Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 8/2005 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2005, číslo 1, ze dne 31. 1. 2005

8

Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Referent: RNDr. A. Čelikovská, tel.: 257 044 073
Čj. 401/13 445/2005

Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých typů daní jsou pověřeny celní úřady. Daňová povinnost vyplývající ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, je od 1. 1. 2004 hrazena na bankovní účty celní správy u místně příslušného celního úřadu (viz příloha 3 a 4).

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.

Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.

Území České republiky pokrývá 222 finančních úřadů a 83 celních úřadů. Čísla jejich  bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v příloze č. 3 (pro celní úřady).
 • Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v příloze č. 2 (pro finanční úřady) a v příloze č. 4 (pro celní úřady).
 • Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.

  Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu i prostřednictvím poštovní poukázky.

   Placení formou poštovní poukázky

  Česká pošta používá poštovní poukázky ("složenky") typu "A" pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.

  Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku (složenku) u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.

  Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu "A", kterou obdrží na České poště. Na složence pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

  Na poukázce typu "A" se vyplňují následující údaje:

  1) Levá část poukázky

  • - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
  • Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
  • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
  • Č. účtu - Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
  • V. symbol (Variabilní symbol) – prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Z důvodů kompatibility se systémy v členských státech EU došlo novelou zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ke změně formátu daňového identifikačního čísla (DIČ). Od 1. 5. 2004 se nahrazuje trojciferný kód správce daně a pomlčka dvojmístným kódem země CZ, zbytek čísla zůstává beze změny. Pokud má dosavadní DIČ podobu např. 123-12345678, je nová podoba DIČ CZ12345678. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Pro uvedený případ je tedy variabilní symbol roven číslu 12345678. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
  • S. symbol - tato položka je nepovinná.
  • Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
  • Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.

  2)  Pravá část poukázky

  • Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
  • Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
  • Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
  • Tr. kód (Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
  • Ve prospěch účtu - tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno bu_ číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007480037628651. (V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).
  • Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
  • V. symbol (Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu.
  • K. symbol (Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
  • S. symbol - tato položka je nepovinná.
  • Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.

  Placení bezhotovostní formou

  Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Pokud k tomu použije poukázku typu "A", musí vyplnit  identifikační údaje na zadní straně poukázky. Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky. Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby : Variabilní, Konstantní, Specifický uvede do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710. Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu – předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (bez lomítka a označení kódu banky - pro výše uvedený příklad tedy tvar 748-37628651). Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

  Kód banky příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Pro vyplnění variabilního symbolu platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění na přední straně poukázky. Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.  

  Vedoucí samostatného oddělení 401 metodiky evidence daní, převodů a analýz:
  Ing. Blanka Hladká, v. r.

  Příloha č. 1

  Název daně Předčíslí účtu
  Daň z přidané hodnoty 705
  Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
  Spotřební daň z minerálních olejů 799
  Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
  Spotřební daň z piva 4773
  Spotřební daň z lihu 4781
  Daň silniční 748
  Daň z příjmů právnických osob 7704
  Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
  Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 713
  Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
  Daň z nemovitostí 7755
  Daň dědická 7739
  Daň darovací 7747
  Daň z převodu nemovitostí 7763
  Výnos exekucí 35
  Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb. 10030
  Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb. 20036
  Konkurzní pohledávky dle zákona č. 328/1991 Sb. 30031
  Mezinárodní pohledávky dle zákona č. 191/2004 Sb. 50032
  Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1) 3615
  Daň z příjmů obyvatelstva 2700
  Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet) 7798
  Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí) 1791
  Správní poplatky 3711
  Pokuty v blokovém řízení 3746
  Pokuty a náklady řízení ve správním řízení 3754
  Neoprávněný majetkový prospěch 3789
  Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 2751
  Pokuty dle zákona č. 9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost 3797

  Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti

  2735
  Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb. 2743
  Správní poplatky - loterie a sázkové hry 2786
  Příslušenství daní 4706
  Ostatní příjmy 4757
  Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. 4722
  Vratky k splátkám půjček od roku 1991 4730
  Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení 5725
  Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. - SFŽP 5717
  Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy 5733
  Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I 5741
  Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II 5776
  Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond 5784
  Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001 Sb. 3770
  Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák. č. 254/2001 Sb. 6701
  Poplatky dle zákona č. 389/1991  Sb., 86/2002 Sb. 8707
  Poplatky dle zákona č. 254/2001  Sb. - vypouštění odpadních vod 9793
  Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. 8715
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb. 8723
  Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb. 8731
  Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. 8758
  Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb. 8766
  Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí 6752
  Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP 6779
  Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí 8782
  Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP 8774
  Pokuty dle zákona č. 309/1991  Sb., 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší 9726
  Pokuty dle zákona č. 334/1992  Sb. - zemědělská půda 9734
  Pokuty dle zákona č. 282/1991  Sb. - ochrana lesa 9742
  Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství 9750
  Pokuty dle zákona č. 114/1992  Sb. - ochrana přírody 9769
  Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech 6736
  Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117 - 120; dle z. č. 200/1990 Sb. - § 34 6744
  Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony 9777
  Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP 9785
  Pokuty dle zákona č. 58/1998  Sb., § 122 zákona č. 254/2001 Sb. 6795
  Pokuty dle zákona č. 157/1998  Sb., 356/2003 Sb. - o chemických látkách 8790
  Pokuty dle zákona č. 477/2001  Sb. - o obalech 6787
  Pokuty dle zákona č. 449/2001  Sb., - o myslivosti 1767
  Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP 6728
  Pokuty dle § 37 zákona č.  76/2002 Sb. - integrovaná prevence 1783
  Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství 1732
  Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet krajů 1740
  Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin - rozpočet obcí 1759
  Pokuty - dle z. č. 480/2004 Sb. - služby inf. spol. 2778

