Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 8/2018 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2018, číslo 6, ze dne 27. 7. 2018

8

Pokyn č. GFŘ-D-37

ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu

Č. j. 57808/18/7700-10124-011654,

Pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu

Čl. I
Úvod

1. Tímto pokynem se stanovují pravidla pro přesun spisů mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“), dle kterého příslušný orgán Finanční správy České republiky při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.

2. Místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem i nadále zůstává tentýž finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu1. Tento pokyn se tedy nevztahuje na změny místní příslušnosti (tzv. přeregistrace) či na delegace místní příslušnosti – při přesunu spisů mezi jednotlivými finančními úřady je postupováno podle § 131 (změna místní příslušnosti, tzv. přeregistrace), § 16 a § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), resp. podle obdobných ustanovení zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jedná-li se o spis založený v souvislosti s řízením podle správního řádu.

3. Umístění spisů (tedy tzv. výchozí umístění spisů) na územních pracovištích finančních úřadů je stanoveno samostatným pokynem. V tomto samostatném pokynu jsou pro účely umístění spisů stanoveny též obvody působnosti územních pracovišť finančních úřadů.

4. Spravujícím územním pracovištěm2 se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.

Čl. II
Přesun spisu z důvodu změny místa pobytu nebo sídla

1. Pokud dojde ke změně sídla právnické osoby3 či místa pobytu4, resp. místa trvalého pobytu či místa podnikání5 (sídla podnikatele) fyzické osoby v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu, bude spis či jeho část ze strany správce daně bez dalšího6 přesunut na nové spravující územní pracoviště, v jehož obvodu působnosti má

a) právnická osoba nové sídlo,
b) fyzická osoba nové místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání (sídlo podnikatele).

Přesun spisů bez dalšího se netýká spisů, u kterých je v samostatném pokynu (viz článek I odst. 3) stanovena výjimka pro jejich umístění – např. spisy k dani z nabytí nemovitých věcí, spisy týkající se vymáhání a zajištění daně atd.

2. Pokud dojde ke změně sídla či místa pobytu poplatníka daně z nemovitých věcí v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu, nebude spis daně z nemovitých věcí bez dalšího přesunut na nové spravující územní pracoviště. Spis daně z nemovitých věcí bude přesunut pouze v případě, kdy spravující územní pracoviště tohoto poplatníka k dani z nemovitých věcí je totožné se spravujícím územním pracovištěm k dani z příjmů. Spis daně z nemovitých věcí by se pak přesunul současně se spisem daně z příjmů. V ostatních případech bude případný přesun spisu při změně sídla či místa pobytu poplatníka předmětem jednání mezi daňovým subjektem a správcem daně, kterým se rozumí zejména:

  • sdělení správce daně, že spis se nepřesouvá na jiné územní pracoviště finančního úřadu, ale že je možné požádat o přesun spisu, a to v případě, kdy dojde ke změně sídla či místa pobytu poplatníka daně z nemovitých věcí v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu a správce daně se při jednání s poplatníkem o této skutečnosti dozví. Na základě tohoto sdělení správce daně může daňový subjekt požádat o přesun spisu (následný postup viz článek III odst. 2 pokynu),

  • podnět daňového subjektu s požadavkem daňového subjektu na umístění spisu – následný postup viz článek III odst. 2 pokynu,

  • jiné další jednání, na základě kterého daňový subjekt učiní podání, ve kterém požádá o přesun spisu.

3. Pokud v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu

a) se daňový subjekt - poplatník daně z nemovitých věcí nově zaregistruje k dani z příjmů, resp. podá přiznání k dani z příjmů, pokud nemá povinnost se registrovat, nebo
b) je nově umístěn spis daně z příjmů z důvodu změny sídla právnické osoby či místa pobytu fyzické osoby, přičemž spis daně z nemovitých věcí daňového subjektu byl umístěn na jiném spravujícím územním pracovišti než spis daně z příjmů, pak finanční úřad zváží přesun spisu daně z nemovitých věcí na územní pracoviště, kde je umístěn spis daně z příjmů.

4. Pokud jsou splněny podmínky pro přesun spisu, správce daně sdělí daňovému subjektu datum, ke kterému bude spis na nové spravující územní pracoviště přesunut, a název tohoto spravujícího územního pracoviště. Pokud nebude spis přesouván (především v případech uvedených v odstavcích 2 a 3), nebude daňovému subjektu přípisem sděleno, že se spis nepřesouvá a zůstává umístěn na původním spravujícím územním pracovišti.

5. Jestliže správce daně či daňový subjekt dojde k závěru, že i přes změnu sídla nebo místa pobytu, resp. místa trvalého pobytu či místa podnikání není z důvodu dostupnosti spisu pro daňový subjekt a/nebo z důvodu hospodárnosti výkonu správy daní vhodné spis přesouvat (např. skutečné místo výkonu činnosti daňového subjektu zůstalo i nadále v původní obci), bude postupováno podle článku III tohoto pokynu. Tento postup může být uplatněn jak před přesunem spisu na spravující územní pracoviště, tak i po přesunu tohoto spisu; vždy však s ohledem na zásadu hospodárnosti a procesní ekonomie7.

