Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


1

Pokyn č. GFŘ-D-38

pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

Č. j.: 74816/18/7500-30091

Čl. I

1. Pokyn stanoví obecné principy, podle nichž orgány Finanční správy ČR (dále jen „OFS“) postupují při stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v částce, ve které byla porušena rozpočtová kázeň,

 • podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015 (dále jen „ZRP ve znění účinném do 19. 2. 2015“) nebo
 • podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 20. 2. 2015 (dále jen „ZRP ve znění účinném od 20. 2. 2015“),

v souladu se zásadou proporcionality.

2. Pokyn reflektuje judikaturu Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) a na ni navazující judikaturu krajských soudů vztahující se ke stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně, kdy je třeba vždy při stanovení příslušného odvodu zvažovat okolnosti konkrétního porušení rozpočtové kázně a vycházet z principu proporcionality mezi závažností tohoto porušení a výší za ně předepsaného odvodu.

3. Cílem pokynu je zabránit vzniku neodůvodněných rozdílů při rozhodování skutkově shodných nebo obdobných případů1 a sjednotit správní praxi.

Čl. II

1. Pokyn se použije při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) ZRP, ve znění účinném do 19. 2. 2015, nebo podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. b) ZRP, ve znění účinném od 20. 2. 2015, pokud

 • porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. a) ZRP2 spočívá v neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu3, ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu s podmínkami vydány,
 • porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) ZRP spočívá v neoprávněném použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky poskytnuty,
 • porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. b) ZRP spočívá v zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu, ke kterému došlo porušením podmínek, za kterých byly prostředky poskytnuty, přičemž předmětné prostředky byly v příslušném termínu4 vráceny,
 • jde o porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. c)5, e)6, g)7, h)8 a i)9 ZRP, přičemž předmětné prostředky byly v příslušném termínu4 odvedeny či vráceny,
 • k porušení rozpočtové kázně došlo podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. j)10 ZRP.

2. Pokyn se nepoužije, nevyplývá-li z přílohy pokynu jinak, při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. c) ZRP, ve znění účinném do 19. 2. 2015, nebo podle ustanovení § 44a odst. 4 písm. b) ZRP, ve znění účinném od 20. 2. 2015, pokud

 • porušení rozpočtové kázně spočívá v ostatních v čl. II bod 1 pokynu neuvedených případech neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu dle § 44 odst. 1 písm. a) ZRP, tj. pokud porušení spočívá v porušení účelu, či v neprokázání, jak byly prostředky použity,
 • porušení rozpočtové kázně spočívá v ostatních v čl. II bod 1 pokynu neuvedených případech neoprávněného použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu dle § 44 odst. 1 písm. b) ZRP, tj. pokud porušení spočívá v porušení účelu, či v neprokázání, jak byly prostředky použity.

3. Pokyn se nepoužije v případech porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 odst. 1 písm. d) a f) ZRP.

Čl. III

1. Při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně je s ohledem na příslušnou judikaturu NSS a krajských soudů nutno v každém konkrétním případě, na nějž se vztahuje tento pokyn, zvážit, zda je dán důvod k odvodu za porušení rozpočtové kázně v plné výši čerpaných či poskytnutých prostředků, či ke stanovení odvodu v souladu se zásadou proporcionality, tj. k odvodu nižšímu, odpovídajícímu pouze konkrétnímu dílčímu pochybení a jeho okolnostem.

2. Je-li dán důvod ke stanovení odvodu v souladu se zásadou proporcionality, je třeba při stanovení konkrétní výše odvodu zejména:

 • posoudit rozsah porušení rozpočtové kázně, jeho povahu, závažnost a dopad na naplnění účelu,
 • zohlednit (ve prospěch či v neprospěch) všechny zjištěné okolnosti týkající se zjištěného porušení, a to např.:
  - transparentnost čerpání či použití prostředků,
  - délku trvání protiprávního stavu,
  - nápravu či snahu o nápravu protiprávního stavu.

3. V příloze pokynu (dále jen „příloha“) jsou uvedeny nejčastěji se vyskytující „typy“ porušení rozpočtové kázně společně se způsobem stanovení výše odvodu zohledňujícím zásadu proporcionality.

K jiným „typům“ porušení, která v příloze uvedena nejsou, je rovněž nutno přistupovat v souladu se zásadou proporcionality, a to analogicky k „typům“ porušení rozpočtové kázně v příloze uvedeným.

4. Způsob stanovení výše odvodu uvedený v příloze tohoto pokynu je závazný.

Odvod za porušení rozpočtové kázně v částce vyšší či nižší, než která vyplývá z přílohy, lze stanovit jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.

