Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 4/2010 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2010, číslo 2, ze dne 25. 1. 2010

4

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Referent: ing. J. Doležalová, tel.: 257 044 487

Č.j.: 47/8 382/2010-473

ze dne 12. 1. 2010

Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady. Území České republiky pokrývá 199 finančních úřadů (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 62 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).

 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.

Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím daňové složenky, poštovní poukázky nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.

Od 1. 11. 2009 je za den platby daně považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn. finančního nebo celního úřadu (§ 61 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

I. Platby v hotovosti prostřednictvím České pošty

1. Placení formou daňové složenky (osvobozeno od poštovních poplatků)

Pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet finančního či celního úřadu lze prostřednictvím České pošty používat daňovou složenku. Tato forma placení je osvobozena od poštovních poplatků. Bezhotovostní úhrada daňovou složenkou se však týká pouze vybrané skupiny daní, která je uvedena v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 (pro celní úřady). Pro hotovostní úhradu jiných druhů daní je nutné použít běžnou poštovní poukázku (viz dále Placení formou poštovní poukázky).

Po vyplnění daňové složenky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty daňová složenka potvrzena, přičemž pravá část daňové složenky zůstává uložena u České pošty a levou část daňové složenky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté daňové složenky Česká pošta automatizovaně pomocí výpočetní techniky přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán, a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na daňové složence, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Poplatník (plátce) si může vyzvednout za účelem zaplacení daně daňovou složenku na každé pobočce České pošty, na finančních a celních úřadech, kde jsou taktéž vyvěšeny bližší informace k použití složenky a seznam druhů příjmů (předčíslí bankovních účtů), na které lze platit daňovou složenkou tzn. bez poštovních poplatků.

Na daňové složence musí poplatník (plátce) do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na daňové složence se vyplňují následující údaje:

Levá část daňové složenky:

 • Adresa odesílatele – uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

Pravá část daňové složenky:

 • Předčíslí účtů (PBÚ) vybraných druhů daní – na daňové složence je uvedeno osm druhů daní, pro jejichž úhradu poplatníci (plátci) nejvíce využívají bezhotovostní formu placení. U každého druhu daně je uvedeno předčíslí účtu (PBÚ), které přísluší danému druhu daně a slouží pro automatizované
  zpracování.

 • Částka Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.

 • Tr. kód (Transakční kód) – je povinný třímístný numerický údaj 130 identifikující typ složenky a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.

 • Předčíslí (PBÚ) – je předčíslí bankovního účtu. Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro vybrané druhy daní hrazené daňovou složenkou je uveden v Příloze č. 6 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 7 ( pro celní úřady).

 • Číslo účtu FÚ/CÚ – určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

 • Kód banky – je povinný čtyřmístný numerický údaj 0710 identifikující Českou národní banku a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.

 • Konst. symbol (Konstantní symbol) – je povinný čtyřmístný numerický údaj 1149, který je univerzální pro všechny typy plateb daní a tento údaj je již na daňové složence předtištěn.

 • Var. symbol (Variabilní symbol) – prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Číslice se do kolonky Variabilní symbol vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky variabilního symbolu nevyplněny.

 • Spec. symbol (Specifický symbol) – tato položka je nepovinná.

 • Adresa odesílatele – v případě, že je odesílatelem fyzická osoba, vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení a adresa vč. PSČ požadovanými údaji. Pokud je odesílatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

2. Placení formou poštovní poukázky (neosvobozeno od poštovních poplatků)

Česká pošta používá poštovní poukázky typu „A“ pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní, ale především se používá k placení druhů příjmů sankční povahy, které nelze uhradit prostřednictvím daňové složenky.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje – údaje o odesílateli a variabilní symbol.

Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu „A“, kterou obdrží na České poště. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na poštovní poukázce typu „A“ se vyplňují následující údaje.

Levá část poštovní poukázky:

 • – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.

 • Slovy – v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.

 • Adresa majitele účtu – uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.

 • Č. účtu – Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).

 • V. symbol (Variabilní symbol) – prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO.Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.

 • S. symbol (Specifický symbol) – tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

 • Odesílatel – uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).

 • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

Pravá část poštovní poukázky:

 • Adresa majitele účtu – uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.

 • Zpráva pro příjemce – zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.

 • Částka Kč – uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.

 • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.

 • Ve prospěch účtu – tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).

 • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).

 • V. symbol (Variabilní symbol) – pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V.symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.

 • K. symbol (Konstantní symbol) – při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.

 • S. symbol (Specifický symbol) – tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

 • Odesílatel – v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

II. Bezhotovostní placení

1. Formou bankovního příkazu

Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře nebo k tomu použije poštovní poukázku typu „A“ nebo daňovou složenku. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky (složenky).

Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede poplatník do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.

Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby ( variabilní, konstantní, specifický) uvede poplatník do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-37628651). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady). Čísla matrik jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu prostřednictvím daňové složenky je nutné zadat předčíslí účtu jinak platba nebude doručena.

Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.

2. Formou internetového bankovnictví

Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).

Číslo účtu (matriková část) viz Příloha č. 1 (pro finanční úřady) a Přílohy č. 2 a 3 (pro celní úřady).

Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.

Specifický symbol – tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

Konstantní symbol – uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.

Datum splatnosti – měl by to být maximálně poslední den splatnosti daňové povinnosti.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má
příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.

Samotný článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně jeho sedmi příloh:
Příloha č. 1 Čísla matrik bank. účtů finančních úřadů,
Příloha č. 2 Čísla matrik bank. účtů celních úřadů – celní řízení a dělená správa,
Příloha č. 3 Čísla matrik bank. účtů celních úřadů a poboček celních úřadů – spotřební daň,
Příloha č. 4 Předčíslí bank. účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní,
Příloha č. 5 Předčíslí bank. účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní,
Příloha č. 6 Předčíslí bank. účtů finančních úřadů pro vybr. druhy daní hraz. daň. složenkou
,
Příloha č. 7 Předčíslí bank. účtů celních úřadů pro vybr. druhy daní hraz. daň. složenkou

je možné nalézt na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) v nabídce Placení daní, kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář územních finančních úřadů a další.

Na závěr upozorňujeme, že česká daňová správa zpřístupňuje na svých internetových stránkách „Daňový portál“, který mj. umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby. Bližší informace o „Daňovém portálu“ je možné získat na internetové adrese http://adis.mfcr.cz.

Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka odboru 47
Rozvoj IS daňové správy

