Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 31/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 10, ze dne 31. 12. 2007

31

Změny

Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čj. 28/103 847/2007

Referent: Ing. Jana Trávníčková, tel.: 257 044 108, k bodu A.
Jaroslava Svobodová, tel.: 257 044 163, k bodu B.

A. Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č.  001, 002, 005, 007, 011, 012,  013, 014, 015, 016, 017, 019 a 021 a zrušení standardu č. 010 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002  Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č.  11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003 a pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005; účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetních obdobích započatých v roce 2008.

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů:

1. Název položky "Základní stádo a tažná zvířata" se ve všech Českých účetních standardech pro podnikatele nahrazuje názvem položky "Dospělá zvířata a jejich skupiny".
2. Název položky "Zvířata" se ve všech Českých účetních standardech pro podnikatele nahrazuje názvem položky "Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny".
3. Název účtové skupiny "Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů" se ve všech Českých účetních standardech pro podnikatele nahrazuje názvem účtové skupiny "Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti".
4. Název účtové skupiny "Rezervy a opravné položky finančních nákladů" se ve všech českých účetních standardech pro podnikatele nahrazuje názvem účtové skupiny "Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti".
5. V ČÚS č. 001:
 • v bodě 2.3.1. větě druhé se slova ", například materiál civilní ochrany" zrušují.
 • v bodě 2.3.2. písm. g) se slova "materiál ve skladech civilní ochrany a ostatní" zrušují.   
 • v bodě 2.3.2. písm. "t)" zrušeno.
 • doplňuje se bod 2.3.3., který zní: "Na podrozvahových účtech se účtuje souvztažně s evidenčním účtem.".
6. V ČÚS č. 002 bod 3.3. zrušen.
7. V ČÚS č. 005 bod 3.3. zrušen.
8. V ČÚS č. 007 v bodě 3.1. písmeno a) zní: "chybějících cenných papírů; pokud ze zvláštního právního předpisu vyplývá, že je nutno zahájit umořovací řízení, pak jsou tyto cenné papíry vedeny na odděleném analytickém účtu "Cenné papíry v umořovacím řízení",".
9. ČÚS č. 010 zrušen.
10. V ČÚS č. 011:
 • bod 2.3. zrušen (účtování o ocenění je uvedeno zejména v § 54 vyhlášky a v bodě 2.5. tohoto standardu).
 • bod 2.4. zní: "Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty při přeměně účetní jednotky se zaúčtují zejména v souladu s ustanoveními § 54, § 6 odst. 3 a § 7 odst. 10 vyhlášky.".
 • bod 2.5. zní: "Konečný zůstatek příslušného účtu účtové skupiny 41- Základní kapitál a kapitálové fondy, který je určen pro účtování oceňovacího rozdílu při přeměně společnosti (položka "A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách"), bude v zahajovací rozvaze nástupnické účetní jednotky obsahem příslušných položek, na kterých se vykazují příslušné účty účtové skupiny 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy, s výjimkou položky A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách, 42 - Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření v souladu se smlouvou o fúzi, smlouvou o převzetí, projektu rozdělení nebo smlouvy o rozdělení.".
 • bod 2.8. zní: "Obchodní podíly a akcie vydané zúčastněnými zanikajícími účetními jednotkami v držení jiné zúčastněné účetní jednotky jsou v zahajovací rozvaze vyloučeny  proti vlastnímu kapitálu v ocenění, ve kterém byly zachyceny v účetnictví zúčastněné zanikající účetní jednotky. Obdobně se postupuje v případě ostatních přeměn, pokud v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími problematiku přeměn (například obchodní zákoník) tyto akcie nebo podíly v důsledku přeměny zanikají.".
