Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 7/2010 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2010, číslo 3, ze dne 8. 3. 2010

7

Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb.
Číselník účelů VPS (prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb.)

Čj. 11/16 582/2010-111

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel.: 257 043 204

ze dne 5. února 2010

V souladu s vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti byl aktualizován Číselník účelů o prostředky poskytnuté v roce 2009 z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Číselník má podobu osmimístného kódu, je zveřejňován ve Finančním zpravodaji a současně na internetových stránkách Ministerstva financí.

Kódy účelů využijí organizační složky státu (OSS) pro sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U) v části II., ve které podrobněji člení údaje uvedené v části I. Na řádku číslo 11 s označením „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“.

Vyhláška č. 449/2009 Sb. stanoví, že na řádku číslo 11 s názvem „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“ se neuvádí nároky z nespotřebovaných výdajů, které nejsou ani nemají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO. Z tohoto důvodu nejsou na tento účel poskytnuté prostředky součástí číselníku.

Zákon č. 218/2000 Sb. stanoví, že nároky z nespotřebovaných výdajů nevznikají u rozpočtu výdajů na sociální dávky (oddíl 41 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů), proto nejsou součástí číselníku, i když byly poskytnuty prostředky kapitoly VPS s tímto účelem.

V roce 2010 v případě vzniku nároku použije OSS stejný kód účelu, pokud tento účel byl již stanoven v roce 2008 nebo 2009 (např. u kapitoly 306 MZV se pro účel „Vrcholné státní návštěvy“ použije kód účelu 08306005 i pro nároky vzniklé za rok 2010). Pro zcela nové účely (zejména z vládní rozpočtové rezervy) bude podle pravidel uvedených ve vyhlášce č. 449/2009 Sb. přidělen nový kód účelu (např. 10306001 pro první nový účel v roce 2010 v kapitole 306 MZV).

Osmimístný kód účelu má strukturu:

rr kkk ccc
rr poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;
kkk číslo kapitoly;
ccc pořadové číslo účelu v daném roce v rámci jedné kapitoly.

 

číslo účelu

účel

Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

08302001

Zajištění programu CODEXIS – národní a evropský informační systém

09302001

Zajištění počítačové techniky pro 6. volební období PSP

Kapitola 304 – Úřad vlády České republiky

08304001

Prostředky na úpravu Benešovy vily v Sezimově Ústí

08304002

Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR v roce 2008

08304003

Prostředky na vybudování tiskového střediska dle standardů EU

08304004

Prostředky na posílení rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR

09304001

Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR v roce 2009

09304002

Výdaje na vytvoření nové centrální databáze pro meziresortní koordinaci evropských politik v České republice (usnesení vlády č.  1181/2009)

09304003

Prostředky na úhradu výdajů spojených s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie (usnesení vlády č. 1371/2009)

09304004

Finanční prostředky pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR

Kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba

09305001

Prostředky na posílení motivačních složek platů

Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

08306001

Prostředky na rekonstrukci Českého domu v Moskvě

08306002

Transformační spolupráce

08306003

Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

08306004

Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn. vl. č. 740/2005)

08306005

Vrcholné státní návštěvy

08306006

Prostředky na zabezpečení účasti ČR na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj

08306007

Prostředky na zpracování geopolitických podmínek, zajištění podkladů pro vytvoření studie proveditelnosti a následné vypracování nezávislé kontrolní analýzy a rešerše. Projekt proběhne do konce roku 2008.

08306008

Prostředky na projekty na podporu ekonomické diplomacie

08306009

Prostředky na rozvojovou pomoc Palestinské národní autonomii (usn. vl. č. 801/2008)

08306010

Prostředky na záchranu českého kulturního dědictví v Cedar Rapids v Iowě USA (usn. vl. č. 982/2008)

08306011

Prostředky na rekonstrukci a rozvojovou pomoc Gruzii (usn. vl. č. 1063/2008)

09306001

Prostředky na zabezpečení voleb do PSP ČR v zahraničí v roce 2009

Kapitola 307 – Ministerstvo obrany

09307001

Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

Kapitola 312 – Ministerstvo financí

08312001

Výdaje spojené se zrušením ČKA (náhrady soudních řízení, úhrady záruk a garancí)

08312002

Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.)

08312003

Výstavba budovy Finančního úřadu Valašské Klobouky

08312004

Výstavba budovy Finančního úřadu Veselí nad Moravou

08312005

Zahraniční rozvojová spolupráce

08312006

Škody způsobené při výkonu veřejné moci – nesprávná úřední rozhodnutí

09312001

Projekt vytvoření jednotného inkasního místa

09312002

Vrácení pokuty ze státního rozpočtu

09312003

Výdaje spojené s pořízením,obnovou a provozováním ICT MF (ppgr 112 011)

09312004

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR

09312005

Projekt Státní pokladny

Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

08313001

Domov blahosl. Bronislavy, Humpolec (usn. RV 417/2008)

08313002

Domov důchodců, Třebechovice pod Orebem (usn. RV 417/2008) 08313003 Oblastní charita Kroměříž – charitní dům pokojného stáří Cetechovice, rekonstrukce (usn. RV 417/2008, ev. č. akce 113 313 7702)

08313004

Prostředky na integraci cizinců

08313005

Dotace pro Fond ohrožených dětí – Klokánek Brno

08313006

Prostředky ze SR na posílení výdajů na úhradu příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (usn. 1267/2008)

08313007

Občanské sdruž. Pod křídly – dům na půl cesty, Kostelec u Zlína – novostavba (ev. č. akce 113 312 7501)

08313008

Občanské sdruž. Pod křídly – dům na půl cesty, Vsetín (ev. č. akce 113 312 7601)

08313009

Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda – přístavba objektu D (ev. č. akce 113 313 2452)

08313010

Domov důchodců Bystřany – rekonstrukce I. NP a prádelny (ev. č. akce 113 313 3702)

09313001

Výdaje na činnost Úřadu práce hlavního města Prahy v souvislosti s agendou dávek státní sociální podpory

09313002

Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

09313003

Domov pro seniory Chomutov – zateplení vnějšího pláště budovy

09313004

Město Vratimov – rekonstrukce mateřské školy ve Vratimově na domov pro seniory

09313005

Domov Na Zámku Nezamyslice – rekonstrukce podlahy I. NP hlavní budovy

09313006

Oblastní charita Červený Kostelec – Domov sv. Josefa v Žírči – venkovní bezbariérové úpravy