Příloha č. 1

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky Banka
17629331 0710 ČNB Plzeň
Benešov 7627121 0710 ČNB Praha
Beroun 7624131 0710 ČNB Praha
Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem
Blansko 7627631 0710 ČNB Brno
Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice
Blovice 27626361 0710 ČNB Plzeň
Bohumín 27626791 0710 ČNB Ostrava
Boskovice 47629631 0710 ČNB Brno
Brandýs nad Labem 57624201 0710 ČNB Praha
Brno I 97629621 0710 ČNB Brno
Brno II 47621621 0710 ČNB Brno
Brno III 37626621 0710 ČNB Brno
Brno IV 67622621 0710 ČNB Brno
Brno-venkov 7624641 0710 ČNB Brno
Broumov 57624551 0710 ČNB Hradec Králové
Bruntál 7620771 0710 ČNB Ostrava
Břeclav 7621651 0710 ČNB Brno
Bučovice 27622731 0710 ČNB Brno
Bystřice nad Pernštejnem 17621751 0710 ČNB Brno
Bystřice pod Hostýnem 47622691 0710 ČNB Brno
Čáslav 17621161 0710 ČNB Praha
Česká Lípa 7620421 0710 ČNB Ústí nad Labem
České Budějovice 7629231 0710 ČNB České Budějovice
Český Brod 37625151 0710 ČNB Praha
Český Krumlov 7626241 0710 ČNB České Budějovice
Český Těšín 37621791 0710 ČNB Ostrava
Dačice 17629251 0710 ČNB České Budějovice
Děčín 7628431 0710 ČNB Ústí nad Labem
Dobruška 27622571 0710 ČNB Hradec Králové
Dobříš 47626211 0710 ČNB Praha
Domažlice 7626321 0710 ČNB Plzeň
Dvůr Králové nad Labem 27626601 0710 ČNB Hradec Králové
Frýdek-Místek 7628781 0710 ČNB Ostrava
Frýdlant 37626461 0710 ČNB Ústí nad Labem
Frýdlant nad Ostravicí 37624781 0710 ČNB Ostrava
Fulnek 27625801 0710 ČNB Ostrava
Havířov 57622791 0710 ČNB Ostrava
Havlíčkův Brod 97622681 0710 ČNB Brno
Hlinsko 37629531 0710 ČNB Hradec Králové
Hlučín 17624821 0710 ČNB Ostrava
Hodonín 7626671 0710 ČNB Brno
Holešov 27621691 0710 ČNB Brno
Holice 57621561 0710 ČNB Hradec Králové
Horažďovice 37624351 0710 ČNB Plzeň
Horšovský Týn 47628321 0710 ČNB Plzeň
Hořice v Podkrkonoší 67622541 0710 ČNB Hradec Králové
Hořovice 27625131 0710 ČNB Praha
Hradec Králové 7628511 0710 ČNB Hradec Králové
Hranice 47628831 0710 ČNB Ostrava
Humpolec 27628711 0710 ČNB Brno
Hustopeče 27622651 0710 ČNB Brno
Cheb 7623331 0710 ČNB Plzeň
Chomutov 7625441 0710 ČNB Ústí nad Labem
Chotěboř 77621681 0710 ČNB Brno
Chrudim 7622531 0710 ČNB Hradec Králové
Ivančice 57621641 0710 ČNB Brno
Jablonec nad Nisou 7622451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Jaroměř 47629551 0710 ČNB Hradec Králové
Jeseník 7628861 0710 ČNB Ostrava
Jičín 97629541 0710 ČNB Hradec Králové
Jihlava 7623681 0710 ČNB Brno
Jilemnice 77620451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Jindřichův Hradec 7623251 0710 ČNB České Budějovice
Kadaň 27626441 0710 ČNB Ústí nad Labem
Kaplice 17621241 0710 ČNB České Budějovice
Karlovy Vary 7620341 0710 ČNB Plzeň
Karviná 7625791 0710 ČNB Ostrava
Kladno 7621141 0710 ČNB Praha
Klatovy 7628351 0710 ČNB Plzeň
Kolín 7629151 0710 ČNB Praha
Konice 67624811 0710 ČNB Ostrava
Kopřivnice 47626801 0710 ČNB Ostrava
Kostelec nad Orlicí 37628571 0710 ČNB Hradec Králové
Kralovice 47624371 0710 ČNB Plzeň
Kralupy nad Vltavou 47625171 0710 ČNB Praha
Kraslice 27628391 0710 ČNB Plzeň
Krnov 17626771 0710 ČNB Ostrava
Kroměříž 7620691 0710 ČNB Brno
Kutná Hora 7626161 0710 ČNB Praha
Kyjov 47628671 0710 ČNB Brno
Ledeč nad Sázavou 87627681 0710 ČNB Brno
Liberec 97629461 0710 ČNB Ústí nad Labem
Libochovice 47629471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Litoměřice 7627471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Litomyšl 47628591 0710 ČNB Hradec Králové
Litovel 27622811 0710 ČNB Ostrava
Litvínov 27622491 0710 ČNB Ústí nad Labem
Louny 7624481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Luhačovice 17624661 0710 ČNB Brno
Mariánské Lázně 27624331 0710 ČNB Plzeň
Mělník 7623171 0710 ČNB Praha
Mikulov 37628651 0710 ČNB Brno
Milevsko 27629271 0710 ČNB České Budějovice
Mladá Boleslav 7620181 0710 ČNB Praha
Mnichovo Hradiště 47622181 0710 ČNB Praha
Moravská Třebová 37622591 0710 ČNB Hradec Králové
