Invalid procedure call or argument Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Číselník účelů VPS - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 4/2009 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2009, číslo 1-2, ze dne 26. 1. 2009

4

Sdělení

k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Čj. 11/8 270/2009-111

Referent: Ing. M. Kolitsch, tel. 257 043 204

ze dne 16. 1. 2009

Číselník účelů VPS 2008
(prostředky poskytnuté dle § 21 odst. 3 a 4
zákona č. 218/2000 Sb.)

V souladu s vyhláškou č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl vytvořen Číselník účelů prostředků poskytnutých v roce 2008 z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Číselník má podobu osmimístného kódu a slovního popisu účelu, je zveřejňován ve Finančním zpravodaji a současně na internetových stránkách Ministerstva financí.

Kódy účelů využijí organizační složky státu (OSS) pro sestavení výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NAR 1-12 U) v části II., ve které podrobněji člení údaje uvedené v části I. na řádku číslo 11 s označením „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“.

Vyhláška č. 16/2001 Sb. stanoví, že na řádku číslo 11 s názvem „F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel“ se neuvádějí nároky z nespotřebovaných výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO. Z tohoto důvodu nejsou na tento účel poskytnuté prostředky součástí číselníku.

Ve smyslu § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejsou zahrnuta rozpočtová opatření, týkající se sociálních dávek. Jejich vymezení je určeno zákonem v odkazu 25b) (oddíl 41 dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů).

Číselník účelů je stanoven za období březen – prosinec roku 2008, protože novela zákona č. 218/2000 Sb. nabyla účinnosti až 1. března 2008. Prostředky poskytnuté z kapitoly VPS v lednu a únoru se tudíž zařadí na příslušné jiné řádky ve výkaze NAR 1-12 U, pokud z nich vznikly OSS nároky za rok 2008.

V roce 2009 v případě vzniku nároku použije OSS stejný kód účelu, pokud tento účel byl již stanoven v roce 2008 (např. u kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí se pro účel „Vrcholné státní návštěvy“   použije kód účelu 08306005 i pro nároky vzniklé za rok 2009). Pro zcela nové účely (zejména z vládní rozpočtové rezervy) bude podle pravidel uvedených ve vyhlášce č. 16/2001 Sb. přidělen nový kód účelu (např. 09306001 pro první nový účel v roce 2009 v kapitole 306 – Ministerstvo zahraničních věcí ).

Osmimístný kód účelu má strukturu:

rr kkk ccc
rr - poslední dvojčíslí roku, kdy byl účel stanoven;
kkk - číslo kapitoly;
ccc - pořadové číslo účelu v daném roce v rámci jedné kapitoly.