09313007

Centrum pro rodinu Hodonín – rozšíření kapacity

Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra

08314001

Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 29. 3. 2008

08314002

Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn. vl. č. 740/2005)

08314003

Zajišťění bezpečnostních opatření při předsednictví ČR v Radě EU (usn. vl. č. 406/2008)

08314004

Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 28. 6. 2008

08314005

Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

08314006

Opr. zásahová technika – hlavní město Praha (CAS a automob. žebřík), HZS Středočeského kraje (automob. jeřáb)

08314007

Nákup zásahové techniky – vysokozdvižná hasičská plošina, HZS hl. m. Prahy

08314008

Prostředky na mimořádné výdaje – likvidace následků vichřice Emma

08314009

Nákup dýchacích přístrojů, HZS hl. m. Prahy

08314010

Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 6. 9. 2008

08314011

Realizace projektu Identifikace kompetencí zatěž. výkon veřejné správy-malé obce (usn. vl. č. 1325/2006)

08314012

Zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 17. a 18. 10. 2008

08314013

Prostředky na integraci cizinců

08314014

Prostředky pro SDH obcí Malenice, Libenec, Chrast, města Horní Slavkov

08314015

Oprava poškozené zásahové techniky, HZS Úst a MS KÚ

08314016

Pořízení školních pomůcek k zaj. inform. a připravenosti obyvatel na krizové situace

08314017

Prostředky ze SR na vybavení pracovišť CZECH POINT v obcích (usn. vl. č. 1458/2008)

08314018

Opr. poškoz. zásahové techniky a náhradní spotřební materiál – hlavní město Praha

09314001

Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 10. 1. 2009

09314002

Zajištění bezpečnostní situace ČR – Usnesení vlády ze dne 9. 1. 2009 č. 171

09314003

Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 4. 4. 2009

09314004

Obec Doloplazy, IČ 00288195 – Olomoucký kraj – Vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů

09314005

Obec Křižánky, okr. Žďár nad Sázavou, IČ 00531677 – kraj Vysočina – Stavba budovy hasičské zbrojnice v obci Křižánky

09314006

Obec Staré Jesenčany, okr. Pardubice – Pardubický kraj – Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Starých Jesenčanech

09314007

Újezd u Přelouče, okr. Pardubice – Pardubický kraj – Rekonstrukce hasičské požární zbrojnice (půdní vestavba) v obci Újezd u Přelouče

09314008

Obec Voleč, okr. Pardubice, IČ 274593 – Pardubický kraj – Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Voleč

09314009

Obec Kunětice, okr. Pardubice, IČ 581571 – Pardubický kraj – Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice v Obci Kunětice

09314010

Obec Jezbořice, okr. Pardubice, IČ 00273732 – Pardubický kraj – Rekonstrukce hasičské zbrojnice Jezbořicích

09314011

Obec Libišany, okr. Pardubice, IČ 00273899 – Pardubický kraj – Rekonstrukce vrat a vnější opravy hasičské zbrojnice v Libišanech

09314012

Město Šlapanice, IČ 282 651 – Jihomoravský kraj – Kamerový systém města Šlapanice

09314013

Janovice nad Úhlavou IČ 00255611 – Výstavba hasičské zbrojnice

09314014

obec Pencin IČO 00262501 – Hasičská zbrojnice Pencin-Hut

09314015

obec Slavětín – Stavební úpravy hasičské zbrojnice a sportoviště Slavětín

09314016

Město Klobouky u Brna, IČ 00283258 – Jihomoravský kraj – Rekonstrukce požární zbrojnice ve městě Klobouky u Brna

09314017

Sbor dobrovolných hasičů Rakšice, Moravský Krumlov, IČ 44026633 – Jihomoravský kraj – Rozšíření Hasičské zbrojnice – obec Rakšice, Moravský Krumlov

09314018

Obec Lutonina, IČ 00568601 – Zlínský kraj – Nákup nového hasičského vozidla pro jednotku dobrovolných hasičů v Lutonině

09314019

Obec Rohatec, IČ 00488526 – Jihomoravský kraj – Hasičská zbrojnice Rohatec

09314020

Městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131 – Střešní krytina Hasičského domu v Novém Hrozenkově

09314021

Obec Horní Bečva, IČ 00303771 – Oprava budovy SDH v Horní Bečvě č. 656

09314022

Vrchotovy Janovice – Vybavení jednotky SDH

09314023

Kostelec nad Černými Lesy – Rekonstrukce požárního vozu – SDH

09314024

Josefův Důl – Pořízení, instalace kamerového systému

09314025

Jesenice – Hasičská zbrojnice (dostavba střechy)

09314026

Sdružení pro rozvoj obcí a regionů,o. s. – Vzdělávání představitelů samosprávy…(kap. VPS – ukazatel Ostatní výdaje)

09314027

Zabezpečení voleb do Evropského parlamentu dne 5. a 6. 6. 2009

09314028

Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa
(zákon č. 357/2005 Sb.)“

09314029

Nákup zdravotnického materiálu pro příslušníky rychlého nasazení Policie ČR

09314030

Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 27. 6. 2009

09314031

Oprava poškozené zásahové techniky, HZS hlavního města Prahy z. č. 239/2009

09314032

Oprava poškozené zásahové techniky, Moravskoslezského a Zlínského kraje z. č. 239/2009

09314033

Prostředky z VRR – Dobrovolné návraty UV č. 588/2009

09314034

Prostředky z VPS pro Sbory dobrovolných hasičů obcí

09314035

Prostředků z kapitoly VPS na řešení krizových situací z. č. 240/2000 Sb. přesun roty Zbiroh

09314036

Prostředků z kapitoly VPS na řešení krizových situací z. č. 240/2000 Sb. nákup dýchacích přístrojů

09314037

Prostředky pro HZS krajů

09314038

Prostředky pro záchraný útvar HZS

09314039

Prostředky pro základnu logistiky

09314040

Prostředky pro sbory dobrovolných hasičů

09314041

Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 5. 9. 2009

09314042

Prostředky z VPS na volby do poslanecké sněmovny dne 9. a 10. 10. 2009

09314043

Oprava poškozené zásahové techniky, Královehradeckého kraje kraje z. č. 239/2009

09314044

Oprava poškozené zásahové techniky, Moravskoslezského kraje z. č. 239/2009

09314045

Úhrada mimořádných výdajů HZS Středočeského kraje z. č. 239/2009

09314046

Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 12. 12. 2009

09314047

Úhrada mimořádných výdajů HZS sněhová a větrná kalamita v řijnu 2009

Kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí

08315001

Prostředky na realizaci akce „Zoolog. a botan. zahrada města Plzně – Plzeňský kraj – Příroda Křivoklátska a Šumavy
– Život v podzemí „(usn. RV 417/2008)

