Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 17/2016 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2016, číslo 6, ze dne 19. 5. 2016

17

Sdělení

k některým ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., po novelách účinných dnem 1. ledna 2016

Č.j.: MF-16470/2016/28
PID: MFCR6XGUFC
Referent: Ing. František Linhart, tel: 257 044 354
JUDr. Jan Huleš, tel.: 257 044 190

Po novele zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 221/2015 Sb., (dále jen „zákon“) a novele vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 252/2015 Sb., (dále jen „vyhláška“), jakož i v důsledku nepřijetí novely zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, navrhované sněmovním tiskem č. 414/0, se projevily určité nejasnosti ve způsobu aplikace zákona a vyhlášky u účetních jednotek, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami. Za účelem zvýšení právní jistoty dotčených účetních jednotek vydává ministerstvo financí následující sdělení.

I. Pozemky a stavby, popřípadě jiné věci nemovité

1. Pro ocenění investic uvedených v obsahovém vymezení položky „C.I. Pozemky a stavby“ nepoužijí účetní jednotky § 27 odst. 1 až 3 vyhlášky.

2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.

3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1.2016 vypořádá podle jednoho z těchto postupů:

a) podle § 29 odst. 5 vyhlášky, nebo
b) oceňovací rozdíl se jednorázově zúčtuje proti položce „C.I. Pozemky a stavby“.

Postup podle písm. a) nebo b) nelze kombinovat.

4. Účetní jednotky po 1. 1. 2016 postupují v souladu s § 25 a § 28 zákona. Dojde-li následně k přechodnému snížení hodnoty investice, vytvoří účetní jednotka opravnou položku podle § 26 odst. 3 zákona. V případě, že pominou důvody pro přechodné snížení hodnoty investice, ocenění investice se upraví pouze do výše její předchozí hodnoty upravené o trvalé snížení. Přitom i nadále platí ustanovení § 25 odst. 3 věta druhá a odstavec 4 vyhlášky.

II. Majetkové účasti

1. U všech cenných papírů představujících účast v ovládané osobě nebo v osobě pod podstatným vlivem, postupují účetní jednotky podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona. V tomto případě účetní jednotky nepoužijí § 26 odst. 1 větu první vyhlášky.

2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.

3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1. 2016 jednorázově zúčtuje proti rozvahové položce „C.II. Investice v podnikatelských seskupeních“.

4. Účetní jednotky po 1. 1. 2016 postupují v souladu s § 25 zákona. Dojde-li následně k přechodnému snížení hodnoty investice, vytvoří účetní jednotka opravnou položku podle § 26 odst. 3 zákona. V případě, že pominou důvody pro přechodné snížení hodnoty investice, ocenění investice se upraví pouze do výše její předchozí hodnoty upravené o trvalé snížení. Přitom i nadále platí ustanovení § 26 odst. 4 a 5 vyhlášky.

III. Cenné papíry (dluhopisy) držené do splatnosti

1. U všech cenných papírů (dluhopisů) držených do splatnosti, které jsou investicemi, postupují účetní jednotky podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona. V tomto případě účetní jednotky nepoužijí § 26 odst. 1 větu první vyhlášky a v rozvaze neuvedou položku „C. 111.2. a) cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů“.

2. Reálná hodnota těchto investic zjištěná k 31. 12. 2015 se použije jako jejich výchozí ocenění k 1. 1. 2016.

3. Oceňovací rozdíl vykázaný k 31. 12. 2015 v položce „A.IV. Ostatní kapitálové fondy“ se po 1. 1.2016 vypořádá podle jednoho z těchto postupů:

a) oceňovací rozdíl se postupně, v závislosti na době splatnosti investice, odúčtuje do nákladů nebo výnosů ve smyslu § 29 odst. 2 vyhlášky, a dojde-li k prodeji uvedených investic, postupem podle § 29 odst. 6 věta druhá vyhlášky, nebo
b) oceňovací rozdíl se jednorázově zúčtuje proti položce „C.NI.2. c) ostatní cenné papíry držené do splatnosti“.

Postup podle písm. a) nebo b) nelze kombinovat.

4. U cenných papírů držených do splatnosti je ocenění cenných papírů od okamžiku vypořádání nákupu (nebo od okamžiku uskutečnění obchodu) do okamžiku jejich splatnosti, příp. do okamžiku vypořádání prodeje, zvyšováno (snižováno) o nabíhající úrokové výnosy (náklady), dále jen „naběhlá hodnota“. Dojde-li k jejich prodeji, je rozdíl mezi naběhlou hodnotou neupravenou o opravné položky a prodejní cenou zaúčtován do výnosů nebo nákladů ve smyslu § 29 odst. 2 vyhlášky, jako zisk nebo ztráta z prodeje cenných papírů.

IV. Vyrovnávací rezerva

1. Vyrovnávací rezerva se v účetnictví pojišťoven a zajišťoven s účinností od 1. 1. 2016 netvoří.

2. Zůstatek vyrovnávací rezervy vykázaný k 31. 12. 2015 v položce pasiv „C.5. Vyrovnávací rezerva“ účetní jednotka po 1. 1. 2016 odúčtuje do výnosů jako zrušení této rezervy pro nepotřebnost.

3. V případě technických rezerv účetní jednotky postupují v souladu s § 27 zákona. Zákon o pojišťovnictví se pro účely účetnictví nepoužije.

V. K diskontování v případě Rezervy na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí v neživotním pojištění

1. Účetní jednotky postupují podle zákona a vyhlášky, které jsou pozdější transpozicí směrnice 91/674/EHS. Tyto předpisy upravují pouze povinné metody výpočtu technických rezerv. Tento postup nepředstavuje změnu metody. To znamená, že v roce 2016 účetní jednotky postupují stejným způsobem, jako v roce 2015.

2. Pokud jde o explicitní diskontování v případě uvedené technické rezervy, účetní jednotky mohou nadále postupovat podle čl. 60 odst. 1 písm. g) druhý a následující pododstavce směrnice 91/674/EHS.

VI. Upozornění na tiskovou chybu ve vyhlášce č. 252/2015 Sb.

Tímto sdělením upozorňuje ministerstvo financí na tiskovou chybu ve vyhlášce č. 252/2015 Sb.. Čl. I bod 92. má správně znít (s vyznačením opravy):

„92. V příloze č. 1 se položky C.7. a až C.9. pasiv zrušují.“.

28 Regulace a metodika účetnictví
JUDr. David Bauer, v. r. ředitel odboru

E-shop

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy

Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Vyvlastnění a ochrana investic

Vyvlastnění a ochrana investic

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Publikace se zabývá ochranou a podporou zahraničních investic v kontextu vyvlastnění. Aktuálnosti tématu nahrává zejména vzrůstající počet investičních sporů mezi státy a zahraničními investory. Text čtenáře seznamuje se dvěma typy přístupů k odlišení zásahu do majetku investora. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o geologických pracích - Komentář

Zákon o geologických pracích - Komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.