Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené.

Změny v čerpání dovolené

Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude napříště odvozeno od týdenní pracovní doby zaměstnance, to znamená, že dovolená bude vyjádřena v hodinách. Ke změnám dochází i v čerpání dovolené.

Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené

V dostatečném časovém předstihu před nabytím účinnosti změn v právní úpravě dovolené nabízíme čtenářům publikaci autorů Zdeňka Schmieda a Michaela Košnara obsahující podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené včetně řady příkladů pro jejich snadnější aplikaci v praxi. Svým vnitřním členěním publikace systematicky navazuje na předchozí příručky týkající se dovolené.

autor: JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 9. 2020, 152 stran
ISBN: 978-80-7554-285-4

Cena: 329 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam použitých zkratek  - str. 8
1. Druhy dovolené  - str. 9
2. Výměra dovolené  - str. 12
2.1 Základní výměra dovolené  - str. 12
2.2 Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP  - str. 14
2.3 Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol  - str. 15
2.4 Prodloužení výměry dovolené  - str. 18
2.4.1 Prodloužení výměry dovolené individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  - str. 19
2.4.2 Prodloužení výměry dovolené kolektivní smlouvou  - str. 20
2.4.3 Prodloužení dovolené vnitřním předpisem  - str. 21
2.5 Dovolená při změně délky týdenní pracovní doby  - str. 23
2.6 Odchylná úprava dovolené pro zaměstnance drážní dopravy  - str. 23
3. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 25
3.1 Obecně k dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části  - str. 25
3.2 Podmínky vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část  - str. 27
3.2.1 Existence pracovního poměru a jeho nepřetržité trvání k témuž zaměstnavateli a výkon práce ve stanoveném rozsahu  - str. 27
3.2.2 Co je výkonem práce a co se za výkon práce považuje  - str. 31
3.3 Výpočet délky dovolené  - str. 41
3.3.1 Dovolená za kalendářní rok při nezměněné délce stanovené nebo kratší TPD  - str. 41
3.3.2 Poměrná část dovolené při nezměněné délce stanovené nebo kratší TPD  - str. 45
3.3.3 Délka dovolené při změně TPD během kalendářního roku  - str. 48
4. Dodatková dovolená  - str. 51
4.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol  - str. 53
4.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné  - str. 55
4.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou  - str. 58
4.4 Délka dodatkové dovolené  - str. 59
4.4.1 Dodatková dovolená v délce stanovené nebo kratší TPD – „plná dodatková dovolená“  - str. 59
4.4.2 Poměrná část dodatkové dovolené  - str. 60
4.4.3 Jedna dvaapadesátina a jedna dvanáctina dodatkové dovolené  - str. 61
4.5 Krácení dodatkové dovolené a její čerpání  - str. 62
5. Obecná ustanovení o dovolené  - str. 66
5.1 Nepřetržité trvání pracovního poměru  - str. 67
5.2 Limitované důležité osobní překážky v práci  - str. 67
5.3 Dovolená v souvislosti s dlouhodobým uvolněním zaměstnance pro výkon veřejné funkce  - str. 70
5.4 Zaokrouhlování dovolené  - str. 73
5.5 Dovolená při změně zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku  - str. 73
6. Čerpání dovolené  - str. 75
6.1 Přehled změn úpravy čerpání dovolené účinných od 1. ledna 2021  - str. 77
6.2 Určení doby čerpání dovolené  - str. 80
6.2.1 Písemný rozvrh čerpání dovolené  - str. 81
6.2.2 Povinnost přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance  - str. 84
6.2.3 Čerpání dovolené po částech  - str. 85
6.2.4 Časový předstih, s nímž lze dovolenou určit k čerpání - str. 88
6.2.5 Zákaz určit čerpání dovolené na dobu trvání některých překážek v práci  - str. 89
6.2.6 Čerpání dovolené v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo  - str. 91
6.2.7 Určení dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené  - str. 98
6.2.8 Hromadné čerpání dovolené  - str. 103
6.3 Změna určené doby čerpání dovolené a odvolání z dovolené  - str. 104
6.3.1 Povinnost nahradit zaměstnanci vzniklé náklady  - str. 106
6.4 Přerušení dovolené z důvodu překážek v práci  - str. 107
6.5 Čerpání dovolené v době svátku  - str. 108
7. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou  - str. 112
7.1 Poskytnutí náhrady mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené  - str. 112
7.1.1 Průměrný výdělek zaměstnance  - str. 114
7.1.2 Termín výplaty  - str. 116
7.2 Vrácení náhrady mzdy nebo platu při přečerpání dovolené zaměstnancem  - str. 118
7.2.1 Případy přečerpání dovolené  - str. 118
7.2.2 Určení výše náhrady, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli vrátit  - str. 120
7.2.3 Uspokojení práva zaměstnavatele na vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou  - str. 121
7.2.4 Doba čerpání přečerpané dovolené  - str. 121
7.3 Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru  - str. 122
7.3.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou  - str. 124
7.3.2 Termín výplaty náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou  - str. 124
7.3.3 Nevyčerpanou dovolenou v průběhu trvání pracovního poměru nelze proplatit  - str. 125
7.4 Dovolenkové pokladny  - str. 126
8. Krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu  - str. 128
8.1 Postup zaměstnavatele při krácení dovolené  - str. 129
8.2 Neomluvené zameškání práce  - str. 131
8.3 Uvážení zaměstnavatele při krácení dovolené  - str. 132
8.4 Krátit dovolenou lze jen z důvodů vzniklých v příslušném kalendářním roce  - str. 133
8.5 Nezkrátitelná část dovolené  - str. 134
8.6 Krácení dovolené a další možný postih zaměstnance za neomluvené zameškání práce  - str. 136
9. Dovolená při více pracovněprávních vztazích  - str. 138
9.1 Zaměstnanec má souběžně více zaměstnavatelů  - str. 138
9.2 Zaměstnanec má u téhož zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů  - str. 139
10. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 143
10.1 Obecně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 146
10.2 Posouzení zaměstnancova práva na dovolenou při přechodu  - str. 147

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1363 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2020

Abeceda personalisty 2020

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda, - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené ...

Cena: 449 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.