Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 22/2014 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

22

Změna Českého účetního standardu č. 017

Zúčtovací vztahy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 017 – Zúčtovací vztahy, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. prosince 2007.

1. V bodu 1. se položka rozvahy „C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdruže-ní“ nahrazuje položkou „C.II.4. Pohledávky za spo-lečníky“, položka rozvahy „C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdru-žení“ se nahrazuje položkou „C.III.4. Pohledávky za společníky“ a položka rozvahy „B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení“ se nahrazuje položkou „B.III.4. Závazky ke společníkům“,

2. V bodu 2.3. písm. a) se za slovo „zálohy“ vkládají slova „a závdavky“ a za slovo „záloh“ se vkládají slova „a závdavků“.

3. V bodu 2.3. písm. b) se za slovo „zálohy“ se vkládají slova „a závdavky“.

4. V bodu 2.3. písm. c) se slova „i ke společníkům v obchodních společnostech“ nahrazují slovy „i ke společníkům v obchodních korporacích“, slova „ke společnosti“ se nahrazují slovy „k obchodní korporaci“ a slova „společnostech a členům druž-stva“ se nahrazují slovem „korporacích“.

5. V bodu 2.3. písm. e) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“ a slova „ , pohledávky ze sdružení podle smlouvy o sdružení a pohledávky za členy družstva“ se nahrazují slovy „obchodní korporace a společníky sdruženými ve společnosti“.

6. V bodu 2.3. písm. f) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“ a slova „závazky ke společníkům, závazky ze sdružení podle smlouvy o sdružení a závazky ke členům družstva“ se nahrazují slovy „dluhy ke společníkům obchodní korporace a společníkům sdruženým ve společnosti“.

7. V bodu 2.3. písm. g) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a slovo „podniků“ se nahrazuje slovy „obchodních závodů“.

8. V bodu 2.3. písm. i) se slova „účastníky sdružení podle smlouvy o sdružení“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.

9. V bodu 3.1.1. se slova „v oblasti obchodních závazkových vztahů” zrušují a za slovo „zálohy“ se vkládají slova „a závdavky“.

10. V bodu 3.2.1. se slova „zde závazky“ nahrazují slovy „zde dluhy“, slovo „Závazek“ se nahrazuje slovem „Dluh“, za slovo „při“ se vkládá slovo „jeho“, slovo „závazku“ a slova „v oblasti obchodních závazkových vztahů“ se zrušují, za slovo „zálohy“ se vkládají slova „a závdavky“ a slovo „závazek“ se nahrazuje slovem „dluh“.

11. V bodu 3.2.2. se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

12. V bodu 3.3.1. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.

13. V bodech 3.3.2. a 3.3.3. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

14. V bodu 3.4.2. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

15. Bod 3.5.2. zrušen

16. Bod 3.5.5. zrušen

17. Bod 3.5.6. zrušen

18. Bod 3.6.3. zrušen

19. V bodu 3.6.4. se slova „dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí” nahrazují slovy „dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí“.

20. V bodu 3.8.1. se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.

21. V bodu 3.8.2. se slova „a členy družstva“ nahrazují slovy „obchodní korporace“.

22. V bodu 3.8.4. se slova „z půjček“ nahrazují slovy „ze zápůjček“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

23. V bodu 3.8.5. se slova „účastníky sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“.

24. V bodu 3.9.1. se slovo „půjček” nahrazuje slovem „zápůjček”.

25. V bodu 3.9.2. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“, slova „společnostech nebo členům v družstvech” se nahrazují slovem „korporacích“, slova „společnosti nebo družstva“ se nahrazují slovy „obchodní korporace“ a slova „společnostech a členy v družstvech“ se nahrazují slovem „korporacích“.

26. V bodu 3.9.3. se slova „z půjček“ se nahrazují slovy „ze zápůjček“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporace“.

27. V bodu 3.9.4. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.

28. V bodu 3.9.5. se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „korporaci“.

29. V bodu 3.9.6. se slova „závazky k účastníkům sdružení, které není právnickou osobou“ nahrazují slovy „dluhy ke společníkům sdruženým ve spo-lečnosti“.

30. V bodu 3.10.1. se slova „prodeje podniku“ nahrazují slovy „prodeje obchodního závodu“, slova „nájmu podniku“ se nahrazují slovy „pachtu obchodního závodu“ a slova „závazku z koupě podniku“ se nahrazují slovy „dluhu z koupě obchodního závodu“.

31. V bodu 3.10.4. písm. b) se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

32. V bodu 3.10.4. písm. c) a d) se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovy „obchodní korporace“.

33. V bodu 3.10.4. písm. e) větě první se slovo „záva-zek“ nahrazuje slovem „dluh“ a větě poslední se slovo „musí“ nahrazuje slovem „může“.

34. V bodu 3.10.4. závěrečné části se slova „společnosti a družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

35. V bodech 3.11.1., 3.11.3. a 3.11.4. se za slovo „nájemné“ vkládají slova „a pachtovné“.

36. V bodu 3.11.5. se slova „vůči právnickým a fyzickým osobám“ zrušují.

37. V bodu 3.11.7. se slova „závazek k úhradě“ nahrazují slovem „dluh“, slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“ a slova „zvláštních právních předpisů1)“ se nahrazují slovy „jiného právního předpisu“. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

38. V bodu 3.12.3. se slova „účastníky sdružení, které není právnickou osobou” nahrazují slovy „společníky sdruženými ve společnosti“, slovo „závazkem“ se nahrazuje slovem „dluhem“ a slova „příslušnými účastníky sdružení“ se nahrazují slovy „příslušnými společníky sdruženými ve společnosti“.

39. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „36 – Závazky ke spo-lečníkům“.

40. V bodech, ve kterých je použita účtová skupina „35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva“, se tato účtová skupina nahrazuje účtovou skupinou „35 – Pohledávky za společníky“.

41. V bodech, ve kterých je použit Český účetní standard pro podnikatele č. 011 jeho název zní: „Český účetní standard pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.

Český účetní standard č. 017 – Zúčtovací vztahy ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 93 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

ÚZ č. 1253 - České účetní standardy 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.