Moravské Budějovice 77625711 0710 ČNB Brno
Moravský Krumlov 37625741 0710 ČNB Brno
Most 7621491 0710 ČNB Ústí nad Labem
Náchod 7627551 0710 ČNB Hradec Králové
Náměšť nad Oslavou 47629711 0710 ČNB Brno
Neratovice 27624171 0710 ČNB Praha
Nová Paka 47621541 0710 ČNB Hradec Králové
Nový Bor 47622421 0710 ČNB Ústí nad Labem
Nový Bydžov 37624511 0710 ČNB Hradec Králové
Nový Jičín 7624801 0710 ČNB Ostrava
Nymburk 7628191 0710 ČNB Praha
Olomouc 7621811 0710 ČNB Ostrava
Opava 7629821 0710 ČNB Ostrava
Orlová 67628791 0710 ČNB Ostrava
Ostrava I 7623761 0710 ČNB Ostrava
Ostrava II 27624761 0710 ČNB Ostrava
Ostrava III 47625761 0710 ČNB Ostrava
Ostrov 17626341 0710 ČNB Plzeň
Otrokovice 37625661 0710 ČNB Brno
Pacov 87620711 0710 ČNB Brno
Pardubice 7624561 0710 ČNB Hradec Králové
Pelhřimov 97626711 0710 ČNB Brno
Písek 7628271 0710 ČNB České Budějovice
Plzeň 7629311 0710 ČNB Plzeň
Plzeň-jih 7625361 0710 ČNB Plzeň
Plzeň-sever 7622371 0710 ČNB Plzeň
Podbořany 27625481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Poděbrady 27629191 0710 ČNB Praha
Praha - Jižní Město 27628041 0710 ČNB Praha
Praha - Modřany 17622041 0710 ČNB Praha
Praha 1 7625011 0710 ČNB Praha
Praha 2 7622021 0710 ČNB Praha
Praha 3 27623101 0710 ČNB Praha
Praha 4 7627041 0710 ČNB Praha
Praha 5 7624051 0710 ČNB Praha
Praha 6 7621061 0710 ČNB Praha
Praha 7 7629071 0710 ČNB Praha
Praha 8 7626081 0710 ČNB Praha
Praha 9 7623091 0710 ČNB Praha
Praha 10 7622101 0710 ČNB Praha
Praha-západ 97629111 0710 ČNB Praha
Prachatice 7625281 0710 ČNB České Budějovice
Prostějov 97620811 0710 ČNB Ostrava
Přelouč 47626561 0710 ČNB Hradec Králové
Přerov 7626831 0710 ČNB Ostrava
Přeštice 37621361 0710 ČNB Plzeň
Příbram 7624211 0710 ČNB Praha
Rakovník 7621221 0710 ČNB Praha
Rokycany 97629381 0710 ČNB Plzeň
Roudnice nad Labem 27628471 0710 ČNB Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm 77627661 0710 ČNB Brno
Rumburk 27629431 0710 ČNB Ústí nad Labem
Rychnov nad Kněžnou 7621571 0710 ČNB Hradec Králové
Říčany 47629201 0710 ČNB Praha
Sedlčany 57621211 0710 ČNB Praha
Semily 97621451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Slaný 27622141 0710 ČNB Praha
Slavkov u Brna 37628731 0710 ČNB Brno
Soběslav 27622301 0710 ČNB České Budějovice
Sokolov 7627391 0710 ČNB Plzeň
Strakonice 7622291 0710 ČNB České Budějovice
Stříbro 37622401 0710 ČNB Plzeň
Sušice 27629351 0710 ČNB Plzeň
Svitavy 7626591 0710 ČNB Hradec Králové
Šternberk 37628811 0710 ČNB Ostrava
Šumperk 7623841 0710 ČNB Ostrava
Tábor 7621301 0710 ČNB České Budějovice
Tachov 7626401 0710 ČNB Plzeň
Tanvald 17628451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Telč 27624681 0710 ČNB Brno
Teplice 7620501 0710 ČNB Ústí nad Labem
Tišnov 47626641 0710 ČNB Brno
Trhové Sviny 17624231 0710 ČNB České Budějovice
Trutnov 7625601 0710 ČNB Hradec Králové
Třebíč 7627711 0710 ČNB Brno
Třeboň 47625251 0710 ČNB České Budějovice
Třinec 87621781 0710 ČNB Ostrava
Turnov 87626451 0710 ČNB Ústí nad Labem
Týn nad Vltavou 37625231 0710 ČNB České Budějovice
Uherské Hradiště 7624721 0710 ČNB Brno
Uherský Brod 47626721 0710 ČNB Brno
Ústí nad Labem 7623411 0710 ČNB Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí 7622611 0710 ČNB Hradec Králové
Valašské Klobouky 57626661 0710 ČNB Brno
Valašské Meziříčí 87622661 0710 ČNB Brno
Velké Meziříčí 37622751 0710 ČNB Brno
Veselí nad Moravou 37622671 0710 ČNB Brno
Vimperk 27626281 0710 ČNB České Budějovice
Vlašim 47629121 0710 ČNB Praha
Vodňany 37629291 0710 ČNB České Budějovice
Votice 57624121 0710 ČNB Praha
Vrchlabí 37621601 0710 ČNB Hradec Králové
Vsetín 97628661 0710 ČNB Brno
Vysoké Mýto 47624611 0710 ČNB Hradec Králové
Vyškov 7621731 0710 ČNB Brno
Zábřeh 27624841 0710 ČNB Ostrava
Zlín 7629661 0710 ČNB Brno
Znojmo 7629741 0710 ČNB Brno
Žamberk 67625611 0710 ČNB Hradec Králové
Žatec 47626481 0710 ČNB Ústí nad Labem
Žďár nad Sázavou 7626751 0710 ČNB Brno
Železný Brod 37629451 0710 ČNB Ústí nad Labem

