Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Fiducie a svěřenský fond

Fiducie a svěřenský fond

Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího majetku. Přímým inspiračním zdrojem zákonodárce při vytváření právní úpravy svěřenského fondu byla konstrukce québecké fiducie, představující možnou kontinentálněprávní podobu institutu imitujícího tradiční trust. Předkládaná publikace proto zobrazuje svěřenský fond především ve světle jeho oficiálně proklamovaného vzoru, nikoliv na pozadí Common law trustu, s nímž je někdy slepě a do jisté míry nesprávně ztotožňován. V prvé řadě sleduje dlouhou a strastiplnou cestu fiducie do platného a účinného québeckého Code civil a následně odhaluje právněteoretická východiska konceptu patrimoine d’affectation, tvořícího dnes základní stavební jednotku fiduciárního uspořádání. V souladu s tím se autor v knize zabývá důsledky začlenění prvků tzv. moderní teorie „jmění“ (la théorie moderne du patrimoine) do klasického soukromoprávního rámce, jemuž dominuje právní subjekt se svými subjektivními právy. Poznatky načerpané důkladným studiem québecké a francouzské právní literatury dále zohledňuje při hledání místa svěřenského fondu v soukromém právu a při vymezování jeho pojmových a konstitutivních znaků. Zároveň si všímá nepravidelností a anomálií plynoucích z existence odděleného a nezávislého vlastnictví majetku, který se nepojí s právní osobností, nýbrž je atrahován právem aprobovaným účelem. Pomocným nástrojem sloužícím autorovi k odkrývání možných problémů a k předestření námětů na jejich vhodná řešení jsou nesčetná rozhodnutí québeckých soudů reflektující používání fiducie v praxi. Neméně důležitým vodítkem jsou cenné zkušenosti a informace, které autor nabyl během výzkumného pobytu na kanadských univerzitách Sherbrooke a McGill, zejména pak při osobních rozhovorech s významnými představiteli québecké právní vědy, uznávanými odborníky specializujícími se na oblast trustového práva.
autor: Vít Lederer; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 3. 2022, 308 stran
ISBN: 978-80-7676-192-6