08315002

Prostředky na revitalizaci říčního systému – obec Olšovice

09315001

Prostředky na realizaci akce „Zoolog. a botan. zahrada města Plzně – Plzeňský kraj – III. závěrečná etapa Japonské
zahrady (usn. RV 574/2009)

Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj

08317001

Prostředky na integraci cizinců

08317002

Posílení programu 117510 – Podpora rozvoje bydlení (usn. vl. č. 1011/2008)

Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu

08322001

Prostředky na integraci cizinců

08322002

Zahlazování následků hornické činnosti – podnik DIAMO (usn. vl. č. 688/2008)

08322003

Podpora technolog. center a center strategických služeb (§ 2129, pol. 5213) – usn. vl. č. 1628/2008

09322001

Informační podpora podnikatelské sféry prostřednictvím Hospodářské komory ČR

09322002

Posílení záručního fondu ČMZRB, a. s.

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

08329001

Prostředky na dotační podpůrné programy zemědělství (usn. vl. č. 238/2008)

08329002

Program 229310 – Obec Světice u Říčan – Středočeský kraj – 7. Etapa výstavby splaškové kanalizace (usn. RV 417/2008)

08329003

Program 229310 – Obec Zálezly, okr. Prachatice – Jihočeský kraj – Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod Setěchovice (správní území obce Zálezly) (usn. RV 417/2008)

08329004

Program 229310 – Obec Lutín, okr. Olomouc – Olomoucký kraj – Vodovod Lutín – stará část (usn. RV 417/2008) 08329005 Program 229310 – Obec Vonoklasy, IČ 00241822 – Prodloužení kanalizační a vodovodní sítě – Obec Vonoklasy (usn. RV 417/2008)

08329006

Program 229310 – Obec Střelice, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice – Doplnění vodovodní sítě ve Střelicích (usn. RV 417/2008)

08329007

Program 229310 – Hostivice – Kanalizace Ke stromečkům (usn. RV 417/2008)

08329008

Program 229310 – Vestec – vodovod a splašková kanalizace Vestec – lokalita Šátalka (usn. RV 417/2008)

08329009

Program 229310 – Obec Vrbice, okr. Litoměřice – Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy (usn. RV 417/2008)

08329010

Vakcinace proti výskytu katarální horečky ovcí (usn. vl. č. 626/2008)

08329011

Prostředky ze SR na zvýšení podpůrných programů zemědělství, a to dotačního programu 1. D. Podpora včelařství (usn. vl. č. 436/2008)

08329012

Na úhradu 2. splatky penále za nadlimitní zásoby (usn. vl. č. 600/2008)

08329013

Zvýšení dotace SZIF na podporu marketingu (usn. vl. č.  238/2008, 984/2008)

08329014

Prostředky na vakcinaci proti salmon. drůbeže-Krajské veterinární správy, Měst. veter. správy Prahy (usn. vl. č. 983/2008)

08329015

Pozemkové úpravy

08329016

Posílení programu 229310-zásobování vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov-Slemeno, vodovod Solnice-Černíkovice průmyslová zóna Kvasiny (usn. vl. č. 929/2008)

08329017

Prostředky na úrokové dotace ke komerčním úvěrům na program 229310 a na úhradu služeb ČMRZB

09329001

PGRLF (kryto převodem z RF MZe)

09329002

TOP-UP (přímé platby-ze SR)-kryto převodem z RF MZe

09329003

PRV-SR (kryto převodem z RF MZe)

09329004

Předfinancování PRV-PÚ (ze schv. rozp. -kód 8329015)

Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

08333001

Zahraniční rozvojová spolupráce

08333002

HC Letci Letňany, Tupolevova 669, Praha 9 – Pořízení nového stroje na úpravu ledových ploch pro HC LETCI (usn. RV 417/2008)

08333003

Hockey club MEZ Brumov- Bylnice, Zátiší 645, Brumov-Bylnice – Zlínský kraj – Výstavba malého krytého zimního stadionu (usn. RV 417/2008)

08333004

VŠE – Institut rozvoje podnikání při podnikohospodářské fakultě (usn. RV 417/2008)

08333005

VK TU Liberec – volejbal žen navýšení ve prospěch programu 1 Reprezentace (usn. RV 417/2008)

08333006

VUT Brno – FEKT Technická 10, Brno (usn. RV 417/2008)

08333007

Mensa České republiky – vzdělávání a aktivity nadaných dětí (usn. RV 417/2008)

08333008

Prostředky na systém výuky ČJ a zkoušek pro cizince (usn. vl. č. 538/2008)

08333009

Prostředky na podporu MS v klasickém lyžování

08333010

Prostředky na posílení platů pedagogických pracovníků (usn. vl. č. 790/2008)

08333011

Obč. sdruž. SC Xaverov, Horní Počernice (usn. RV 482/2008)

08333012

AČR – Příprava a konání mezinárod. automobil. soutěží

08333013

ČMFS – příprava a konání ME ve fotbale kategorie do 19 let

08333014

Demokratická aliance Romů

08333015

Zvýšení programu 235510 – rozpočtové opatření MF 14/70 831/2008-142

08333016

Univerzita T. Bati Zlín

08333017

Pokračování Informač. projektu Folklórní sdružení ČR

08333018

Prostředky pro SKI areál Paprsek, o. s.

08333019

Prostředky pro AČR

09333001

Krytí kurzových ztrát z tranší Evropské investiční banky na výstavbu Kampusu Masarykovy univerzity v Brně

09333002

Ski Klub Šumava Volary, okres Prachatice, IČ 60098911 – Jihočeský kraj – Pořízení techniky pro zasněžování

09333003

Český šermířský svaz, Zátopkova 100/2, Praha 6, IČ 62933124 – Dostavba šermírny TJ Lokomotiva – šerm o. s.

