Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 23/2014 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

23

Změna Českého účetního standardu č. 018

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.

1. V bodu 1. se rozvahová položka „A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ – /” nahrazuje položkami „A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ –/“ a „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“.

2. V bodech standardu, v kterých jsou níže uvedené položky použity se:

  • položka „A.II.1. Emisní ážio“ nahrazuje položkou „A.II.1. Ážio“,
  • položka „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“ nahrazuje položkou „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací“,
  • položka „A.II.5. Rozdíly z přeměn společnos-tí“ nahrazuje položkou „A.II.5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací“,
  • položka „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ nahrazuje položkou „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací“,
  • položka „A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku“ nahrazuje položkou „A.III. Fondy ze zisku“,
  • položka „A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond“ nahrazuje položkou „A.III.1. Rezervní fond“ a
  • položka rozvahy „B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení“ se nahrazuje položkou „B.II.4. Závazky ke spo-lečníkům“.

3. V bodu 2.2. úvodní části se slova „dlouhodobé zá-vazky“ nahrazují slovy „dlouhodobé dluhy“.

4. V bodu 2.2. písm. a) se slova „rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní“ zrušují a za slovo „fondy“ se vkládají slova „ze zisku“.

5. V bodu 3.1.5. se za slovo „hodnotou“ vkládají slova „nebo výší ocenění podílu na základním kapitálu u kusové akcie podle zákona o obchodních korporacích“, za slovo „kterou“ se vkládá slovo „akciová“ a za větu první se vkládá věta „Obdobně je účtováno společností s ručením omezeným o vkladovém ážiu (rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce a výší vkladu společníka).”.

6. V bodu 3.1.10. větě druhé se slova „obchodního zákoníku, která“ nahrazují slovy „zákona o obchodních korporacích, pokud“ a slova „obchodní spo-lečnosti“ se nahrazují slovy „obchodní korporace“.

7. V bodu 3.1.11. větě první se za slovo „hospodaření“ vkládají slova „vykazovaný v položce „A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ –/“, slova „obchodním zákoníkem“ se nahrazují slovy „zákonem o obchodních korporacích“ a slova „tantiémy a dividendy“ se nahrazují slovy „podíly na zisku“.

8. Za bod 3.1.11. se vkládá nový bod 3.1.12., který zní: „3.1.12. Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření vykazovaném v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ se účtuje v případě rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům. Ve prospěch účtu účtové skupiny 43 – Výsledek hospodaření vykazovaném v položce „A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/“ se účtuje na základě rozhodnutí příslušného orgánu účetní jednotky o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty se souvztažným zápisem zejména na vrub příslušného účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům, příslušného účtu účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky nebo příslušného účtu účtové skupiny 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření.“.

9. V bodu 3.3.2. se slovo „závazcích“ nahrazuje slovem „dluzích“.

10. V bodu 3.3.3. se slova „zachycují závazky“ nahrazují slovy „zachycují dluhy“ a slova „sledují závazky“ se nahrazují slovy „sledují dluhy“.

11. V bodu 3.3.5. se slova „nájmu podniku“ nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“ a slova „§ 488b a následujících obchodního“ se nahrazují slovy „§ 2349 a násl. občanského“.

12. V bodu 3.3.6. se za slova „účtují přijaté zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“.

13. V bodu 3.3.8. se slova „také závazky“ nahrazují slovy „také dluhy“.

14. V bodu 3.4. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

15. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „42 – Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření“.

Český účetní standard č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh, Rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.