Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se kterými se bude muset zákonodárce vypořádat při rekodifikaci trestního řádu. Jedná se např. o potřebu stanovit princip zákonného státního zástupce či nově vymezit systém základních zásad trestního řízení, zejména zásady kontradiktornosti, a další.

Monografie je rozdělena do pěti částí.

V úvodu se autoři zabývají pojmem spravedlivého procesu jako základním východiskem dokazování v trestním řízení.

Druhá část monografie pojednává o základních zásadách dokazování v trestním řízení, předmětu dokazování, povinnosti dokazovat, či o otázce, zda lze v trestním řízení hovořit o důkazním břemenu. 

Třetí část monografie rozebírá problém procesní použitelnosti důkazů v trestním řízení. Téměř úplný nedostatek pravidel o neúčinnosti důkazů v českém trestním řádu z roku 1961 vede k řadě námětů de lege ferenda.

Další část monografie zaměřuje pozornost čtenáře k vybraným důkazním prostředkům (výslech svědka, domovní prohlídka, rekonstrukce trestného činu, pachová identifikace).

V poslední části autoři rozebírají dokazování konkrétních okolností důležitých v trestním řízení (dokazování újmy na zdraví, duševního stavu obviněného, rozumové a mravní vyspělosti mladistvého, podmínek pro uložení zabrání části majetku, možnosti dokazování v případech tzv. domácího násilí).

Autoři usilovali o zachování kontextu vnitrostátních otázek s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a díky participaci odborníků ze Slovenska mohli porovnávat právní úpravu, judikaturu a aktuální praxi v obou zemích. Práce tedy svým zaměřením přesahuje vnitrostátní rozměr.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 6. 2018, 544 stran
ISBN: 978-80-7502-287-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 8
Předmluva - str. 9
I. Spravedlivý proces jako východisko dokazování v trestním řízení - str. 11
Kapitola 1 Dokazování z hlediska budoucí rekodifikace trestního řádu
Jiří Jelínek - str. 13
Kapitola 2 Ústavní pojetí práva na spravedlivý (trestní) proces
Karel Klíma - str. 26
Kapitola 3 Vybrané doktríny ESLP a jejich vliv na proces dokazování
Zuzana Vostrá - str.  42
Kapitola 4 Limity dokazovania výsluchmi svedkov v trestnom konaní vyplývajúce z práva na spravodlivý proces
Peter Polák - str. 55
Kapitola 5 Srovnání českého a slovenského přístupu k absolutní a relativní neúčinnosti důkazů v trestním řízení z hlediska práva na spravedlivý proces
Pavel Šámal, Jozef Čentéš, Andrea Pokorná - str. 71
Kapitola 6 K volnému hodnocení nepřímých důkazů v kontextu práva na spravedlivý proces
Markéta Brunová - str. 96
II. Teoretická východiska a aplikační problémy dokazování v trestním řízení - str. 105
Kapitola 7 Dokazování viny v českém trestním řízení
Jaroslav Fenyk - str. 107
Kapitola 8 Důkazní břemeno v trestním řízení
Vladimír Pelc - str. 115
Kapitola 9 Uplatnenie zásady kontradiktórnosti pri dokazovaní v trestnom konaní
Ingrid Galovcová - str. 128
Kapitola 10 Zásada volného hodnocení důkazů
Jiří Mulák  - str. 139
Kapitola 11 Lze v trestním řízení garantovat právo na tlumočení a překlad?
Marek Fryšták - str. 153
Kapitola 12 Evropský vyšetřovací příkaz versus evropský ochranný příkaz
Libor Klimek - str. 165
Kapitola 13 Vztah zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich k trestněprávním předpisům
Pavel Vetešník  - str. 179
III. Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení - str. 197
Kapitola 14 Formálne versus materiálne hodnotenie dôkazov
Sergej Romža - str. 199
Kapitola 15 K niektorým aspektom zákonnosti dôkazu a procesu okazovania
Ivan Šimovček, Adrián Jalč - str. 210
Kapitola 16 Doktrína plodů z otráveného stromu v kontextu ezákonných odposlechů
Jana Tlapák Navrátilová - str. 224
Kapitola 17 Vybrané aspekty použitelnosti protokolů o dřívějších vědeckých výpovědích v hlavním líčení s ohledem na judikaturu ESLP
Jiří Říha - str. 233
Kapitola 18 Vyloučení neúčinného důkazu v českém trestním řízení
Petra Zaoralová - str. 252
Kapitola 19 Nepřípustnost důkazů v trestním řízení v rámci českého a anglického práva
Jakub Honzík - str. 262
IV. Specifika dokazování ve vztahu k vybraným důkazním prostředkům - str. 281
Kapitola 20 Monitorovanie kamerovým systémom ako efektívny dôkazný prostriedok
Jaroslav Ivor - str. 283
Kapitola 21 Vzájomná prípustnosť dôkazov získaných odpočúvaním v Európskej únii
Jozef Záhora - str. 300
Kapitola 22 Zákonnost důkazů získaných sledováním osob a věcí
Tomáš Gřivna  - str. 314
Kapitola 23 Výsluch svedka a jeho ochrana v trestnom konaní
Lucia Kurilovská, Stanislav Šišulák - str. 327
Kapitola 24 Ústavnost domovní prohlídky v judikatuře Ústavního soudu
Jana Odehnalová - str.  345
Kapitola 25 K zákonnosti zajišťování daktyloskopických stop a genetického materiálu v trestním řízení
Lukáš Bohuslav - str. 358
Kapitola 26 Rekonstrukce trestného činu jako zvláštní způsob dokazování v trestním řízení
Dalibor Šelleng  - str. 366
Kapitola 27 Vliv judikatury na provádění rekognice osob v trestním řízení
Marek Dvořák - str. 381
Kapitola 28 K použitelnosti metody pachové identifi kace osob
Martin Mičkal - str. 399
V. Specifika dokazování vybraných okolností - str. 411
Kapitola 29 Újma na zdraví a její dokazování v adhezním řízení
Olga Sovová, Dagmar Císařová - str. 413
Kapitola 30 Snížený důkazní standard při ukládání ochranného opatření zabrání části majetku
Lenka Náhlovská  - str. 424
Kapitola 31 Posuzování duševního stavu a znalec-psychiatr v trestním řízení
Jaromír Hořák - str.  441
Kapitola 32 Dokazování rozumové a mravní vyspělosti
Lucia Budayová - str. 464
Kapitola 33 Možnosti dokazovania domáceho násilia
Marcela Tittlová - str. 486
Bibliografie - str. 501
O autorech - str. 528
About the Authors - str. 531
Věcný rejstřík - str. 534

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.