Invalid procedure call or argument Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro jednotlivé druhy daní Čísla bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 12/2006 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2006, číslo 1/2, ze dne 30. 1. 2006

12

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Referent: RNDr. A. Čelikovská, tel.: 257 044 073

Čj. 47/262/2006

Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých typů daní jsou pověřeny celní úřady.

S účinností od 1. 1. 2006 dochází ke změně příslušnosti k placení a k vymáhání platebních povinností v tzv. dělené správě z finančních úřadů na celní úřady. Tzv. dělenou správou se v zásadě rozumí výběr a vymáhání odvodů, poplatků, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy než územními finančními orgány a které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů České republiky. Kompetence pro celní úřady je výslovně upravena zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

V praxi to znamená, že např. úhrada pokuty, kterou uložila Policie České republiky a která na místě nebyla uhrazena, se již od 1. 1. 2006 nebude posílat na účet finančního úřadu, nýbrž na účet celního úřadu s předčíslím bankovního účtu 3754 a s matrikou místně příslušného celního úřadu. Tato změna se netýká úhrad povinností, splatných do konce roku 2005 a které jsou evidovány na finančním úřadě, tj. např. v případě, že někdo dluží úhradu pokuty uložené do konce roku 2005, musí tuto povinnost i v roce 2006 uhradit na účet příslušného finančního úřadu.

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č.  337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně. Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů (viz příloha č. 2), a 54 celních úřadů (viz příloha č. 5). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 81 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz příloha č. 4). Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).Daňová povinnost vyplývající ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je od 1. 1. 2004 hrazena na bankovní účty celní správy u místně příslušného celního úřadu (viz příloha 3 a 4).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v příloze č. 3 (pro celní úřady).
 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2 (pro finanční úřady) a v příloze č. 4 (pro celní úřady).
 • Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.

  Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.

   Placení formou poštovní poukázky

  Česká pošta používá poštovní poukázky ("složenky") typu "A" pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

  Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

  Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A", kterou obdrží na České poště. Na složence pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

  Na poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje:

  1) Levá část poukázky

  • - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
  • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
  • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
  • Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
  • V. symbol (Variabilní symbol) – prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Z důvodů kompatibility se systémy v členských státech EU došlo novelou zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ke změně formátu daňového identifikačního čísla (DIČ). Od 1. 5. 2004 se nahrazuje trojciferný kód správce daně a pomlčka dvojmístným kódem země CZ, zbytek čísla zůstává beze změny. Pokud má dosavadní DIČ podobu např. 123-12345678, je nová podoba DIČ CZ12345678. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Pro uvedený případ je tedy variabilní symbol roven číslu 12345678. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
  • S. symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
  • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
  • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

  2)  Pravá část poukázky

  • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
  • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
  • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
  • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
  • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).
  • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
  • V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
  • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
  • S. symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
  • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

  Bezhotovostní placení

  I) Formou bankovního příkazu

  Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Pokud k tomu použije poukázku typu "A", musí vyplnit  identifikační údaje na zadní straně poukázky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky. Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby : Variabilní, Konstantní, Specifický uvede do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710. Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (bez lomítka a označení kódu banky - pro výše uvedený příklad tedy tvar 748-37628651). Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

  Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.

  Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.  

  II. Formou internetového bankovnictví

  Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku.

  Pro správné zaslání platby je nutné zadat položky:

  Předčíslí účtu (většinou je to samostatná položka - seznam je uveden v příloze č. 1 pro finanční úřady a v příloze č. 3 pro celní úřady)
  Číslo účtu (uvádí se matrika finančního nebo celního úřadu - seznamy uvedeny v příloze č. 2, 4 a 5)
  Kód banky - 0710 (pro všechny typy plateb)
  Variabilní symbol (část DIČ - viz popis v článku)
  Specifický symbol - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
  Konstantní symbol - 1148 (pro všechny typy plateb)
  Datum splatnosti - měl by to být maximálně poslední den splatnosti daňové povinnosti

  Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné.

  Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla k tomu, aby platba skutečně byla odepsána z účtu dnem podle zadaného pokynu.

  Ředitelka odboru 47
  Rozvoj IS daňové správy:
  Ing. Blanka Hladká, v. r.

  Příloha č. 1

  Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro jednotlivé druhy daní

  Název daně Předčíslí účtu
  Daň z přidané hodnoty 705
  Příjmy DPH pro ČR podle § 88 1724
  Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
  Spotřební daň z minerálních olejů 799
  Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
  Spotřební daň z piva 4773
  Spotřební daň z lihu 4781
  Daň silniční 748
  Daň z příjmů právnických osob 7704
  Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
  Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
  Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
  Daň z nemovitostí 7755
  Daň dědická 7739
  Daň darovací 7747
  Daň z převodu nemovitostí 7763
  Výnos exekucí 35
  Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb. 10030
  Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb. 20036
  Konkurzní pohledávky dle zákona č. 328/1991 Sb. 30031
  Mezinárodní pohledávky dle zákona č. 191/2004 Sb. 50032
  Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
  Daň z příjmů obyvatelstva 2700
  Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
  Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
  Správní poplatky 3711
  Pokuty v blokovém řízení 3746
  Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
  Neoprávněný majetkový prospěch 3789
  Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
  Pokuty dle zákona č. 9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost 3797

  Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti

  2735
  Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb. 2743
  Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
  Příslušenství daní 4706
  Ostatní příjmy 4757
  Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. 4722
  Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
  Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení 5725
  Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. - SFŽP 5717
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy 5733
  Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I 5741
  Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II 5776
  Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond 5784
  Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001 Sb. 3770
  Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák. č. 254/2001 Sb. 6701
  Poplatky dle zákona č. 389/1991  Sb., 86/2002 Sb. 8707
  Poplatky dle zákona č. 254/2001  Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
  Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. 8715
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. 8723
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb. 8731
  Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. 8758
  Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. 8766
  Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí 6752
  Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP 6779
  Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí 8782
  Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP 8774
  Pokuty dle zákona č. 309/1991  Sb., 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší 9726
  Pokuty dle zákona č. 334/1992  Sb. - zemědělská půda 9734
  Pokuty dle zákona č. 282/1991  Sb. - ochrana lesa 9742
  Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
  Pokuty dle zákona č. 114/1992  Sb. - ochrana přírody 9769
  Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech 6736
  Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117 - 120; dle z. č. 200/1990 Sb. - § 34 6744
  Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony 9777
  Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP 9785
  Pokuty dle zákona č. 58/1998  Sb., § 122 zákona č. 254/2001 Sb. 6795
  Pokuty dle zákona č. 157/1998  Sb., 356/2003 Sb. - o chemických látkách 8790
  Pokuty dle zákona č. 477/2001  Sb. - o obalech 6787
  Pokuty dle zákona č. 449/2001  Sb., - o myslivosti 1767
  Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP 6728
  Pokuty dle § 37 zákona č.  76/2002 Sb. - integrovaná prevence 1783
  Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
  Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet krajů 1740
  Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet obcí 1759
  Pokuty - dle z. č. 480/2004 Sb. - služby inf. spol. 2778

