Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 18/2014 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2014, číslo 1, ze dne 31. 12. 2013

18

Změna Českého účetního standardu č. 013

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Č.j.: MF-123342/2013/28
PID: MFCR3XPGHE
ze dne 31. 12. 2013

Referent:
Ing. Jana Trávníčková
Ing. Jiří Koch

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 11–12/1/2003 rozeslaném dne 31. prosince 2003 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 10/2007.

1. V bodu 1. se položka rozvahy „B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ nahrazuje položkou „B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“.

2. V bodu 3.4. se za slova „Ocenění souboru“ a slova „části souboru“ vkládá slovo „hmotných“.

3. V bodu 3.7. se za slovo „samostatné“ vkládá slovo „hmotné“.

4. Bod 4.5. zní: „4.5. Postup účtování odpisů u majetku propachto-vaného podle § 2349 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.

5. V bodu 4.8. se slova „základního stáda a tažných zvířat“ nahrazují slovy „dospělých zvířat a jejich skupin“ a slova „základního stáda“ se zrušují.

6. V bodu 4.9. se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýř“.

7. V bodu 5.1.1. písm. e) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.

8. V bodu 5.1.4. se slovo „závazek“ nahrazuje slovem „dluh“.

9. V bodu 5.1.6. se na konci textu doplňují slova „nebo pachtýřem“.

10. V bodu 5.1.7. se za slovo „nájemcem“ vkládají slova „nebo pachtýřem“ a za slovo „pronajatý“ se vkládají slova „nebo propachtovaný“.

11. Bod 5.2. zrušen.

12. V bodu 5.3. se slova „základního stáda a tažných zvířat“ nahrazují slovy „dospělých zvířat a jejich skupin“.

13. V bodu 5.4. se slova „společnosti či družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

14. V bodu 5.4.1. písm. c) se slova „společnosti nebo družstva“ nahrazují slovem „korporace“.

15. V bodu 5.5. úvodní části se za slovo „nájemcem“ vkládají slova „nebo pachtýřem“ a za slovo „ná-jmu“ se vkládají slova „nebo pachtu“.

16. V bodu 5.5. písm. a) se za slovo „nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýř“, slovo „závazku“ se nahrazuje slovem „dluhu“, za slovo „pronájmu“ se vkládají slova „nebo pachtu“, za slovo „nájemné“ se vkládají slova „nebo pachtovné“ a za slova „najatého“ se vkládají slova „nebo propachtovaného“.

17. V bodu 5.5. písm. b) se za slovo „pronajímatel“ vkládají slova „nebo propachtovatel“, za slovo „pronajatého“ se vkládají slova „nebo propachtovaného“, za slovo „pronájmu“ se vkládají slova „nebo pachtu“ a za slovo „nájemné“ se vkládají slova „nebo pachtovné“.

18. Bod 5.6. zní:

„5.6. Postup účtování dlouhodobého majetku pro-pachtovaného podle § 2349 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem.“.

19. V bodu 6.3. se slovo „břemenem“ nahrazuje slovem „právem“, slovo „břemene“ se nahrazuje slovem „práva“, za slovo „souboru“ se vkládá slovo „hmotných“ a slovo „nemovitostem“ se nahrazuje slovy „nemovitým věcem“.

20. V bodu 6.5. se písmena a) a b) zrušují.

21. V bodu 6.5. písm. c) se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.

22. V bodu 6.5. písmeno d) zní:

„d) dlouhodobý majetek propachtovaný podle § 2349 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli.”.

23. V bodu 6.7. větě třetí se za slovo „najatý“ vkládají slova „a propachtovaný“ a slovo „břemena“ se nahrazuje slovem „práva“.

Český účetní standard č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ve znění těchto změn použijí účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2014.

ředitel odboru 28 – Účetnictví a audit
Ing. Petr Plesnivý, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové ... pokračování

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.