Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 32/2012 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2012, číslo 8, ze dne 30. 11. 2012

32

Pokyn č. GFŘ-D-12

o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části

Č.j.: 40753/12-3411-011654

Tímto pokynem je pro přehlednost sestaven výčet finančních úřadů a jejich územních pracovišť, jsou stanoveny zkratky těchto orgánů Finanční správy České republiky1) (dále jen „orgány finanční správy“) a je určeno umístění spisů daňových subjektů, příp. částí těchto spisů.

Čl. I

Finanční úřady a jejich územní pracoviště

1. Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů2) (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“). Tyto finanční úřady jsou dále v textu označeny též jako nové finanční úřady. Územní pracoviště těchto finančních úřadů (tzv. nová územní pracoviště) jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na územní vyššího územního samosprávního celku3), nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.

2. Původním finančním úřadem se rozumí finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů4) (dále jen „zákon č. 531/1990 Sb.“), tj. finanční úřady, jejichž názvy, sídla a územní působnost jsou vymezeny v příloze č. 1 k zákonu č. 531/1990 Sb.

3. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých nových finančních úřadů a jejich územní pracoviště, které mohou být použity zejména na doručenkách5) či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána6). Tyto zkratky7) jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně8), resp. správního orgánu9) v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.

Čl. II

Základní pravidla pro umístění spisů nebo jejich částí

1. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též nové finanční úřady) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis nebo jeho příslušná část. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis nebo jeho příslušná část – tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná část umístěna (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů nebo jejich částí k 1. 1. 2013 na nových finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Dále se stanovují pravidla pro umístnění spisů nebo jejich částí v případě tzv. nových registrací, resp. nově zahájených řízení podle správního řádu od 1. 1. 2013. Uvedená pravidla se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.

2. Spravujícím územním pracovištěm10) se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště nového finančního úřadu (ve smyslu vymezení v článku I odst. 1. tohoto pokynu), jehož název obsahuje odlišující individuální označení, které se shoduje s odlišujícím individuálním označením obsaženým v názvu původního finančního úřadu11), jehož obvod územní působnosti byl tvořen územním obvodem či správním obvodem, který je uveden v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu. Jedná se tedy o nové územní pracoviště, které v tomto ohledu odpovídá původnímu finančnímu úřadu (tj. finančnímu úřadu zřízenému podle zákona č. 531/1990 Sb.), s výjimkou Územního pracoviště v Nepomuku a Územního pracoviště Praha – východ (viz odst. 3).

3. Spis daňového subjektu (účastníka řízení) bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, na němž byl spis umístěn před 1. 1. 2013. V případě Územního pracoviště Praha – východ budou na tomto územním pracovišti umístěny k 1. 1. 2013 spisy daňových subjektů (účastníků řízení), které byly před 1. 1. 2013 umístěny na pobočce Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. V případě Územního pracoviště v Nepomuku budou na tomto územním pracovišti umístěny k 1. 1. 2013 spisy daňových subjektů (účastníků řízení), které byly před 1. 1. 2013 umístěny na pracovišti Nepomuk Finančního úřadu v Blovicích.

4. To znamená, že spis daňového subjektu (účastníka řízení) bude umístněn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu,

a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má fyzická osoba místo pobytu12), resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání13),
b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba sídlo14),
c) do jehož územního obvodu či správního obvodu je fyzické nebo právnické osobě pravomocně delegována místní příslušnost ke správě daní15) nebo byl nadřízeným správní orgánem pověřen k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu16).

5. Výjimkou jsou spisy daňových subjektů (účastníků řízení), jejichž místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání nebo sídlo je v obci Dolní Lutyně, která s účinností od 1. 1. 2012 spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín17), přičemž daně těchto daňových subjektů (řízení účastníků řízení) byly před 1. 1. 2013 spravovány Finančním úřadem v Orlové18). V daném případě jsou spisy těchto daňových subjektů (účastníků řízení) umístěny od 1. 1. 2013 na Územním pracovišti v Bohumíně Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, nikoli na Územním pracovišti v Orlové.

6. Pokud došlo ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti ke správě daní před 1. 1. 2013 a současně nedošlo nejpozději k 1. 1. 2013 k přechodu místní příslušnosti ke správě daní na nově místně příslušného správce daně19), bude spis daňového subjektu k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, na němž byl spis umístěn před 1. 1. 2013.

