Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá třetím osobám za deliktní jednání, kterého se člen jejího statutárního orgánu dopustil při plnění svých úkolů. Platný občanský zákoník však neobsahuje ustanovení, které by vylučovalo přímou odpovědnost člena statutárního orgánu za takové delikty.

Čtenář by tak v publikaci měl nalézt odpovědi na důležité otázky, s nimiž se může v praxi běžně setkat, jako např.:

Odpovídá člen statutárního orgánu smluvnímu partnerovi obchodní korporace za újmu způsobenou tím, že jej uvedl při uzavírání smlouvy úmyslně v omyl s cílem získat pro korporaci majetkový prospěch?
Nese odpovědnost za újmu, jež byla třetí osobě způsobena použitím zdraví nebezpečného výrobku prodávaného korporací a které bylo možné předejít, kdyby člen statutárního orgánu býval rozhodl o stažení výrobků z prodeje?
Je člen statutárního orgánu povinen nahradit třetí osobě újmu způsobenou tím, že za korporaci uzavřel kartelovou dohodu a prosadil jednání ve vzájemné shodě s dalšími soutěžiteli? Nebo v takových případech za újmu odpovídá pouze obchodní korporace, které deliktní jednání člena statutárního orgánu přičteme?
Publikace je přehledně a systematicky členěna (autor použil číslování odstavců s vnitřními odkazy). Navíc je obohacena v části páté o vybraná rozhodnutí českých a zahraničních soudů, na jejichž skutkové okolnosti autor aplikuje závěry z předchozích kapitol.

Právní stav publikace je k 1. 1. 2021.
autor: Jan Flídr; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 12. 2021, 272 stran
ISBN: 978-80-7676-034-9