  Příloha č. 2

  Čísla bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

  Název Matrika Kód banky Banka
  17629331 0710 ČNB Plzeň
  Benátky nad Jizerou 57628181 0710 ČNB Praha
  Benešov 7627121 0710 ČNB Praha
  Beroun 7624131 0710 ČNB Praha
  Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Blansko 7627631 0710 ČNB Brno
  Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice
  Blovice 27626361 0710 ČNB Plzeň
  Bohumín 27626791 0710 ČNB Ostrava
  Bojkovice 27625721 0710 ČNB Brno
  Bor 17621401 0710 ČNB Plzeň
  Boskovice 47629631 0710 ČNB Brno
  Brandýs n.L.-Stará Boleslav 57624201 0710 ČNB Praha
  Brno I 97629621 0710 ČNB Brno
  Brno II 47621621 0710 ČNB Brno
  Brno III 37626621 0710 ČNB Brno
  Brno IV 67622621 0710 ČNB Brno
  Brno-venkov 7624641 0710 ČNB Brno
  Broumov 57624551 0710 ČNB Hradec Králové
  Bruntál 7620771 0710 ČNB Ostrava
  Břeclav 7621651 0710 ČNB Brno
  Březnici 77622211 0710 ČNB Praha
  Bučovice 27622731 0710 ČNB Brno
  Bystřice nad Pernštejnem 17621751 0710 ČNB Brno
  Bystřice pod Hostýnem 47622691 0710 ČNB Brno
  Čáslav 17621161 0710 ČNB Praha
  Česká Lípa 7620421 0710 ČNB Ústí nad Labem
  České Budějovice 7629231 0710 ČNB České Budějovice
  Český Brod 37625151 0710 ČNB Praha
  Český Krumlov 7626241 0710 ČNB České Budějovice
  Český Těšín 37621791 0710 ČNB Ostrava
  Dačice 17629251 0710 ČNB České Budějovice
  Děčín 7628431 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Dobruška 27622571 0710 ČNB Hradec Králové
  Dobříš 47626211 0710 ČNB Praha
  Doksy 57628421 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Domažlice 7626321 0710 ČNB Plzeň
  Dvůr Králové nad Labem 27626601 0710 ČNB Hradec Králové
  Frýdek-Místek 7628781 0710 ČNB Ostrava
  Frýdlant 37626461 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Frýdlant nad Ostravicí 37624781 0710 ČNB Ostrava
  Fulnek 27625801 0710 ČNB Ostrava
  Havířov 57622791 0710 ČNB Ostrava
  Havlíčkův Brod 97622681 0710 ČNB Brno
  Heřmanův Městec 47624531 0710 ČNB Hradec Králové
  Hlinsko 37629531 0710 ČNB Hradec Králové
  Hlučín 17624821 0710 ČNB Ostrava
  Hodonín 7626671 0710 ČNB Brno
  Holešov 27621691 0710 ČNB Brno
  Holice 57621561 0710 ČNB Hradec Králové
  Horažďovice 37624351 0710 ČNB Plzeň
  Horšovský Týn 47628321 0710 ČNB Plzeň
  Hořice v Podkrkonoší 67622541 0710 ČNB Hradec Králové
  Hořovice 27625131 0710 ČNB Praha
  Hradec Králové 7628511 0710 ČNB Hradec Králové
  Hranice 47628831 0710 ČNB Ostrava
  Hrušovany nad Jevišovkou 57626741 0710 ČNB Brno
  Humpolec 27628711 0710 ČNB Brno
  Hustopeče 27622651 0710 ČNB Brno
  Cheb 7623331 0710 ČNB Plzeň
  Chlumec n. Cidlinou 57625511 0710 ČNB Hradec Králové
  Chodov 17622391 0710 ČNB Plzeň
  Chomutov 7625441 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Chotěboř 77621681 0710 ČNB Brno
  Chrudim 7622531 0710 ČNB Hradec Králové
  Ivančice 57621641 0710 ČNB Brno
  Jablonec nad Nisou 7622451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Jaroměř 47629551 0710 ČNB Hradec Králové
  Jemnice 57624711 0710 ČNB Brno
  Jeseník 7628861 0710 ČNB Ostrava
  Jičín 97629541 0710 ČNB Hradec Králové
  Jihlava 7623681 0710 ČNB Brno