 • bod 2.9. zní: "Obchodní podíly a akcie vydané nástupnickou účetní jednotkou v držení jiné zúčastněné účetní jednotky se vykáží v zahajovací rozvaze jako vlastní akcie a podíly v ocenění, ve kterém byly oceněny v účetnictvím jiné zúčastněné zanikající účetní jednotky. Jsou-li akcie nebo podíly použity v souladu se zvláštním právním předpisem k výměně za akcie nebo podíly akcionářům nebo společníkům zanikající společnosti, jsou v zahajovací rozvaze nástupnické společnosti vyloučeny proti vlastnímu kapitálu v ocenění, ve kterém byly oceněny v účetnictví zúčastněné účetní jednotky. Obdobně se postupuje v případě ostatních přeměn, pokud na účetní jednotku v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími problematiku přeměn (například obchodní zákoník) přejdou vlastní akcie a podíly nebo jsou použity k výměně společníkům. Do doby výměny se o těchto akciích a podílech účtuje na podrozvahových účtech.".
 • v bodě 2.12. větě první se slovo "Je" nahrazuje slovy "Při vedení účetnictví od rozhodného dne postupují účetní jednotky v souladu s § 17 odst. 3 zákona a je".
 • v bodě 2.13. se za slovo "doplatky" vkládají slova "nebo vypořádání".
11. V ČÚS č. 012:
 • v bodě 3.1.2. písm. d) se středník a slova za středníkem zrušují.
 • bod 3.3.3. zrušen.
12. V ČÚS č. 013:
 • bod 3.1. zní: "Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje podle § 25 a 27 zákona a § 47, 61 a 61a vyhlášky.".
 • bod 3.5. zrušen (přesun do vyhlášky § 47 odst. 2).
 • doplňuje se bod 4.9., který zní: "Při odpisování pěstitelských celků trvalých porostů, které nájemce dokončil na cizím pozemku a nejsou vykazovány u vlastníka pozemků, postupuje nájemce shodně, jako by byly dokončeny na vlastním pozemku; vlastník pozemku tyto pěstitelské celky trvalých porostů neodpisuje.".
 • bod 5.1.5. zrušen (účtování o dotaci je uvedeno zejména v § 27 a § 47 vyhlášky a v ČÚS č. 017 v bodě 3.7.).
 • bod 5.2. zní: "O nákladech charakteru technického zhodnocení hmotného majetku, které v úhrnu za účetní období nepřevyšují částku uvedenou v § 33 zákona o daních z příjmů a o nákladech charakteru technického zhodnocení nehmotného majetku, které u jednotlivého majetku nepřevyšují částku uvedenou v § 32a zákona o daních z příjmů, lze účtovat jako o:
  a) technickém zhodnocení,
  b) ostatních službách v případě dlouhodobého nehmotného majetku,
  c) ostatních provozních nákladech v případě dlouhodobého hmotného majetku.".
 • v bodě 6.7. věta druhá zní: "Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, popřípadě právo hospodaření s majetkem státu; dále jde o evidenci práv, o kterých se neúčtuje (hypotéky), a evidenci majetku a technického zhodnocení při dotaci ve výši 100%.".
13. V ČÚS č. 014 v bodě 3.2. větě první se slova "jejich oceněním u vkladatele" nahrazují slovy "základem jejich ocenění u vkladatele".
14. V ČÚS č. 015:
 • bod 3.1. zní: "Zásoby se oceňují podle § 25 a 27 zákona a § 49 vyhlášky.".
 • bod 3.2. zrušen (přesun do vyhlášky § 49 odst. 3).
 • v bodě 3.3 větě druhé se slova "závazně stanoveným účetní jednotkou" nahrazují slovy "stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky".
 • 3.4. zrušen (přesun do vyhlášky § 49 odst. 5).
 • v bodě 3.5. se slova ", odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti" zrušují a doplňuje se věta, která zní: "Renovované náhradní díly, renovované nástroje, odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se v případech, kdy vlastní náklady na jejich vytvoření nelze zjistit, ocení reprodukční pořizovací cenou.".
 • bod 3.6. zrušen (přesun do vyhlášky § 49 odst. 2).
 • v bodě 3.7. větě první se za slova "nebo reprodukční pořizovací cenou" doplňují slova "v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit".
 • bod 4.1. zní: "O zásobách se účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B. Účetní jednotka může zaúčtovat zásoby způsobem A i způsobem B. Při účtování podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.". • v bodě 4.3.1. písm. b) se slova "skladové evidence" nahrazují slovy "evidence o zásobách".
 • bod 4.3.3. zrušen (přesun do vyhlášky § 9 odst. 7).
