Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách nebo pro výuku účetnictví v kurzech pro střední a vyšší management v podnicích.

Jsem si vědoma toho, že na trhu je nepřeberné množství literatury s podobnou tematikou, proto jsem přistoupila k publikaci poněkud netradičním způsobem. Vyšla jsem z vlastních dlouholetých zkušeností z dob, kdy jsem pracovala v manažerské pozici a potřebovala jsem relevantní a včasné účetní informace pro rozhodování. Učebnice je tak výsledkem mé současné více než desetileté pedagogické praxe ve výuce účetnictví.

….

Při výkladu je postupováno od jednodušších postupů ke složitějším. Těžištěm v publikaci jsou propracované úlohy k jednotlivým tématům tak, aby na nich studenti pochopili logické souvislosti v účetnictví, a hlavně dokázali identifikovat a spočítat důsledky svých rozhodnutí v rámci řízení na výsledek hospodaření nebo vybrané položky rozvahy, či řízení peněžní hotovosti. Úlohy nejsou v učebnici vyřešeny, studenti je postupně doplňují v průběhu výuky přímo do učebnice a vytváří si tak vlastní studijní materiál.
autor: Irena Stejskalová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 3. 2022, 196 stran
ISBN: 978-80-7552-773-8

Cena: 545 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 11
Část první
Finanční účetnictví pro manažery
- str. 15
1 Předmět účetnictví, bilanční princip - str. 17
1.1 Rozsah znalostí - str. 17
1.2 Charakteristika finančního účetnictví - str. 17
1.3 Rozsah, bilance - str. 20
1.4 Charakteristika aktiv - str. 20
1.5 Charakteristika pasiv (zdrojů) - str. 22
1.6 Základní struktura rozvahy - str. 24
1.7 Úlohy k procvičení - str. 25
1.8 Test znalostí - str. 29
2 Změny v rozvaze a jejich typy, regulace účetnictví - str. 33
2.1 Rozsah znalostí - str. 33
2.2 Změny v rozvaze, typy rozvahy - str. 34
2.3 Regulace účetnictví - str. 36
2.4 Základní předpoklady a principy finančního účetnictví - str. 37
2.5 Úlohy k procvičení - str. 38
2.6 Test znalostí: Sestavení rozvahy - str. 42
3 Metoda účetní práce - str. 48
3.1 Rozsah znalostí - str. 48
3.2 Metoda účetní práce - str. 48
3.3 Třídění účtů - str. 50
3.4 Princip podvojnosti, souvztažnosti - str. 52
3.5 Úlohy k procvičení - str. 53
4 Základy účtování majetkových a výsledkových operací - str. 58
4.1 Rozsah znalostí - str. 58
4.2 Základy účtování výsledkových operací - str. 59
4.3 Základy účtování majetkových operací - str. 64
4.4 Úlohy k procvičení - str. 65
4.5 Test znalostí: Základní účetní operace - str. 70
5 Účetní knihy - str. 72
5.1 Rozsah znalostí - str. 72
5.2 kvalitativní požadavky na účetní informace - str. 72
5.3 Účetní zápisy - str. 73
5.4 Účetní knihy, syntetická a analytická evidence - str. 74
5.5 Úlohy k procvičení - str. 76
5.6 Test znalostí: Souvislý účetní příklad - str. 84
6 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pořízení a odpisování - str. 88
6.1 Rozsah znalostí - str. 88
6.2 Vymezení a klasifikace dlouhodobého majetku - str. 89
6.3 Odpisování majetku - str. 90 
6.4 Vyřazení majetku, přecenění k rozvahovému dni - str. 93
6.5 Drobný dlouhodobý majetek - str. 94
6.6 Úlohy k procvičení - str. 94
6.7 Test znalostí: Účtování majetkových účtů, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - str. 103
6.8 Vzorový průběžný test: Pořízení, odpisování a vyřazení majetku - str. 104
7 Zásoby - str. 109
7.1 Rozsah znalostí - str. 109
7.2 Zásoby: jejich vymezení a klasifikace - str. 109
7.3 Oceňování a evidence zásob - str. 110
7.4 Specifika účtování zásob vlastní výroby - str. 114
7.5 Opravné položky, tj. přecenění zásob k rozvahovému dni - str. 115
7.6 Inventarizace majetku - str. 115
7.7 Úlohy k procvičení - str. 117
7.8 Test znalostí ze základních účetních souvztažných zápisů z oblasti zásob - str. 124
7.9 Vzorový průběžný test: Pořízení a prodej zásob - str. 125
8 Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý - str. 130
8.1 Rozsah znalostí - str. 130
8.2 vymezení pojmu finanční majetek, investování - str. 130
8.3 Oceňování finančního majetku při pořízení - str.132
8.4 Oceňování finančního majetku k datu účetní závěrky - str. 133
8.5 Úbytek finančního majetku prodejem - str. 135
8.6 Inventarizace finančního majetku - str. 135
8.7 Úlohy k procvičení - str. 135
8.8 Test znalostí: Finanční majetek - str. 138
9 Pohledávky, peníze, tržby, časové rozlišení aktiv - str. 140
9.1 Rozsah znalostí - str. 140
9.2 Vymezení a klasifikace krátkodobých a dlouhodobých pohledávek - str. 140
9.3 Oceňování pohledávek ke dni vzniku a ke dni roční účetní závěrky - str. 142
9.4 Promlčení a odpis pohledávek - str. 143
9.5 Dohadné účty aktivní - str. 144
9.6 Časové rozlišení aktiv - str. 144
9.7 Úlohy k procvičení - str. 145
10 Závazky (dluhy) a rezervy - str. 150
10.1 Rozsah znalostí - str. 150
10.2 vymezení, klasifikace a oceňování závazků - str. 150
10.3 Vybrané okruhy závazků - str. 152
10.4 Úlohy k procvičení - str. 154
11 Vlastní kapitál - str. 163
11.1 Rozsah znalostí - str. 163
11.2 Obchodní korporace, přehled - str. 163
11.3 Vlastní kapitál, vznik a struktura - str. 164
11.4 Změny základního kapitálu - str. 166
11.5 Rozdělení zisku a úhrada ztráty - str. 167
11.6 Úlohy k procvičení - str. 168
11.7 Test znalostí: Vlastní kapitál - str. 169
Část druhá
Případové studie
- str.173
Úvod k případovým studiím - str. 175
1 Náležitosti účetních dokladů - str. 179
2 Zásoby - str. 181
3 Výnosy, náklady, zúčtovací vztahy - str. 184
Příloha č. 1 - str. 188

Další nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2022

Podvojné účetnictví 2022

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.