  Jilemnice 77620451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Jindřichův Hradec 7623251 0710 ČNB České Budějovice
  Kadaň 27626441 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Kamenice nad Lipou 17622711 0710 ČNB Brno
  Kaplice 17621241 0710 ČNB České Budějovice
  Karlovy Vary 7620341 0710 ČNB Plzeň
  Karviná 7625791 0710 ČNB Ostrava
  Kdyně 37622321 0710 ČNB Plzeň
  Kladno 7621141 0710 ČNB Praha
  Klatovy 7628351 0710 ČNB Plzeň
  Kojetín 37622831 0710 ČNB Ostrava
  Kolín 7629151 0710 ČNB Praha
  Konice 67624811 0710 ČNB Ostrava
  Kopřivnice 47626801 0710 ČNB Ostrava
  Kostelec nad Orlicí 37628571 0710 ČNB Hradec Králové
  Kralovice 47624371 0710 ČNB Plzeň
  Kralupy nad Vltavou 47625171 0710 ČNB Praha
  Kraslice 27628391 0710 ČNB Plzeň
  Krnov 17626771 0710 ČNB Ostrava
  Kroměříž 7620691 0710 ČNB Brno
  Kutná Hora 7626161 0710 ČNB Praha
  Kyjov 47628671 0710 ČNB Brno
  Ledeč nad Sázavou 87627681 0710 ČNB Brno
  Letovice 27628631 0710 ČNB Brno
  Liberec 97629461 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Libochovice 47629471 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Litoměřice 7627471 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Litomyšl 47628591 0710 ČNB Hradec Králové
  Litovel 27622811 0710 ČNB Ostrava
  Litvínov 27622491 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Louny 7624481 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Luhačovice 17624661 0710 ČNB Brno
  Manětín 37629371 0710 ČNB Plzeň
  Mariánské Lázně 27624331 0710 ČNB Plzeň
  Mělník 7623171 0710 ČNB Praha
  Mikulov 37628651 0710 ČNB Brno
  Milevsko 27629271 0710 ČNB České Budějovice
  Mimoň 27621421 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Mladá Boleslav 7620181 0710 ČNB Praha
  Mnichovo Hradiště 47622181 0710 ČNB Praha
  Moravská Třebová 37622591 0710 ČNB Hradec Králové
  Moravské Budějovice 77625711 0710 ČNB Brno
  Moravský Krumlov 37625741 0710 ČNB Brno
  Most 7621491 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Náchod 7627551 0710 ČNB Hradec Králové
  Náměšť nad Oslavou 47629711 0710 ČNB Brno
  Němčice nad Hanou 87625811 0710 ČNB Ostrava
  Neratovice 27624171 0710 ČNB Praha
  Nová Paka 47621541 0710 ČNB Hradec Králové
  Nový Bor 47622421 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Nový Bydžov 37624511 0710 ČNB Hradec Králové
  Nový Jičín 7624801 0710 ČNB Ostrava
  Nymburk 7628191 0710 ČNB Praha
  Olomouc 7621811 0710 ČNB Ostrava
  Opava 7629821 0710 ČNB Ostrava
  Orlová 67628791 0710 ČNB Ostrava
  Ostrava I 7623761 0710 ČNB Ostrava
  Ostrava II 27624761 0710 ČNB Ostrava
  Ostrava III 47625761 0710 ČNB Ostrava
  Ostrov 17626341 0710 ČNB Plzeň
  Otrokovice 37625661 0710 ČNB Brno
  Pacov 87620711 0710 ČNB Brno
  Pardubice 7624561 0710 ČNB Hradec Králové
  Pečky 37624191 0710 ČNB Praha
  Pelhřimov 97626711 0710 ČNB Brno
  Písek 7628271 0710 ČNB České Budějovice
  Plzeň 7629311 0710 ČNB Plzeň
  Plzeň-jih 7625361 0710 ČNB Plzeň
  Plzeň-sever 7622371 0710 ČNB Plzeň
  Podbořany 27625481 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Poděbrady 27629191 0710 ČNB Praha
  Polná 17629681 0710 ČNB Brno
  Praha - Jižní Město 27628041 0710 ČNB Praha
  Praha - Modřany 17622041 0710 ČNB Praha