Číselník účelů VPS

kód účelu účel
Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu
08302001 Zajištění programu CODEXIS – národní a evropský informační systém
Kapitola 304 – Úřad vlády České republiky
08304001 Prostředky na úpravu Benešovy vily v Sezimově Ústí
08304002 Prostředky na mediální komunikaci vládních priorit realizovaných Úřadem vlády ČR v roce 2008
08304003 Prostředky na vybudování tiskového střediska dle standardů EU
08304004 Prostředky na posílení rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR
Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
08306001 Prostředky na rekonstrukci Českého domu v Moskvě
08306002 Transformační spolupráce
08306003 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací
08306004 Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn. vl. č. 740/2005)
08306005 Vrcholné státní návštěvy
08306006 Prostředky na zabezpečení účasti ČR na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj
08306007
Prostředky na zpracování geopolitických podmínek, zajištění podkladů pro vytvoření studie
proveditelnosti a následné vypracování nezávislé kontrolní analýzy a rešerše. Projekt proběhne
do konce roku 2008.
08306008 Prostředky na projekty na podporu ekonomické diplomacie
08306009 Prostředky na rozvojovou pomoc Palestinské národní autonomii (usn. vl. č. 801/2008)
08306010 Prostředky na záchranu českého kulturního dědictví v Cedar Rapids v Iowě USA (usn. vl. č. 982/2008)
08306011 Prostředky na rekonstrukci a rozvojovou pomoc Gruzii (usn. vl. č.  1063/2008)
Kapitola 312 – Ministerstvo financí
08312001 Výdaje spojené se zrušením ČKA (náhrady soudních řízení, úhrady záruk a garancí)
08312002 Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.)
08312003 Výstavba budovy Finančního úřadu Valašské Klobouky
08312004 Výstavba budovy Finančního úřadu Veselí nad Moravou
08312005 Zahraniční rozvojová spolupráce
08312006 Škody způsobené při výkonu veřejné moci – nesprávná úřední rozhodnutí
Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
08313001 Domov blahosl. Bronislavy, Humpolec (usn. RV 417/2008)
08313002 Domov důchodců, Třebechovice pod Orebem (usn. RV 417/2008)
08313003 Oblastní charita Kroměříž – charitní dům pokojného stáří Cetechovice, rekonstrukce
(usn. RV 417/2008, ev. č. akce 113 313 7702)
08313004 Prostředky na integraci cizinců
08313005 Dotace pro Fond ohrožených dětí – Klokánek Brno
08313006 Prostředky ze SR na posílení výdajů na úhradu příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (usn.1267/2008)
08313007 Občanské sdruž. Pod křídly – dům na půl cesty, Kostelec u Zlína – novostavba (ev. č. akce 113 312 7501)
08313008 Občanské sdruž. Pod křídly – dům na půl cesty, Vsetín (ev. č.  akce 113 312 7601)
08313009 Domov důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda – přístavba objektu D (ev. č. akce 113 313 2452)
08313010 Domov důchodců Bystřany – rekonstrukce I. NP a prádelny (ev. č.  akce 113 313 3702)
Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra
08314001 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 29. 3. 2008
08314002 Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech
(usn. vl. č. 740/2005)
08314003 Zajišťění bezpečnostních opatření při předsednictví ČR v Radě EU (usn. vl. č. 406/2008)
08314004 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 28. 6. 2008
08314005 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací
08314006 Opr. zásahová technika – hlavní město Praha (CAS a automob. žebřík), HZS Středočeského kraje (automob. jeřáb)
08314007 Nákup zásahové techniky – vysokozdvižná hasičská plošina, HZS hl. m. Prahy
08314008 Prostředky na mimořádné výdaje – likvidace následků vichřice Emma
08314009 Nákup dýchacích přístrojů, HZS hl. m. Prahy
08314010 Zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí dne 6. 9. 2008
08314011 Realizace projektu Identifikace kompetencí zatěž. výkon veřejné správy – malé obce
(usn. vl. č.1325/2006)
08314012 Zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 17. a 18. 10. 2008
08314013 Prostředky na integraci cizinců
08314014 Prostředky pro SDH obcí Malenice, Libenec, Chrast, města Horní Slavkov
08314015 Oprava poškozené zásahové techniky, HZS Úst a MS KÚ
