Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 21/2017 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2017, číslo 10, ze dne 22. 12. 2017

21

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavedl dvoustupňové řízení, a také snížení počtu celních úřadů z 54 na patnáct celních úřadů. Jedná se o 14 celních úřadů v místě krajů a Celní úřad Praha Ruzyně. Pro bezproblémové placení daní celním úřadům je nutné znát číslo bankovního účtu příslušného celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je určena. Správné určení platby a její správné nasměrování znamená zaplatit na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Každý celní úřad má svou unikátní matrikovou část bankovního účtu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu obsahuje předčíslí bankovního účtu, matrikovou části účtu (tzn., druhou část čísla účtu za pomlčkou) a kód banky.

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny celní úřady.
 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu pokuty v řízení správním u Celního úřadu pro Ústecký kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 3754-27720411/0710. Daňový subjekt může své platební povinnosti uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu, případně formou internetového bankovnictví. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.

I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A

Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní. Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:

Levá část poštovní poukázky:

 • Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
 • Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
 • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka čísla účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:

 • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
 • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
 • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu celního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky celního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet celního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky celního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby spotřební daně z vína a meziproduktů (předčíslí 780) na účet celního úřadu s matrikou 27720411 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007800027720411. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 780- 27720411/0710.
 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
 • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodávací pošta. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny údaje identifikující daný celní úřad. Na poštovní poukázku musí daňový subjekt doplnit výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč, dále pak své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Daňový subjekt může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje (popis viz výše). Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné, jinak může dojít k mylné interpretaci čísla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede daňový subjekt do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první kolonky číslo účtu celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu - předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 780-27720411).

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, Česká národní banka spravující účty celního úřadu, identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet celního úřadu připsána, a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena do dne splatnosti.

 • Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
 • K. symbol (Konstantní symbol) - při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1149.
 • Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.

Je v zájmu všech daňových subjektů, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet celního úřadu.

 • Číslo účtu (matriková část).
 • Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
 • V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
 • U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
 • S. symbol (Specifický symbol) – v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
 • Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.
 • Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.
 • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro celní úřady potřebné.

III. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty celních úřadů

Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty a celních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku, je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich čísla účtů.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou strukturu.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura IBAN s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků – kód banky a číslo účtu v rámci banky.

Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

 • 2 znaky – kód země
 • 2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
 • 4 znaky – kód banky
 • 6 znaků – předčíslí bankovního účtu (PBÚ)
 • 10 znaků – číslo účtu (matrika celního úřadu)

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Celního úřadu pro Ústecký kraj pro placení pokuty uložené v řízení správním vedeného u ČNB.

Úplný tvar čísla účtu v tuzemském styku: 3754-27720411/0710

Účet ve tvaru IBAN : CZ65 0710 0037 5400 2772 0411

Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk“ v nabídce „IBAN“ je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:

 • První část čísla účtu (= předčíslí)
 • Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
 • Kód banky (= 0710)

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.

IBAN v elektronickém styku: CZ6507100037540027720411

BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP (je v kalkulátoru ČNB generovaný současně s IBAN)

Přehled druhů daní podle ustanovení § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Vymáhání a exekuce: 35

Daň z elektřiny: 609

Daň ze zemního plynu: 617

Daň z pevných paliv: 625

Vymáhání pro úřady práce: 668

Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu: 756

Vracení spotřební daně z minerálních olejů ozbrojeným silám členských států NATO s výjimkou ozbrojených sil ČR: 764

Vracení spotřební daně osobám požívajících výsad a imunit: 772

Spotřební daň z vína a meziproduktů: 780

Spotřební daň z minerálních olejů: 799

Pokuty a náklady řízení uložené obcí (příjem obce): 1708

Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství: 1732

Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (rozpočet kraje): 1740

Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (rozpočet obce): 1759

Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti: 1767

Odvody za odnětí půdy do státního rozpočtu: 1775

Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci: 1783

Pokuty za kontrolní vážení dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: 2620

Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu: 2700

Poplatky z biopaliv: 2719

Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: 2751

Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti: 2778

Náklady spojené se správním vyhoštěním cizince: 3615

Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené a terminály: 3746

Pokuty ve správním řízení na místě nevybrané: 3754

Poplatky dle z. č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon: 3770

Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: 3797

Příslušenství daní: 4706

Ostatní příjmy: 4757

Spotřební daň z tabákových výrobků: 4765

Spotřební daň z piva: 4773

Spotřební daň z lihu: 4781

Pokuty uložené v souvislosti s EET a hazardem: 4837

Pokuty uložené za porušení předpisů k ochraně životního prostředí (50% rozpočet SFŽP a 50% rozpočet obce): 5610

Vracení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla: 5792

Depozitní účet, cizí prostředky: 6015

Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách: 6701

Pokuty uložené dle zvláštních zákonů (100% rozpočet SFŽP): 6728

Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech: 6736

Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 117-120) a dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích (§ 34): 6744

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozpočet obce): 6752

Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (rozpočet SFŽP): 6779

Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech: 6787

Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 122): 6795

Souhrnný účet příjmů z celního řízení: 7771

Poplatky dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 8707

Odvody za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu: 8715

Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu: 8723

Odvody za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11 odst. 4): 8731

Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích: 8758

Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb., o lesích: 8766

Pokuty dle z. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích: 8790

Registrační a evidenční poplatky dle § 30 zákona č. 477/2001 Sb.: 9697

Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí: 9718

Pokuty dle z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (mimo rozpočet obce): 9726

Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu: 9734

Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa: 9742

Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 9769

Pokuty dle zákonů o odpadech (100% rozpočet SFŽP): 9785

Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách: 9793

Vracení spotřební daně z minerálních olejů: 10751

Vymáhání pro obce: 11703

Tabákové nálepky: 14760

Spotřební daň ze surového tabáku: 24766

Zajištění daně: 40037

Vracení daně z elektřiny osobám požívajících výsad a imunit: 50606

Vracení daně z plynů osobám požívajících výsad a imunit: 50614

Vracení daně z pevných paliv osobám požívajících výsad a imunit: 50622

Zvláštní prostředky dle z. č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 106): 60038

Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád: 70033

Zvláštní prostředky - kauce dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: 90034

Vracení daně z ostatních benzínů: 95791

Pokuty - emise skleníkových plynů: 97770

Jistota na zajištění minimálního množství biopaliv: 100036

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1496 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu, zákona o daňovém poradenství, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, a řadu dalších ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.