  Praha 1 7625011 0710 ČNB Praha
  Praha 2 7622021 0710 ČNB Praha
  Praha 3 27623101 0710 ČNB Praha
  Praha 4 7627041 0710 ČNB Praha
  Praha 5 7624051 0710 ČNB Praha
  Praha 6 7621061 0710 ČNB Praha
  Praha 7 7629071 0710 ČNB Praha
  Praha 8 7626081 0710 ČNB Praha
  Praha 9 7623091 0710 ČNB Praha
  Praha 10 7622101 0710 ČNB Praha
  Praha-východ 7627201 0710 ČNB Praha
  Praha-západ 97629111 0710 ČNB Praha
  Prachatice 7625281 0710 ČNB České Budějovice
  Prostějov 97620811 0710 ČNB Ostrava
  Přelouč 47626561 0710 ČNB Hradec Králové
  Přerov 7626831 0710 ČNB Ostrava
  Přeštice 37621361 0710 ČNB Plzeň
  Příbram 7624211 0710 ČNB Praha
  Rakovník 7621221 0710 ČNB Praha
  Rokycany 97629381 0710 ČNB Plzeň
  Roudnice nad Labem 27628471 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Rožnov pod Radhoštěm 77627661 0710 ČNB Brno
  Rumburk 27629431 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Rychnov n. Kn. 7621571 0710 ČNB Hradec Králové
  Říčany 47629201 0710 ČNB Praha
  Sedlčany 57621211 0710 ČNB Praha
  Semily 97621451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Slaný 27622141 0710 ČNB Praha
  Slavkov u Brna 37628731 0710 ČNB Brno
  Soběslav 27622301 0710 ČNB České Budějovice
  Sokolov 7627391 0710 ČNB Plzeň
  Strakonice 7622291 0710 ČNB České Budějovice
  Stříbro 37622401 0710 ČNB Plzeň
  Sušice 27629351 0710 ČNB Plzeň
  Svitavy 7626591 0710 ČNB Hradec Králové
  Šternberk 37628811 0710 ČNB Ostrava
  Šumperk 7623841 0710 ČNB Ostrava
  Tábor 7621301 0710 ČNB České Budějovice
  Tachov 7626401 0710 ČNB Plzeň
  Tanvald 17628451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Telč 27624681 0710 ČNB Brno
  Teplice 7620501 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Tišnov 47626641 0710 ČNB Brno
  Toužim 27621341 0710 ČNB Plzeň
  Trhové Sviny 17624231 0710 ČNB České Budějovice
  Trutnov 7625601 0710 ČNB Hradec Králové
  Třebíč 7627711 0710 ČNB Brno
  Třeboň 47625251 0710 ČNB České Budějovice
  Třešť 47625681 0710 ČNB Brno
  Třinec 87621781 0710 ČNB Ostrava
  Turnov 87626451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Týn nad Vltavou 37625231 0710 ČNB České Budějovice
  Uherské Hradiště 7624721 0710 ČNB Brno
  Uherský Brod 47626721 0710 ČNB Brno
  Uhlířské Janovice 37622161 0710 ČNB Praha
  Ústí nad Labem 7623411 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Ústí nad Orlicí 7622611 0710 ČNB Hradec Králové
  Valašské Klobouky 57626661 0710 ČNB Brno
  Valašské Meziříčí 87622661 0710 ČNB Brno
  Velké Meziříčí 37622751 0710 ČNB Brno
  Veselí nad Moravou 37622671 0710 ČNB Brno
  Vimperk 27626281 0710 ČNB České Budějovice
  Vlašim 47629121 0710 ČNB Praha
  Vodňany 37629291 0710 ČNB České Budějovice
  Votice 57624121 0710 ČNB Praha
  Vrchlabí 37621601 0710 ČNB Hradec Králové
  Vsetín 97628661 0710 ČNB Brno
  Vysoké Mýto 47624611 0710 ČNB Hradec Králové
  Vyškov 7621731 0710 ČNB Brno
  Zábřeh 27624841 0710 ČNB Ostrava
  Zlín 7629661 0710 ČNB Brno
  Znojmo 7629741 0710 ČNB Brno
  Žamberk 67625611 0710 ČNB Hradec Králové
  Žatec 47626481 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Žďár nad Sázavou 7626751 0710 ČNB Brno
  Železný Brod 37629451 0710 ČNB Ústí nad Labem

