Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Evropská unie po brexitu

Evropská unie po brexitu
autor: Václav Šmejkal (ed), Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 2. 2018, 224 stran
ISBN: 978-80-7598-098-4

Cena: 395 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvodní slovo editora - str. XVI
I. Brexit a jeho právně-institucionální dopady na EU jako celek - str. 1
1. Institucionální a rozpočtové aspekty postbrexitové reformy Evropské unie - str. 3
1.1 Úvod - str. 3
1.2 Rozpočet Evropské unie - str. 4
1.3 Unijní instituce a změna rovnováhy členských států v nich - str. 7
1.3.1 Evropský parlament a změny v evropském volebním systému - str. 7
1.3.2 Komise a změny v "agenda-setting" a složení - str. 9
1.3.3 Rada
1.4 Změna beze změn - str. 12
1.4.1 Zjednodušený systém pro změnu Smluv - str. 12
1.4.2 Přechodové klauzule - str. 13
1.4.3 Doložka flexibility - str. 15
1.5 Závěr
2. Evropský konstitucionalismus po brexitu - str. 17
2.1 Úvod - potřebnost ústavního řešení - str. 17
2.2 Evropský demokratický konstitucionalismus - str. 18
2.3 Brexit jako výzva pro demokratický konstitucionalismus  - str. 19
2.4 Instrumentalizace brexitu v ústavním systému Spojeného království - str. 19
2.5 Význam rozsudků Nejvyššího soudu ve věci Miller - str. 21
2.6 Ochrana základních práv po brexitu - str. 22
2.7 Závěr - str. 23
3. Brexit a právní aspekty vnějších vztahů EU - str. 25
3.1 Úvod
3.2 Brexit a vnější smlouvy EU - str. 25
3.2.1 Výlučné smlouvy - str. 26
3.2.2 Smíšené smlouvy EU - str. 27
3.3 Důsledky pro společnou obchodní politiku EU - str. 29
3.3.1 Obchodní dohody - str. 29
3.3.2 Dohody o vzájemném uznávání - str. 30
3.3.3 Jednostranné preferenční systémy - str. 30
3.4 Následky pro EU v WTO - str. 30
3.5 Společná zahraniční a bezpečnostní politika - str. 31
3.6 Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech - str. 32
3.7 Zastoupení u vybraných mezinárodních organizací - str. 32
3.8 Konzulární pomoc - str. 33
3.9 Vztahy Velká Británie - EZ po brexitu - str. 33
3.9.1 Přechodné období - str. 34
3.9.2 Možný právní základ definitivního vztahu - str. 34
3.10 Závěr - str. 37
II. Brexit a budoucí postavení a práva občanů EU - str. 39
4. Ovlivní brexit pravidla volného pohybu osob v EU? - str. 41
4.1 Úvod - str. 41
4.2 Volný pohyb osob v EU a výhrady členských států - str. 41
4.2.1 Přechodná období v oblasti volného pohybu pracovníků - str. 42
4.2.2 Směrnice o službách na vnitřním trhu a tzv. sociální dumping - str. 43
4.2.3 Problematika tzv. sociální turistiky - str. 43
4.3 Změny unijních pravidel volného pohybu osob v kontextu brexitu - str. 51
4.3.1 Balíček Evropské komise na podporu mobility pracovních sil - str. 54
4.3.2 Změna směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb - str. 54
4.3.3 Změna koordinačního nařízení a otázka dalších "korekcí" volného pohybu osob - str. 56
4.4 Závěr
5. Odchod Velké Británie z EU - otevření cesty k sociální Evropě? - str. 59
5.1 Úvod - str. 59
5.2 EU a sociální model(y) - str. 61
5.3 EU  v pasti sociálního minimalismu - str. 63
5.4 EU a evropská společnost - str. 67
5.5 EU a další sociální harmonizace - str. 68
5.6 Evropská komise a alternativy k nastoupené cestě - str. 72
5.7 SDEU jako stoupenec nového komunitarismu - str. 74
5.7.1 SDEU, kolektivní dohody a národní opatření kolektivní ochrany zaměstnanců - str. 77
5.7.2 SDEU a odlehčení zátěže národních sociálních systémů omezením dávkové turistiky - str. 79
5.8 Závěr
6. Evropská občanská iniciativa a její aktuální reforma - str. 85
6.1 Úvod - str. 85
6.2 Ke stávajícímu právnímu rámci a hlavní charakteristice EOI - str. 86
6.3 K dosavadnímu fungování EOI - str. 88
6.4 K hodnocení dosavadního fungování EOI ze strany odborné veřejnosti - str. 90
6.5 K hodnocení dosavadního fungování ze strany Komise a Evropského parlamentu - str. 93
6.6 K revizi nařízení o EOI - str. 96
6.7 Vlastní hodnocení reformního návrhu a některé podněty - str. 99
6.8 Závěr - str. 101
7. Evropská unie a mezinárodní ochrana lidských práv - str. 103
7.1 Úvod - str. 103
7.2 K otázce vnější pravomoci EU v oblasti ochrany lidských práv - str. 103
