Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti je kniha, která přináší prvního uceleného průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti. 

Monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, ve kterých jsou systematicky rozčleněné informace k účetním závěrkám/konsolidovaným účetním závěrkám, a to v oblasti Environmental, Social, Governance (ESG). Kapitoly obsahují návrhy přístupů ke zprávám s nefinančními, ale i finančními informacemi, v nichž se zejména velké podniky, jejich skupiny, ale také podniky střední a menší a jejich skupiny, budou zpovídat, jak, proč, z čeho, pro koho a s jakým zanecháním uhlíkové stopy vyrábějí svoje produkty, využívají produkty předchozích tvůrců a také dokážou po sobě ekologicky uklidit to, co se nespotřebuje nebo samovolně a rychle nerozloží.

Kniha představuje nejenom odbornou metodickou pomůcku, podle čeho a jak zprávu sestavit, ale také názorně na více než 50 obrázcích přibližuje přerod dat na informace, uvádí přehledné tabulky a grafy, které pomohou logicky publikovat potřebné informace. Autorka také navrhla možné výkazy a dotazníky, které lze v rámci sestavování zprávy o udržitelnosti využít. Nechybí ani harmonogramy zavádění postupů jednotlivými skupinami podniků, harmonogramy emitování standardů a názory na to, jak čelit některým praktickým problémům.

autor: Hana Březinová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 10. 2023, 288 stran
ISBN: 978-80-7676-723-2