 • bod 4.4.3. zní: "Převod zásob vlastní výroby do vlastních prodejen a převod zvířat vlastního chovu, která dospěla a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat, se zaúčtuje prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 62 - Aktivace.".
 • bod 4.4.5. zrušen.
 • v bodě 5.3. se slova "ve skladové evidenci" nahrazují slovy "v evidenci o zásobách".
 • bod 5.5. zní: "O zásobách daných ke zpracování nebo skladování jiné účetní jednotce či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být účtováno na analytických účtech s uvedením místa uložení.".
 • bod 5.6. zní: "O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování nebo skladování, vypůjčených a došlých organizaci omylem se účtuje na podrozvahových účtech s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.".
15. V ČÚS č. 016:
 • v bodě 1. položky B znějí:
  "B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry
  B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci.".
 • v bodě 2.2. se slova "C.IV.3. Bankovní úvěry krátkodobé" nahrazují slovy "B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry".
 • v bodě 3.2.2. větě první se za slova "poštovní známky," vkládají slova "kontrolní pásky určené ke značení lihu,".
 • v bodě 3.3.2. větě poslední se slovo "poskytnutý" nahrazuje slovem "přijatý".
16. V ČÚS č. 017:
 • v bodě 2.3. písm. d) se slova "dlouhodobých a provozních" zrušují.
 • bod 3.7. zní: "O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů. O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek.".
 • bod 3.11. zní: "V této účtové skupině se účtuje o přechodných účtech aktiv a pasiv. Na příslušných účtech časového rozlišení se v souladu s § 13 a 19 vyhlášky časově rozlišují náklady a výnosy. Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody. Dále se v této účtové skupině účtuje v souladu s § 10 respektive 11 a § 17 respektive 18 o dohadných položkách.".
 • v bodě 3.11.7. větě první se slova ", které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh," zrušují.
 • v bodě 3.11.7. věta třetí zní: "Účtuje se zde i o náhradě mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou, pokud na ni vznikne zaměstnanci nárok podle zvláštních právních předpisů1), bude-li proplacena v příštím účetním období."
  Poznámka pod čarou č. 1 zní:
  " 1) Například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.".
17. V ČÚS č. 019:
 • v bodě 3.4. věta poslední zní: "Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v ocenění podle zvláštních právních předpisů1)."
  Poznámka pod čarou č. 1 zní:
  " 1) Například § 119 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.".
 • v bodě 3.6.8. se věta poslední zrušuje.
 • v bodě 3.8.2. větě druhé se slovo "kapitalizované" zrušuje.
 • v bodě 3.8.2. větě třetí se slovo "Kapitalizace" nahrazuje slovy "Zahrnování".
 • v bodě 4.5.1. větě první se slova "nepotvrzenou pohledávku" nahrazují slovy "částky pohledávek, u nichž není známa jejich přesná výše".
18. V ČÚS č. 021:
 • doplňuje se bod 2.2.3., který zní: "Ustanovení bodu 2 se použijí pro vyrovnání zahájená před účinností zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.".
 • doplňuje se bod 3.2.3., který zní: "Ustanovení bodu 3 se použijí pro vyrovnání zahájená před účinností zákona č. 182/2006 Sb., insolveční zákon, ve znění pozdějších předpisů.".
 • v bodě 4.2.2. se věta druhá zrušuje.
 • bod 4.2.3. zní: "Ustanovení bodu 4 se použijí pro konkursní řízení zahájená před účinností zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.".
B. Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů č.  513, 516, 517, 518 a 521 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č.  505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 50 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 67 ve Finančním zpravodaji č.  12/3/2004 ze dne 31. 12. 2004 a pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005; účetní jednotky je použijí pro účetní období začínajícím dnem 1. ledna 2008.