Cena: 735 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod - str. XV
1 Východiska vnější deliktní odpovědnosti - str. 1
1.1 Individuální odpovědnost za vlastní deliktní jednání - str.  1
1.1.1 Zvláštní skutková podstata jako předpoklad vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu? - str.  2
1.1.2 Historický výklad - str.  7
1.1.3 Exkurz – význam § 167 OZ pro vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu - str.  14
1.1.4 Shrnutí - str.  18
1.2 Nedostatečná ochrana poškozených prostřednictvím zvláštních skutkových podstat - str.  19
1.2.1 Příkaz legality - str.  20
1.2.2 Shrnutí - str.  24
1.3 Koherence civilní a trestní odpovědnosti - str.  25
1.3.1 Subsidiarita trestní represe - str.  26
1.3.2 Akcesorita trestního práva - str. 29
1.3.3 Shrnutí - str.  36
1.4 Koherence vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu a zástupce fyzické a právnické osoby - str.  38
1.4.1 Vnější deliktní odpovědnost pomocníka dle § 2914 OZ věty první - str.  38
1.4.2 Vnější deliktní odpovědnost obecného zástupce právnické osoby dle § 167 OZ - str.  39
1.4.3 Koherence vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu a jiného zástupce právnické osoby - str.  43
1.4.4 Shrnutí - str.  52
1.5 Shrnutí první kapitoly - str.  53
2 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za vlastní deliktní konání - str.  55
2.1 Výhradní přičítání deliktního konání obchodní korporaci? - str.  56
2.1.1 Obecně k přičítání právně relevantního lidského chování - str.  57
2.1.2 Přenositelnost závěrů na deliktní konání - str.  62
2.1.2.1 Normativní význam dílčího ustanovení jako rozhodující kritérium - str.  63
2.1.2.2 Funkce deliktního práva - str.  66
2.1.2.3 Zástupčí oprávnění k deliktnímu konání – contradiction in adjecto - str.  69
2.1.3 Shrnutí - str.  69
2.2 Omezení vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu pomocí teleologické redukce a analogie - str.  70
2.2.1 Dualita civilního deliktu - str.  71
2.2.1.1 Exkurz – redukční klauzule § 2953 OZ - str.  75
2.2.2 Chybějící mezera v právu - str.  76
2.2.3 Konkurence nároků z kontraktu a deliktu jako důvod pro omezení vnější deliktní odpovědnosti? - str.  80
2.2.4 Shrnutí - str.  81
2.3 Skutkové podstaty § 2909 a § 2910 OZ - str.  82
2.3.1 Zásah do absolutních práv - str.  82
2.3.2 Úmyslné porušení dobrých mravů - str.  83
2.3.3 Porušení ochranné normy - str.  85
2.3.3.1 Podvod - str.  87
2.3.3.2 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby - str. 91
2.4 Vypořádání mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací - str.  94
2.5 Shrnutí - str.  95
3 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení zakročovací povinnosti - str. 99
3.1 Obecně k zakročovacím povinnostem dle § 2901 OZ - str.  100
3.2 Obecně k zakročovacím povinnostem dle první a druhé skutkové podstaty - str.  102
3.3 Druhá skutková podstata (kontrola nebezpečné situace) - str.  105
3.3.1 Delegace zakročovací povinnosti - str.  109
3.3.1.1 Obecně k delegaci zakročovací povinnosti - str. 109
3.3.1.2 Odpovědnost delegované a delegující osoby - str. 113
3.3.1.3 Delegace zakročovací povinnosti na člena statutárního orgánu - str.  117
3.3.1.4 Smíšené účinky vnějšího příkazu legality - str.  123
3.3.1.5 Námitky proti delegaci zakročovací povinnosti na člena staturáního orgánu - str.  126
3.3.2 Splnění zakročovací povinnosti členem statutárního orgánu - str.  129
3.3.2.1 Osobní splnění - str.  130
3.3.2.2 Vertikální delegace a její vliv na vnější deliktní odpovědnost delegujícího člena statutárního orgánu - str. 130
3.3.2.3 Horizontální delegace a její vliv na vnější deliktní odpovědnost delegujícího člena statutárního orgánu - str.  134
3.3.2.4 Pověření člena statutárního orgánu činností ohrožující život a zdraví - str.  137
3.3.3 Exkurz – příčinná souvislost při nedostatečném výběru, instruování a dohledu - str.  140
3.3.4 Shrnutí závěrů k druhé skutkové podstatě a kazuistika - str.  142
3.4. První skutková podstata (vytvoření nebezpečné situace) - str.  146
3.4.1 Shrnutí závěrů k první skutkové podstatě a kazuistika - str.  151
3.5 Čtvrtá skutková podstata (samaritánská povinnost) - str.  154
3.5.1 Snadné odvrácení újmy pramenící z činnosti obchodní korporace - str.  157
3.5.2 Znalost hrozící újmy - str.  158
3.5.2.1 Pozitivní, či eventuální znalost? - str.  158
3.5.2.2 Připravení se o možnost zjistit pravý stav věci - str.  159
3.5.2.3 Exkurz – pozitivní znalost a důkaz prima facie - str.  161
3.5.3 Shrnutí závěrů k čtvrté skutkové podstatě a kazuistika - str. 162
3.6 Shrnutí - str.  163
4 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti uložené obchodní korporaci - str. 169
4.1 Obecně k projekci deliktní odpovědnosti - str.  170
4.2 Projekce deliktní odpovědnosti ustanovením soukromého práva - str.  170
4.2.1 Nekalosoutěžní jednání - str.  170
4.2.2 Nedovolené omezení hospodářské soutěže (kartelové delikty) - str.  176
4.3 Projekce deliktní odpovědnosti ustanovením veřejného práva - str.  180
4.3.1 Projekce deliktní odpovědnosti pomocí § 114 odst. 2 TrZ - str.  182
4.3.1.1 Ochrana před nesolventností obchodní korporace jako zvláštní důvod pro kategorizaci normy jako normy ochranné- str.  185
4.3.1.2 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby - str.  192
4.4 Shrnutí - str.  196
5 Kazuistika - str.  199
5.1 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za vlastní deliktní konání - str. 199
5.1.1 Zásah do absolutních práv - str.  199
5.1.2 Úmyslné porušení dobrých mravů - str.  203
5.1.3 Porušení ochranné normy - str.  207
5.2 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení zakročovací povinnosti - str.  213
5.2.1 Druhá skutková podstata (kontrola nebezpečné situace)- str.  213
5.2.2 První skutková podstata (vytvoření nebezpečné situace) - str.  216
5.2.3 Čtvrtá skutková podstata (samaritánská povinnost) - str.  218
5.3 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti uložené obchodní korporaci - str.  221
Závěr - str.  227
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  235
Seznam judikatury - str.  244
Věcný rejstřík - str.  251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.