  Příloha č. 2

  Název

  Matrika

  Kód banky

  Banka

  Finanční úřad pro Prahu 1

  7625011

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 2

  7622021

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 3

  27623101

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 4

  7627041

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 5

  7624051

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 6

  7621061

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 7

  7629071

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 8

  7626081

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 9

  7623091

  0710

  ČNB Praha

  Finanční úřad pro Prahu 10 7622101 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město 27628041 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Praze - Modřanech 17622041 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Benešově 7627121 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad ve Vlašimi 47629121 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad ve Voticích 57624121 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Berouně 7624131 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Hořovicích 27625131 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Kladně 7621141 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad ve Slaném 27622141 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Kolíně 7629151 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Českém Brodě 37625151 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Kutné Hoře 7626161 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Čáslavi 17621161 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Uhlířských Janovicích 37622161 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Mělníce 7623171 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou 47625171 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Neratovicích 27624171 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Mladé Boleslavi 7620181 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Benátkách nad Jizerou 57628181 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Mnichově Hradišti 47622181 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Nymburku 7628191 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Pečkách 37624191 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Poděbradech 27629191 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Brandýse n. L. - Staré Boleslavi 57624201 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad Praha - východ 7627201 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Říčanech 47629201 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad Praha - západ 97629111 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Příbrami 7624211 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Březnici 77622211 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Dobříši 47626211 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Sedlčanech 57621211 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Rakovníku 7621221 0710 ČNB Praha
  Finanční úřad v Českých Budějovicích 7629231 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Trhových Svinech 17624231 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Týně nad Vltavou 37625231 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Českém Krumlově 7626241 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Kaplici 17621241 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Jindřichově Hradci 7623251 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Dačicích 17629251 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Třeboni 47625251 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Pelhřimově 97626711 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Humpolci 27628711 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Kamenici nad Lipou 17622711 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Pacově 87620711 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Písku 7628271 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Milevsku 27629271 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Prachaticích 7625281 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad ve Vimperku 27626281 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad ve Strakonicích 7622291 0710 ČNB České Budějovice
  Finační úřad v Blatné 47624291 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad ve Vodňanech 37629291 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Táboře 7621301 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Soběslavi 27622301 0710 ČNB České Budějovice
  Finanční úřad v Domažlicích 7626321 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Horšovském Týně 47628321 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Kdyni 37622321 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Chebu 7623331 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Aši 17629331 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Mariánských Lázních 27624331 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Karlových Varech 7620341 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Ostrově 17626341 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Toužimi 27621341 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Klatovech 7628351 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Horažďovicích 37624351 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Sušici 27629351 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Plzni 7629311 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad Plzeň-jih 7625361 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Blovicích 27626361 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Přešticích 37621361 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad Plzeň - sever 7622371 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Kralovicích 47624371 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Manětíně 37629371 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Rokycanech 97629381 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Sokolově 7627391 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Chodově 17622391 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Kraslicích 27628391 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Tachově 7626401 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v Boru 17621401 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad ve Stříbře 37622401 0710 ČNB Plzeň
  Finanční úřad v České Lípě 7620421 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Doksech 57628421 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Mimoni 27621421 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Novém Boru 47622421 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Děčíně 7628431 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Rumburku 27629431 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Chomutově 7625441 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Kadani 27626441 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Jablonci nad Nisou 7622451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Tanvaldě 17628451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Železném Brodě 37629451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Liberci 97629461 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad ve Frýdlantě 37626461 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Litoměřicích 7627471 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Libochovicích 47629471 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Roudnici nad Labem 27628471 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Lounech 7624481 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Podbořanech 27625481 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Žatci 47626481 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Mostě 7621491 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Litvínově 27622491 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Teplicích 7620501 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Bílině 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Ústí nad Labem 7623411 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Havlíčkově Brodě 97622681 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Chotěboři 77621681 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Ledči nad Sázavou 87627681 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Hradci Králové 7628511 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Chlumci n. Cidlinou 57625511 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Novém Bydžově 37624511 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Chrudimi 7622531 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Heřmanově Městci 47624531 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Hlinsku 37629531 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Jičíně 97629541 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Hořicích v Podkrkonoší 67622541 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Nové Pace 47621541 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Náchodě 7627551 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Broumově 57624551 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Jaroměři 47629551 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Pardubicích 7624561 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Holicích 57621561 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Přelouči 47626561 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Rychnově n. Kn. 7621571 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Dobrušce 27622571 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí 37628571 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Semilech 97621451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Jilemnici 77620451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad v Turnově 87626451 0710 ČNB Ústí nad Labem
  Finanční úřad ve Svitavách 7626591 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Litomyšli 47628591 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Moravské Třebové 37622591 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Trutnově 7625601 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem 27626601 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad ve Vrchlabí 37621601 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Ústí nad Orlicí 7622611 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad ve Vysokém Mýtě 47624611 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Žamberku 67625611 0710 ČNB Hradec Králové
  Finanční úřad v Blansku 7627631 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Boskovicích 47629631 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Letovicích 27628631 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad Brno I 97629621 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad Brno II 47621621 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad Brno III 37626621 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad Brno IV 67622621 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad Brno - venkov 7624641 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Ivančicích 57621641 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Tišnově 47626641 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Břeclavi 7621651 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Hustopečích 27622651 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Mikulově 37628651 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Zlíně 7629661 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Luhačovicích 17624661 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Otrokovicích 37625661 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Valašských Kloboukách 57626661 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Hodoníně 7626671 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Kyjově 47628671 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Veselí nad Moravou 37622671 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Jihlavě 7623681 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Polné 17629681 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Třešti 47625681 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Telči 27624681 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Kroměříži 7620691 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem 47622691 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Holešově 27621691 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Prostějově 97620811 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Konici 67624811 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Němčicích nad Hanou 87625811 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Třebíči 7627711 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Jemnici 57624711 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Moravských Budějovicích 77625711 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou 47629711 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Uherském Hradišti 7624721 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Bojkovicích 27625721 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Uherském Brodě 47626721 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Vyškově 7621731 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Bučovicích 27622731 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Slavkově u Brna 37628731 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Znojmě 7629741 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Hrušovanech nad Jevišovkou 57626741 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Moravském Krumlově 37625741 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou 7626751 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem 17621751 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Velkém Meziříčí 37622751 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Bruntále 7620771 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Krnově 17626771 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad ve Frýdku-Místku 7628781 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad ve Frýdlante nad Ostravicí 37624781 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Třinci 87621781 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Karviné 7625791 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Bohumíně 27626791 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Českém Těšíně 37621791 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Havířově 57622791 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Orlové 67628791 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Novém Jičíně 7624801 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad ve Fulneku 27625801 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Kopřivnici 47626801 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Olomouci 7621811 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Litovli 27622811 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad ve Šternberku 37628811 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Opavě 7629821 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Hlučíně 17624821 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad Ostrava I 7623761 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad Ostrava II 27624761 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad Ostrava III 47625761 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Přerově 7626831 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Hranicích 47628831 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Kojetíně 37622831 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Šumperku 7623841 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Jeseníku 7628861 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad v Zábřehu 27624841 0710 ČNB Ostrava
  Finanční úřad ve Vsetíně 97628661 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm 77627661 0710 ČNB Brno
  Finanční úřad ve Valašském Meziříčí 87622661 0710 ČNB Brno

