Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 10/2013 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2013, číslo 3, ze dne 20. 2. 2013

10

Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Referent: Ing. Hlavsová,
tel.: 257 042 627
Č.j.: MF-26 186/2013/11 ze dne 16. ledna 2013

Závazné ukazatele státního rozpočtu – rok 2013

Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.

Sdělení je současně uveřejňováno na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz), kde bude případně průběžně aktualizováno.

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele Číslo řádku Kontrolní vazby
text r
Specifické ukazatele – příjmy   (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Daňové příjmy 5) 9) 7110  
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7120 = ř. (7121 +7122)
v tom: pojistné na důchodové pojištění 7121  
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122  
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 = součtu ř. (7132 + 7134 až 7136)
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 7132  
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem 7134  
příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135  
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) 10) 7136  
    ř. (7110+7120+7130) sl. 71,72,74
=
(součtu položek třídy 1 až 4
části I.) sl. 1,2,3
Specifické ukazatele – výdaje   (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
  7201  
  7202  
   
  7299  
 
Průřezové ukazatele   (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310  
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7320  
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330  
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 7347  
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349  
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 7350 = ř. (7351 + 7354)
v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 = ř. (7352 + 7353)
v tom: institucionální podpora celkem 3) 7352  
účelová podpora celkem 3) 7353  
podíl prostředků zahraničních programů 2) 7354  
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 7371  
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) 7372  
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 7373  
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4) 7374  
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně 7390  
Zahraniční rozvojová spolupráce 7391  
Program sociální prevence a prevence kriminality 7392  
Program protidrogové politiky 7393  
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 7394  
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395  
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7) 7396  
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 7430 = ř. (7431 + 7432)
v tom: ze státního rozpočtu 7431  
podíl rozpočtu Evropské unie 7432  
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem 7440 = součtu ř. 7441 až 7446
v tom: přímé platby – předfinancování ze státního rozpočtu 7441  
přímé platby – dofinancování ze státního rozpočtu 7442  
podpora venkova – ze státního rozpočtu 7443  
podpora venkova – podíl rozpočtu Evropské unie 7444  
Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu 7445  
Společná organizace trhu – podíl rozpočtu Evropské unie 7446  
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 7450 = ř. (7451 + 7452)
v tom: ze státního rozpočtu 7451  
podíl prostředků finančních mechanismů 7452  
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 7510 = součtu výdajů za programy v části VIII. Fin 2-04 U
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)
Zvýšení stavu státních dluhopisů 7601  
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů 7602  
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8) 7603  

 

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 153 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 185 000 000 Kč (týká se pouze kapitoly MPSV)
7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády (týká se pouze kapitoly MZdr.)
8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly SD)
9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv – odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet (týká se pouze kapitoly OSFA)
10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv – včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu (týká se pouze kapitoly OSFA)

ředitel odboru státního rozpočtu
Ing. Karel Tyll, v. r.

E-shop

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích 2014

JUDr. J. Hejda,Mgr. N. Bachroňová,Mgr. K. Divišová,JUDr. L. Finger,Mgr. M. Prosser Mgr. V. Vaněčková - Anag, spol. s r. o.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických ... pokračování

Cena: 569 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.