Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá třetím osobám za deliktní jednání, kterého se člen jejího statutárního orgánu dopustil při plnění svých úkolů. Platný občanský zákoník však neobsahuje ustanovení, které by vylučovalo přímou odpovědnost člena statutárního orgánu za takové delikty.

Čtenář by tak v publikaci měl nalézt odpovědi na důležité otázky, s nimiž se může v praxi běžně setkat, jako např.:

Odpovídá člen statutárního orgánu smluvnímu partnerovi obchodní korporace za újmu způsobenou tím, že jej uvedl při uzavírání smlouvy úmyslně v omyl s cílem získat pro korporaci majetkový prospěch?
Nese odpovědnost za újmu, jež byla třetí osobě způsobena použitím zdraví nebezpečného výrobku prodávaného korporací a které bylo možné předejít, kdyby člen statutárního orgánu býval rozhodl o stažení výrobků z prodeje?
Je člen statutárního orgánu povinen nahradit třetí osobě újmu způsobenou tím, že za korporaci uzavřel kartelovou dohodu a prosadil jednání ve vzájemné shodě s dalšími soutěžiteli? Nebo v takových případech za újmu odpovídá pouze obchodní korporace, které deliktní jednání člena statutárního orgánu přičteme?
Publikace je přehledně a systematicky členěna (autor použil číslování odstavců s vnitřními odkazy). Navíc je obohacena v části páté o vybraná rozhodnutí českých a zahraničních soudů, na jejichž skutkové okolnosti autor aplikuje závěry z předchozích kapitol.

Právní stav publikace je k 1. 1. 2021.
autor: Jan Flídr; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 9. 12. 2021, 272 stran
ISBN: 978-80-7676-034-9