  Příloha č. 3

  Název daně Předčíslí účtu
  Spotřební daň z minerálních olejů 799
  Spotřební daň z lihu 4781
  Spotřební daň z piva 4773
  Spotřební daň z vína a meziproduktů 780
  Spotřební daň z tabákových výrobků 4765
  Spotřební daně - příjmy z tabákových nálepek 14760
  Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států 764
  Vrácení SPD osobám cizích států požívajících výsad a imunit 772
  Vrácení SPD z minerálních olejů - zelená nafta 756
  Vrácení daně z minerálních olejů - technických benzínů a osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla 5792
  Příslušenství daní CÚ 4706
  Ostatní příjmy CÚ 4757
  Pokuty v řízení správním CÚ 3754
  Zajištění daně 40037
  Příjmy vymožené z exekucí dle § 73 ZSDP 35

  Příloha č. 4

  POŘ.Č.

  CÚ/PB

  NÁZEV/ÚTVAR

  KMENOVÁ ČÁST Č. ÚČTU

  KÓD BANKY

  1.

  07

  1766

  Benešov

  77721201

  0710

  2. 07 PB 1772 Beroun 17729201 0710
  3. 01 PB 0166 Blansko 37727641 0710
  4. 01 PB 0172 Brno MND 7728651 0710
  5. 01 0162 Brno 17721621 0710
  6. 01 0211 Břeclav 17726641 0710
  7. 08 1562 Česká Lípa 7723471 0710
  8. 02 0361 České Budějovice 17720231 0710
  9. 02 PB 0321 České Velenice 27726231 0710
  10. 02 0378 Český Krumlov 47724241 0710
  11. 05 PB 0411 Český Těšín 57727761 0710
  12. 08 0512 Děčín 47721411 0710
  13. 06 1664 Domažlice 67728311 0710
  14. 05 0461 Frýdek-Místek 77728761 0710
  15. 01 PB 0666 Havlíčkův Brod 87728511 0710
  16. 01 0261 Hodonín 77724621 0710
  17. 03 0661 Hradec Králové 37720511 0710
  18. 06 0763 Cheb 37723341 0710
  19. 08 0863 Chomutov 27729491 0710
  20. 03 PB 0665 Chrudim 77722511 0710
  21. 08 PB 1061 Jablonec nad Nisou 97725461 0710
  22. 04 PB 0911 Jeseník 27726821 0710
  23. 03 PB 0662 Jičín 47726511 0710
  24. 01 2163 Jihlava 17725681 0710
  25. 02 0369 Jindřichův Hradec 37721231 0710
  26. 06 0861 Karlovy Vary 17722341 0710
  27. 05 1461 Karviná 57722821 0710
  28. 07 1769 Kladno 67726201 0710
  29. 06 1663 Klatovy 97724311 0710
  30. 07 1775 Kolín 47725201 0710
  31. 05 0963 Krnov 7725821 0710
  32. 04 PB 1367 Kroměříž 47727661 0710
  33. 07 PB 1704 Kutná Hora 27724201 0710
  34. 08 1063 Liberec 27727461 0710
  35. 08 PB 2067 Litoměřice 77728411 0710
  36. 07 1773 Mělník 77724111 0710
  37. 07 1774 Mladá Boleslav 97725111 0710
  38. 08 2065 Most 7728491 0710
  39. 05 0463 Mošnov 7720801 0710
  40. 03 1264 Náchod 27722601 0710
  41. 07 PB 1705 Nymburk 87727201 0710
  42. 04 1361 Olomouc 27729651 0710
  43. 05 0961 Opava 17720821 0710
  44. 05 1463 Ostrava 97729761 0710
  45. 03 0663 Pardubice 7724511 0710
  46. 01 PB 0363 Pelhřimov 17723301 0710
  47. 02 PB 0365 Písek 27723241 0710
  48. 06 1665 Plzeň 7721361 0710
  49. 07 1761 Praha 1 - Sokolovská 67724011 0710
  50. 07 1764 Praha 2 - Hostivař 17721111 0710
  51. 07 1765 Praha D8 - Zdiby 7726111 0710
  52. 07 PB 1767 Praha - Žižkov 37728011 0710
  53. 07 1768 Praha D1 - Nupaky 57723111 0710
  54. 07 1776 Praha D5 - Rudná 47723011 0710
  55. 02 PB 0366 Prachatice 37729241 0710
