Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá třetím osobám za deliktní jednání, kterého se člen jejího statutárního orgánu dopustil při plnění svých úkolů. Platný občanský zákoník však neobsahuje ustanovení, které by vylučovalo přímou odpovědnost člena statutárního orgánu za takové delikty.

Čtenář by tak v publikaci měl nalézt odpovědi na důležité otázky, s nimiž se může v praxi běžně setkat, jako např.:

Odpovídá člen statutárního orgánu smluvnímu partnerovi obchodní korporace za újmu způsobenou tím, že jej uvedl při uzavírání smlouvy úmyslně v omyl s cílem získat pro korporaci majetkový prospěch?
Nese odpovědnost za újmu, jež byla třetí osobě způsobena použitím zdraví nebezpečného výrobku prodávaného korporací a které bylo možné předejít, kdyby člen statutárního orgánu býval rozhodl o stažení výrobků z prodeje?
Je člen statutárního orgánu povinen nahradit třetí osobě újmu způsobenou tím, že za korporaci uzavřel kartelovou dohodu a prosadil jednání ve vzájemné shodě s dalšími soutěžiteli? Nebo v takových případech za újmu odpovídá pouze obchodní korporace, které deliktní jednání člena statutárního orgánu přičteme?
Publikace je přehledně a systematicky členěna (autor použil číslování odstavců s vnitřními odkazy). Navíc je obohacena v části páté o vybraná rozhodnutí českých a zahraničních soudů, na jejichž skutkové okolnosti autor aplikuje závěry z předchozích kapitol.

Právní stav publikace je k 1. 1. 2021.

autor: Jan Flídr; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 9. 12. 2021, 272 stran
ISBN: 978-80-7676-034-9

