Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.

Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z dědické smlouvy, ze zákona i ze závěti, správou pozůstalosti, potvrzením dědictví a ochranou oprávněného dědice. Zvláštní pozornost je věnována institutu vykonavatele závěti, odkazu, svěřenskému nástupnictví, novým právním jednáním zůstavitele pro případ smrti, předpokladům jejich platnosti a jejich obsahovým a formálním náležitostem. Pozornost je věnována dohodám dědiců, odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele, právu některých osob na zaopatření a situacím zůstavitele či dědice v exekuci nebo insolvenci či společnému jmění manželů v souvislosti s dědictvím.

Procesněprávní část je věnována řízení o pozůstalosti, jeho principům a funkcím, úloze a postavení notářů jako soudních komisařů, průběhu řízení, jeho účastníkům, zajištění (závěře) a správě pozůstalosti, zjišťování dědického práva, zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti, různým typům rozhodnutí. Samostatné kapitoly se týkají předlužené pozůstalosti, dodatečného projednání pozůstalosti, projednání pozůstalosti s následným dědicem. Zpracovány jsou i otázky opravných prostředků a jiných možností opravy rozhodnutí vydaných v tomto řízení, nákladů řízení a daňových povinnosti.

Další část pojednává o úpravě mezinárodního dědického práva, o určování pravomoci soudů a rozhodného práva v dědických věcech s mezinárodním prvkem, o uznání cizích rozhodnutí a o Evropském dědickém osvědčení.

Ve druhém vydání je nově připojena kapitola o řešení sporů o aktiva pozůstalosti, ke kterým se jako ke spornému majetku v řízení o pozůstalosti nepřihlíželo, šířeji je pojednáno o dluzích zůstavitel, o postavení nepominutelného dědice, o institutu tzv. společenství dědiců, o vedlejších doložkách, jež mohou být obsaženy v závěti, nebo o vykonavateli závěti.

Doplněna je recentní judikatura, která se zabývá např. institutem svěřenského nástupnictví, odměnou správce pozůstalosti, vyděděním, modifikací dědického podílu dědice, který se zvýšenou měrou staral o zůstavitele, či vypořádáním společného jmění manželů v řízení o pozůstalosti.

Připojeny jsou další odkazy na relevantní literaturu a nové příklady, které napomáhají pochopení problematických institutů.

Kniha představuje přehlednou příručku, která je určena nejen odborné veřejnosti (soudcům, notářům, advokátům), ale přibližuje složitou problematiku současné právní úpravy dědictví a řízení o pozůstalosti také nejširší laické veřejnosti.

autoři: Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 9. 2022, 967 stran
ISBN: 978-80-7502-601-9

