Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 27/2012 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2012, číslo 6, ze dne 10. 10. 2012

27

R O Z H O D N U T Í

o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí

Č. j.: MF-93346/2012/904
PID: MFCR2XHLFF

Ministr financí rozhodl podle ust. § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

t a k t o :

Poplatníkům, kteří jsou provozovateli potravinářských podniků podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

p r o m í j í m

z důvodu mimořádných událostí úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob včetně jejich příslušenství, které nebyly uhrazeny do dne účinnosti tohoto rozhodnutí a jejichž původní den splatnosti nastane do 31. prosince 2017, ve výši spotřební daně z lihu uvedené v protokolu z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu, který

a) poplatník označil ve svém podnětu celnímu úřadu k ověření zdanění a asistované likvidaci lihu podaném do 15. prosince 2012,
b) je obsažený ve výrobcích, jejichž nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli byly zakázány mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27. září 2012,
c) je předmětem spotřební daně z lihu podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí,
d) není neznačeným lihem podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí,
e) je označen kontrolní páskou podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č.  149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.,
f) není obsažen ve spotřebitelském balení, jehož otevřením došlo k poškození nebo přetržení kontrolní pásky,
g) byl poplatníkem prokazatelně nabyt; nabytí poplatník prokáže daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, které prokazují uhrazení spotřební daně z lihu v nákupní ceně výrobku obsahujícího tento líh,
h) je obsažen ve spotřebitelském balení s označením šarže nebo s uvedením data výroby, a
i) který poplatník v souladu s právními předpisy zlikvidoval za přítomnosti úřední osoby orgánu Celní správy České republiky.

V případě poplatníků daně z příjmů, kteří nebyli od 1. ledna 2012 do dne účinnosti tohoto rozhodnutí plátci daně z přidané hodnoty nebo členy skupiny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude výše spotřební daně z lihu uvedená v protokolu z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu vynásobena koeficientem 1,2.

K realizaci prominutí daně finanční úřad přistoupí až poté, co od orgánu Celní správy České republiky obdrží protokol z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu.

Toto rozhodnutí je doručeno podle ust. § 260 odst. 3 daňového řádu zveřejněním ve Finančním zpravodaji a je účinné dnem doručení.

Odůvodnění:

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27. září 2012 je provozovatelům potravinářských podniků podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zakázáno nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31. prosinci 2011, pokud nejsou ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu nejméně 20 % objemových nebo více podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, v účinném znění.

Výše uvedené mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27. září 2012, které nahrazuje předchozí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 32764/2012 ze dne 20. září 2012, bude mít na velkou řadu daňových subjektů negativní hospodářské dopady a způsobí jim značné majetkové škody. Dané opatření tak naplňuje znaky mimořádné události uvedené v ust. § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu.

K zajištění alespoň částečné kompenzace škod, které v souvislosti s výše uvedeným mimořádným opatřením jednotlivým daňovým subjektům vzniknou, bylo rozhodnuto o prominutí úhrady platebních povinností na daních z příjmů, které nebyly uhrazeny do dne účinnosti tohoto rozhodnutí a jejichž původní den splatnosti nastane do 31. prosince 2017, ve výši spotřební daně z lihu uvedené v protokolu z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu.

Předmětné rozhodnutí se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve smyslu ust. § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a na poplatníky daně z příjmů právnických osob ve smyslu ust. § 17 zákona o daních z příjmů. Předmětné rozhodnutí naopak nedopadá na plátce daně podle ust. § 38c zákona o daních z příjmů, a to zejména při úhradě daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve smyslu ust. § 38d zákona o daních z příjmů a při úhradě daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve smyslu ust. § 38h zákona o daních z příjmů.

V případě poplatníků daně z příjmů, kteří nebyli od 1. ledna 2012 do dne účinnosti tohoto rozhodnutí plátci daně z přidané hodnoty nebo členy skupiny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude výše spotřební daně z lihu uvedená v protokolu z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu vynásobena koeficientem 1,2. Poplatníci daně z příjmů, kteří byli v rozhodném období plátci daně z přidané hodnoty, si mohli uplatnit daň z přidané hodnoty zaplacenou v ceně nakoupených a zlikvidovaných lihovin jako daň na vstupu a snížit si tak svoji běžnou daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty.

Pokud se poplatník rozhodne usilovat o získání nároku na prominutí úhrady platebních povinností na daních z příjmů u příslušného správce daně je třeba splnit podmínky stanovené tímto rozhodnutím. Především je třeba, aby dotčený poplatník podal podnět k ověření zdanění a asistované likvidaci lihu celnímu úřadu místně příslušnému podle ust. § 13 daňového řádu do 15. prosince 2012 na formuláři zveřejněném Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách www.celnisprava.cz. Podrobnosti k asistenci při likvidaci lihu budou zveřejněny tamtéž. Pozdějším uplatněním tohoto podnětu nelze dosáhnout splnění podmínek pro vznik nároku na prominutí.

Poplatník je povinen místně příslušnému celnímu úřadu prokázat, že jde o líh obsažený ve výrobcích, jejichž nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli byly zakázány mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 33888/2012 ze dne 27. září 2012, tj. líh, k němuž není doložen doklad o původu lihu podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, v účinném znění, a který byl vyroben po dni 31. prosince 2011.

Dále musí prokázat, že jde o líh, který je předmětem spotřební daně z lihu podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí, není neznačeným lihem podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném ke dni účinnosti tohoto rozhodnutí, a je označen kontrolní páskou podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 310/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.

Vedle výše uvedeného se musí jednat o líh obsažený ve spotřebitelském balení s označením šarže nebo s uvedením data výroby, přičemž se nesmí jednat o spotřebitelské balení, u nějž došlo otevřením k poškození nebo přetržení kontrolní pásky.

Poplatník též musí daňovým dokladem nebo dokladem o prodeji podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, prokázat, že předmětný líh obsažený ve spotřebitelském balení je zdaněný, a že jej nabyl.

Poplatník provede v souladu s právními předpisy v zařízení k tomu oprávněném likvidaci lihu za přítomnosti úřední osoby orgánu Celní správy České republiky. Po provedené likvidaci předá příslušný orgán Celní správy České republiky protokol z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu územnímu finančnímu orgánu (od 1. ledna 2013 orgánu Finanční správy České republiky). Na základě tohoto protokolu bude příslušným územním finančním orgánem (od 1. ledna 2013 orgánem Finanční správy České republiky) odvozena výše promíjené úhrady platebních povinností vůči dotčenému poplatníkovi.

S ohledem na výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky (ust. § 259 odst. 4 daňového řádu).

ministr financí
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.

E-shop

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se o praktickou publikaci pro představitele různých ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.