  Příloha č. 3

  Předčíslí bankovních účtů celních úřadů (CÚ) pro jednotlivé druhy daní

  Název druhu příjmu PBÚ
  Příjmy vymožené z exekucí dle § 73 ZSDP 35
  Vrácení SPD z minerálních olejů - zelená nafta 756
  Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států 764
  Vrácení SPD osobám cizích států požívajících výsad a imunit 772
  Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
  Spotřební daň z minerálních olejů 799
  Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené 3754
  Příslušenství daní CÚ 4706
  Ostatní příjmy CÚ 4757
  Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
  Spotřební daň z piva 4773
  Spotřební daň z lihu 4781
  Vrácení daně z minerálních olejů - technických benzínů a osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792
  Spotřební daně - příjmy z tabákových nálepek 14760
  Zajištění daně 40037
  Vrácení daně z ost. benzínů 95791
  Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
  Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. mat. dřevin do ROK 1740
  Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. mat. dřevin do ROB 1759
  Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti 1767
  Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence 1783

  Příloha č. 4

  Čísla bankovních účtů CÚ a poboček CÚ
  VNITROZEMSKÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ

  Název/útvar

  Matrika

  Kód banky

  Benešov

  77721201

  0710

  Beroun 17729201 0710
  Blansko 37727641 0710
  Brno 17721621 0710
  Břeclav 17726641 0710
  Česká Lípa 7723471 0710
  České Budějovice 17720231 0710
  České Velenice 27726231 0710
  Český Krumlov 47724241 0710
  Český Těšín 57727761 0710
  Děčín 47721411 0710
  Domažlice 67728311 0710
  Frýdek-Místek 77728761 0710
  Havlíčkův Brod 87728511 0710
  Hodonín 77724621 0710
  Hradec Králové 37720511 0710
  Cheb 37723341 0710
  Chomutov 27729491 0710
  Chrudim 77722511 0710
  Jablonec nad Nisou 97725461 0710
  Jeseník 27726821 0710
  Jičín 47726511 0710
  Jihlava 17725681 0710
  Jindřichův Hradec 37721231 0710
  Karlovy Vary 17722341 0710
  Karviná 57722821 0710
  Kladno 67726201 0710
  Klatovy 97724311 0710
  Kolín 47725201 0710
  Krnov 7725821 0710
  Kroměříž 47727661 0710
  Kutná Hora 27724201 0710
  Liberec 27727461 0710
  Litoměřice 77728411 0710
  Mělník 77724111 0710
  Mladá Boleslav 97725111 0710
  Most 7728491 0710
  Mošnov 7720801 0710
  Náchod 27722601 0710
  Nymburk 87727201 0710
  Olomouc 27729651 0710
  Opava 17720821 0710
  Ostrava 97729761 0710
  Pardubice 7724511 0710
  Pelhřimov 17723301 0710
  Písek 27723241 0710
  Plzeň 7721361 0710
  Praha 1 - Sokolovská 67724011 0710
  Praha 2 - Hostivař 17721111 0710
  Praha D8 - Zdiby 7726111 0710
  Praha - Žižkov 37728011 0710
  Praha D1 - Nupaky 57723111 0710
  Praha D5 - Rudná 47723011 0710
  Prachatice 37729241 0710
  Prostějov 67720651 0710
  Přerov 37724651 0710
  Příbram 7723201 0710
  Rakovník 57720201 0710
  Rozvadov 87729311 0710
  Ruzyně 47728111 0710
  Rychnov nad Kněžnou 67727511 0710
  Sokolov 17725331 0710
  Strakonice 7722241 0710
  Svitavy 47720611 0710
  Šumperk 57725651 0710
  Tábor 7728301 0710
  Tachov 37721311 0710
  Teplice 57725491 0710
  Trutnov 57729601 0710
  Třebíč 27720681 0710
  Turnov 67726551 0710
  Uherské Hradiště 27726661 0710
  Ústí nad Labem 27720411 0710
  Ústí nad Orlicí 37725611 0710
  Valašské Meziříčí 17726801 0710
  Varnsdorf 97729411 0710
  Vyškov 47722641 0710
  Zlín 7725661 0710
  Znojmo 87723681 0710
  Žatec 37724491 0710
  Žďár nad Sázavou 57728641 0710