Cena: 660 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod - str. XV
1 Východiska vnější deliktní odpovědnosti - str. 1
1.1 Individuální odpovědnost za vlastní deliktní jednání - str.  1
1.1.1 Zvláštní skutková podstata jako předpoklad vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu? - str.  2
1.1.2 Historický výklad - str.  7
1.1.3 Exkurz – význam § 167 OZ pro vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu - str.  14
1.1.4 Shrnutí - str.  18
1.2 Nedostatečná ochrana poškozených prostřednictvím zvláštních skutkových podstat - str.  19
1.2.1 Příkaz legality - str.  20
1.2.2 Shrnutí - str.  24
1.3 Koherence civilní a trestní odpovědnosti - str.  25
1.3.1 Subsidiarita trestní represe - str.  26
1.3.2 Akcesorita trestního práva - str. 29
1.3.3 Shrnutí - str.  36
1.4 Koherence vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu a zástupce fyzické a právnické osoby - str.  38
1.4.1 Vnější deliktní odpovědnost pomocníka dle § 2914 OZ věty první - str.  38
1.4.2 Vnější deliktní odpovědnost obecného zástupce právnické osoby dle § 167 OZ - str.  39
1.4.3 Koherence vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu a jiného zástupce právnické osoby - str.  43
1.4.4 Shrnutí - str.  52
1.5 Shrnutí první kapitoly - str.  53
2 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za vlastní deliktní konání - str.  55
2.1 Výhradní přičítání deliktního konání obchodní korporaci? - str.  56
2.1.1 Obecně k přičítání právně relevantního lidského chování - str.  57
2.1.2 Přenositelnost závěrů na deliktní konání - str.  62
2.1.2.1 Normativní význam dílčího ustanovení jako rozhodující kritérium - str.  63
2.1.2.2 Funkce deliktního práva - str.  66
2.1.2.3 Zástupčí oprávnění k deliktnímu konání – contradiction in adjecto - str.  69
2.1.3 Shrnutí - str.  69
2.2 Omezení vnější deliktní odpovědnosti člena statutárního orgánu pomocí teleologické redukce a analogie - str.  70
2.2.1 Dualita civilního deliktu - str.  71
2.2.1.1 Exkurz – redukční klauzule § 2953 OZ - str.  75
2.2.2 Chybějící mezera v právu - str.  76
2.2.3 Konkurence nároků z kontraktu a deliktu jako důvod pro omezení vnější deliktní odpovědnosti? - str.  80
2.2.4 Shrnutí - str.  81
2.3 Skutkové podstaty § 2909 a § 2910 OZ - str.  82
2.3.1 Zásah do absolutních práv - str.  82
2.3.2 Úmyslné porušení dobrých mravů - str.  83
2.3.3 Porušení ochranné normy - str.  85
2.3.3.1 Podvod - str.  87
2.3.3.2 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby - str. 91
2.4 Vypořádání mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací - str.  94
2.5 Shrnutí - str.  95
3 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení zakročovací povinnosti - str. 99
3.1 Obecně k zakročovacím povinnostem dle § 2901 OZ - str.  100
3.2 Obecně k zakročovacím povinnostem dle první a druhé skutkové podstaty - str.  102
3.3 Druhá skutková podstata (kontrola nebezpečné situace) - str.  105
3.3.1 Delegace zakročovací povinnosti - str.  109
3.3.1.1 Obecně k delegaci zakročovací povinnosti - str. 109
3.3.1.2 Odpovědnost delegované a delegující osoby - str. 113
3.3.1.3 Delegace zakročovací povinnosti na člena statutárního orgánu - str.  117
3.3.1.4 Smíšené účinky vnějšího příkazu legality - str.  123
3.3.1.5 Námitky proti delegaci zakročovací povinnosti na člena staturáního orgánu - str.  126
3.3.2 Splnění zakročovací povinnosti členem statutárního orgánu - str.  129
3.3.2.1 Osobní splnění - str.  130
3.3.2.2 Vertikální delegace a její vliv na vnější deliktní odpovědnost delegujícího člena statutárního orgánu - str. 130
3.3.2.3 Horizontální delegace a její vliv na vnější deliktní odpovědnost delegujícího člena statutárního orgánu - str.  134
3.3.2.4 Pověření člena statutárního orgánu činností ohrožující život a zdraví - str.  137
3.3.3 Exkurz – příčinná souvislost při nedostatečném výběru, instruování a dohledu - str.  140
3.3.4 Shrnutí závěrů k druhé skutkové podstatě a kazuistika - str.  142
3.4. První skutková podstata (vytvoření nebezpečné situace) - str.  146
3.4.1 Shrnutí závěrů k první skutkové podstatě a kazuistika - str.  151
3.5 Čtvrtá skutková podstata (samaritánská povinnost) - str.  154
3.5.1 Snadné odvrácení újmy pramenící z činnosti obchodní korporace - str.  157
3.5.2 Znalost hrozící újmy - str.  158
3.5.2.1 Pozitivní, či eventuální znalost? - str.  158
3.5.2.2 Připravení se o možnost zjistit pravý stav věci - str.  159
3.5.2.3 Exkurz – pozitivní znalost a důkaz prima facie - str.  161
3.5.3 Shrnutí závěrů k čtvrté skutkové podstatě a kazuistika - str. 162
3.6 Shrnutí - str.  163
4 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti uložené obchodní korporaci - str. 169
4.1 Obecně k projekci deliktní odpovědnosti - str.  170
4.2 Projekce deliktní odpovědnosti ustanovením soukromého práva - str.  170
4.2.1 Nekalosoutěžní jednání - str.  170
4.2.2 Nedovolené omezení hospodářské soutěže (kartelové delikty) - str.  176
4.3 Projekce deliktní odpovědnosti ustanovením veřejného práva - str.  180
4.3.1 Projekce deliktní odpovědnosti pomocí § 114 odst. 2 TrZ - str.  182
4.3.1.1 Ochrana před nesolventností obchodní korporace jako zvláštní důvod pro kategorizaci normy jako normy ochranné- str.  185
4.3.1.2 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby - str.  192
4.4 Shrnutí - str.  196
5 Kazuistika - str.  199
5.1 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za vlastní deliktní konání - str. 199
5.1.1 Zásah do absolutních práv - str.  199
5.1.2 Úmyslné porušení dobrých mravů - str.  203
5.1.3 Porušení ochranné normy - str.  207
5.2 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení zakročovací povinnosti - str.  213
5.2.1 Druhá skutková podstata (kontrola nebezpečné situace)- str.  213
5.2.2 První skutková podstata (vytvoření nebezpečné situace) - str.  216
5.2.3 Čtvrtá skutková podstata (samaritánská povinnost) - str.  218
5.3 Vnější deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti uložené obchodní korporaci - str.  221
Závěr - str.  227
Seznam použité literatury a zdrojů - str.  235
Seznam judikatury - str.  244
Věcný rejstřík - str.  251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah ...

Cena: 484 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Ondřej Horák a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ...

Cena: 1 300 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.