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 513 bod 1. zní: Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování dlouhodobého finančního majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách:
Název položky rozvahy
(bilance)
účet položka číslo
A.5. Dlouhodobý finanční majetek
A.5. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34
A.5. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35
A.5. Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36
A.5. Půjčky osobám ve skupině (066) 37
A.5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38
A.5. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39
A.5. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40
A.6. Majetek převzatý k privatizaci (064) 204
A.6. Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
2. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 516 bod 1. zní: Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování zúčtovacích vztahů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách:
Název položky rozvahy
(bilance)
účet položka číslo
B.2. Odběratelé (311) 52
B.2. Směnky k inkasu (312) 53
B.2. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54
B.2. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55
B.2. Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56
B.2. Ostatní pohledávky (316) 57
B.2. Pohledávky zaniklé ČKA (317) 214
B.2. Pohledávky z výběru daní a cel (318) 215
B.2. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59
B.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60
B. 2. Daň z příjmů (341) 61
B.2. Ostatní přímé daně (342) 62
B.2. Daň z přidané hodnoty (343) 63
B.2. Ostatní daně a poplatky (345) 64
B.2. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65
B.2. Pohledávky v zahraničí (371) 207
B.2. Pohledávky tuzemské (372) 208
B.2. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67
B.2. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samosprávných celků (348) 68
B.2. Pohledávky za zaměstnanci (335) 70
B.2. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71
B.2. Jiné pohledávky (378) 72
B.5. Přechodné účty aktivní
B.5. Náklady příštích období (381) 120
B.5. Příjmy příštích období (385) 121
B.5. Kurzové rozdíly aktivní (386) 122
B.5. Dohadné účty aktivní (388) 123
D.3. Dodavatelé (321) 167
D.3. Směnky k úhradě (322) 168
D.3. Přijaté zálohy (324) 169
D.3. Ostatní závazky (325) 170
D.3. Závazky zaniklé ČKA (326) 223
D.3. Přijaté zálohy daní (327) 224
D.3. Závazky z výběru daní a cel (328) 225
D.3. Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226
D.3. Závazky z pevných termínových operací aopcí (373) 171
D.3. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173
D.3. Závazky k účastníkům sdružení (368) 174
D.3. Zaměstnanci (331) 176
D.3. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177
D.3. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179
D.3. Daň z příjmů (341) 180
D.3. Ostatní přímé daně (342) 181
D.3. Daň z přidané hodnoty (343) 182
D.3. Ostatní daně a poplatky (345) 183
D.3. Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem (347) 185
D.3. Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků (349) 186
D.3. Jiné závazky (379) 188
D.5. Přechodné účty pasivní
D.5. Výdaje příštích období (383) 197
D.5. Výnosy příštích období (384) 198
D.5. Kurzové rozdíly pasivní (387) 199
D.5. Dohadné účty pasivní (389) 200
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
3. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 516 bod 2. zní: Pro účely tohoto standardu základní ustanovení pro zúčtovací vztahy obsahují § 12, § 15, § 19b, § 20 vyhlášky.
Zúčtovací vztahy zejména obsahují:
a) pohledávky z obchodních vztahů, tj. dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za odběrateli a poskytnuté zálohy dodavatelům s výjimkou záloh na dlouhodobý majetek (skupina 31 - směrné účtové osnovy). Rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky se zajistí analytickými účty k jednotlivým účtům,
b) u ministerstva pohledávky zaniklé ČKA,
c) pohledávky z výběru daní a cel vzniklé ze správy daní a cel, pokud jsou tyto daně a cla pravomocně vyměřené,
d) krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům, a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů (skupina 32 - směrné účtové osnovy),
e) u ministerstva závazky zaniklé ČKA, závazky ze sdílení daní a cel,