Např.: Místně příslušným správcem daně je v roce 2012 Finanční úřad v Benešově, neboť daňový subjekt má sídlo v Benešově. Ke dni 5. 12. 2012 změní daňový subjekt sídlo do Písku, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad v Benešově však do konce roku 2012 nestihl vydat rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), tedy nestihl určit datum, ke kterému místní příslušnost přejde na nového místně příslušného správce daně, nebo předmětné rozhodnutí bylo v roce 2012 vydáno, ale rozhodné datum spadá do roku 2013. V takovémto případě bude spis daňového subjektu umístněn k 1. 1. 2013 na Územním pracovišti v Benešově Finančního úřadu pro Středočeský kraj. (Pozn.: Následně bude postupováno podle odst. 7., tj. po rozhodném datu v roce 2013 bude spis umístněn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.)

7. Pokud dojde k přechodu místní příslušnosti od 1. 1. 201320), bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu,

a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má fyzická osoba místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání,
b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba sídlo.

Např.: Místně příslušným správcem daně je začátkem roku 2013 Finanční úřad pro Středočeský kraj, přičemž spis je umístněn na Územním pracovišti v Berouně, neboť daňový subjekt má sídlo v Berouně. Ke dni 5. 3. 2013 změní daňový subjekt sídlo do Tábora, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Středočeský kraj vydá tzv. rozhodnutí o přeregistraci s rozhodným datem 21. 4. 2013. Od tohoto data bude místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis bude umístěn na Územním pracovišti v Táboře.

8. Pokud rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti vydané před 1. 1. 2013 nabude právní moci od 1. 1. 2013, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu uvedenému v daném rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti jakožto správce daně, na kterého je místní příslušnost k výkonu správy daní delegována.

Např.: Dne 5. 10. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad v Písku. Rozhodnutí nabude právní moci až dne 6. 5. 2013 (neboť se daňový subjekt proti němu odvolal, přičemž delegace byla rozhodnutím o odvolání potvrzena). Od 21. 6. 201321) bude místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis bude umístěn na Územním pracovišti v Písku.

9. Pokud rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti bude vydáno od 1. 1. 2013, bude spis umístěn na územním pracovišti uvedeném v tomto rozhodnutí (v odůvodnění).

10. V případě umístění spisů k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí platí též pravidlo uvedené v odst. 3 a 5. To znamená, že spis bude k 1. 1. 2013 umístněn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu:

a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl- li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit spravující územní pracoviště podle písmen a) až d).

11. Výjimku z odst. 3 představuje umístění spisů poplatníků daně z nemovitostí, kde je stanoven následující jednotný výchozí algoritmus:

A. poplatník sídlo či místo pobytu na území vyššího územního samosprávního celku, jehož název je součástí názvu nového finančního úřadu, kde se nachází nemovitost / nemovitosti, které jsou předmětem daně (dále též „příslušný kraj“) – k dani z nemovitostí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu má poplatník sídlo či místo pobytu,

B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovitosti v obvodu územní působnosti jednoho původního finančního úřadu – k dani z nemovitostí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nemovitosti nacházejí,

C. poplatník – právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů – spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,

D. poplatník – fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů:

a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů, z toho stavby má v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby nacházejí, a to dle druhu stavby s upřednostněním druhu stavby v následujícím pořadí:
1) H – obytný dům
Má-li poplatník jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se obytné domy nacházejí.
2) R – byt
Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má-li jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se byty nacházejí.
3) J – stavba pro individuální rekreaci
Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má-li jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) ostatní poplatníci – spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu. Např.:
- Má-li poplatník více obytných domů v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má-li více bytů v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má-li více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- ostatní případy výše neuvedené.

Pozn. č. 1: Přehled určených územních pracovišť nového finančního úřadu, které se nacházejí v sídle tohoto finančního úřadu (viz případy C., D a) a D c) výše uvedeného výchozího algoritmu):

nový finanční úřad určené územní pracoviště v sídle
nového finančního úřadu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6
Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště Praha – východ
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Územní pracoviště Plzeň – sever
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Karlových Varech
Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Finanční úřad pro Liberecký kraj Územní pracoviště v Liberci
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové
Finanční úřad pro Pardubický kraj Územní pracoviště v Pardubicích
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Jihlavě
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno – venkov
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj    Územní pracoviště Ostrava I
Finanční úřad pro Zlínský kraj Územní pracoviště ve Zlíně

Pozn. č. 2: Příklady k výše uvedenému výchozímu algoritmu jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto pokynu.

12. Výjimku z odst. 3 představuje dále umístění spisů, které se týkají

a) správy odvodů za porušení rozpočtové kázně,
b) správních řízení ve věci porušení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o omezení plateb v hotovosti“)22)
c) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
d) kontroly
- dodržování povinností při značkování nebo barvení vybraných minerálních olejů a při značkování některých dalších minerálních olejů,
- značení tabákových výrobků,
- dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
e) přijímání a evidování splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případných úroků z nich vyplývajících.