Cena: 1 890 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str.  IX
Úvod - str.  XI
A. Hmotněprávní část - str.  1
Kapitola I. Základní zásada dědického práva a její prosazení v příslušných ustanoveních občanského zákoníku - str.  3
Kapitola II. Dědické právo v občanských zákonících, dříve účinných na území ČR - str.  7
Kapitola III. Základní pojmy dědického práva - str.  9
Kapitola IV. Jiné způsoby přechodu majetku než děděním - str.  36
Kapitola V. Dědické tituly - str.  38
Kapitola VI. Ostatní právní jednání pro případ smrti - str.  41
Kapitola VII. Všeobecná ustanovení o pořízení pro případ smrti (§ 1491–1493) - str.  43
Kapitola VIII. Pořizovací nezpůsobilost (§ 1525–1528) - str.  47
Kapitola IX. Platnost ustanovení o závěti pro ostatní právní jednání pro případ smrti - str.  49
Kapitola X. Výklad právních jednání - str.  55
Kapitola XI. Právní jednání zůstavitele pro případ smrti - str. 60
1 Závěť - str.  60
2. Dědická smlouva - str.  96
3. Dovětek (kodicil) (§ 1498) - str.  122
4. Povolání správce pozůstalosti zůstavitelem (§ 1556–1560) - str.  125
5. Prohlášení o vydědění (§ 1649 odst. 1) . . . . . . . . . . . . . . 128
6. Prohlášení, že dědic nenabude pozůstalost (negativní závěť, § 1649 odst. 2) - str.  133
7. Příkaz k započtení (§ 1663) - str.  136
8. Zřeknutí se dědického práva (§ 1484) - str.  140
9. Povolání vykonavatele závěti (§ 1553 odst. 1) - str.  144
10. Listiny o odvolání právních jednání pro případ smrti - str.  146
11. Darování pro případ smrti (§ 2063, § 1594 odst. 2) - str.  147
12. Pokyny zůstavitele (§ 764 odst. 1) - str.  149
Kapitola XII. Připadnutí pozůstalosti dědicům (§ 1499–1503) - str.  152
Kapitola XIII. Uvolněný podíl (§ 1504–1506) - str.  156
Kapitola XIV. Náhradnictví (§ 1507 a násl.) - str.  160
Kapitola XV. Svěřenské nástupnictví (§ 1512 a násl.) - str.  164
Kapitola XVI. Odkazy - str.  177
Kapitola XVII. Zákonná dědická posloupnost - str.  206
Kapitola XVIII. Úmrtí zůstavitele - str.  222
Kapitola XIX. Dědická nezpůsobilost - str.  225
Kapitola XX. Odmítnutí dědictví - str.  234
Kapitola XXI. Vzdání se dědictví - str.  245
Kapitola XXII. Správa pozůstalosti - str.  250
Kapitola XXIII. Nepominutelný dědic - str.  269
Kapitola XXIV. Započtení - str.  284
Kapitola XXV. Vydědění - str.  294
Kapitola XXVI. Dohoda o výši dědických podílů - str.  304
Kapitola XXVII. Rozdělení pozůstalosti - str.  308
Kapitola XXVIII. Odpovědnost za dluhy zůstavitele - str.  316
Kapitola XXIX. Jednotlivé druhy odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele - str.  326
Kapitola XXX. Zůstavitel a dědic v exekuci nebo v insolvenci - str.  337
Kapitola XXXI. Právo některých osob na zaopatření - str.  347
Kapitola XXXII. Zcizení dědictví - str.  351
Kapitola XXXIII. Vydání dědictví pravému dědici - str.  357
Kapitola XXXIV. Řešení sporů o aktiva pozůstalosti, ke kterým se jako ke spornému majetku v řízení o pozůstalosti nepřihlíželo. - str.  363
Kapitola XXXV. Společné jmění manželů - str. 366
B. Procesní část (řízení o pozůstalosti) - str.  385
Kapitola I. Řízení o pozůstalosti a jeho funkce - str.  387
Kapitola II. Pravomoc a příslušnost k řízení o pozůstalosti, notáři jako soudní komisaři - str.  406
Kapitola III. Zahájení řízení a přehled průběhu řízení - str.  424
Kapitola IV. Osoby zúčastněné na řízení - str.  448
Kapitola V. Závěra pozůstalosti, úschovy v řízení o pozůstalosti, odloučení pozůstalosti - str.  490
Kapitola VI. Rozhodování o správě pozůstalosti - str.  510
Kapitola VII. Zjišťování dědického práva - str.  523
Kapitola VIII. Zjišťování práva nepominutelného dědice na povinný díl - str.  561
Kapitola IX. Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti - str.  571
Kapitola X. Projednání dědictví a postup při rozdělení pozůstalosti a potvrzení dědictví - str.  618
Kapitola XI. Předlužená pozůstalost a likvidace pozůstalosti - str.  645
Kapitola XII. Dodatečné projednání pozůstalosti - str.  708
Kapitola XIII. Nabytí dědictví následným dědicem - str.  735
Kapitola XIV. Rozhodnutí - str. 744
Kapitola XV. Opravné prostředky a další způsoby nápravy - str.  768
Kapitola XVI. Náklady řízení a odměna notáře - str.  798
Kapitola XVII. Daňové povinnosti - str.  829
C. Mezinárodní aspekty dědického práva - str.  837
Kapitola I. Prameny mezinárodního dědického práva - str.  839
Kapitola II. Vybraná ustanovení části první, třetí a páté ZMPS - str. 846
Kapitola III. Určování pravomoci soudů v dědických věcech s mezinárodním prvkem - str.  881
Kapitola IV. Určování rozhodného práva v dědických věcech s mezinárodním prvkem - str. 889
Kapitola V. Uznání cizích rozhodnutí - str.  909
Kapitola VI. Evropské dědické osvědčení - str.  920
Věcný rejstřík - str. 939

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.