09333004

OS HC Letci Letňany IČ 26587122 – Rekonstrukce šaten

09333005

TK Plus o. s. – Olomoucký kraj – Technické vybavení k mistrovství světa juniorů v tenise

09333006

TJ Sokol Plánice, IČ 43315844 – Plzeňský kraj – Nákup zahradního traktoru na sekání travnaté plochy fotbalového hřiště v Plánici

09333007

Ústřední automotoklub ČR, Praha 4, IČ 00565555 – Výcvikové zařízení

09333008

SK Buldoci Karlovy Vary – Dvory, IČ 69458782 – Karlovarský kraj – Autobus pro sportovní využití dětí, mládeže a tělesně postižených, traktor s příslušenstvím k údržbě hřišť sportovního oddílu BULDOCI Karlovy Vary

09333009

TJ Tatran Poštorná – Rekonstrukce sportovní haly

09333010

Baťova universita Zlín – Zlínský kraj – Výstavba fakulty humanitních věd

09333011

VUT Brno – Jihomoravský kraj – Rekonstrukce sportovního areálu

09333012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko „ZELENÝ ŠÍP“, Lidická 125, 334 41 Dobřany – Plzeňský kraj – Stavební úpravy skautské klubovny

09333013

Občanské sdružení Sova, Praha 1, IČ 67362877 – Rekonstrukce táborové základny občanského sdružení SOVA v Krušných horách

09333014

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Holická 31/19, 772 00 Olomouc, IČ 70882029 – Olomoucký kraj – Projekt střecha pro všechny – rekonstrukce části skautské základny v Domašově nad Bystřicí

09333015

Mensa ČR – Projekt vzdělávání nadaných dětí – (kap. VPS – ukazatel Ostatní výdaje)

09333016

Husitský dětský domov v Dubenci – Středočeský kraj – Pilotní projekt systemického pohledu na děti umístěné v dětském domově – (kap. VPS – ukazatel Ostatní výdaje)

09333017

ČSLH – příprava a konání mistrovství světa ve sledge hokeji v roce 2009

09333018

TJ Spartak Nové Město n. Metují – stavba šaten a sociálního zařízení

09333019

navýšení podle usnesení vlády č. 551/09 se promítá do ukazatelů vysoké školy, výdaje RgŠ a PŘO, předsednictví ČR v EU, ostatní

09333020

TJ Sokol Zvoleněves – fasáda a střecha sokolovny

09333021

Příspěvek na uspořádání mezinárodního ortopedického sympozia pro 2. LF UK Praha (usnesení RV č. 676/2009)

09333022

Úhrada odškodnění podle Nařízení vlády č. 122/2009  Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole 09333023 Výkup areálu rekreačního střediska Žalov v Hodoníně u Kunštátu a zahájení realizace projektu pietního místa na základě usnesení vlády č. 589/09

Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

08334001

Český filharmonický sbor Brno, o. p. s. Brno – Příspěvek na provoz (usn. RV 417/2008) (usn. RV 417/2008)

08334002

Krajská vědecká knihovna Liberec, IČ 0020083194 – Podpora 6. Ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci (usn. RV 417/2008)

08334003

Agency Prague Cherry, spol. s. r. o., Mníšek pod Brdy – Connections 202008 – Evropská skleněná plastika (usn. RV 417/2008)

08334004

Akademie klasické hudby, o. p. s. Petrská 1168/29, Praha 1 – Nultý ročník mezinárodního hudebního festivalu „Dvořákova Praha“ (usn. RV 417/2008)

08334005

Fresh Film Festival Karlovy Vary, Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 – Obnova dlouholeté tradice Mezinárodního studentského filmového festivalu Karlovy Vary (usn. RV 417/2008)

08334006

Komedyfest o. s., Na Struze 6, 110 00 Praha 1 – Jubilejní 30. Ročník festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu, konaný ve dnech 21. -27. 9. 202008 (usn. RV 417/2008)

08334007

International Film Festival Karlovy Vary, Panská 1, 110 00 Praha 1 – 43. Ročník MFF Karlovy Vary (usn. RV 417/2008)

08334008

Multifest – SW, DIČ 27029671 – podpora festivalu „MHF Hořejší Obora Příbram (usn. RV 417/2008)

08334009

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť (usn. RV 417/2008)

08334010

Obec Mikulovice, okr. Pardubice – Pardubický kraj – Oprava kostela sv. Václava v Mikulovicích (usn. RV 417/2008)

08334011

Smiřice – oprava varhan v zámecké kapli Zjevení páně (usn. RV 417/2008)

08334012

O. S. Přátelé podlipnických kostelů – záchrana gotického kostela sv. Jiří v obci Řečice u Lipnice nad Sázavou (usn. RV 417/2008)

08334013

Obec Česká Ves, okr. Jeseník, IČ 636037 – Olomoucký kraj – Oprava kostela v České Vsi (usn. RV 417/2008)

08334014

Obec Albrechtice, okr. Karviná – Moravskoslezský kraj – Oprava kulturní památky – dřevěný kostel z roku 1766 v obci Albrechtice u Českého Těšína (usn. RV 417/2008)

08334015

Občanské sdružení Žehrovák, Kamenné Žehrovice – Středočeský kraj – Stavba kaple Jména Panny Mariev Kamenných Žehrovicích (usn. RV 417/2008)

08334016

Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s. Olomouc – Rekonstrukce a revitalizace areálu Korunní pevnůstky – I. Etapa(usn. RV 417/2008)

08334017

Statutární město Pardubice – Obchodně informační centrum Východočeského divadla Pardubice (usn. RV 417/2008)

08334018

Pardubický kraj – Obnova Zámku Pardubice – valy (usn. RV 417/2008)

08334019

Obec Horní Štěpánov a Římskokatolická farnost Horní Štěpánov – Královéhradecký kraj – Oprava dřevěných konstrukcí krovů a střešního pláště lodi kostela sv. Vavřince v Horním Štěpánově (usn. RV 417/2008)

08334020

Město Kralupy nad Vltavou – Obnova stálé expozice Pamětní síň Jaroslava Seiferta v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou (usn. RV 417/2008)

08334021

Město Český Krumlov – Jihočeský kraj – Rekonstrukce ulice Horní a barokní kašny s morovým sloupem na náměstí Svornosti v Českém Krumlově (usn. RV 417/2008)

08334022

Město Stod, nám. ČSA 294, 331 01 Stod – Mikroregion Radbuza, Město Stod – Obnova zastřešení kostela a fasády na Křížovém vrchu a přípojka NN elektro (usn. RV 417/2008)

08334023

Chlumec nad Cidlinou – vybudování depozitáře k Městskému muzeu Loreta (usn. RV 417/2008)

