Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi souvisejícími praktickými účetními případy je doplněna o slovo z praxe a kontrolní otázky. Smyslem publikace není pouze deskripce účetních metod, zásad, principů a postupů zachycení účetních případů v účetních knihách, ale zejména vazba k souvisejícím právním předpisům, vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti účetních výkazů. Záměrem praktických příkladů v publikaci je tak poskytnout ucelený soubor řešených modelových příkladů, které demonstrují časté i méně časté hospodářské operace, o kterých podnikatelské subjekty v praxi účtují.
autoři: Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, 252 stran
ISBN: 978-80-7676-268-8

Cena: 439 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek a úplných názvů některých použitých právních předpisů - str. VIII
Předmluva - str. XI
Poděkování - str. XII
1 Základy finančního účetnictví - str.  1
1.1 Teoretická východiska - str.  1
1.1.1 Legislativní úprava účetnictví v ČR včetně souvisejících právních předpisů - str. 2
1.1.2 Podstata a funkce účetnictví - str. 6
1.1.3 Účetní jednotka - str. 7
1.1.4 Rozsah vedení účetnictví - str. 9
1.1.5 Principy vedení účetnictví - str. 10
1.1.6 Účetní období - str. 12
1.2 Kontrolní otázky - str. 13
1.3 Slovo z praxe - str. 13
2 Rozvaha - str. 15
2.1 Teoretická východiska - str. 15
2.1.1 Rozvaha jako součást účetní závěrky - str. 15
2.1.2 Obsah rozvahy - str. 16
2.1.3 Formy rozvahy - str. 17
2.1.4 Druhy rozvahy - str. 18
2.1.5 Schéma rozvahy - str. 18
2.1.6 Aktiva - str. 20
2.1.7 Pasiva - str. 23
2.2 Kontrolní otázky - str. 26
2.3 Slovo z praxe - str. 26
3 Účetní záznamy a DPH - str. 27
3.1 Teoretická východiska - str. 27
3.1.1 Účetní doklady - str. 27
3.1.2 Teorie účtů v31
3.1.3 Klafikace účtů - str. 33
3.1.4 Směrná účtová osnova vs. účtový rozvrh - str.  38
3.1.5 Účetní zápisy a účetní knihy - str.  39
3.1.6 Kontrola účetních zápisů - str.  42
3.1.7 Daň z přidané hodnoty - str.  44
3.2 Kontrolní otázky - str. 55
3.3 Slovo z praxe - str. 55
4 Zásoby - str.  57
4.1 Teoretická východiska - str.  58
4.1.1 Kategorizace zásob a skladová evidence - str. 58
4.1.2 Oceňovací základny při pořízení zásob - str. 60
4.1.3 Účtování o nakupovaných zásobách - str. 61
4.1.4 Způsoby pořízení zásob - str. 65
4.1.5 Oceňování stejného druhu zásob při jejich úbytcích - str. 68
4.1.6 Důvody úbytku zásob - str. 69
4.1.7 Operace se zásobami na konci ÚO - str. 72
4.2 Kontrolní otázky - str. 79
4.3 Slovo z praxe - str. 79
5 Krátkodobý finanční majetek, úvěry a výpomoci - str. 81
5.1 Teoretická východiska - str. 82
5.1.1 Peněžní prostředky v pokladně - str. 82
5.1.2 Ceniny - str. 86
5.1.3 Peníze na cestě - str. 90
5.1.4 Peněžní prostředky na účtech - str. 91
5.1.5 Krátkodobé bankovní úvěry - str. 93
5.1.6 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci - str. 94
5.2 Kontrolní otázky - str.  94
5.3 Slovo z praxe - str. 94
6 Dlouhodobý majetek - str. 97
6.1 Teoretická východiska - str. 97
6.1.1 Kategorizace DM a jeho evidence - str. 97
6.1.2 Účtování o DM - str. 103
6.1.3 Oceňovací základny při pořízení DHM a DNM - str. 104
6.1.4 Způsoby pořízení DM - str. 105
6.1.5 Opotřebení DM - str. 110
6.1.6 Technické zhodnocení vs. opravy a udržování DM - str. 120
6.1.7 Vyřazení DM - str. 123
6.1.8 Inventarizace DM - str. 127
6.2 Kontrolní otázky - str. 129
6.3 Slovo z praxe - str. 130
7 Zúčtovací vztahy - str. 131
7.1 Teoretická východiska - str. 131
7.1.1 Pohledávky z obchodních vztahů - str. 131
7.1.2 Závazky z obchodních vztahů - str. 135
7.1.3 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 138
7.1.4 Zúčtování daní - str. 147
7.1.5 Zúčtování dotací - str. 155
7.1.6 Společníci společnosti s ručením omezeným - str. 157
7.2 Kontrolní otázky - str. 165
7.3 Slovo z praxe - str. 165
8 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 167
8.1 Teoretická východiska - str. 168
8.1.1 Základní kapitál a jeho změny - str. 168
8.1.2 Ážio, kapitálové fondy a fondy ze zisku - str. 169
8.1.3 Rozdělení VH ve schvalovacím řízení - str. 171
8.1.4 Rezervy - str. 176
8.1.5 Dlouhodobé bankovní úvěry - str. 179
8.1.6 Dlouhodobé závazky - str. 179
8.2 Kontrolní otázky - str. 179
8.3 Slovo z praxe - str. 180
9 Náklady, výnosy a časové rozlišení - str. 181
9.1 Teoretická východiska - str. 182
9.1.1 Náklady - str. 182
9.1.2 Výnosy - str. 188
9.1.3 Časové rozlišení v užším pojetí - str. 190
9.1.4 Časové rozlišení v širším pojetí - str. 193
9.2 Kontrolní otázky - str. 196
9.3 Slovo z praxe - str. 197
10 Účetní uzávěrka a závěrka - str. 199
10.1 Teoretická východiska - str. 199
10.1.1 Účetní uzávěrka - str. 199
10.1.2 Účetní závěrka - str. 206
10.2 Kontrolní otázky - str.  210
10.3 Slovo z praxe - str. 211
Souhrn - str. 212
Summary - str. 213
Seznam použitých zdrojů - str. 215
Příloha č. 1 – Rozvaha v plném rozsahu - str.  219
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění - str. 225
Příloha č. 3 – Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztráty – účelové členění - str.  229
Příloha č. 4 – Vzorový účtový rozvrh - str. 231

Další nabídka k tématu

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.