f) přijaté zálohy daní, závazky z výběru daní a cel,
g) zúčtování se zaměstnanci ze závislé činnosti, jakož i ostatní tituly zúčtování ve vztahu k nim, včetně zúčtování sociálního zabezpečení.
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení je pojímáno jak ve vztahu k účetní jednotce, tak ve vztahu k zaměstnancům (účtová skupina 33 - směrné účtové osnovy),
h) zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní, zúčtování poplatků a zúčtování dotací na dlouhodobý majetek a příspěvků a dotací na provoz (skupina 34 - směrné účtové osnovy),
i) pohledávky za účastníky sdružení (účtová skupina 35 - směrné účtové osnovy),
j) závazky ke sdružením a účastníkům sdružení (účtová skupina 36 - směrné účtové osnovy),
k) jiné pohledávky a závazky (skupina 37 - směrné účtové osnovy), u ministerstva podle § 12 odst. 8 vyhlášky částky pohledávek za dlužníky, které mají sídlo v zahraničí a částky pohledávek za dlužníky, které mají sídlo v tuzemsku,
l) zúčtování časového rozlišení nákladů a výnosů prostřednictvím přechodných účtů (účty 381 až 389) pro zajištění nezávislosti jednotlivých účetních období,
m) zúčtování opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování (účtová skupina 39 - směrné účtové osnovy).
4. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 517 bod  1. zní: Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991  Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu územních  samosprávných celků, k rozpočtu organizačních složek státu a účtování rozpočtových a ostatních finančních účtů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách:
Název položky rozvahy
(bilance)
účet položka číslo
B.3. Pokladna (261) 76
B.3. Peníze na cestě (+/-262) 77
B.3. Ceniny (263) 78
B.3. Běžný účet (241) 80
B.3. Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81
B.3. Ostatní běžné účty (245) 82
B.3. Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210
B.3. Účty spravovaných prostředků (247) 216
B.3. Souhrnné účty (248) 217
B.3. Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) 218
B.4. Základní běžný účet (231) 90
B.4. Vkladový výdajový účet (232) 91
B.4. Příjmový účet (235) 92
B.4. Běžné účty peněžních fondů (236) 93
B.4. Běžné účty státních fondů (224) 94
B.4. Běžné účty finančních fondů (225) 95
B.4. Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97
B.4. Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98
B.4. Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99
B.4. Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100
B.4. Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101
B.4. Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102
B.4. Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104
B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105
B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106
B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107
B.4. Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108
B.4. Limity výdajů (221) 110
B.4. Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111
C.4. Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142
C.4. Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143
C.4. Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (233) 144
C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžn činnosti organizačních složek státu (205) 145
C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků (215) 146
C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu (206) 147
C.4. Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků (216) 148
C.4. Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149
C.4.Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
5. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 517 bod 3. zní:
Organizační složky státu účtují na účtech účtové skupiny 20 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu o
a) částkách určených na financování výdajů dlouhodobého majetku a provozních výdajů těchto účetních jednotek v případech, kdy jsou organizačním složkám státu otevírány limity výdajů,
b) dotacích poskytnutých na financování dlouhodobého majetku a provozních výdajů organizačních složek státu, příspěvkových a ostatních subjektů,
c) inkasovaných rozpočtovaných příjmech v tuzemské nebo zahraniční měně,
d) přijatých a splácených úvěrech na dlouhodobý majetek a provozních úvěrech, (pokud to povoluje zvláštní právní předpis).

