Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách nebo pro výuku účetnictví v kurzech pro střední a vyšší management v podnicích.

Jsem si vědoma toho, že na trhu je nepřeberné množství literatury s podobnou tematikou, proto jsem přistoupila k publikaci poněkud netradičním způsobem. Vyšla jsem z vlastních dlouholetých zkušeností z dob, kdy jsem pracovala v manažerské pozici a potřebovala jsem relevantní a včasné účetní informace pro rozhodování. Učebnice je tak výsledkem mé současné více než desetileté pedagogické praxe ve výuce účetnictví.

….

Při výkladu je postupováno od jednodušších postupů ke složitějším. Těžištěm v publikaci jsou propracované úlohy k jednotlivým tématům tak, aby na nich studenti pochopili logické souvislosti v účetnictví, a hlavně dokázali identifikovat a spočítat důsledky svých rozhodnutí v rámci řízení na výsledek hospodaření nebo vybrané položky rozvahy, či řízení peněžní hotovosti. Úlohy nejsou v učebnici vyřešeny, studenti je postupně doplňují v průběhu výuky přímo do učebnice a vytváří si tak vlastní studijní materiál.
autor: Irena Stejskalová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 24. 3. 2022, 196 stran
ISBN: 978-80-7552-773-8

Cena: 545 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 11
Část první
Finanční účetnictví pro manažery
- str. 15
1 Předmět účetnictví, bilanční princip - str. 17
1.1 Rozsah znalostí - str. 17
1.2 Charakteristika finančního účetnictví - str. 17
1.3 Rozsah, bilance - str. 20
1.4 Charakteristika aktiv - str. 20
1.5 Charakteristika pasiv (zdrojů) - str. 22
1.6 Základní struktura rozvahy - str. 24
1.7 Úlohy k procvičení - str. 25
1.8 Test znalostí - str. 29
2 Změny v rozvaze a jejich typy, regulace účetnictví - str. 33
2.1 Rozsah znalostí - str. 33
2.2 Změny v rozvaze, typy rozvahy - str. 34
2.3 Regulace účetnictví - str. 36
2.4 Základní předpoklady a principy finančního účetnictví - str. 37
2.5 Úlohy k procvičení - str. 38
2.6 Test znalostí: Sestavení rozvahy - str. 42
3 Metoda účetní práce - str. 48
3.1 Rozsah znalostí - str. 48
3.2 Metoda účetní práce - str. 48
3.3 Třídění účtů - str. 50
3.4 Princip podvojnosti, souvztažnosti - str. 52
3.5 Úlohy k procvičení - str. 53
4 Základy účtování majetkových a výsledkových operací - str. 58
4.1 Rozsah znalostí - str. 58
4.2 Základy účtování výsledkových operací - str. 59
4.3 Základy účtování majetkových operací - str. 64
4.4 Úlohy k procvičení - str. 65
4.5 Test znalostí: Základní účetní operace - str. 70
5 Účetní knihy - str. 72
5.1 Rozsah znalostí - str. 72
5.2 kvalitativní požadavky na účetní informace - str. 72
5.3 Účetní zápisy - str. 73
5.4 Účetní knihy, syntetická a analytická evidence - str. 74
5.5 Úlohy k procvičení - str. 76
5.6 Test znalostí: Souvislý účetní příklad - str. 84
6 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pořízení a odpisování - str. 88
6.1 Rozsah znalostí - str. 88
6.2 Vymezení a klasifikace dlouhodobého majetku - str. 89
6.3 Odpisování majetku - str. 90 
6.4 Vyřazení majetku, přecenění k rozvahovému dni - str. 93
6.5 Drobný dlouhodobý majetek - str. 94
6.6 Úlohy k procvičení - str. 94
6.7 Test znalostí: Účtování majetkových účtů, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - str. 103
6.8 Vzorový průběžný test: Pořízení, odpisování a vyřazení majetku - str. 104
7 Zásoby - str. 109
7.1 Rozsah znalostí - str. 109
7.2 Zásoby: jejich vymezení a klasifikace - str. 109
7.3 Oceňování a evidence zásob - str. 110
7.4 Specifika účtování zásob vlastní výroby - str. 114
7.5 Opravné položky, tj. přecenění zásob k rozvahovému dni - str. 115
7.6 Inventarizace majetku - str. 115
7.7 Úlohy k procvičení - str. 117
7.8 Test znalostí ze základních účetních souvztažných zápisů z oblasti zásob - str. 124
7.9 Vzorový průběžný test: Pořízení a prodej zásob - str. 125
8 Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý - str. 130
8.1 Rozsah znalostí - str. 130
8.2 vymezení pojmu finanční majetek, investování - str. 130
8.3 Oceňování finančního majetku při pořízení - str.132
8.4 Oceňování finančního majetku k datu účetní závěrky - str. 133
8.5 Úbytek finančního majetku prodejem - str. 135
8.6 Inventarizace finančního majetku - str. 135
8.7 Úlohy k procvičení - str. 135
8.8 Test znalostí: Finanční majetek - str. 138
9 Pohledávky, peníze, tržby, časové rozlišení aktiv - str. 140
9.1 Rozsah znalostí - str. 140
9.2 Vymezení a klasifikace krátkodobých a dlouhodobých pohledávek - str. 140
9.3 Oceňování pohledávek ke dni vzniku a ke dni roční účetní závěrky - str. 142
9.4 Promlčení a odpis pohledávek - str. 143
9.5 Dohadné účty aktivní - str. 144
9.6 Časové rozlišení aktiv - str. 144
9.7 Úlohy k procvičení - str. 145
10 Závazky (dluhy) a rezervy - str. 150
10.1 Rozsah znalostí - str. 150
10.2 vymezení, klasifikace a oceňování závazků - str. 150
10.3 Vybrané okruhy závazků - str. 152
10.4 Úlohy k procvičení - str. 154
11 Vlastní kapitál - str. 163
11.1 Rozsah znalostí - str. 163
11.2 Obchodní korporace, přehled - str. 163
11.3 Vlastní kapitál, vznik a struktura - str. 164
11.4 Změny základního kapitálu - str. 166
11.5 Rozdělení zisku a úhrada ztráty - str. 167
11.6 Úlohy k procvičení - str. 168
11.7 Test znalostí: Vlastní kapitál - str. 169
Část druhá
Případové studie
- str.173
Úvod k případovým studiím - str. 175
1 Náležitosti účetních dokladů - str. 179
2 Zásoby - str. 181
3 Výnosy, náklady, zúčtovací vztahy - str. 184
Příloha č. 1 - str. 188

Další nabídka k tématu

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.