5. Obecně platí, že v případě stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle tohoto pokynu, je nutné výši odvodu řádně odůvodnit ve zprávě o kontrole nebo v odůvodnění platebního výměru11. V odůvodnění musí být uvedena podrobná správní úvaha správce daně, tj. jím provedené posouzení rozsahu porušení rozpočtové kázně, jeho povahy a závažnosti, jakož i dalších skutečností, na základě kterých byla výše odvodu stanovena. Z rozhodnutí o vyměření odvodu musí být mimo jiné zřejmé, proč byl odvod vyměřen v konkrétní výši a proč je takto vyměřený odvod ve vztahu ke konkrétním zjištěným pochybením proporcionální. Pouhý odkaz na metodické dokumenty nebo konstatování, že vyměřený odvod je s nimi v souladu, nemůže nahradit individuální posouzení věci. Vlastní úvaha správce daně o přiměřenosti vyměřeného odvodu je proto klíčová.

6. V případě zjištění více jednotlivých případů porušení rozpočtové kázně12 (dále jen „jednotlivý případ“), u nichž je postupováno podle tohoto pokynu, je nutné výši odvodu stanovit explicitně za každý jednotlivý případ zvlášť, každý jednotlivý případ zvlášť odůvodnit, a částky poté sečíst. Výjimkou z tohoto postupu jsou případy vícenásobného porušení rozpočtové kázně při zadávání veřejné zakázky, kdy lze výši odvodu vyčíslit jednou částkou za všechna pochybení souhrnně13, nestanoví-li výslovně poskytovatel dotace nebo organizační složka státu jinak.

Čl. IV

Zrušovací ustanovení

Tímto pokynem se ruší Pokyn č. GFŘ-D-27 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně v souladu se zásadou proporcionality ze dne 31. 3. 2016, č.j. 29402/16/7500-30091. Daňová řízení ve věci správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se dokončí v souladu s tímto pokynem.

Čl. V

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

generální ředitel
Ing. Martin Janeček, v. r.

Příloha

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

1 § 8 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
2 Zkratka „ZRP“ bez uvedení účinnosti je použita pro zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v případech, kdy znění uváděného ustanovení je stejné jak v ZRP ve znění účinném do 19. 2. 2015, tak ve znění účinném od 20. 2. 2015.
3 § 3 písm. c) ZRP – Pro účely tohoto zákona se jinými peněžními prostředky státu rozumí peněžní prostředky státních finančních aktiv, příspěvkových organizací, státních fondů a fondů organizačních složek státu.
4 Viz čl. III bod 3 přílohy Pokynu.
5 § 44 odst. 1 písm. c) ZRP – Porušením rozpočtové kázně je neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle § 53 odst. 6.
6 § 44 odst. 1 písm. e) ZRP – Porušením rozpočtové kázně je neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle § 54 odst. 3.
7 § 44 odst. 1 písm. g) ZRP – Porušením rozpočtové kázně je neprovedení odvodu podle § 45 odst. 10 a § 52 odst. 4.
8 § 44 odst. 1 písm. h) ZRP – Porušením rozpočtové kázně je nepřevedení prostředků, které byly soustředěny na účtu cizích prostředků v rámci finančního vypořádání, na účet státního rozpočtu v termínech stanovených pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem vyhláškou vydanou podle § 75 tohoto zákona.
9 § 44 odst. 1 písm. i) ZRP – Porušením rozpočtové kázně je nevrácení prostředků podle § 14 odst. 7 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem do státního fondu nebo Národního fondu.
10 § 44 odst. 1 písm. j) ZRP – Porušením rozpočtové kázně je porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finanční aktiv, a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce.
11 § 147 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů – odst. (3) Dojde-li ke stanovení daně z moci úřední, musí být rozhodnutí o stanovení daně odůvodněno. Odst. (4) Dojde-li ke stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly, popřípadě výsledku postupu k odstranění pochybností, považuje se za odůvodnění zpráva o daňové kontrole, popřípadě protokol o projednání výsledku postupu k odstranění pochybností.
12 Jedná se o případy vícenásobného porušení rozpočtové kázně ve vztahu k jedné poskytnuté dotaci (návratné finanční výpomoci, příspěvku,…) nebo ve vztahu k celkovým použitým prostředkům.
13 Jedná se o případy vícenásobného porušení v rámci jednoho zadávacího řízení/v rámci jedné veřejné zakázky. V případě pochybení u více zadávacích řízení/veřejných zakázek je vyměřováno za každé zadávací řízení/každou veřejnou zakázku zvlášť.


E-shop

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

Svěřenský fond - návod k použití, 2. aktualizované a rozšířené vydání

kolektiv autorů -

Toto druhé aktualizované a rozšířené vydání se stejně jako publikace z roku 2022 věnuje stále populárnější a rozšířenější správě majetku prostřednictvím svěřenských fondů. Je rozdělena do tří základních částí, ... pokračování

Cena: 285 KčKOUPIT

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Praktický komentář

Zákon o preventivní restrukturalizaci - Praktický komentář

Adam Sigmund, Jaroslav Brož, Lucie Kačerová, Petr Kališ, Roman Macháček, Lukáš Mikeska, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází první komentář ke zcela novému zákonu o preventivní restrukturalizaci, jenž nabyl účinnosti 23. 9. 2023 a byl do našeho právního řádu zařazen povinnou transpozicí evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci. Preventivní restrukturalizace je zcela novým právním ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ... pokračování

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.