Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 3/2017 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2017, číslo 3, ze dne 6. 3. 2017

3

D O D A T E K č. 1

k pokynu GFŘ D-29

k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Č. j.: 26 878/17/7100-20118-012287

Pokyn GFŘ č. D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100- 20116-050484, ze dne 8. 8. 2016 se v návaznosti na nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 a potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), pro vybrané skutkové stavy mění takto:

1) Kapitola „II. 2. Meritorní posouzení – prvotní úvaha“, část II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů“, bod č. 5 první věta vypuštěno slovo: „hlášení“.

2) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:

Odstavec [posouzení] doplněna nová poslední věta: „V případě ospravedlnitelných důvodů č. 15 a 16 níže uvedené tabulky se tyto body ospravedlnitelných důvodů uplatní přednostně.

3) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:

Odstavec „[naplnění důvodu]“ nově zní: „Správce daně posuzuje naplnění ospravedlnitelného důvodu - dle jednotlivých bodů (kritérií) v tabulce níže:

„Ospravedlnitelný důvod“.“

4) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:

Tabulka „Ospravedlnitelných důvodů“ je rozšířena o nové důvody č. 11 až 17:

Bod
Ospravedlnitelný důvod
Procentuální ohodnocení
11. U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo maximálně ke dvěma pochybením vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty.
Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
100 %
12. U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v daném kalendářním roce pouze k jednomu pochybení vztahujícímu se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty.
Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 16 tabulky.
100 %
13. Daňový subjekt nebo jeho zástupce podal dodatečné potvrzení kontrolního hlášení za podmínek uvedených v daňovém řádu po lhůtě stanovené pro podání kontrolního hlášení (§ 101d ZDPH), avšak k tomuto dodatečnému potvrzení došlo ve lhůtě podle ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu, čímž se podání kontrolního hlášení stalo neúčinným.
Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokut podle § 101h odst. 1 písm. b) a d) ZDPH, pokud k tomuto pochybení došlo u kontrolního hlášení podaného za období zahrnující leden až prosinec 2016 a zároveň daňový subjekt nebo jeho zástupce do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty již učinil platné podání kontrolního hlášení za předmětné období.
100 %
14. Skutečnost zakládající vznik pokuty za nepodání kontrolního hlášení vznikla v období ode dne úmrtí zůstavitele do 20. dne následujícího ode dne, kdy správci daně bylo doručeno oznámení/potvrzení notáře nebo sdělení soudu o určení osoby spravující pozůstalost.
Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH a pouze v případě, že daňový subjekt (zůstavitel) nemá pro účely plnění povinností u kontrolního hlášení zástupce nebo jím pověřené osoby pro výkon této činnosti.
100 %
15. Daňový subjekt nebo jeho zástupce reagoval na výzvu vydanou podle § 101g odst. 1 ZDPH k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení po uplynutí náhradní lhůty stanovené v § 101g odst. 1 s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení mu ze zákona nevznikla.
Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost podat kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení ze zákona skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH, pokud je na výzvu reagováno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty dle § 101g odst. 1 ZDPH a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 této tabulky.
100 %
16. Daňový subjekt nebo jeho zástupce podal následné kontrolní hlášení jako reakci na výzvu ke změně, doplnění, či potvrzení údajů (§ 101g odst. 2 ZDPH) po uplynutí stanovené lhůty (§101g odst. 3 ZDPH) s tím, že potvrzuje správnost naposledy podaného kontrolního hlášení.
Tento ospravedlnitelný důvod se použije, pokud daňovému subjektu povinnost změnit nebo doplnit údaje skutečně nevznikla, u pokuty stanovené dle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí stanovené lhůty pro jeho podání a současně se jedná o jediné pochybení do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v jednotlivých kalendářních letech 2016 a 2017 (přičemž se posuzuje zvlášť období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) s výjimkou pochybení, na které je aplikován ospravedlnitelný důvod č. 1 až 14 této tabulky.
100 %
17. Stav zakládající pokutu podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH byl založen výzvou k podání kontrolního hlášení nebo následného kontrolního hlášení, která byla daňovému subjektu nebo jeho zástupci zaslána pouze na e-mailový kontakt, a to v období od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2017, kdy došlo k vyhlášení nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 ve Sbírce zákonů (zrušení § 101g odst. 5 ZDPH). 100 %

5) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:

Pod tabulku „Ospravedlnitelných důvodů“ se vkládá text:

[poznámka k upřesnění]

Pro bod č. 11 a 12 výše uvedené tabulky „Ospravedlnitelných důvodů“ se pro jednoznačné určení období (kalendářního roku), do kterého nastalé pochybení spadá, považuje za den, kdy pochybení nastalo:

  • pro vydanou pokutu dle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH den po marném uplynutí lhůty pro podání kontrolního hlášení podle § 101e nebo § 101f ZDPH;
  • pro vydanou pokutu dle § 101h odst. 1 písm. c) a d) ZDPH den po marném uplynutí lhůty podle § 101g odst. 1 a 3 ZDPH (ze související výzvy).

Pro body č. 15 a 16 platí vybrané obdobně.

Generální finanční ředitelství stanovuje rozsah ospravedlnitelných důvodů v maximální možné míře dle aktuálních poznatků dopadu sankčního systému kontrolního hlášení dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, přičemž s ohledem na možný budoucí vývoj nelze vyloučit případné další aktualizace.

6) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení – rozsah prominutí“, část „II. 3. B. Četnost porušování povinností při správě daní

Z tabulky „Druh porušení povinnosti daňového subjektu“ je vypuštěn bod č. 6 ve znění:

V posledním roce byla daňovému subjektu alespoň dvakrát pravomocně uložena pokuta za nepodání kontrolního hlášení. Pro účely splnění této podmínky je rozhodné datum nabytí právní moci rozhodnutí.

Stávající bod č. 7 tabulky přečíslován na bod č. 6.

7) Čl. III. – Procesní ustanovení

V odstavci [důkazní břemeno daňového subjektu] doplněna druhá věta ve znění:

V případě využití aplikace obecného bodu č. 11 a 12 tabulky „Ospravedlnitelných důvodů“ v části II. 3 A. Ospravedlnitelný důvod - není uvedené vyžadováno.

V ostatním zůstává text Pokynu GFŘ č. D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ze dne 8. 8. 2016 nezměněn.

Tento Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění.

generální ředitel
Ing. Martin Janeček

E-shop

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 6. vydání

Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 6. vydání

JUDr. Anna Janáková - Anag, spol. s r. o.

Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel z oblasti BOZP si za 18 let vydobyl v odborné literatuře nenahraditelné místo u všech, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Problematika BOZP od A do Z – podrobně a prakticky Tato příručka čtenářům umožňuje rychlou ...

Cena: 639 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné. Od minulého vydání byl změněn zákon o státní sociální podpoře, zákon ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.