Cena: 875 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  - str. IX
Seznam použitých zkratek  - str. XI
Úvod  - str. XII
1. Québecká fiducie jako kontinentálněprávní obdoba trustu  - str. 1
1.1. Historický vývoj québecké fiducie  - str. 2
1.1.1. Rozhodnutí Royal Trust Co. c. Tucker  - str. 2
1.1.2. Teorie vlastnictví majetku převedeného do fiducie podle článku 981a a násl. CcBC  - str. 5
1.1.3. Revize québeckého občanského práva  - str. 11
1.2. Pojem účelově určeného „jmění“ (patrimoine d’affectation)  - str. 17
1.2.1. Klasická (francouzská) teorie „jmění“  - str. 19
1.2.2. Moderní teorie „jmění“  - str. 25
1.3. Místo fiducie v současném québeckém soukromém právu  - str. 34
2. Pojem svěřenského fondu  - str. 45
2.1. Teoretické východisko svěřenského fondu  - str. 45
2.2. Pojmové a konstitutivní předpoklady svěřenského fondu  - str. 60
2.2.1. Pojmové předpoklady svěřenského fondu  - str. 61
2.2.2. Konstitutivní předpoklady svěřenského fondu  - str. 66
2.3. Právní „zdroj“ svěřenského fondu a „nástroj“ k jeho vytvoření  - str. 118
3. Zakladatel  - str. 123
3.1. Pojem „zakladatel“ svěřenského fondu  - str. 123
3.2. Úloha zakladatele  - str. 124
3.3. Výhrada práv zakladatele k majetku ve svěřenském fondu  - str. 128
3.4. Prostředek k předcházení vzniku střetu zájmů  - str. 133
4. Svěřenský správce  - str. 139
4.1. Pojem svěřenského správce  - str. 139
4.2. Způsobilost být svěřenským správcem  - str. 140
4.3. Zajištění objektivního výkonu správy  - str. 141
4.3.1. Důsledky porušení pravidla v § 1454 obč. zák.  - str. 143
4.3.2. Požadavek společného právního jednání správců  - str. 147
4.3.3. Dosah pravidla o přítomnosti dalšího správce  - str. 148
4.4. Jmenování svěřenského správce  - str. 156
4.4.1. Přímý způsob jmenování správce  - str. 157
4.4.2. Nepřímý způsob jmenování správce  - str. 158
4.4.3. Jmenování svěřenského správce soudem  - str. 159
4.5. Odvolání (nahrazení) svěřenského správce  - str. 164
4.5.1. Odvolání svěřenského správce zakladatelem  - str. 164
4.5.2. Odvolání svěřenského správce soudem  - str. 168
4.5.3. Odvolání správce ve světle rozhodnutí Brassard  - str. 169
4.6. Právní postavení svěřenského správce  - str. 172
4.6.1. Plná správa majetku ve svěřenském fondu  - str. 174
4.6.2. Oprávnění svěřenského správce zcizovat majetek  - str. 175
4.6.3. Přehled základních povinností správce  - str. 177
4.6.4. Povinnost dbát o zachování vyčleněného majetku  - str. 178
4.6.5. Povinnost dbát o rozmnožení vyčleněného majetku  - str. 180
4.6.6. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře  - str. 181
4.6.7. Povinnost jednat nestranně vůči obmyšleným  - str. 185
4.7. Povinnosti správce vůči třetím osobám  - str. 193
4.7.1. Překročení působnosti svěřenského správce  - str. 193
4.7.2. Jednání poškozující práva zakladatelova věřitele  - str. 195
4.8. Společná správa svěřenského fondu  - str. 197
4.8.1. Rozhodování a jednání správců – obecný režim  - str. 198
4.8.2. Princip solidárního plnění povinností  - str. 199
5. Obmyšlený  - str. 201
5.1. Pojem „obmyšlený“ svěřenského fondu  - str. 201
5.2. Právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu  - str. 203
5.2.1. Určení obmyšleného zakladatelem – přímý a nepřímý způsob  - str. 203
5.2.2. „Diskreční“ svěřenský fond  - str. 204
5.3. Právo obmyšleného na plnění ze svěřenského fondu  - str. 214
5.3.1. Dispozice s právem na plnění ze svěřenského fondu  - str. 221
5.3.2. Rozhodnutí ve věci Forgeron  - str. 222
6. Změny, zrušení a zánik svěřenského fondu  - str. 225
6.1. Zvýšení majetku ve svěřenském fondu  - str. 225
6.2. Změna podmínek správy svěřenského fondu  - str. 227
6.2.1. Změna statutu s intervencí soudu  - str. 227
6.2.2. Změna statutu bez intervence soudu?  - str. 229
6.2.3. Změny týkající se svěřenských správců  - str. 231
6.2.4. Změny týkající se podmínek pro plnění ze svěřenského fondu  - str. 237
6.2.5. Prodloužení doby trvání a změna účelu svěřenského fondu  - str. 238
6.2.6. Respektování původního záměru zakladatele  - str. 240
6.3. Zrušení svěřenského fondu  - str. 241
6.3.1. Okolnosti vedoucí ke zrušení svěřenského fondu  - str. 242
6.3.2. Zrušení svěřenského fondu bez intervence soudu?  - str. 244
6.4. Jiné důvody zániku svěřenského fondu  - str. 250
6.4.1. Uplynutí doby trvání svěřenského fondu  - str. 252
6.4.2. Dosažení účelu, pro který byl svěřenský fond zřízen  - str. 254
6.4.3. Vzdání se práva na plnění všemi obmyšlenými  - str.254
6.4.4. Důsledky zániku správy svěřenského fondu  - str. 256
6.5. Zánik svěřenského fondu  - str. 259
Závěr  - str. 261
Seznam použitých zdrojů  - str. 271
Rejstřík  - str. 284

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové ...

Cena: 825 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.