08314016 Pořízení školních pomůcek k zaj. inform. a připravenosti obyvatel na krizové situace
08314017 Prostředky ze SR na vybavení pracovišť CZECH POINT v obcích (usn. vl. č. 1458/2008)
08314018 Opr. poškoz. zásahové techniky a náhradní spotřební materiál – hlavní město Praha
Kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí
08315001 Prostředky na realizaci akce "Zoolog. a botan.zahrada města Plzně – Plzeňský kraj – Příroda Křivoklátska a Šumavy – Život v podzemí "(usn. RV 417/2008)
08315002 Prostředky na revitalizaci říčního systému – obec Olšovice
Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj
08317001 Prostředky na integraci cizinců
08317002 Posílení programu 117510 – Podpora rozvoje bydlení (usn. vl. č.  1011/2008)
Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu
08322001 Prostředky na integraci cizinců
08322002 Zahlazování následků hornické činnosti – podnik DIAMO (usn. vl. č.  688/2008)
08322003 Podpora technolog. center a center strategických služeb (§ 2129, pol. 5213) – usn. vl. č. 1628/2008
Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství
08329001 Prostředky na dotační podpůrné programy zemědělství (usn. vl. č.  238/2008)
08329002 Program 229310 – Obec Světice u Říčan – Středočeský kraj – 7. Etapa výstavby splaškové kanalizace (usn. RV 417/2008)
08329003 Program 229310 – Obec Zálezly, okr. Prachatice – Jihočeský kraj – Výstavba kanalizace a čističky odpadních vod Setěchovice (správní území obce Zálezly) (usn. RV 417/2008)
08329004 Program 229310 – Obec Lutín, okr. Olomouc – Olomoucký kraj – Vodovod Lutín – stará část (usn. RV 417/2008)
08329005 Program 229310 – Obec Vonoklasy, IČ 00241822 – Prodloužení kanalizační a vodovodní sítě – Obec Vonoklasy (usn. RV 417/2008)
08329006 Program 229310 – Obec Střelice, nám. Svobody 1, 664 47 Střelice – Doplnění vodovodní sítě ve Střelicích (usn. RV 417/2008)
08329007 Program 229310 – Hostivice – Kanalizace Ke stromečkům (usn. RV 417/2008)
08329008 Program 229310 – Vestec – vodovod a splašková kanalizace Vestec – lokalita Šátalka (usn. RV 417/2008)
08329009 Program 229310 – Obec Vrbice, okr. Litoměřice – Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV Polepy (usn. RV 417/2008)
08329010 Vakcinace proti výskytu katarální horečky ovcí (usn. vl. č.  626/2008)
08329011 Prostředky ze SR na zvýšení podpůrných programů zemědělství, a to dotačního programu 1. D.
Podpora včelařství (usn. vl. č. 436/2008)
08329012 Na úhradu 2.splatky penále za nadlimitní zásoby (usn. vl. č.  600/2008)
08329013 Zvýšení dotace SZIF na podporu marketingu (usn.vl. č. 238/2008, 984/2008)
08329014 Prostředky na vakcinaci proti salmon. drůbeže – Krajské veterinární správy, Měst. veter. správy Prahy (usn. vl. č. 983/2008)
08329015 Pozemkové úpravy
08329016 Posílení programu 229310-zásobování vodou obcí Třebešov, Libel, Synkov-Slemeno, vodovod Solnice – Černíkovice – průmyslová zóna Kvasiny (usn. vl. č. 929/2008)
08329017 Prostředky na úrokové dotace ke komerčním úvěrům na program 229310 a na úhradu služeb ČMRZB
Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
08333001 Zahraniční rozvojová spolupráce
08333002 HC Letci Letňany, Tupolevova 669, Praha 9 – Pořízení nového stroje na úpravu ledových ploch pro HC LETCI (usn. RV 417/2008 )
08333003 Hockey club MEZ Brumov- Bylnice, Zátiší 645, Brumov-Bylnice – Zlínský kraj – Výstavba malého krytého zimního stadionu (usn. RV 417/2008)
08333004 VŠE – Institut rozvoje podnikání při podnikohospodářské fakultě (usn. RV 417/2008) 08333005 VK TU Liberec – volejbal žen navýšení ve prospěch programu 1 Reprezentace (usn. RV 417/2008)
08333006 VUT Brno – FEKT Technická 10, Brno (usn. RV 417/2008)
08333007 Mensa České republiky – vzdělávání a aktivity nadaných dětí (usn. RV 417/2008)
08333008 Prostředky na systém výuky ČJ a zkoušek pro cizince (usn. vl. č.  538/2008)
08333009 Prostředky na podporu MS v klasickém lyžování
08333010 Prostředky na posílení platů pedagogických pracovníků (usn. vl. č.  790/2008)
08333011 Obč. sdruž. SC Xaverov, Horní Počernice (usn. RV 482/2008)
08333012 AČR – Příprava a konání mezinárod. automobil. soutěží
08333013 ČMFS – příprava a konání ME ve fotbale kategorie do 19 let