  56. 04 1362 Prostějov 67720651 0710
  57. 04 1363 Přerov 37724651 0710
  58. 07 PB 1771 Příbram 7723201 0710
  59. 07 PB 1779 Rakovník 57720201 0710
  60. 06 PB 1821 Rozvadov 87729311 0710
  61. 07 1941 Ruzyně 47728111 0710
  62. 03 PB 0664 Rychnov nad Kněžnou 67727511 0710
  63. 06 PB 0862 Sokolov 17725331 0710
  64. 02 0367 Strakonice 7722241 0710
  65. 03 1164 Svitavy 47720611 0710
  66. 04 0962 Šumperk 57725651 0710
  67. 02 0362 Tábor 7728301 0710
  68. 06 1861 Tachov 37721311 0710
  69. 08 PB 2062 Teplice 57725491 0710
  70. 03 1261 Trutnov 57729601 0710
  71. 01 PB 2162 Třebíč 27720681 0710
  72. 08 PB 1062 Turnov 67726551 0710
  73. 04 1364 Uherské Hradiště 27726661 0710
  74. 08 2063 Ústí nad Labem 27720411 0710
  75. 03 1161 Ústí nad Orlicí 37725611 0710
  76. 04 PB 1302 Valašské Klobouky 87729661 0710
  77. 04 1365 Valašské Meziříčí 17726801 0710
  78. 08 PB 1561 Varnsdorf 97729411 0710
  79. 01 0163 Vyškov 47722641 0710
  80. 04 1366 Zlín 7725661 0710
  81. 01 2161 Znojmo 87723681 0710
  82. 08 PB 0864 Žatec 37724491 0710
  83. 01 0164 Žďár nad Sázavou 57728641 0710

   

  Č.CŘ
  01 Brno
  02 České Budějovice
  03 Hradec Králové
  04 Olomouc
  05 Ostrava
  06 Plzeň
  07 Praha
  08 Ústí nad Labem


  E-shop

  Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

  Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

  Jaroslav Zahradníček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

  Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je ...

  Cena: 390 KčKOUPIT

  Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

  Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě, 2. vydání

  Filip Ščerba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

  Předmětem monografie jsou alternativní tresty a další opatření nahrazující nepodmíněný trest odnětí svobody. Autor podrobně analyzuje systém alternativních opatření prostřednictvím jejich teoretického vymezení ...

  Cena: 550 KčKOUPIT

  Nesporná řízení III

  Nesporná řízení III

  Karel Svoboda - C. H. Beck

  Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha ...

  Cena: 450 KčKOUPIT

  Právní předpisy

  Sbírka zákonů ČR

   /
  Číslo  /
  Částka  /

  Sbírka mezinárodních smluv

   /
  Číslo  /
  Částka  /

  Finanční zpravodaj

   /
  Číslo  /

  Provozovatel

  Nakladatelství Sagit, a. s.
  Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
  Společnost je zapsaná v obchodním
  rejstříku vedeném KS v Ostravě,
  oddíl B, vložka 3086.
  IČ: 277 76 981
  DIČ: CZ27776981

  Telefony


  Zásilkový obchod: 558 944 614
  Předplatné ÚZ: 558 944 615
  Software: 558 944 629
  Knihkupci: 558 944 621
  Inzerce: 558 944 634

  E-maily


  Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
  Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
  Software: software@sagit.cz
  Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
  Inzerce: inzerce@sagit.cz

  © 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.