08334024

O. S. Přátelé podlipnických kostelů – oprava kul. památky gotic. kostela sv. Markéty v Loukově u Lipnice nad Sázavou (usn. RV 417/2008)

08334025

Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí – reko kostela sv. Václava (usn. RV 417/2008)

08334026

Město Rychnov nad Kněžnou, IČ 275336 – Technické vybavení Pelclova divadla (usn. RV 417/2008)

08334027

Občanské sdružení pivoňského kláštera AURELIUS, Pivoň 1 – klášter, Mnichov, pošta Poběžovice, okr. Domažlice – Plzeňský kraj – Výstavba azylového domu léčebny a kulturního a vzdělávacího centra v pivoňském klášteře (usn. RV 417/2008)

08334028

Město Břeclav – Reko ZUŠ Křižkovského, akce přejmenována na Břeclav -zámek,Břeclav-sanace statiky III. etapa a převedena do rozpočtu MK RV PSP č. 403 (usn. RV 417/2008)

08334029

Římskokatolická farnost Blučina, IČ 65264606 – Jihomoravský kraj – Dokončení oprav fasády památkového kostela – Římskokatolická farnost Blučina (usn. RV 417/2008)

08334030

Římskokatolická farnost Stařeč, okr. Třebíč, IČ 64270033 – kraj Vysočina – Oprava a rekonstrukce kostela ve Starči  (usn. RV 417/2008)

08334031

Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora – Středočeský kraj – Oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře (usn. RV 417/2008)

08334032

Římskokatolická farnost Kdousov čp. 1 – kraj Vysočina – Oprava věže, průčelí a obvodového pláště venkovní fasády farního kostela sv. Linharta (usn. RV 417/2008)

08334033

Římskokatolická farnost Zbýšov v Čechách – Středočeský kraj – Oprava kostela v Dobrovítově – dokončení (usn. RV 417/2008)

08334034

Konvent sester Alžbětinek v Brně – Jihomoravský kraj – Oprava střech a provedení statického zajištění jižního a východního křídla konventu sester Alžbětinek v Brně (usn. RV 417/2008)

08334035

Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané – Olomoucký kraj – Oprava dřevěných konstrukcí krovů a střechy hlavní budovy fary v Nezamyslicích (usn. RV 417/2008)

08334036

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci – Olomoucký kraj – Rekonstrukce objektu Wurmova 13 na Církevní konzervatoř (usn. RV 417/2008)

08334037

Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje, Strážnice – Jihomoravský kraj – Oprava kostela sv. Cyrila Metoděje v Radějově (okr. Hodonín) (usn. RV 417/2008)

08334038

Římskokatolická farnost Horní Moštěnice. okr. Přerov – Olomoucký kraj – Oprava střechy farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horní Moštěnici (usn. RV 417/2008)

08334039

Římskokatolická farnost Horní Libchava, IČ 62237823 – Liberecký kraj – Farnost Horní Libchava -Dokončení rekonstrukce a znovuoživení kostela sv. Jakuba Většího (usn. RV 417/2008)

08334040

Římskokatolická farnost Šumvald, Dlouhá Loučka, Šumvaldská 53 – Olomoucký kraj – Oprava farního kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě (usn. RV 417/2008)

08334041

Římskokatolická farnost Domašín, Husovo náměstí 46, Vlašim – Středočeský kraj – Dokončení fasády, oprava krovu a střešní krytiny věže a zhotovení vchodových dveří a schodiště kostela sv. Jakuba v Domašíně (usn. RV 417/2008)

08334042

Římskokatolická farnost u sv. Cyrila a Metoděje, Křižíkova 7/57, Praha 8 – Karlín – Obnova sklepních prostor domu Křižíkova 7/57, Praha 8-Karlín po ničivé povodni v roce 2002 na nízkoprahový klub pro děti a mládež (usn. RV 417/2008)

08334043

Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Revitalizace klášterní zahrady, skleníky (usn. RV 417/2008)

08334044

Římskokatolická farnost Neratov, Bartošovice 83, Rokytnice v Orlických horách – Obnova kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény v Bartošovích v Orlických horách (usn. RV 417/2008)

08334045

Římskokatolická farnost Senice na Hané, nám. Míru 79 – Olomoucký kraj – Rekonstrukce památkového objektu č. 79 v obci Senice na Hané (usn. RV 417/2008)

08334046

Římskokatolická farnost Hradec Králové T – Pouchov – oprava varhan v kostele sv. Pavla (usn. RV 417/2008)

08334047

ŘKF Zvole, okr. Náchod – generální oprava exteriéru kostela sv. Justa (usn. RV 417/2008)

08334048

ŘKF Hronov, okr. Náchod – generální oprava vnějšího pláště zvonice a kostela Všech svatých (usn. RV 417/2008)

08334049

Prostředky na integraci cizinců

08334050

Prostředky na výrobu publikace k podpoře větší informovanosti zákonodárců o nápravě vztahu státu a církve a na uveřejnění inzerátů

08334051

Oprava kostela Česká Ves

08334052

ŘKF Přepeře – kostrel sv. Jakuba staršího – oprava interiéru

08334053

Prostředky na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny Ostrava (usn. vl. č. 288/2008)

08334054

Statutár. město Jihlava – Centrum dokumentár. filmu

08334055

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Milevsko – klášter

08334056

Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních

08334057

Zvýšení ukazatele „Kulturní aktivity“- rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/202008-142

08334058

Zvýšení ukazatele „Havárie střech památek“ – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142

08334059

Zvýšení ukazatele „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142

08334060

Zvýšení ukazatele „Program záchrany architektonického dědictví“ – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142

08334061

Zvýšení programu 234210 – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142

08334062

Zvýšení programu 234410 – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142

08334063

Oprava kostela sv. Kateřiny, Hora Svaté Kateřiny

08334064

Obnova kostela Panny Marie Vítězné v Praze (Pražské Jezulátko)

08334065

Prostředky na nákup fondu klášterní knihovny františkánů v Chebu pro Národní knihovnu (usn. vl. č. 1471/2008)

09334001

Prostředky na nákup uměleckých děl z Lobkowiczovy sbírky pro Národní galerii č. j. 14/10 023/2009 – 142

09334002

Prostředky na úhradu nákladů společnosti Ernst&Young na zpracování analýzy k definování algoritmu k zpřesnění ocenění majetku církví č. j. 14/13 263/2009 – 142

09334003

Posílení výdajů na Podporu kulturních aktivit národnostních menšin, č. j. 14 20 048/2009 – 142