08333014 Demokratická aliance Romů
08333015 Zvýšení programu 235510 – rozpočtové opatření MF čj. 14/70 831/2008-142
08333016 Univerzita T.Bati Zlín
08333017 Pokračování Informač. projektu Folklórní sdružení ČR
08333018 Prostředky pro SKI areál Paprsek, o. s.
08333019 Prostředky pro AČR
Kapitola 334 – Ministerstvo kultury
08334001 Český filharmonický sbor Brno, o. p. s. Brno – Příspěvek na provoz (usn. RV 417/2008)
(usn. RV 417/2008)
08334002 Krajská vědecká knihovna Liberec, IČ 0020083194 – Podpora 6. Ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci
(usn. RV 417/2008)
08334003 Agency Prague Cherry, spol. s.r.o., Mníšek pod Brdy – Connections 202008 – Evropská skleněná plastika
(usn. RV 417/2008)
08334004 Akademie klasické hudby, o.p.s. Petrská 1168/29, Praha 1 – Nultý ročník mezinárodního hudebního festivalu "Dvořákova Praha"
(usn. RV 417/2008)
08334005 Fresh Film Festival Karlovy Vary, Kubelíkova 27, 130 00 Praha 3 – Obnova dlouholeté tradice Mezinárodního studentského filmového festivalu Karlovy Vary
(usn. RV 417/2008)
08334006 Komedyfest o. s., Na Struze 6, 110 00 Praha 1 – Jubilejní 30. Ročník festivalu české filmové a televizní komedie Novoměstský hrnec smíchu, konaný ve dnech 21.-27.9.202008 (usn. RV 417/2008)
08334007 International Film Festival Karlovy Vary, Panská 1, 110 00 Praha 1 – 43. Ročník MFF Karlovy Vary
(usn. RV 417/2008)
08334008 Multifest – SW, DIČ 27029671 – podpora festivalu "MHF Hořejší Obora Příbram
(usn. RV 417/2008)
08334009 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Národní svatováclavská pouť (usn. RV 417/2008)
08334010 Obec Mikulovice, okr. Pardubice – Pardubický kraj – Oprava kostela sv. Václava v Mikulovicích
(usn. RV 417/2008)
08334011 Smiřice – oprava varhan v zámecké kapli Zjevení páně
(usn. RV 417/2008)
08334012 O. s. Přátelé podlipnických kostelů – záchrana gotického kostela sv.Jiří v obci Řečice u Lipnice nad Sázavou
(usn. RV 417/2008)
08334013 Obec Česká Ves, okr. Jeseník, IČ 636037 – Olomoucký kraj – Oprava kostela v České Vsi
(usn. RV 417/2008)
08334014 Obec Albrechtice, okr. Karviná – Moravskoslezský kraj – Oprava kulturní památky – dřevěný kostel z roku 1766 v obci Albrechtice u Českého Těšína
(usn. RV 417/2008)
08334015 Občanské sdružení Žehrovák, Kamenné Žehrovice – Středočeský kraj – Stavba kaple Jména Panny Marie v Kamenných Žehrovicích
(usn. RV 417/2008)
08334016 Muzeum Olomoucké pevnosti, o. s. Olomouc – Rekonstrukce a revitalizace areálu Korunní pevnůstky – I. Etapa
(usn. RV 417/2008)
08334017 Statutární město Pardubice – Obchodně informační centrum Východočeského divadla Pardubice
(usn. RV 417/2008)
08334018 Pardubický kraj – Obnova Zámku Pardubice – valy
(usn. RV 417/2008)
08334019 Obec Horní Štěpánov a Římskokatolická farnost Horní Štěpánov – Královéhradecký kraj – Oprava dřevěných konstrukcí krovů a střešního pláště lodi kostela sv. Vavřince v Horním Štěpánově
(usn. RV 417/2008)
08334020 Město Kralupy nad Vltavou – Obnova stálé expozice Pamětní síň Jaroslava Seiferta v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou
(usn. RV 417/2008)
08334021 Město Český Krumlov – Jihočeský kraj – Rekonstrukce ulice Horní a barokní kašny s morovým sloupem na náměstí Svornosti v Českém Krumlově
(usn. RV 417/2008)
08334022 Město Stod, nám. ČSA 294, 331 01 Stod – Mikroregion Radbuza, Město Stod – Obnova zastřešení kostela a fasády na Křížovém vrchu a přípojka NN elektro
(usn. RV 417/2008)
08334023 Chlumec nad Cidlinou – vybudování depozitáře k Městskému muzeu Loreta
(usn. RV 417/2008)
08334024 O. S. Přátelé podlipnických kostelů – oprava kul.památky gotic.kostela sv.Markéty v Loukově u Lipnice nad Sázavou (usn. RV 417/2008)
08334025 Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí – reko kostela sv. Václava
(usn. RV 417/2008)
08334026 Město Rychnov nad Kněžnou, IČ 275336 – Technické vybavení Pelclova divadla
(usn. RV 417/2008)
08334027 Občanské sdružení pivoňského kláštera AURELIUS, Pivoň 1 – klášter, Mnichov, pošta Poběžovice, okr. Domažlice – Plzeňský kraj – Výstavba azylového domu léčebny a kulturního a vzdělávacího centra v pivoňském klášteře
(usn. RV 417/2008)