V těchto případech bude daňovému subjektu (účastníku řízení) umístnění jeho spisu či jeho části správcem daně sděleno – v případě k 1. 1. 2013 již probíhajících řízení bude tato skutečnost sdělena na požádání, v případě řízení zahájených od 1. 1. 2013 bude tato skutečnost uvedena při tomto zahájení řízení.

13. U spisů, které se týkají

a) finanční kontroly a
b) dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,

tedy agend do 31. 12. 2012 vykonávaných finančními ředitelstvími, bude subjektu v případě k 1. 1. 2013 již probíhajících řízení umístění jeho spisu sděleno, v případě řízení zahájených od 1. 1. 2013 bude tato skutečnost uvedena při zahájení řízení.

14. V případě, že daňový subjekt podá přihlášku k registraci k dani od 1. 1. 2013, bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu,

a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má fyzická osoba místo pobytu,
b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba sídlo. Podle obdobných pravidel bude umístěn spis i v případě, že správce daně rozhodne o registraci z moci úřední.

15. V případě, že daňový subjekt od 1. 1. 2013 podá prvně daňové přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 (či následující), bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště podle algoritmu, který je uveden níže. Při určování spravujícího územního pracoviště se vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí k 1. lednu daného zdaňovacího období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního v den podání daňového přiznání.

A. poplatník sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje – k dani nemovitostí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu má poplatník sídlo či místo pobytu,

B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovitosti v obvodu územní působnosti jednoho původního finančního úřadu – k dani nemovitostí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nemovitosti nacházejí,

C. poplatník – právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů – spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,

D. poplatník – fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů:

a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má stavby pouze v obvodu územní působnosti jednoho původního finančního úřadu, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby nacházejí, a to dle druhu stavby s upřednostněním druhu stavby v následujícím pořadí:
1) H – obytný dům
Má-li poplatník jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se obytné domy nacházejí.
2) R – byt
Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se byty nacházejí.
3) J – stavba pro individuální rekreaci
Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) ostatní poplatníci – spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu. Např.:
- Má-li poplatník více obytných domů v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- ostatní případy výše neuvedené.

Přehled určených územních pracovišť je uveden v odst. 11 v poznámce č. 1.

16. V případě řízení zahájených od 1. 1. 2013 podle správního řádu sdělí umístění spisu účastníkovi řízení správní orgán při zahájení tohoto řízení.

17. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. úkony či zajištění a vymáhání daní, daňová kontrola) prováděny na jiném územním pracovišti v rámci daného finančního úřadu, na němž nemá být dle obecných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn spis či jeho určitá část, může být spis (popř. jeho část) vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požádání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt bezodkladně informuje23).

18. Změny umístnění spisů s ohledem na § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán finanční správy při umístnění spisu nebo jeho části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou řešeny v samostatném pokynu.

Čl. III

Přílohy Součástí tohoto pokynu jsou přílohy:

č. 1 – Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů

č. 2 – Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/financni_zpravodaj-2012-08.pdf

Čl. IV

Účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.

generální ředitel
Ing. Jan Knížek, v. r.

____________________

1) Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.
2) Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013.
3) V souladu s vyhláškou č. 347/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha. Dle § 8 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb. mají nové finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
4) Tento zákon je zrušen zákonem č. 456/2011 Sb. a přestal platit dnem 31. 12. 2012.
5) § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
6) § 19 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
7) Pro sousloví „finanční úřad“ je využívána zkratka FÚ a pro „územní pracoviště“ zkratka ÚzP.
8) § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
9) § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
10) Poznámka: Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako „spravující“, je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
11) Např. název územního pracoviště nového finančního úřadu je „Územní pracoviště v Benešově“, název původního finančního je „Finanční úřad v Benešově“, odlišujícím individuálním označením jsou v daném případě slova „v Benešově“.
12) § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
13) § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
14) § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, příp. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
15) § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
16) § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17) Vyhláška č. 440/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
18) § 5 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb.
19) § 131 (tzv. přeregistrace) a § 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
20) Tj. datum na rozhodnutí „o přeregistraci“ podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, bude pozdější než 1. 1. 2013; zde se jedná o přechod místní příslušnosti mezi finančními úřady zřízenými podle zákona č. 456/2011 Sb.
21) Dané datum musí vycházet z data uvedeného v rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.
22) Podle § 6a odst. 6 zákona o omezení plateb v hotovosti pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
23) § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.

E-shop

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Ve čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Povinnosti a práva rodičů k dětem

Povinnosti a práva rodičů k dětem

Ondřej Šmíd, Radka Demjanová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá nejprve povinnosti a práva spojená s osobností dítěte a práva a povinnosti osobní povahy, jako je určování a popírání rodičovství, souhlas s osvojením ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.