  Příloha č. 5

  Čísla bankovních účtů celních úřadů (CÚ)
  CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA

  Název/útvar Matrika Kód banky
  Brno 17721621 0710
  Břeclav 17726641 0710
  Česká Lípa 7723471 0710
  České Budějovice 17720231 0710
  Český Krumlov 47724241 0710
  Děčín 47721411 0710
  Domažlice 67728311 0710
  Frýdek-Místek 77728761 0710
  Hodonín 77724621 0710
  Hradec Králové 37720511 0710
  Cheb 37723341 0710
  Chomutov 27729491 0710
  Jihlava 17725681 0710
  Jindřichův Hradec 37721231 0710
  Karlovy Vary 17722341 0710
  Karviná 57722821 0710
  Kladno 67726201 0710
  Klatovy 97724311 0710
  Kolín 47725201 0710
  Krnov 7725821 0710
  Liberec 27727461 0710
  Mělník 77724111 0710
  Mladá Boleslav 97725111 0710
  Most 7728491 0710
  Náchod 27722601 0710
  Mošnov 7720801 0710
  Olomouc 27729651 0710
  Opava 17720821 0710
  Ostrava 97729761 0710
  Pardubice 7724511 0710
  Benešov 77721201 0710
  Plzeň 7721361 0710
  Praha I.  67724011 0710
  Praha D1 57723111 0710
  Praha D 5 47723011 0710
  Praha D 8 7726111 0710
  Praha 2 17721111 0710
  Praha Ruzyně - letiště 47728111 0710
  Prostějov 67720651 0710
  Přerov 37724651 0710
  Strakonice 7722241 0710
  Svitavy 47720611 0710
  Šumperk 57725651 0710
  Tachov 37721311 0710
  Tábor 7728301 0710
  Trutnov 57729601 0710
  Uherské Hradiště 27726661 0710
  Ústí nad Labem 27720411 0710
  Ústí nad Orlicí 37725611 0710
  Valašské Meziříčí 17726801 0710
  Vyškov 47722641 0710
  Zlín 7725661 0710
  Znojmo 87723681 0710
  Žďár nad Sázavou 57728641 0710

  E-shop

  Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

  Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

  Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

  Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ...

  Cena: 285 KčKOUPIT

  Vybrané kapitoly soukromého práva

  Vybrané kapitoly soukromého práva

  Janků, Marek - C. H. Beck

  Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském ...

  Cena: 390 KčKOUPIT

  Katastrální vyhláška - Praktický komentář

  Katastrální vyhláška - Praktický komentář

  Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška - Wolters Kluwer, a. s.

  Řadu praktických komentářů rozšiřuje první a jediný komentář katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Katastrální vyhláška je prováděcím předpisem ke katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., jenž je základní právní normou upravující katastr nemovitostí. Pro praktické činnosti je však mnohem ...

  Cena: 770 KčKOUPIT

  Právní předpisy

  Sbírka zákonů ČR

   /
  Číslo  /
  Částka  /

  Sbírka mezinárodních smluv

   /
  Číslo  /
  Částka  /

  Finanční zpravodaj

   /
  Číslo  /

  Provozovatel

  Nakladatelství Sagit, a. s.
  Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
  Společnost je zapsaná v obchodním
  rejstříku vedeném KS v Ostravě,
  oddíl B, vložka 3086.
  IČ: 277 76 981
  DIČ: CZ27776981

  Telefony


  Zásilkový obchod: 558 944 614
  Předplatné ÚZ: 558 944 615
  Software: 558 944 629
  Knihkupci: 558 944 621
  Inzerce: 558 944 634

  E-maily


  Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
  Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
  Software: software@sagit.cz
  Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
  Inzerce: inzerce@sagit.cz

  © 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.