08334028 Město Břeclav – Reko ZUŠ Křižkovského, akce přejmenována na Břeclav - zámek,Břeclav – sanace statiky III. etapa a převedena do rozpočtu MK RV PSP č.  403
(usn. RV 417/2008)
08334029 Římskokatolická farnost Blučina, IČ 65264606 – Jihomoravský kraj – Dokončení oprav fasádypamátkového kostela – Římskokatolická farnost Blučina
(usn. RV 417/2008)
08334030 Římskokatolická farnost Stařeč, okr. Třebíč, IČ 64270033 – kraj Vysočina – Oprava a rekonstrukce kostela ve Starči (usn. RV 417/2008)
08334031 Římskokatolická farnost Arciděkanství Kutná Hora – Středočeský kraj – Oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
(usn. RV 417/2008)
08334032 Římskokatolická farnost Kdousov čp. 1 – kraj Vysočina – Oprava věže, průčelí a obvodového pláště venkovní fasády farního kostela sv. Linharta
(usn. RV 417/2008)
08334033 Římskokatolická farnost Zbýšov v Čechách – Středočeský kraj – Oprava kostela v Dobrovítově – dokončení
(usn. RV 417/2008)
08334034 Konvent sester Alžbětinek v Brně – Jihomoravský kraj – Oprava střech a provedení statického zajištění jižního a východního křídla konventu sester Alžbětinek v Brně
(usn. RV 417/2008)
08334035 Římskokatolická farnost Nezamyslice na Hané – Olomoucký kraj – Oprava dřevěných konstrukcí krovů a střechy hlavní budovy fary v Nezamyslicích
(usn. RV 417/2008)
08334036 Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci – Olomoucký kraj – Rekonstrukce objektu Wurmova 13 na Církevní konzervatoř
(usn. RV 417/2008)
08334037 Římskokatolická farnost sv. Cyrila a Metoděje, Strážnice – Jihomoravský kraj – Oprava kostela sv. Cyrila Metoděje v Radějově (okr. Hodonín)
(usn. RV 417/2008)
08334038 Římskokatolická farnost Horní Moštěnice. okr. Přerov – Olomoucký kraj – Oprava střechy farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horní Moštěnici
(usn. RV 417/2008)
08334039 Římskokatolická farnost Horní Libchava, IČ 62237823 – Liberecký kraj – Farnost Horní Libchava -Dokončení rekonstrukce a znovuoživení kostela sv. Jakuba Většího
(usn. RV 417/2008)
08334040 Římskokatolická farnost Šumvald, Dlouhá Loučka, Šumvaldská 53 – Olomoucký kraj – Oprava farního kostela sv. Mikuláše v Šumvaldě
(usn. RV 417/2008)
08334041 Římskokatolická farnost Domašín, Husovo náměstí 46, Vlašim – Středočeský kraj – Dokončení fasády, oprava kroku a střešní krytiny věže a zhotovení vchodových dveří a schodiště kostela sv. Jakuba v Domašíně
(usn. RV 417/2008)
08334042 Římskokatolická farnost u sv. Cyrila a Metoděje, Křižíkova 7/57, Praha 8 – Karlín – Obnova sklepních prostor domu Křižíkova 7/57, Praha 8-Karlín po ničivé povodni v roce 2002 na nízkoprahový klub pro děti a mládež
(usn. RV 417/2008)
08334043 Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Revitalizace klášterní zahrady, skleníky
(usn. RV 417/2008)
08334044 Římskokatolická farnost Neratov, Bartošovice 83, Rokytnice v Orlických horách – Obnova kulturní památky kostela sv. Máří Magdalény v Bartošovích v Orlických horách
(usn. RV 417/2008)
08334045 Římskokatolická farnost Senice na Hané, nám. Míru 79 – Olomoucký kraj – Rekonstrukce památkového objektu č. 79 v obci Senice na Hané
(usn. RV 417/2008)
08334046 Římskokatolická farnost Hradec Králové T – Pouchov – oprava varhan v kostele sv.Pavla
(usn. RV 417/2008)
08334047 ŘKF Zvole, okr. Náchod – generální oprava exteriéru kostela sv. Justa
(usn. RV 417/2008)
08334048 ŘKF Hronov, okr. Náchod – generální oprava vnějšího pláště zvonice a kostela Všech svatých
(usn. RV 417/2008)
08334049 Prostředky na integraci cizinců
08334050 Prostředky na výrobu publikace k podpoře větší informovanosti zákonodárců o nápravě vztahu státu a církve a na uveřejnění inzerátů
08334051 Oprava kostela Česká Ves
08334052 ŘKF Přepeře – kostel sv. Jakuba staršího – oprava interiéru
08334053 Prostředky na novostavbu Moravskoslezské vědecké knihovny Ostrava (usn. vl. č. 288/2008)
08334054 Statutár. město Jihlava – Centrum dokumentár. filmu
08334055 Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Milevsko – klášter
08334056 Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních
08334057 Zvýšení ukazatele "Kulturní aktivity" – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/202008-142