7.3 Dělba pravomocí EU a členských států při implementaci mezinárodních lidskoprávních závazků - str. 109
7.3.1 Sdílená odpovědnost EU a členských států v kontextu Evropské úmluvy o lidských právech109
7.3.2 Sdílení odpovědnost EU a členských států při plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením do práva EU - str. 111
7.3.3 Sdílená odpovědnost EU a členských států a Istanbulská úmluva - str. 114
7.4 Koncepční a praktické problémy při realizaci sdílené odpovědnosti EU a členských států - str. 115
7.4.1 Legislativní pravomoci EU a členských států v kontextu implementace mezinárodních lidskoprávních závazků - str. 116
7.4.2 Problematika výhrad k mezinárodním lidskoprávním smlouvám - str. 119
7.4.3 Princip subsidiarity - str. 122
7.4.4 Výklad mezinárodních závazků v praxi SDEU a konvenčních orgánů - str. 123
7.4.5 Uchopení sdílené odpovědnosti EU a členských států v praxi monitorovacího mechanismu - str. 127
7.4.6 Lidskoprávní závazky EU a variabilní geometrie - str. 128
7.5 Závěr: Hodnocení a perspektiva - str. 131
III. Brexit a budoucnost hospodářské a měnové unie EU - str. 133
8. Budoucnost hospodářské a měnové unie po brexitu - str. 135
8.1 Úvod: Británie jako tradiční bašta euroskeptických postojů? - str. 135
8.2 Velká Británie a její neúčast na třetí fázi hospodářské a měnové unie - str. 136
8.2.1 Maastrichtská konvergenční kritéria - str. 136
8.2.2 Ekonomické testy - str. 138
8.3 Změna hospodářské a měnové unie - kdy, proč a jak - str. 139
8.3.1 Bankovní unie - str. 140
8.3.2 Unie kapitálových trhů - str. 140
8.3.3 Společný rozpočet pro eurozónu a evropský ministr  - str. 141
8.3.4 Evropský měnový fond - str. 142
8.4 Brexit = více Evropy? - str. 143
8.5 Závěr - str. 144
9. Brexit, ekonomická krize a nové prvky unijního institucionálního rámce - str. 145
9.1 Úvod - str. 145
9.2 Ekonomická krize a nové paradigma spolupráce v rámci Evropské unie - str. 146
9.3 Intitucionalizace eurozóny - Euroskupina a eurosummit - první signály změn - str. 148
9.4 Finanční, ekonomická a dluhová krize jako změna pravidel hry - technické aspekty přijatých opatření - str. 152
9.4.1 Finanční unie - str. 153
9.4.2 Koordinace fiskálních a hospodářských politik v rámci EU - str. 155
9.5 Inovativní řešení ekonomických problémů - str. 162
9.6 Závěr - str. 165
10. Daně po brexitu - str. 167
10.1 Úvod - str. 167
10.2 Obecný dopad brexitu do fiskální sféry - str. 168
10.3 Vliv brexitu na přímé daně - str. 169
10.4 Vliv brexitu na nepřímé daně - str. 170
10.5 Dopad brexitu na mezinárodní daňové společenství - str. 172
10.6 Dopad brexitu na mezinárodní spolupráci při správě daní - str. 173
10.7 Závěr - str. 174
11. Vnitřní trh EU bez Velké Británie - Jak moc prázdné bude "City" po brexitu? - str. 175
11.1 Úvod - str. 175
11.2 Svoboda usazování a volný pohyb služeb právnických osob v EU - str. 175
11.3 Regulace pojišťoven v EU - str. 175
11.3.1 Pomůže uznání rovnocennosti britským pojišťovnám? - str. 179
11.4 Důsledky brexitu na pojišťovny ve Velké Británii - str. 181
11.4.1 Pokračování pojistných smluv - str. 181
11.4.2 Předávání osobních údajů - str. 182
11.5 Závěr: Konec evropského finančního centra - str. 183
12. Možný vliv brexitu na dohled nad finančním systémem Evropské unie - str. 185
12.1 Úvod - str. 185
12.2 Obecné otázky uspořádání dohledu - str. 185
12.3 Základní modely uspořádání dohledu - str. 185
12.4 Recentní vývoj v uspořádání dohledu na úrovni Evropské unie - str. 188
12.5 Unijní dohledové orgány - str. 190
12.6 Charakteristika uspořádání dohledových orgánů v Evropské unii - str. 192
12.7 Možnosti zapojení Velké Británie do unijního dohledového uspořádání - str. 193
12.8 Budoucí vývoj dohledu v Evropské unii - str. 194
12.9 Závěr - str. 196
Závěrem - Kam směřuje Evropská unie po brexitu - str. 199
English summary - str. 207
Seznam literatury - str. 211
Věcný rejstřík - str. 221


Další nabídka k tématu

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

David Sehnálek - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Danuše Nerudová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Vladimír Týč - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.