Čl. III
Přesun spisu z důvodu změny místa skutečného výkonu podnikání

1. Pokud dojde ke změně místa skutečného výkonu podnikání, přesunu provozovny daňového subjektu apod. v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu, nebo je zjištěno, že skutečný výkon podnikání (skutečné sídlo) se v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu nachází v obvodu působnosti jiného územního pracoviště, než je umístěn spis, může být dán podnět k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracoviště. Tento podnět může dát jak daňový subjekt, tak správce daně.

2. Jestliže bude podnět dán ze strany daňového subjektu, vyžádá si příslušný útvar finančního úřadu stanoviska obou svých dotčených územních pracovišť (resp. úředních osob zařazených k výkonu práce na těchto územních pracovištích). Následně finanční úřad daňovému subjektu přípisem sdělí, zda podnětu vyhověl či nikoli, tedy zda dojde k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracoviště, a pokud k přesunu dojde, tak ke kterému datu.

3. Jestliže bude podnět dán ze strany správce daně (územního pracoviště), vyžádá si příslušný útvar finančního úřadu stanovisko druhého dotčeného územního pracoviště (resp. úředních osob zařazených k výkonu práce na tomto územním pracovišti). Zároveň bude z důvodu zachování zásady spolupráce daňovému subjektu oznámena příslušným útvarem finančního úřadu existence podnětu s tím, že se k němu může vyjádřit ve lhůtě, kterou správce daně určí8. Pokud se daňový subjekt k podnětu nevyjádří, posoudí správce daně možnost přesunu spisu na jiné územní pracoviště na základě podkladů, které má k dispozici, resp. které zjistil svojí činností. Následně finanční úřad daňovému subjektu přípisem sdělí, zda podnětu vyhověl či nikoli, tedy zda dojde k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracoviště, a pokud k přesunu dojde, tak ke kterému datu.

4. Pokud

a) dojde k přesunu spisů mezi územními pracovišti, která se nacházejí v rámci jedné obce9, nebo
b) je daňový subjekt již z předchozí spolupráce se správcem daně informován o tom, že spis bude přesunut (např. z důvodu podjatosti úřední osoby stojící v čele územního pracoviště), nemusí být daňovému subjektu oznámena existence podnětu s možností se k podnětu vyjádřit (srovnej druhou větu odstavce 3); daňovému subjektu bude zaslán až přípis o tom, že dojde k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracoviště a ke kterému datu.

5. Správce daně musí při přesunu spisů mezi dvěma územními pracovišti postupovat podle § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., tedy přihlédnout zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní. Při posuzování podnětu tak bude přihlížet především k následujícímu (vždy s ohledem na konkrétní situaci):

  • skutečné (faktické) místo výkonu podnikatelské činnosti daňového subjektu (např. tzv. formální sídlo vs. umístění provozoven),

  • místo, kde se daňový subjekt - fyzická osoba fakticky zdržuje (kde má rodinu, zaměstnání apod.),

  • místo zpracování a uložení účetnictví či jiné vedené evidence,

  • místo pobytu či sídlo statutárního orgánu právnické osoby, kontakt na statutární orgány (kde je lze zastihnout).

Čl. IV
Přesun spisu z jiných důvodů

1. Není vyloučeno přesunout spis v rámci finančního úřadu na jiné územní pracoviště i z jiných důvodů, než je uvedeno v článku II a III, má-li správce daně či daňový subjekt za to, že je to účelné a že jsou splněny podmínky § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb.

2. Při přesunu spisu se postupuje obdobně jako v článku III.

Čl. V
Stížnost

Proti postupu správce daně při přesunu spisu může daňový subjekt / účastník řízení podat stížnost podle § 261 daňového řádu, resp. podle § 175 správního řádu.

Čl. VI
Zrušovací ustanovení

Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-26, č. j. 24744/16/7700-10124-011654.

Čl. VII
Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

generální ředitel
Ing. Martin Janeček

1 Viz § 8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. V souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha.
2 Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako „spravující“, je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
3 § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, příp. § 11 odst. 1 písm. e) správního řádu
4 § 13 odst. 1 písm. a) daňového řádu
5 § 11 odst. 1 písm. c) a d) správního řádu
6 Tedy po té, co se správce daně o této změně dozví.
7 § 7 odst. 2 daňového řádu, resp. § 6 odst. 2 správního řádu
8 Jedná se o klientsky stanovenou lhůtu k vyjádření, lhůta není stanovena rozhodnutím, neboť daňový subjekt není povinen se k danému podnětu vyjádřit.
9 Např. v Brně mezi Územním pracovištěm Brno I a Územním pracovištěm Brno II či mezi Územním pracovištěm Brno I a Územním pracovištěm Brno – venkov.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.