Cena: 735 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod - str. XV
1 Východiska vnější deliktní odpovědnosti - str. 1
1.1 Individuální odpovědnost za vlastní deliktní jednání - str.  1
1.1.1 Zvláštní skutková podstata jako předpoklad vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu? - str.  2
1.1.2 Historický výklad - str.  7
1.1.3 Exkurz – význam § 167 OZ pro vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu - str.  14
1.1.4 Shrnutí - str.  18
1.2 Nedostatečná ochrana poškozených prostřednictvím zvláštních skutkových podstat - str.  19
1.2.1 Příkaz legality - str.  20
1.2.2 Shrnutí - str.  24
1.3 Koherence civilní a trestní odpovědnosti - str.  25
1.3.1 Subsidiarita trestní represe - str.  26
1.3.2 Akcesorita trestního práva - str. 29
1.3.3 Shrnutí - str.  36
1.4 Koherence vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu a zástupce fyzické a právnické osoby - str.  38
1.4.1 Vnější deliktní odpovědnost pomocníka dle § 2914 OZ věty první - str.  38
1.4.2 Vnější deliktní odpovědnost obecného zástupce právnické osoby dle § 167 OZ - str.  39
1.4.3 Koherence vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu a jiného zástupce právnické osoby - str.  43
1.4.4 Shrnutí - str.  52
1.5 Shrnutí první kapitoly - str.  53
2 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za vlastní deliktní konání - str.  55
2.1 Výhradní přičítání deliktního konání obchodní korporaci? - str.  56
2.1.1 Obecně k přičítání právně relevantního lidského chování - str.  57
2.1.2 Přenositelnost závěrů na deliktní konání - str.  62
2.1.2.1 Normativní význam dílčího ustanovení jako rozhodující kritérium - str.  63
2.1.2.2 Funkce deliktního práva - str.  66
2.1.2.3 Zástupčí oprávnění k deliktnímu konání – contradiction in adjecto - str.  69
2.1.3 Shrnutí - str.  69
2.2 Omezení vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu pomocí teleologické redukce a analogie - str.  70
2.2.1 Dualita civilního deliktu - str.  71
2.2.1.1 Exkurz – redukční klauzule § 2953 OZ - str.  75
2.2.2 Chybějící mezera v právu - str.  76
2.2.3 Konkurence nároků z kontraktu a deliktu jako důvod pro omezení vnější deliktní odpovědnosti? - str.  80
2.2.4 Shrnutí - str.  81
2.3 Skutkové podstaty § 2909 a § 2910 OZ - str.  82
2.3.1 Zásah do absolutních práv - str.  82
2.3.2 Úmyslné porušení dobrých mravů - str.  83
2.3.3 Porušení ochranné normy - str.  85
2.3.3.1 Podvod - str.  87
2.3.3.2 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby - str. 91
2.4 Vypořádání mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací - str.  94
2.5 Shrnutí - str.  95
3 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení zakročovací povinnosti - str. 99
3.1 Obecně k zakročovacím povinnostem dle § 2901 OZ - str.  100
3.2 Obecně k zakročovacím povinnostem dle první a druhé skutkové podstaty - str.  102
3.3 Druhá skutková podstata (kontrola nebezpečné situace) - str.  105
3.3.1 Delegace zakročovací povinnosti - str.  109
3.3.1.1 Obecně k delegaci zakročovací povinnosti - str. 109
3.3.1.2 Odpovědnost delegované a delegující osoby - str. 113
3.3.1.3 Delegace zakročovací povinnosti na člena statutárního orgánu - str.  117
3.3.1.4 Smíšené účinky vnějšího příkazu legality - str.  123
3.3.1.5 Námitky proti delegaci zakročovací povinnosti na člena staturáního orgánu - str.  126
3.3.2 Splnění zakročovací povinnosti členem statutárního orgánu - str.  129
3.3.2.1 Osobní splnění - str.  130
3.3.2.2 Vertikální delegace a její vliv na vnější deliktní odpovědnost delegujícího člena statutárního orgánu - str. 130
3.3.2.3 Horizontální delegace a její vliv na vnější deliktní odpovědnost delegujícího člena statutárního orgánu - str.  134
3.3.2.4 Pověření člena statutárního orgánu činností ohrožující život a zdraví - str.  137
3.3.3 Exkurz – příčinná souvislost při nedostatečném výběru, instruování a dohledu - str.  140
3.3.4 Shrnutí závěrů k druhé skutkové podstatě a kazuistika - str.  142
3.4. První skutková podstata (vytvoření nebezpečné situace) - str.  146
3.4.1 Shrnutí závěrů k první skutkové podstatě a kazuistika - str.  151
3.5 Čtvrtá skutková podstata (samaritánská povinnost) - str.  154
3.5.1 Snadné odvrácení újmy pramenící z činnosti obchodní korporace - str.  157
3.5.2 Znalost hrozící újmy - str.  158
3.5.2.1 Pozitivní, či eventuální znalost? - str.  158
3.5.2.2 Připravení se o možnost zjistit pravý stav věci - str.  159
3.5.2.3 Exkurz – pozitivní znalost a důkaz prima facie - str.  161
3.5.3 Shrnutí závěrů k čtvrté skutkové podstatě a kazuistika - str. 162
3.6 Shrnutí - str.  163
4 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti uložené obchodní korporaci - str. 169
4.1 Obecně k projekci deliktní odpovědnosti - str.  170
4.2 Projekce deliktní odpovědnosti ustanovením soukromého práva - str.  170
4.2.1 Nekalosoutěžní jednání - str.  170
4.2.2 Nedovolené omezení hospodářské soutěže (kartelové delikty) - str.  176
4.3 Projekce deliktní odpovědnosti ustanovením veřejného práva - str.  180
4.3.1 Projekce deliktní odpovědnosti pomocí § 114 odst. 2 TrZ - str.  182
4.3.1.1 Ochrana před nesolventností obchodní korporace jako zvláštní důvod pro kategorizaci normy jako normy ochranné- str.  185
4.3.1.2 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby - str.  192
4.4 Shrnutí - str.  196
5 Kazuistika - str.  199
5.1 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za vlastní deliktní konání - str. 199
5.1.1 Zásah do absolutních práv - str.  199
5.1.2 Úmyslné porušení dobrých mravů - str.  203
5.1.3 Porušení ochranné normy - str.  207
5.2 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení zakročovací povinnosti - str.  213
5.2.1 Druhá skutková podstata (kontrola nebezpečné situace)- str.  213
5.2.2 První skutková podstata (vytvoření nebezpečné situace) - str.  216
5.2.3 Čtvrtá skutková podstata (samaritánská povinnost) - str.  218
5.3 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti uložené obchodní korporaci - str.  221
Závěr - str.  227
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  235
Seznam judikatury - str.  244
Věcný rejstřík - str.  251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.