Příloha č. 2

Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů (CÚ) - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA

Název/útvar Matrika Kód banky
Brno 17721621 0710
Břeclav 17726641 0710
Česká Lípa 7723471 0710
České Budějovice 17720231 0710
Český Krumlov 47724241 0710
Děčín 47721411 0710
Domažlice 67728311 0710
Frýdek-Místek 77728761 0710
Hodonín 77724621 0710
Hradec Králové 37720511 0710
Cheb 37723341 0710
Chomutov 27729491 0710
Jihlava 17725681 0710
Jindřichův Hradec 37721231 0710
Karlovy Vary 17722341 0710
Karviná 57722821 0710
Kladno 67726201 0710
Klatovy 97724311 0710
Kolín 47725201 0710
Krnov 7725821 0710
Liberec 27727461 0710
Mělník 77724111 0710
Mladá Boleslav 97725111 0710
Most 7728491 0710
Náchod 27722601 0710
Mošnov 7720801 0710
Olomouc 27729651 0710
Opava 17720821 0710
Ostrava 97729761 0710
Pardubice 7724511 0710
Benešov 77721201 0710
Plzeň 7721361 0710
Praha I. 67724011 0710
Praha D 1 57723111 0710
Praha D 5 47723011 0710
Praha D 8 7726111 0710
Praha 2 17721111 0710
Praha Ruzyně - letiště 47728111 0710
Prostějov 67720651 0710
Přerov 37724651 0710
Strakonice 7722241 0710
Svitavy 47720611 0710
Šumperk 57725651 0710
Tachov 37721311 0710
Tábor 7728301 0710
Trutnov 57729601 0710
Uherské Hradiště 27726661 0710
Ústí nad Labem 27720411 0710
Ústí nad Orlicí 37725611 0710
Valašské Meziříčí 17726801 0710
Vyškov 47722641 0710
Zlín 7725661 0710
Znojmo 87723681 0710
Žďár nad Sázavou 57728641 0710

Příloha č. 3

Čísla matrik bankovních účtů CÚ a poboček CÚ - VNITROZEMSKÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ

Název/útvar Matrika Kód banky
Benešov 77721201 0710
Beroun 17729201 0710
Blansko 37727641 0710
Brno 17721621 0710
Břeclav 17726641 0710
Česká Lípa 7723471 0710
České Budějovice 17720231 0710
Český Krumlov 47724241 0710
Děčín 47721411 0710
Domažlice 67728311 0710
Frýdek-Místek 77728761 0710
Havlíčkův Brod 87728511 0710
Hodonín 77724621 0710
Hradec Králové 37720511 0710
Cheb 37723341 0710
Chomutov 27729491 0710
Chrudim 77722511 0710
Jablonec nad Nisou 97725461 0710
Jeseník 27726821 0710
Jičín 47726511 0710
Jihlava 17725681 0710
Jindřichův Hradec 37721231 0710
Karlovy Vary 17722341 0710
Karviná 57722821 0710
Kladno 67726201 0710
Klatovy 97724311 0710
Kolín 47725201 0710
Krnov 7725821 0710
Kutná Hora 27724201 0710
Liberec 27727461 0710
Litoměřice 77728411 0710
Mělník 77724111 0710
Mladá Boleslav 97725111 0710
Most 7728491 0710
Mošnov 7720801 0710
Náchod 27722601 0710
Nymburk 87727201 0710
Olomouc 27729651 0710
Opava 17720821 0710
Ostrava 97729761 0710
Pardubice 7724511 0710
Pelhřimov 17723301 0710
Písek 27723241 0710
Plzeň 7721361 0710
Praha 1 - Sokolovská 67724011 0710
Praha 2 - Hostivař 17721111 0710
Praha D8 - Zdiby 7726111 0710
Praha D1 - Nupaky 57723111 0710
Praha D5 - Rudná 47723011 0710
Prachatice 37729241 0710
Prostějov 67720651 0710
Přerov 37724651 0710
Příbram 7723201 0710
Ruzyně 47728111 0710
Rychnov nad Kněžnou 67727511 0710
Strakonice 7722241 0710
Svitavy 47720611 0710
Šumperk 57725651 0710
Tábor 7728301 0710
Tachov 37721311 0710
Trutnov 57729601 0710
Třebíč 27720681 0710
Turnov 67726551 0710
Uherské Hradiště 27726661 0710
Ústí nad Labem 27720411 0710
Ústí nad Orlicí 37725611 0710
Valašské Meziříčí 17726801 0710
Varnsdorf 97729411 0710
Vyškov 47722641 0710
Zlín 7725661 0710
Znojmo 87723681 0710
Žďár nad Sázavou 57728641 0710

Příloha č. 4

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro jednotlivé druhy daní

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z nemovitostí 7755
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmů obyvatelstva 2700
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb. 30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb. 50032
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990  Sb. 3789
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst.4, z. č.  334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – SFŽP 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy 5733
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I 5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000  Sb. 4722
Ostatní příjmy 4757
Pokuty – dle § 9c z. č. 15/1998 Sb. 2778
Pokuty – dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené 3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. – rozpočet krajů 1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. – rozpočet obcí 1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství 9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č.  200/1990 Sb. 6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší 9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. – penzijní připojištění 3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. – vyp. odpad. vod 6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost 3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP 9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP 6728
Pokuty v blokovém řízení 3746
Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony 9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č.  289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí 8782
Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č.  289/1995 Sb. 8766
Poplatky zvláštního charakteru dle z. č. 164/2001 Sb. 3770
Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky 3711
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
Výnos exekucí 35
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb. 20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb. 10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791

Příloha č. 5

Předčíslí bankovních účtů celních úřadů (CÚ) pro jednotlivé druhy daní

Název druhu příjmu PBÚ
Cizí prostředky 6015
Daň z elektřiny 609
Daň z pevných paliv 625
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 617
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy § 11, odst. 4 z. č. 334/1992  Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Ostatní příjmy CÚ 4757
Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením 7771
Pokuty – z. č. 86/2002 – ovzduší 9726
Pokuty – z. č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa 9742
Pokuty – z. č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda 9734
Pokuty – z. č.114/1992 Sb. – ochrana přírody 9769
Pokuty 356/2003 Sb. – o chemických látkách 8790
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené 3754
Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 3797
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. mat. dřevin do ROB 1759
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. mat. dřevin do ROK 1740
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech 6736
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117-120, dle z. č. 200/1990 Sb. - § 34 6744
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech 6787
Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb. – integrovaná prevence 1783
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., § 122 – vypouštění odpadních vod 6795
Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb. – služby informační společnosti 2778
Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP 9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP 6728
Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené 3746
Pokuty - emise skleníkových plynů 97770
Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - garanční fond 2700
Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb., o integr. registru znečišťování živ. prostředí 9718
Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770
Poplatek z biopaliv dle z. č. 86/2002 Sb. 2719
Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č.  289/1995 Sb. 8758
Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995  Sb. 8766
Poplatky dle z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech – ROB 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech – SFŽP 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod 9793
Poplatky za odebrané množství vody z. č. 254/01 6701
Příjmy vymožené z exekucí dle § 73 ZSDP 35
Příslušenství daní CÚ 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daně – příjmy z tabákových nálepek 14760
Vrácení daně z minerálních olejů – technických benzínů a osobám užívajícím tyto oleje
pro výrobu tepla
5792
Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států 764
Vrácení daně z ost. benzínů 95791
Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit 50606
Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit 50622
Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit 50614
Vrácení SPD osobám cizích států požívajích výsad a imunit 772
Vrácení SPD z minerálních olejů – zelená nafta 756
Vymáhání podle § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 60038
Zajištění daně 40037