09334004

Podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, č. j. 14 20 048/2009 – 142

09334005

Komedyfest o. s., Praha, IČ 28561007 – 31. ročník festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu

09334006

Občanské sdružení Střed na okraji, o. s. Olomouc, Svatý Kopeček, IČ 265 827 24 – Podpora Mezinárodního filmového festivalu, FILM VE ZNAMENÍ RYBY

09334007

Společnost Gustava Mahlera – Mahler 2000, Praha 2, IČ 70106673 – Přípravné práce na propagaci festivalu Hudba tisíců a následujících jubileí (2010/11) hudebního skladatele Gustava Mahlera, narozeného v Čechách

09334008

Dvořákova Praha o. p. s. – Podpora festivalu

09334009

Sdružení pro veletrh dětské knihy IČO 72741597 – Veletrh dětské knihy 2009

09334010

Folklorní soubor Kvítek – Královéhradecký kraj – Zhotovení nových součástí krojového vybavení

09334011

Spolek Svatobor, Praha 1, IČ 476 100 42 – (Obnova několika architektonicky a historicky cenných náhrobků umístěných na Malostranském hřbitově v Praze), vydání první ucelené publikace o Malostranském hřbitovu

09334012

Národní muzeum Praha, IČ 00023272 – Záchrana historického dědictví a jeho propagace v regionech České republiky (kulturní aktivity – výstavy)

09334013

Spolek Svatobor, Praha 1, IČ 476 100 42 – Obnova několika architektonicky a historicky cenných náhrobků umístěných na Malostranském hřbitově v Praze

09334014

Národní muzeum Praha, IČ 00023272 – Záchrana historického dědictví a jeho propagace v regionech České republiky (ISO – restaurování)

09334015

Národní muzeum-Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha 1 – Restaurování japonských chladných zbraní v Národním muzeu-Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur

09334016

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 4, 531 16 Pardubice – Pardubický kraj – NKP státní hrad Kunětická hora – záchrana vnějšího opevnění a úpravy amfiteátru

09334017

Město Luže, okr. Chrudim – Pardubický kraj – Obnova a vybudování technického zázemí pro návštěvníky hradu Košumberk

09334018

Obec Bohutice, 671 76 Olbramovice, IČ 637343 – Jihomoravský kraj – Restaurování souboru soch Bohutické křížové cesty

09334019

Správa kulturních zařízení Chomutov, IČ 25446380 – Ústecký kraj – Obnova divadelních sedadel v Městském divadle

09334020

Přátelé podlipnických kostelů o. s., Praha 2, IČ 26517523 – Dofinancování opravy kulturní památky gotického kostela sv. Markéty v Loukově u Lipnice nad Sázavou

09334021

Město Chvaletice, okr. Pardubice – Pardubický kraj – Rekonstrukce evangelického kostela ve Chvaleticích

09334022

Městys Choltice, okr. Pardubice – Pardubický kraj – Rekonstrukce střechy zámku v Cholticích

09334023

Obec Bukovec IČ00572306 – Dokočení rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie

09334024

Uherské Hradiště – Zlínský kraj – Oprava a rekonstrukce Jezuitského kláštera

09334025

Město Žirovnice IČO 00249505 – Oprava severozápadní strany zámku Žirovnice

09334026

Městec Králové I4O 00239437 – Rekonstrukce římskokatolického kostela

09334027

Občanské sdružení Martinus IČO 27003779 – Vybudování místa pro setkávání u kostela Sv. Martina v Křivicích

09334028

Praha 1 – Oprava havarijního stavu střech kostela sv. Kajetána, Nerudova ul.

09334029

Nadační fond“Varhany pro filharmonii v Hradci Králové – Královéhradecký kraj – Výstavba varhan do sálu filharmonie

09334030

obec Hoříněves – Královéhradecký kraj – Dokončení opravy střechy na rodném domku V. Hanky

09334031

Karviná-Muzeum Těšínska – Vybavení knihovny

09334032

Pivoňský klášter, dokončení statického zajištění kostela, odvodnění – příjemce dotace Občanské sdružení Pivoňského kláštera Aurelius s IČO 26545080

09334033

Východočeské divadlo Pardubice – Pardubický kraj – Reko výtahu a orchestřiště

09334034

Město Přelouč – Pardubický kraj – Památník ke dni vzniku samostatného československého státu

09334035

Muzeum Olomoucké pevnosti o. s. – II. etapa obnovy

09334036

Město Mikulov – Jihomoravský kraj – Rekonstrukce amfiteátru II. Etapa

09334037

Římskokatolická farnost Kralovice – Další etapa obnovy kostela sv. Mikuláše v Potvorově

09334038

Město Třeboň – Jihočeský kraj – Konečná úprava části historického objektu Tereziánských kasáren čp. 106/II v Třeboni

09334039

Za záchranu kostela sv. Jiljí, o. s., 439 83 Lubenec, IČ 270 57 348 – Ústecký kraj – Libyně u Lubence kostel – obnova střechy + statika

09334040

Obec Luká, IČ 299171 – Rekonstrukce pietního místa Památníku Javoříčko

09334041

Valašské národní divadlo, o. s., Karolinka, IČ 26666111 – Oprava budovy divadla v Karolince, ulice Vsetínská 46

09334042

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, Valašské Meziříčí, IČ 00098574 – Vybudování nových garážových stání pro služební vozidla muzea na zámku Vsetín

09334043

Boseň – Pokračování sanace hradu Valečov

09334044

Obec Bouzov, IČ 298 719 – Oprava kapliček Blažov a Kadeřín

09334045

Město Písek – Jihočeský kraj – Rekonstrukce divadla Fráni Šrámka

09334046

Obec Kravaře v Čechách – rekonstrukce areálu bývalé fary a kostela v Kravařích v Čechách, částka 2 mil. Kč.