Cena: 495 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XI
Předmluva - str. XII
1. Vymezení ESG (environmental, social, governance) - str. 1
1.1 Rozvoj informačních požadavků - str. 2
1.1.1 Změny v požadavcích na účetní, finanční a nefinanční informace - str. 3
1.1.1.1 Zpráva vedení podniku a konsolidovaná zpráva vedení podniku - str. 3
1.1.1.2 Zpráva o platbách vládám - str. 4
1.1.1.3 Zpráva s informacemi o dani z příjmů - str. 5
1.1.1.4 Zpráva podniků o udržitelnosti - str. 7
1.2 Výroční finanční zpráva emitenta - str. 12
1.2.1 Emitent - str. 12
1.2.2 Výroční finanční zpráva jako nedílný celek - str. 13
1.3 Výkaz o správě a řízení podniku - str. 15
1.4 Definování ESG - str. 16
1.4.1 E – environmentální oblast, stav a vývoj životního prostředí, dopad činnosti na naši planetu/člověka - str. 16
1.4.2 S – sociální oblast, stav a vývoj společnosti, dopad činnosti na lidstvo/člověka - str. 16
1.4.3 G – goverment, způsob řízení, chování managementu/osob - str. 17
2 Legislativní rámce - str. 19
2.1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU - str. 19
2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU - str. 21
2.3 Standardizace - str. 22
2.4 Další dokumenty EU - str. 25
2.5 Národní předpisy České republiky - str. 25
3 Vymezení firem v oblasti ESG - str. 27
3.1 Povinnost zprávy o nefinančních informacích organizací v EU - str. 29
3.2 Povinnost zprávy o udržitelnosti organizací v EU - str. 30
3.3 Povinnost zprávy o nefinančních informacích, resp. o udržitelnosti neevropských podniků - str. 30
3.4 Možné výjimky z vykazování zpráv s nefinančními informacemi, resp. zpráv o udržitelnosti - str. 31
4 Cíl ESG - str. 33
4.1 Konec chudoby - str. 34
4.2 Konec hladu - str. 35
4.3 Zdraví a kvalitní život - str. 35
4.4 Kvalitní vzdělání - str. 36
4.5 Rovnost mužů a žen - str. 36
4.6 Pitná voda, kanalizace - str. 36
4.7 Dostupné a čisté energie - str. 38
4.8 Důstojná práce a ekonomický růst - str. 38
4.9 Průmysl, inovace a infrastruktura - str. 38
4.10 Méně nerovností - str. 39
4.11 Udržitelná města a obce - str. 39
4.12 Odpovědná výroba a spotřeba - str. 40
4.13 Klimatická opatření - str. 40
4.14 Život ve vodě - str. 41
4.15 Život na souši - str. 41
4.16 Mír, spravedlnost a silné instituce - str. 42
4.17 Partnerství ke splnění cílů - str. 42
4.18 Příklady stanovení cílů ESG - str. 44
4.19 Nařízení 2020/852 - str. 44
5 Uživatelé informací ESG - str. 47
5.1 Skupina stakeholderů - str. 48
6 Faktory ESG - str. 51
6.1 Základní faktory ESG - str. 52
6.2 Schopnost zpracovávat odpad - str. 54
6.3 Příklady z praxe - str. 58
7 Hlavní zásady ESG - str. 61
7.1 Významnost informací - str. 61
7.2 Objektivita, vyváženost a srozumitelnost - str. 65
7.3 Komplexnost - str. 67
7.4 Strategický rozměr a orientace na budoucnost - str. 68
7.5 Zaměření na zúčastněné strany - str. 69
7.6 Konzistentnost a soudržnost - str. 69
7.7 Přehled obecných požadavků v ESRS 1 - str. 70
8 Plány a strategie ESG - str. 71
8.1 Plán a strategie ORLEN Unipetrol v oblasti udržitelnosti - str. 72
8.2 Transformační dopad pro dobro generací – Henkel - str. 73
8.3 Přístup Českého olympijského výboru k udržitelnosti - str. 73
9 Rizika a příležitosti podniků v oblasti ESG - str. 75
9.1 Environmentální oblast - str. 76
9.2 Sociální oblast - str. 83
9.3 Oblast správy - str. 84
10 Struktura informací - str. 87
10.1 Struktura informací - str. 88
10.2 Popis obchodního modelu a strategie podniku - str. 88
10.2.1 Odolnosti obchodního modelu a strategie podniku vůči rizikům spojeným s otázkami udržitelnosti - str. 89
10.2.2 Rizika a příležitosti podniku související se změnou klimatu - str. 89
10.3 Popis časově ohraničených cílů - str. 90
10.4 Popis úlohy správních, řídících a dozorčích orgánů - str. 91
10.4.1 Povinnost zohlednit ESG při obchodním řízení - str. 92
10.4.2 Povinnosti ze smluvních vztahů - str. 92
10.4.3 Povinnost poskytovat stanovené informace - str. 93
10.4.4 Povinnost dodržovat regulační pravidla týkající se ESG - str. 93
10.5 Popis politik podniku ve vztahu k otázkám udržitelnosti - str. 94
10.6 Informace o existenci systému pobídek - str. 94
10.7 Popis okolností - str. 97
10.8 Popis hlavních rizik - str. 98
10.9 Ukazatele potřebné k uvádění a pochopení informací - str. 98
11 Metody získávání dat, Sběr dat - str. 109
11.1 Kvalitativní metody - str. 109
11.2 Kvantitativní metody - str. 111
11.3 Zdroje dat z environmentálních databází - str. 114
12 Metody zpracování dat - str. 115
12.1 Uhlíková stopa - str. 115
12.2 Srovnání ceny za 1 kWh vytápění - str. 121
12.3 Rodina indexů DJSI - str. 123
12.4 Indexy ESG klimatu - str. 126
12.5 Tematické indexy ESG - str. 127
12.6 Indexy ESG s pevným výnosem - str. 128
12.7 Metodologie - str. 130
12.8 Celosvětový premiant udržitelnosti v nápojovém průmyslu - str. 131
12.9 Evropský premiant udržitelnosti v nápojovém průmyslu - str. 134
12.10 Pětina emisí skleníkových plynů v EU - str. 136
12.11 Zásadní uhlíková stopa staveb - str. 141
12.12 Čistá energie - str. 144
13 Analýza ESG (návrhy Tabulek, výkazů) - str. 147
13.1 Uvádění informací o obchodním modelu - str. 147
13.2 Politiky a postupy náležité péče - str. 148
13.3 Informační výsledky - str. 148
13.4 Hlavní rizika a jejich řízení - str. 149
13.5 Prohlášení o udržitelnosti a o vlivu na životní prostředí - str. 149
13.5.1 Výpočet vlivu na životní prostředí - str. 152
13.5.2 Zobrazení procesu ekologického dopadu produktu - str. 152
13.5.3 Dominantní efekt EPD podél celého hodnotového řetězce - str. 153
13.5.4 Ukázky možných environmentálních prohlášení produkce - str. 154
14 Nefinanční výkaznictví (standardy EFRAG) - str. 159
14.1 Cíl standardů EFRAG ESRS - str. 159
14.2 Povinné subjekty vykazující podle EFRAG ESRS - str. 160
14.3 Oficiální standardy pro ESG - str. 161
14.4 Informace povinné a informace podle významnosti - str. 162
15 Propojení mezi finančními a nefinančními výkazy, mezi účetní závěrkou a souvisejícími zprávami - str. 163
15.1 Rozvaha a nehmotné zdroje - str. 163
15.2 Rozvaha a hmotný majetek (dlouhodobý, zásoby) - str. 164
15.3 Rozvaha a budoucí informace - str. 164
15.4 Výkaz zisku a ztráty a struktura nákladů - str. 165
15.5 Praktická ukázka propojení finančních a nefinančních informací - str. 165
15.6 Propojení informací podle ESRS 1 Obecné požadavky - str. 167
16 Podávání zpráv o udržitelnosti - str. 169
16.1 Obsah zprávy o udržitelnosti - str. 169
16.2 Časový harmonogram povinnosti podávat zprávu o udržitelnosti - str. 171
16.3 Konkrétní ukázky - str. 172
16.3.1 Skupina ČEZ a.s. - str. 172
16.3.2 Plzeňský Prazdroj a. s. - str. 174
16.3.3 Škoda Auto - str. 175
17 Audity ESG - str. 179
17.1 Ověřování zpráv souvisejících s účetními závěrkami - str. 179
17.2 Zákonné požadavky na auditora zprávy o udržitelnosti - str. 181
17.3 Mezinárodní auditorský standard - str. 182
18 ESG reporting - str. 183
18.1 Obecné principy ESG reportingu - str. 183
18.2 Implementace v rámci taxonomie - str. 185
18.3 Reporting v sociálních vztazích - str. 190
18.4 Orientace na zákazníka - str. 195
18.5 Reporting v oblasti řízení – Governance - str. 197
19 Zveřejňování informací - str. 201
19.1 Obsah zpráv o nefinančních informacích - str. 201
19.2 Formáty informací předávaných ke zveřejňování - str. 204
19.3 Zveřejňování účastníků finančního trhu a finančních poradců - str. 205
19.4 Problémy související se zveřejňováním zprávy o udržitelnosti - str. 206
20 Aktuality - str. 207
20.1 Časová osa CSRD - str. 207
20.2 Požadavky od 1. 1. 2023 týkající se finančních institucí - str. 208
20.3 Transpozice účetní regulace - str. 209
20.4 ESG a účetní souvislosti - str. 211
Slovníček ESG - str. 213
Zkratky - str. 218
Seznam literatury - str. 220
Seznam obrázků, grafů a tabulek - str. 226
Přílohy - str. 229

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.