Dohodě. Tento podíl je aplikován na skutečné náklady.


E-shop

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných ... pokračování

Cena: 545 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ... pokračování

Cena: 710 KčKOUPIT

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Denisa Linhartová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách v roce 1896 ženy soutěžit nesměly. Hry byly dle Piérra de Coubertina stvořeny „jako pravidelná oslava mužského atleticismu s ženským potleskem jako odměnou“. Až na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 bylo ženám umožněno soutěžit ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.