09334047

Dolní Krupá – Obnova památek vojenské historie – (kap. VPS – ukazatel Ostatní výdaje)

09334048

Obec Čáslavice – kraj Vysočina – Rekonstrukce a oprava kulturního domu v obci Čáslavice

09334049

Obec Petrovice I.,p. Čáslav,okr. Kutná Hora – Středočeský kraj – Oprava střešního pláště a zateplení kulturního domu Petrovice I.,č. p. 40 (navýšeno o 500 tis. Kč – poř. č. usn. 965/2008 – 5/28)

09334050

Obec Kamenný Újezd – Oprava hřbitovní zdi a úprava hřbitova

09334051

Obec Radkov – Moravskoslezský kraj – Rekonstrukce fasády, výměna oken,statické a sanační práce – kulturní dům Radkov

09334052

Obec Moravské Málkovice,okr. Vyškov – Jihomoravský kraj – Oprava kulturního domu v Moravských Málkovicích

09334053

Římskokatolická farnost Novosedly nad Nežárkou, Jindřichův Hradec IČ60821060 – Jihočeský kraj – Obnova věže s hodinami v obci Novosedly nad Nežárkou, osada Mláka

09334054

Křesťanský sbor Český Těšín, IČ 69206546 – Moravskoslezský kraj – Přestavba Dětského centra Na Mojském v Českém Těšíně, ul. Slezská č. p. 874 na církevní a kulturní zařízení, včetně kanalizační přípojky

09334055

Římskokatolická farnost Bor, IČ 18253873 – Odstranění havarijního stavu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Sedle

09334056

Luterská evangelická církev a. v. v ČR, Bystřice nad Olší, IČ 73633500 – Moravskoslezský kraj – Zpevněné plochy a sadové úpravy sborového centra v Bystřici nad Olší

09334057

Římskokatolická farnost Vranovice 2, PSČ 691 25 – Jihomoravský kraj – Oprava fasády kostela Navštívení Panny Marie v obci Vranovice

09334058

Římskokatolická farnost Olbramovice, PSČ 671 76 – Jihomoravský kraj – Oprava bývalé hospodářské budovy v areálu fary v Olbramovicích – II. Etapa

09334059

Římskokatolická farnost Boušín, IČ 691 74288 – Královéhradecký kraj – Stavba varhan v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně – 2009

09334060

Kanonie premonstrátů, 394 44 Želiv 122 – kraj Vysočina – Rekonstrukce střech klášterního komplexu v Želivě

09334061

Římskokatolická farnost Budišov nad Budišovkou – Moravskoslezský kraj – Obnova přístupových schodišť kostela Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou

09334062

Římskokatolická farnost BÍLAVSKO (okr. Kroměříž) – Zlínský kraj – Generální oprava krovu na kostele sv. Bartoloměje v Bílavsku (okr. Kroměříž)

09334063

Římskokatolická farnost Bohutice, okr. Znojmo – Jihomoravský kraj – Rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích

09334064

Římskokatolická farnost – děkantství Hostinné, IČ 43465242 – Královéhradecký kraj – Rekonstrukce opěrné zdi  hřbitova – Dolní Kalná

09334065

Konvent sester alžbětinek, Brno, IČ 00390402 – Jihomoravský kraj – Konvent sester alžbětinek v Brně, Kamenná 36 – sanace vlhkosti východního křídla konventu sester alžbětinek

09334066

Římskokatolická farnost Paseka, sídlo Dlouhá Loučka, Šumvaldská 53, IČ 48809527 – Olomoucký kraj – Oprava farního kostela sv. Kunhuty v Pasece

09334067

Římskokatolická farnost Hlubočky, IČ 48427691 – Olomoucký kraj – Oprava kostela v Hlubočkách

09334068

Římskokatolická farnost Laškov, IČ 47920513 – Olomoucký kraj – Oprava farního kostela v Laškově

09334069

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru, Praha 4 – Lhotka – Kominice – komunitní minicentrum

09334070

Římskokatolická farnost Drahany – IČ 65841654, okr. Prostějov-Krasice – Oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Drahanech

09334071

Římskokatolická farnost Jasenná, 551 02 Jaroměř, IČ 62726960 – Rekonstrukce střechy a částečně krovu venkovní omítky na seveřní části kostela kolem Božího hrobu

09334072

Římskokatolická farnost Štípa, Zlín-Štípa, IČ 48 47 17 12 – Restaurování historických varhan v kostele Narození Panny Marie ve Štípě

09334073

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Trutnově, PSČ 541 01 – Montáž varhan v evangelickém kostele – Koncertní síni B. Martinů v Trutnově a úprava kúru

09334074

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

09334075

Výkup děl tzv. Freundovy sbírky

09334076

Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních

09334077

Přerov – regenerace a revitalizace zámku v Přerově VIII. etapa – Galerie Přerovských výtvarných umělců

09334078

Obec Kaliště – Vybudování pamětního místa – kapličky, Božích muk

09334079

Olomouc, Muzeum Olomoucké pevnosti o. s., areál Korunní pevnůstky – inženýrské sítě

09334080

Biskupství Litoměřické – Rekonstrukce Biskupské rezidence – rekonstrukce západního křídla – sanace havarijního stavu

09334081

Římskokatolická farnost Štěpánov nad Svr. – Oprava kostela sv. Petra a Pavla – výměna oken

09334082

Arcibiskupství Olomoucké – Rekonstrukce historické budovy Arcibiskupského paláce v Olomouci

09334083

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně – Oprava farní střechy ve Vsetíně

09334084

Římskokatolická farnost Hroby Chýnov, Zámecká 6, 391 55 Chýnov, IČ 65942001 – Oprava oken, lavic a dlažby v kostele Nejsvětější Trojice

09334085

Římsko katolická farnost Ratibořské Hory, Děkanská 305, Tábor, IČ 65942337 – Odvlhčení kostela sv. Vojtěcha v Ratibořských Horách

09334086

Římskokatolická farnost Hroby, Zámecká 6, 391 55 Chýnov, IČ 65942191- Oprava stropu a mobiliáře kostela sv. Markéty v Radeníně

09334087

Římskokatolická farnost Horní Štěpánov – Stavební úpravy kostela sv. Vavřince v Horním Štěpánově

09334088

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích – Oprava střechy evangelického kostela v Prusinovicích

09334089

Památník Lidice – rekonstrukce památníku Lety

09334090

Obnova kulturní památky – kostela sv. Kateřiny Prusinovicích

09334091

Teplice, židovský hřbitov

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví

08335001

Příspěvek na mezinárodní kongres České gastroenterologické společnosti-rakovina trávící soustavy

08335002

Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí – zdrav. péče stipendistům (usn. 613/2007)

08335003

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. – Středočeský kraj – Rekonstrukce vzduchotechniky na operačních sálech (usn. RV č. 417/2008)

08335004

Nemocnice Kyjov – Jihomoravský kraj – Multifunkční přístroj gama kamera – počítačový tomograf (usn. RV č. 417/2008)

