Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2021

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené.

Změny v čerpání dovolené

Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude napříště odvozeno od týdenní pracovní doby zaměstnance, to znamená, že dovolená bude vyjádřena v hodinách. Ke změnám dochází i v čerpání dovolené.

Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené

V dostatečném časovém předstihu před nabytím účinnosti změn v právní úpravě dovolené nabízíme čtenářům publikaci autorů Zdeňka Schmieda a Michaela Košnara obsahující podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené včetně řady příkladů pro jejich snadnější aplikaci v praxi. Svým vnitřním členěním publikace systematicky navazuje na předchozí příručky týkající se dovolené.

autor: JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 9. 2020, 152 stran
ISBN: 978-80-7554-285-4

Cena: 329 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam použitých zkratek  - str. 8
1. Druhy dovolené  - str. 9
2. Výměra dovolené  - str. 12
2.1 Základní výměra dovolené  - str. 12
2.2 Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP  - str. 14
2.3 Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol  - str. 15
2.4 Prodloužení výměry dovolené  - str. 18
2.4.1 Prodloužení výměry dovolené individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem  - str. 19
2.4.2 Prodloužení výměry dovolené kolektivní smlouvou  - str. 20
2.4.3 Prodloužení dovolené vnitřním předpisem  - str. 21
2.5 Dovolená při změně délky týdenní pracovní doby  - str. 23
2.6 Odchylná úprava dovolené pro zaměstnance drážní dopravy  - str. 23
3. Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 25
3.1 Obecně k dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části  - str. 25
3.2 Podmínky vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část  - str. 27
3.2.1 Existence pracovního poměru a jeho nepřetržité trvání k témuž zaměstnavateli a výkon práce ve stanoveném rozsahu  - str. 27
3.2.2 Co je výkonem práce a co se za výkon práce považuje  - str. 31
3.3 Výpočet délky dovolené  - str. 41
3.3.1 Dovolená za kalendářní rok při nezměněné délce stanovené nebo kratší TPD  - str. 41
3.3.2 Poměrná část dovolené při nezměněné délce stanovené nebo kratší TPD  - str. 45
3.3.3 Délka dovolené při změně TPD během kalendářního roku  - str. 48
4. Dodatková dovolená  - str. 51
4.1 Dodatková dovolená zaměstnanců pracujících pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol  - str. 53
4.2 Dodatková dovolená zaměstnanců, kteří konají práce zvlášť obtížné  - str. 55
4.3 Souběh práv na dodatkovou dovolenou  - str. 58
4.4 Délka dodatkové dovolené  - str. 59
4.4.1 Dodatková dovolená v délce stanovené nebo kratší TPD – „plná dodatková dovolená“  - str. 59
4.4.2 Poměrná část dodatkové dovolené  - str. 60
4.4.3 Jedna dvaapadesátina a jedna dvanáctina dodatkové dovolené  - str. 61
4.5 Krácení dodatkové dovolené a její čerpání  - str. 62
5. Obecná ustanovení o dovolené  - str. 66
5.1 Nepřetržité trvání pracovního poměru  - str. 67
5.2 Limitované důležité osobní překážky v práci  - str. 67
5.3 Dovolená v souvislosti s dlouhodobým uvolněním zaměstnance pro výkon veřejné funkce  - str. 70
5.4 Zaokrouhlování dovolené  - str. 73
5.5 Dovolená při změně zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku  - str. 73
6. Čerpání dovolené  - str. 75
6.1 Přehled změn úpravy čerpání dovolené účinných od 1. ledna 2021  - str. 77
6.2 Určení doby čerpání dovolené  - str. 80
6.2.1 Písemný rozvrh čerpání dovolené  - str. 81
6.2.2 Povinnost přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance  - str. 84
6.2.3 Čerpání dovolené po částech  - str. 85
6.2.4 Časový předstih, s nímž lze dovolenou určit k čerpání - str. 88
6.2.5 Zákaz určit čerpání dovolené na dobu trvání některých překážek v práci  - str. 89
6.2.6 Čerpání dovolené v kalendářním roce, ve kterém na ni vzniklo právo  - str. 91
6.2.7 Určení dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené  - str. 98
6.2.8 Hromadné čerpání dovolené  - str. 103
6.3 Změna určené doby čerpání dovolené a odvolání z dovolené  - str. 104
6.3.1 Povinnost nahradit zaměstnanci vzniklé náklady  - str. 106
6.4 Přerušení dovolené z důvodu překážek v práci  - str. 107
6.5 Čerpání dovolené v době svátku  - str. 108
7. Náhrada mzdy nebo platu za dovolenou  - str. 112
7.1 Poskytnutí náhrady mzdy nebo platu za dobu čerpání dovolené  - str. 112
7.1.1 Průměrný výdělek zaměstnance  - str. 114
7.1.2 Termín výplaty  - str. 116
7.2 Vrácení náhrady mzdy nebo platu při přečerpání dovolené zaměstnancem  - str. 118
7.2.1 Případy přečerpání dovolené  - str. 118
7.2.2 Určení výše náhrady, kterou je zaměstnanec povinen zaměstnavateli vrátit  - str. 120
7.2.3 Uspokojení práva zaměstnavatele na vrácení náhrady za přečerpanou dovolenou  - str. 121
7.2.4 Doba čerpání přečerpané dovolené  - str. 121
7.3 Náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru  - str. 122
7.3.1 Výše náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou  - str. 124
7.3.2 Termín výplaty náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou  - str. 124
7.3.3 Nevyčerpanou dovolenou v průběhu trvání pracovního poměru nelze proplatit  - str. 125
7.4 Dovolenkové pokladny  - str. 126
8. Krácení dovolené za neomluveně zameškanou směnu  - str. 128
8.1 Postup zaměstnavatele při krácení dovolené  - str. 129
8.2 Neomluvené zameškání práce  - str. 131
8.3 Uvážení zaměstnavatele při krácení dovolené  - str. 132
8.4 Krátit dovolenou lze jen z důvodů vzniklých v příslušném kalendářním roce  - str. 133
8.5 Nezkrátitelná část dovolené  - str. 134
8.6 Krácení dovolené a další možný postih zaměstnance za neomluvené zameškání práce  - str. 136
9. Dovolená při více pracovněprávních vztazích  - str. 138
9.1 Zaměstnanec má souběžně více zaměstnavatelů  - str. 138
9.2 Zaměstnanec má u téhož zaměstnavatele více pracovněprávních vztahů  - str. 139
10. Dovolená při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 143
10.1 Obecně k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 146
10.2 Posouzení zaměstnancova práva na dovolenou při přechodu  - str. 147

Další nabídka k tématu

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Lada Jouzová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Eva Šimečková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Pracovní doba v souvislostech

Pracovní doba v souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a jejich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají. Vyvarujte se chyb a zjistěte další souvislosti pracovní ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Zákoník práce - Komentář, 6. vydání

Petr Hůrka, Nataša randová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer, a. s.

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb. Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva. Publikace je určena všem, kteří se ...

Cena: 1 950 KčKOUPIT

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1395 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 48 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1384 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od července 2020 dochází k velkým změnám zákoníku práce – jde o jednu z největších novelizací za dobu jeho historie. Mění se například úprava dovolené (určující jednotkou pro délku dovolené nebudou dny ale hodiny; mění se pravidla dodatkové dovolené, pravidla krácení dovolené za ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Skončení pracovního poměru v souvislostech

Alice Mlýnková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku. Předmětná ustanovení zákoníku práce jsou rozebírána v nezbytném kontextu se zvláštními právními předpisy, např. ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 375 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.