Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty.

Blíže k obsahu publikace

Jsou vysvětleny situace, které mohou nastat např. při stanovení obratu osoby povinné k dani, která pronajímá nemovité věci nebo poskytuje ubytovací službu, při registraci za identifikovanou osobu v případě přijetí služby vztahující se k nemovité věci od osoby neusazené v tuzemsku, anebo ve kterých případech a jak lze uplatnit nárok na odpočet daně při registraci plátce. Ve vazbě na Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 je upřesněno, jak se stanoví místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci. V knize je uvedeno, jak se správně vystavují daňové doklady a stanoví základ daně, je řešena problematika zaokrouhlování, výpočtu daně z ceny včetně daně a&mbsp;vyúčtování tepla za rok 2019. Jsou také uvedeny možné opravy základu daně a opravy výše daně v případě chyby nebo omylu a dále postup, jak opravit odpočet daně u příjemce opravy základu daně a vazba této opravy na uvádění v kontrolním hlášení.

Správné uplatnění sazeb daně u stavebních oprav a rekonstrukcí

V publikaci je rovněž vysvětleno správné uplatnění sazeb daně u stavebních oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, dále co se rozumí zastavěným pozemkem, obytným prostorem, jak jsou vymezeny stavby pro sociální bydlení, jaká se uplatní sazba daně u nové výstavby a kdy může být pozemek při dodání osvobozen od daně, co je stavební pozemek a kdy může být dodání nemovité věci osvobozeno od daně a kdy musí být uplatněna daň a v jaké výši.

Nájem nemovité věci a další témata

Dále se zde zabýváme problematikou nájmu nemovité věci, tj. kdy je nájem osvobozen od daně a kdy je zdanitelným plněním, jak se uplatní DPH u věcného břemene a u kterých nemovitých věcí nebude možné po 1. 1. 2021 uplatnit nájem jako zdanitelné plnění. Rovněž je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou a jsou zmíněny všechny povinnosti, které při poskytnutí ubytovací služby vznikají plátci a také osobě povinné k dani, která není plátcem. V knize je uvedena nová definice významné opravy nemovité věci a na příkladech jsou vysvětleny varianty, jak plátce provede úpravu odpočtu daně a jak tuto úpravu odpočtu daně vypočítá. Také je zde uveden správný postup pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, jaké nejčastější problémy se vyskytují a jak bude řešeno případné použití plošného přenesení daňové povinnosti. Součástí publikace je rovněž informace GFŘ k uplatnění DPH u nemovitých věcí.

autor: Ing. Zdeněk Kuneš; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, 296 stran
ISBN: 978-80-7554-273-1

Cena: 369 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 6
O autorovi - str. 7
1. Předmět daně - str. 8
2. Územní působnost - str. 9
3. Vymezení základních pojmů - str. 11
4. Obrat - str. 19
5. Zvláštní ustanovení - str. 22
6. Osoby povinné k dani - str. 23
7. Plátci - str. 26
8. Identifikované osoby - str. 30
9. Místo plnění při dodání zboží - str. 33
10. Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 34
11. Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci - str. 36
12. Dodání zboží - str. 43
13. Poskytnutí služby - str. 53
14. Poukaz - str. 57
15. Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 60
16. Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 62
17. Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 72
18. Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 75
19. Daňové doklady - str. 76
19.1 Daňový doklad - str. 76
19.2 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 78
19.3 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 79
19.4 Náležitosti daňového dokladu - str. 83
19.5 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu - str. 85
19.6 Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu - str. 85
19.7 Splátkový kalendář, Platební kalendář, Souhrnný daňový doklad - str. 87
19.8 Doklad o použití, Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 90
20. Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu
a čitelnosti daňových dokladů - str. 91
21. Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů, Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 93
22. Základ daně - str. 95
23. Základ daně ve zvláštních případech - str. 104
24. Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby - str. 107
25. Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění- str. 108
26. Oprava základu daně - str. 111
27. Oprava výše daně - str. 117
28. Opravný daňový doklad - str. 120
29. Základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 122
30. Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 126
31. Závazné posouzení, Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění - str. 128
32. Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení - str. 129
33. Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení- str. 145
34. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - str. 147
35. Dodání nemovité věci - str. 148
36. Nájem nemovité věci - str. 155
37. Nárok na odpočet daně - str. 159
38. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 164
39. Oprava odpočtu daně - str. 168
40. Oprava odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky - str. 171
41. Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši - str. 172
42. Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši - str. 175
43. Vyrovnání odpočtu daně - str. 180
44. Úprava odpočtu daně - str. 183
45. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace - str. 193
46. Režim přenesení daňové povinnosti - str. 198
47. Závazné posouzení - str. 210
48. Kontrolní hlášení - str. 211
49. Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - str. 214
50. Nespolehlivý plátce - str. 217
51. Nespolehlivá osoba - str. 218
52. Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu - str. 219
53. Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 220
54. Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 221
55. Zvláštní způsob zajištění daně - str. 224
Přílohová část - str. 227
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 - str. 228
Odpovědi na dotazy týkající se aplikace „Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věci po 1. 1. 2016“ (dále jen „Informace“) - str. 256
Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ - str. 269
Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 - str. 276
Přehled právních předpisů - str. 294

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2023 změněn (celkem 13 změn a doplnění). Jsou zařazeny nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody

Martin Sádovský - GRADA Publishing, a. s.

Prodáváte své zboží v rámci EU přes svůj e-shop nebo přes digitální platformu (Amazon, Ebay atp.)? Prodáváte zahraniční zboží, které je zasíláno zákazníkům přímo ze 3. země (např. z USA, Číny)? Jste účetní či daňoví poradci a potřebujete se orientovat v daňových novinkách? Jste ...

Cena: 269 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, ...

Cena: 1 535 KčKOUPIT

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

Svatopluk Galočík, František Louša - GRADA Publishing, a. s.

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných ...

Cena: 259 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.