08335005

Uherskohradišťská nemocnice, a. s. J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště – Přístrojové vybavení nového gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice, a. s. (usn. RV č. 417/2008)

08335006

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Krnov – Prostředky zdravotní techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče, nevyhovující výtahy (usn. RV č. 417/2008)

08335007

Prostředky na integraci cizinců

08335008

Zvýšení programu 235110 (§3521 pol. 6351 – pro akce 235 11I 0401-FN sA Brno – ICRC a 23511K 0303 – FN Ostrava  – celková reko pavilonu radioterapeutické kliniky v areálu Poruba)

08335009

Zvýšení programu 235130 (§3523 pol. 6351 – pro akce 235132 006 PL Černovice – pavilon ochranného léčení a 235132 0306 – PL Černovice – stravovací provoz)

08335010

Zvýšení programu 235 210 – rozpočtové opatření MF 14/79 753/2008-144

09335001

Lázeňská léčba členů Konfederace politických vězňů

09335002

Město Radnice, okr. Rokycany, zdrav. Středisko Radnice, II. etapa

09335003

Nemocnice Jablonec n. Nisou, bezpečnostní monit. Systém

09335004

Město Přeštice, rekonstrukce zdravotnického domu

09335005

MČ Praha 10, rozšíření LDN Vršovice

09335006

Město Náchod, rekonstrukce polikliniky

09335007

GABRIELA Brno, rekonstr. části objektu Hospice sv. Alžběty

09335008

  Městská nemocnice v Odrách, obnova přístroj. vybavení

09335009

Karlov. krajská nemocn., rekonstr. sociál. zažízení v nemocn. Cheb

09335010

Nemocnice Žatec, přístrojové vybavení

09335011

FN v Motole, rekonstr. práce v objektu LDN a montáž lůžk. výtahů

09335012

Obec Bouzov, rekonstrukce budovy zdravotního střediska

09335013

Svaz těl. postiž. Louny, zakoupení kompenzačních pomůcek

09335014

Město Nymburk – rekonstr. lůžk. odd. nemocnice Nymburk

09335015

Nymburk – výměna oken Poliklinika

09335016

Nákup očkovacích látek proti pandemickému viru chřipky, antivirotik a zdravotnického materiálu (UV č. 829/2009)

09335017

Nákup očkovacích látek proti pandemickému viru chřipky, antivirotik a zdravotnického materiálu (UV č. 1053/2009)

09335018

Nákup očkovacích látek pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování (UV č. 1268/2009)

Kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti

08336001

Rozsudek Evropského soudu – Mavrogenis, Dymáček a Dymáčková proti ČR

08336002

Rozsudek Evropského soudu – Smatana proti ČR

08336003

Rekonstrukce budov Krajského soudu v Ostravě program 236110 evid. č. 23611H 4922 (usn. RV č. 417/2008)

08336004

Prostř. na výplatu odškodnění dle zák. 82/1998 Sb., ve znění pozd. předpisů

08336005

Rozsudek Evropského soudu – Glaser proti ČR

08336006

Rozsudek Evropského soudu – Drahorádovi, Smržová proti ČR

08336007

Rozsudek Evropského soudu – Faltejsek proti ČR

08336008

Prostř. na výplatu odškodnění dle zák. 209/1997 Sb., ve znění pozd. předpisů

08336009

Rozsudek Evropského soudu – Rechtová, Andělová, Hoření, Kohner proti ČR

08336010

Zvýšení výdajů kapitoly o slevu na poštovném od České pošty

09336001

Rozsudek Evropského soudu – Rashed proti ČR

09336002

Na zajištění nezbytných opatření bezpečnostního charakteru zamezující průniku nedovolenýc osob, předmětů a věcí do vězeňských zařízení, za jejichž provoz a bezpečnost odpovídá Vězeňská služba ČR

09336003

Na zavedení datových schránek u aparátu Ministerstva spravedlnosti a justičních složek resortu

09336004

Na financování mandatorních výdajů (výdaje na advokáty ex-offo, znalce, tlumočníky)

09336005

Na zabezpečení funkčnosti základního provozu informačních technologií v rámci rezortu MSp

09336006

Rozsudek Evropského soudu – Krejčíř proti ČR

09336007

Na výplatu vratek soudních poplatků a pokut

09336008

Na výdaje spojené se zvýšeným početem vězněných osob

09336009

Na zaplacení softwarových serverových licencí

Kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

09344001

Zvýšení běžných výdajů v podseskupení 516 – Nákup služeb

Kapitola 345 – Český statistický úřad

08345001

Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 28. 6. 2008 podle Sdělení MV

08345002

Běžné výdaje související s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17. a 18. 10. 2008

08345003

Prostředky na integraci cizinců

08345004

Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 6. 9. 2008 podle Sdělení MV

08345005

Zvýšení rozpočtu běžných výdajů (voda, teplo, energie, služby)

09345001

Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 10. 1. 2009 podle Sdělení MV

09345002

Běžné výdaje související s konáním nových voleb do Evropského Parlamentu v termínu 5. a 6. června 2009

09345003

Běžné a kapitálové výdaje související s přípravou Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

09345004

Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 4. 4. 2009 podle Sdělení MV

09345005

Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 27. 6. 2009 podle Sdělení MV

09345006

Běžné výdaje související s konáním mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

09345007

Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupetelstev obcí dne 5. 9. 2009 dle Sdělení MV

09345008

Kapitálové výdaje související s konáním mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

09345009

Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 12. 12. 2009 dle Sdělení MV

Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

08346001

Výdaje na poštovné

08346002

Navýšení prostředků na platy vč. příslušenství

Kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

09353001

Výdaje na cestovné

09353002

Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

08353001

Navýšení běžných a kapitálových výdajů

Kapitola 358 – Ústavní soud

08358001

Prostředky na konferenci na ochranu základních lidských práv-nebezpečí terorismu

Kapitola 361 – Akademie věd České republiky

09361001

Prostředky na realizaci projektů vědy a výzkumu

Kapitola 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

08372001

Zvýšení rozpočtu běž. výdajů (úhrada pokut vrácených CET 21)

09372001

Navýšení rozpočtu kapitoly – odchodné členům RRTV

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Josef Kříž, Jakub Porod, Jiří Horník - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) reguluje činnost realitních zprostředkovatelů – vymezuje jaké jsou nároky na realitní zprostředkovatele, jaké jsou jejich povinnosti, řeší úschovu finančních ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.