Územní samosprávné celky účtují obdobné případy na účtech účtové skupiny 21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků.

Územní samosprávné celky účtují na účtech 217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků a 218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků o úhrnech rozpočtovaných příjmů a výdajů za územní samosprávný celek.

Na účtech účtové skupiny 22 - Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek státu účtují organizační složky státu o limitech výdajů a jejich čerpání. V případech přímého financování ze státního rozpočtu použijí účty vztahující se k limitům i územní samosprávné celky, pokud budou příjemci dotací ze státního rozpočtu. Dále zde účtují organizační složky státu o stavu a pohybu prostředků rezervního fondu, o stavu a pohybu ostatních finančních a zvláštních fondů a o stavu a pohybu finančních prostředků státních fondů.

Na účtech účtové skupiny 23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků se účtuje o realizovaných výdajích, přísunech rozpočtovaných prostředků určených na úhradu těchto výdajů a o inkasovaných rozpočtovaných příjmech. Na účtech účtové skupiny 24 - Ostatní bankovní účty účtují organizační složky státu a územní  samosprávné celky o pohybech mimorozpočtových finančních prostředků a příspěvkové organizace o pohybech na svých bankovních účtech. Na účtech účtové skupiny 24 - Ostatní bankovní účty účtuje ministerstvo vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách, pohyby na účtech spravovaných prostředků, souhrnných účtů a účtů pro sdílení daní, cel a dělené správy kapitol uvedených v § 5 vyhlášky.

Peněžní prostředky v hotovosti, peníze na cestě a ceniny se účtují na účtech účtové skupiny 26 - Peníze.

Organizační složky státu a územní samosprávné celky účtují o poskytnutých finančních výpomocích na účtech účtové skupiny 27 - Návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci rozpočtového hospodaření.

6. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 518 bod 1. zní: Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování nákladů organizačních složek státu, státních fondů a územních samosprávných celků za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách:
Název položky rozvahy
(bilance)
účet položka číslo
B.4. Materiální náklady (410) 112
B.4. Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113
B.4. Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114
B.4. Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115
B.4. Dávky sociálního zabezpečení (450) 116
B.4. Manka a škody (460) 117
B.4. Úroky (471) 219
B.4. Penále a poplatky (472) 220
B.4. Kursové ztráty (473) 221
B.4. Finanční náklady (474) 222
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
7. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 518 bod 3.7. zní: V účtové skupině 47 - Ostatní náklady účtují územní samosprávné celky, státní fondy a organizační složky státu zejména
a) na účtu 471 - Úroky úroky z úvěrů, půjček a termínovaných vkladů,
b) na účtu 472 - Penále a poplatky penále z obchodních závazkových vztahů, poplatky  z prodlení a správní poplatky,
c) na účtu 473 - Kursové ztráty kursové ztráty vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona,
d) na účtu 474 - Finanční náklady bankovní poplatky, náklady z titulu z úbytku cenných papírů při prodeji, postoupení pohledávek, náklady na správu, uložení a úschovu cenných papírů.
8. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 521 bod 1. zní: Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška") základní postupy účtování fondů organizačních složek státu, územních   samosprávných celků a příspěvkových organizací za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách:
Název položky rozvahy
(bilance)
účet položka číslo
C.1. Fond dlouhodobého majetku (901) 127
C.1. Fond oběžných aktiv (902) 128
C.1. Fond hospodářské činnosti (903) 129
C.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130
C.1. Fond privatizace (904) 211
C.1. Ostatní fondy (905) 212
C.2. Fond odměn (911) 132
C.2. Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133
C.2. Fond rezervní (914) 134
C.2. Fond reprodukce majetku (916) 135
C.2. Peněžní fondy (917) 136
C.2. Jiné finanční fondy (918) 137
C.3. Státní fondy (921) 139
C.3. Ostatní zvláštní fondy (922) 140
C.3. Fondy EU (924) 203
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.
9. V Českém účetním standardu pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu č. 521 bod 3.1.5. zní: Zdroje privatizace podle zákona o zrušení Fondu národního majetku se účtují u ministerstva na účtu 904 - Fond privatizace. Další finanční zdroje podle zákona o zrušení Fondu národního majetku se účtují u ministerstva na účtu 905 - Ostatní fondy.

E-shop

Oceňování nemovitostí v praxi

Oceňování nemovitostí v praxi

Petr Ort, Olga Ortová Šeflová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je praktickou aplikací obecné teorie oceňování nemovitostí. Obsahově navazuje na knihu Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy, Leges 2014. Příručka předkládá praktické návody na vypracování v praxi nejvíce frekventovaných typů ocenění na tržních principech, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Petr Havlan, Dagmar Sochorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář

Antonín Stanislav, Jan Kozák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích je dalším důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva. Zákon upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.