Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty.

Blíže k obsahu publikace

Jsou vysvětleny situace, které mohou nastat např. při stanovení obratu osoby povinné k dani, která pronajímá nemovité věci nebo poskytuje ubytovací službu, při registraci za identifikovanou osobu v případě přijetí služby vztahující se k nemovité věci od osoby neusazené v tuzemsku, anebo ve kterých případech a jak lze uplatnit nárok na odpočet daně při registraci plátce. Ve vazbě na Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 je upřesněno, jak se stanoví místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci. V knize je uvedeno, jak se správně vystavují daňové doklady a stanoví základ daně, je řešena problematika zaokrouhlování, výpočtu daně z ceny včetně daně a&mbsp;vyúčtování tepla za rok 2019. Jsou také uvedeny možné opravy základu daně a opravy výše daně v případě chyby nebo omylu a dále postup, jak opravit odpočet daně u příjemce opravy základu daně a vazba této opravy na uvádění v kontrolním hlášení.

Správné uplatnění sazeb daně u stavebních oprav a rekonstrukcí

V publikaci je rovněž vysvětleno správné uplatnění sazeb daně u stavebních oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, dále co se rozumí zastavěným pozemkem, obytným prostorem, jak jsou vymezeny stavby pro sociální bydlení, jaká se uplatní sazba daně u nové výstavby a kdy může být pozemek při dodání osvobozen od daně, co je stavební pozemek a kdy může být dodání nemovité věci osvobozeno od daně a kdy musí být uplatněna daň a v jaké výši.

Nájem nemovité věci a další témata

Dále se zde zabýváme problematikou nájmu nemovité věci, tj. kdy je nájem osvobozen od daně a kdy je zdanitelným plněním, jak se uplatní DPH u věcného břemene a u kterých nemovitých věcí nebude možné po 1. 1. 2021 uplatnit nájem jako zdanitelné plnění. Rovněž je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou a jsou zmíněny všechny povinnosti, které při poskytnutí ubytovací služby vznikají plátci a také osobě povinné k dani, která není plátcem. V knize je uvedena nová definice významné opravy nemovité věci a na příkladech jsou vysvětleny varianty, jak plátce provede úpravu odpočtu daně a jak tuto úpravu odpočtu daně vypočítá. Také je zde uveden správný postup pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, jaké nejčastější problémy se vyskytují a jak bude řešeno případné použití plošného přenesení daňové povinnosti. Součástí publikace je rovněž informace GFŘ k uplatnění DPH u nemovitých věcí.

autor: Ing. Zdeněk Kuneš vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, 296 stran
ISBN: 978-80-7554-273-1

Cena: 369 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 6
O autorovi - str. 7
1. Předmět daně - str. 8
2. Územní působnost - str. 9
3. Vymezení základních pojmů - str. 11
4. Obrat - str. 19
5. Zvláštní ustanovení - str. 22
6. Osoby povinné k dani - str. 23
7. Plátci - str. 26
8. Identifikované osoby - str. 30
9. Místo plnění při dodání zboží - str. 33
10. Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 34
11. Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci - str. 36
12. Dodání zboží - str. 43
13. Poskytnutí služby - str. 53
14. Poukaz - str. 57
15. Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 60
16. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 62
17. Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 72
18. Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 75
19. Daňové doklady - str. 76
19.1 Daňový doklad - str. 76
19.2 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 78
19.3 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 79
19.4 Náležitosti daňového dokladu - str. 83
19.5 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu - str. 85
19.6 Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu - str. 85
19.7 Splátkový kalendář, Platební kalendář, Souhrnný daňový doklad - str. 87
19.8 Doklad o použití, Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 90
20. Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu
a čitelnosti daňových dokladů - str. 91
21. Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů, Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 93
22. Základ daně - str. 95
23. Základ daně ve zvláštních případech - str. 104
24. Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby - str. 107
25. Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění- str. 108
26. Oprava základu daně - str. 111
27. Oprava výše daně - str. 117
28. Opravný daňový doklad - str. 120
29. Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 122
30. Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 126
31. Závazné posouzení, Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 128
32. Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 129
33. Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení- str. 145
34. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - str. 147
35. Dodání nemovité věci - str. 148
36. Nájem nemovité věci - str. 155
37. Nárok na odpočet daně - str. 159
38. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 164
39. Oprava odpočtu daně - str. 168
40. Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 171
41. Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši - str. 172
42. Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši - str. 175
43. Vyrovnání odpočtu daně - str. 180
44. Úprava odpočtu daně - str. 183
45. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace - str. 193
46. Režim přenesení daňové povinnosti - str. 198
47. Závazné posouzení - str. 210
48. Kontrolní hlášení - str. 211
49. Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - str. 214
50. Nespolehlivý plátce - str. 217
51. Nespolehlivá osoba - str. 218
52. Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu - str. 219
53. Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 220
54. Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 221
55. Zvláštní způsob zajištění daně - str. 224
Přílohová část - str. 227
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 - str. 228
Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“) - str. 256
Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ - str. 269
Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 - str. 276
Přehled právních předpisů - str. 294

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH 2020 - zákon s přehledy

DPH 2020 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 17. vydání praktické, osvědčené publikace autor na 155 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné k 1. 9. 2020 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují ...

Cena: 289 KčKOUPIT

DPH - výklad s příklady k 1. 9. 2020

DPH - výklad s příklady k 1. 9. 2020

Svatopluk Galočík, Zdeněk Kuneš, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

16. vydání této publikace, na kterou se dlouho čekalo z důvodů koronavirové krize, obsahuje všechna novelizovaná ustanovení k 1. 9. 2020 a reaguje tak na změny Evropských směrnic, upravující harmonizovaný postup u DPH. Jedná se zejména o zavedení nových pojmů (plnění), která v našem ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1387 - Daň z přidané hodnoty 2020

ÚZ č. 1387 - Daň z přidané hodnoty 2020

Sagit, a. s.

Vedle změn, ke kterým došlo v první polovině roku, je do textu zákona o DPH zapracována také rozsáhlá novela účinná od září 2020. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, rozhodnutí, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

Svatopluk Galočík, František Louša - GRADA Publishing, a. s.

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných ...

Cena: 259 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

Václav Benda, Milan Tomíček - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 678 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.