08334058 Zvýšení ukazatele "Havárie střech památek" – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142
08334059 Zvýšení ukazatele "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142
08334060 Zvýšení ukazatele "Program záchrany architektonického dědictví" – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142
08334061 Zvýšení programu 234210 – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142
08334062 Zvýšení programu 234410 – rozpočtové opatření MF čj. 14/76 978/2008-142
08334063 Oprava kostela sv. Kateřiny, Hora Svaté Kateřiny
08334064 Obnova kostela Panny Marie Vítězné v Praze (Pražské Jezulátko)
08334065 Prostředky na nákup fondu klášterní knihovny františkánů v Chebu pro Národní knihovnu
(usn. vl. č. 1471/2008)
Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví
08335001 Příspěvek na mezinárodní kongres České gastroenterologické společnosti – rakovina trávící soustavy
08335002 Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí – zdrav. péče stipendistům (usn. 613/2007)
08335003 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. – Středočeský kraj – Rekonstrukce vzduchotechniky na operačních sálech
(usn. RV č. 417/2008)
08335004 Nemocnice Kyjov – Jihomoravský kraj – Multifunkční přístroj gama kamera – počítačový tomograf
(usn. RV č. 417/2008)
08335005 Uherskohradišťská nemocnice, a. s., J. E. Purkyně 365, Uherské Hradiště – Přístrojové vybavení nového gynekologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice, a. s.
(usn. RV č. 417/2008)
08335006 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, Krnov – Prostředky zdravotní techniky v rámci udržení standardu zdravotní péče, nevyhovující výtahy
(usn. RV č. 417/2008)
08335007 Prostředky na integraci cizinců
08335008 Zvýšení programu 235110 (§3521 pol. 6351 – pro akce 235 11I 0401-FN sA Brno – ICRC
a 23511K 0303 – FN Ostrava – celková reko pavilonu radioterapeutické kliniky v areálu Poruba)
08335009 Zvýšení programu 235130 (§3523 pol. 6351 – pro akce 235132 006 PL Černovice – pavilon
ochranného léčení a 235132 0306 – PL Černovice – stravovací provoz)
08335010 Zvýšení programu 235 210 – rozpočtové opatření MF čj. 14/79 753/2008-144
Kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti
08336001 Rozsudek Evropského soudu – Mavrogenis, Dymáček a Dymáčková proti ČR
08336002 Rozsudek Evropského soudu – Smatana proti ČR
08336003 Rekonstrukce budov Krajského soudu v Ostravě program 236110 evid.č.  23611H 4922
(usn. RV č. 417/2008)
08336004 Prostř. na výplatu odškodnění dle zák. 82/1998 Sb., ve znění pozd. předpisů
08336005 Rozsudek Evropského soudu – Glaser proti ČR
08336006 Rozsudek Evropského soudu – Drahorádovi, Smržová proti ČR
08336007 Rozsudek Evropského soudu – Faltejsek proti ČR
08336008 Prostř. na výplatu odškodnění dle zák. 209/1997 Sb., ve znění pozd. předpisů
08336009 Rozsudek Evropského soudu – Rechtová, Andělová, Hoření, Kohner proti ČR
08336010 Zvýšení výdajů kapitoly o slevu na poštovném od České pošty
Kapitola 345 – Český statistický úřad
08345001 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 28. 6. 2008 podle Sdělení MV
08345002 Běžné výdaje související s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17. a 18. 10. 2008
08345003 Prostředky na integraci cizinců
08345004 Běžné výdaje související s konáním nových voleb do zastupitelstev obcí dne 6. 9. 2008 podle Sdělení MV
08345005 Zvýšení rozpočtu běžných výdajů (voda, teplo, energie, služby)
Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální
08346001 Výdaje na poštovné
08346002 Navýšení prostředků na platy vč. příslušenství
Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů
08355001 Navýšení běžných a kapitálových výdajů
Kapitola 358 – Ústavní soud
08358001 Prostředky na konferenci na ochranu základních lidských práv – nebezpečí terorismu
Kapitola 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
08372001 Zvýšení rozpočtu běž.výdajů (úhrada pokut vrácených CET 21)

Ing. Karel Tyll, v. r.
ředitel odboru státního rozpočtu

E-shop

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Vztah českého a unijního soutěžního práva EPI101

Michal Petr -

Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.