Příloha č. 6

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených DAŇOVOU SLOŽENKOU

Název daně Předčíslí účtu
Daň darovací 7747
Daň dědická 7739
Daň silniční 748
Daň z převodu nemovitostí 7763
Daň z přidané hodnoty 705
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
Daň z příjmu fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmu právnických osob 7704
Daň z příjmu právnických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Daň z nemovitostí 7755
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb. 2743
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11, odst. 4 z. č.  334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Ostatní příjmy 4757
Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky správní 3711
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č.  289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb. 6701
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č.  289/1995 Sb. 8766
Poplatky za vypouštění odpadních vod dle z. č. 254/2001  Sb. 9793
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z piva 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Správní poplatky – loterie a sázkové hry 2786
Tržby z prodeje kolků 3738
Vratky ke splátkám půjček od roku 1991 4730
Zajištění daně dle § 38e z. č. 586/1992 Sb. 10030
Zajištění daně dle § 71 z. č. 337/1992 Sb. 20036

Příloha č. 7

Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro vybrané druhy daní hrazených DAŇOVOU SLOŽENKOU

Název daně Předčíslí účtu
Cizí prostředky 6015
Daň z elektřiny 609
Daň z pevných paliv 625
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 617
Lihové kolky 10006
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11, odst. 4 z. č.  334/1992 Sb. 8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 8723
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
Ostatní příjmy 4757
Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením 7771
Pokuty v blok. řízení na místě zaplacené 3746
Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních 3770
Poplatek z biopaliv dle z. č. 86/2002 Sb. 2719
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech – ROB 6752
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech – SFŽP 6779
Poplatky dle z. č. 86/2002 Sb. 8707
Poplatky správní 3711
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č.  289/1995 Sb. 8758
Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 z. č.  254/2001 Sb. 6701
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č.  289/1995 Sb. 8766
Poplatky za vypouštění odpadních vod dle z. č. 254/2001  Sb. 9793
Příslušenství daní 4706
Spotřební daň – příjmy z tabákových nálepek 14760
Spotřební daň z minerálních olejů 799
Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
Spotřební daň z lihu 4781
Spotřební daň z piva 4773
Vracení daně z min. olejů os. užív. tyto oleje pro zem. prvovýrobu 756
Vracení daně z MO ozbr. silám čl. států NATO s výjimkou ozbr. sil ČR 764
Vracení daně z MO – techn. benzínů a os. užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792
Vrácení daně z ostatních benzínů 95791
Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit 50606
Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit 50622
Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit 50614
Vracení spotřební daně osobám používajících výsad a imunitu 772
Vymáhání podle § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 60038
Zajištění daně 40037

E-shop

DPH 2022 - zákon s přehledy

DPH 2022 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 19. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 165 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2022. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např.: novelu pronájmů ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 7. vydání

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 7. vydání

Martin Janků a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání publikace „Základy práva pro posluchače neprávnických fakult“ je přizpůsobeno potřebě ozřejmit základní právní pojmy a instituty v jednotlivých oblastech veřejného i soukromého práva, jež jsou nezbytným předpokladem či východiskem studia platné právní úpravy (teorie ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Ondřej Horák a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.