Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.

Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z dědické smlouvy, ze zákona i ze závěti, správou pozůstalosti, potvrzením dědictví a ochranou oprávněného dědice. Zvláštní pozornost je věnována institutu vykonavatele závěti, odkazu, svěřenskému nástupnictví, novým právním jednáním zůstavitele pro případ smrti, předpokladům jejich platnosti a jejich obsahovým a formálním náležitostem. Pozornost je věnována dohodám dědiců, odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele, právu některých osob na zaopatření a situacím zůstavitele či dědice v exekuci nebo insolvenci či společnému jmění manželů v souvislosti s dědictvím.

Procesněprávní část je věnována řízení o pozůstalosti, jeho principům a funkcím, úloze a postavení notářů jako soudních komisařů, průběhu řízení, jeho účastníkům, zajištění (závěře) a správě pozůstalosti, zjišťování dědického práva, zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti, různým typům rozhodnutí. Samostatné kapitoly se týkají předlužené pozůstalosti, dodatečného projednání pozůstalosti, projednání pozůstalosti s následným dědicem. Zpracovány jsou i otázky opravných prostředků a jiných možností opravy rozhodnutí vydaných v tomto řízení, nákladů řízení a daňových povinnosti.

Další část pojednává o úpravě mezinárodního dědického práva, o určování pravomoci soudů a rozhodného práva v dědických věcech s mezinárodním prvkem, o uznání cizích rozhodnutí a o Evropském dědickém osvědčení.

Ve druhém vydání je nově připojena kapitola o řešení sporů o aktiva pozůstalosti, ke kterým se jako ke spornému majetku v řízení o pozůstalosti nepřihlíželo, šířeji je pojednáno o dluzích zůstavitel, o postavení nepominutelného dědice, o institutu tzv. společenství dědiců, o vedlejších doložkách, jež mohou být obsaženy v závěti, nebo o vykonavateli závěti.

Doplněna je recentní judikatura, která se zabývá např. institutem svěřenského nástupnictví, odměnou správce pozůstalosti, vyděděním, modifikací dědického podílu dědice, který se zvýšenou měrou staral o zůstavitele, či vypořádáním společného jmění manželů v řízení o pozůstalosti.

Připojeny jsou další odkazy na relevantní literaturu a nové příklady, které napomáhají pochopení problematických institutů.

Kniha představuje přehlednou příručku, která je určena nejen odborné veřejnosti (soudcům, notářům, advokátům), ale přibližuje složitou problematiku současné právní úpravy dědictví a řízení o pozůstalosti také nejširší laické veřejnosti.
autoři: Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 9. 2022, 967 stran
ISBN: 978-80-7502-601-9

Cena: 1 890 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str.  IX
Úvod - str.  XI
A. Hmotněprávní část - str.  1
Kapitola I. Základní zásada dědického práva a její prosazení v příslušných ustanoveních občanského zákoníku - str.  3
Kapitola II. Dědické právo v občanských zákonících, dříve účinných na území ČR - str.  7
Kapitola III. Základní pojmy dědického práva - str.  9
Kapitola IV. Jiné způsoby přechodu majetku než děděním - str.  36
Kapitola V. Dědické tituly - str.  38
Kapitola VI. Ostatní právní jednání pro případ smrti - str.  41
Kapitola VII. Všeobecná ustanovení o pořízení pro případ smrti (§ 1491–1493) - str.  43
Kapitola VIII. Pořizovací nezpůsobilost (§ 1525–1528) - str.  47
Kapitola IX. Platnost ustanovení o závěti pro ostatní právní jednání pro případ smrti - str.  49
Kapitola X. Výklad právních jednání - str.  55
Kapitola XI. Právní jednání zůstavitele pro případ smrti - str. 60
1 Závěť - str.  60
2. Dědická smlouva - str.  96
3. Dovětek (kodicil) (§ 1498) - str.  122
4. Povolání správce pozůstalosti zůstavitelem (§ 1556–1560) - str.  125
5. Prohlášení o vydědění (§ 1649 odst. 1) . . . . . . . . . . . . . . 128
6. Prohlášení, že dědic nenabude pozůstalost (negativní závěť, § 1649 odst. 2) - str.  133
7. Příkaz k započtení (§ 1663) - str.  136
8. Zřeknutí se dědického práva (§ 1484) - str.  140
9. Povolání vykonavatele závěti (§ 1553 odst. 1) - str.  144
10. Listiny o odvolání právních jednání pro případ smrti - str.  146
11. Darování pro případ smrti (§ 2063, § 1594 odst. 2) - str.  147
12. Pokyny zůstavitele (§ 764 odst. 1) - str.  149
Kapitola XII. Připadnutí pozůstalosti dědicům (§ 1499–1503) - str.  152
Kapitola XIII. Uvolněný podíl (§ 1504–1506) - str.  156
Kapitola XIV. Náhradnictví (§ 1507 a násl.) - str.  160
Kapitola XV. Svěřenské nástupnictví (§ 1512 a násl.) - str.  164
Kapitola XVI. Odkazy - str.  177
Kapitola XVII. Zákonná dědická posloupnost - str.  206
Kapitola XVIII. Úmrtí zůstavitele - str.  222
Kapitola XIX. Dědická nezpůsobilost - str.  225
Kapitola XX. Odmítnutí dědictví - str.  234
Kapitola XXI. Vzdání se dědictví - str.  245
Kapitola XXII. Správa pozůstalosti - str.  250
Kapitola XXIII. Nepominutelný dědic - str.  269
Kapitola XXIV. Započtení - str.  284
Kapitola XXV. Vydědění - str.  294
Kapitola XXVI. Dohoda o výši dědických podílů - str.  304
Kapitola XXVII. Rozdělení pozůstalosti - str.  308
Kapitola XXVIII. Odpovědnost za dluhy zůstavitele - str.  316
Kapitola XXIX. Jednotlivé druhy odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele - str.  326
Kapitola XXX. Zůstavitel a dědic v exekuci nebo v insolvenci - str.  337
Kapitola XXXI. Právo některých osob na zaopatření - str.  347
Kapitola XXXII. Zcizení dědictví - str.  351
Kapitola XXXIII. Vydání dědictví pravému dědici - str.  357
Kapitola XXXIV. Řešení sporů o aktiva pozůstalosti, ke kterým se jako ke spornému majetku v řízení o pozůstalosti nepřihlíželo. - str.  363
Kapitola XXXV. Společné jmění manželů - str. 366
B. Procesní část (řízení o pozůstalosti) - str.  385
Kapitola I. Řízení o pozůstalosti a jeho funkce - str.  387
Kapitola II. Pravomoc a příslušnost k řízení o pozůstalosti, notáři jako soudní komisaři - str.  406
Kapitola III. Zahájení řízení a přehled průběhu řízení - str.  424
Kapitola IV. Osoby zúčastněné na řízení - str.  448
Kapitola V. Závěra pozůstalosti, úschovy v řízení o pozůstalosti, odloučení pozůstalosti - str.  490
Kapitola VI. Rozhodování o správě pozůstalosti - str.  510
Kapitola VII. Zjišťování dědického práva - str.  523
Kapitola VIII. Zjišťování práva nepominutelného dědice na povinný díl - str.  561
Kapitola IX. Zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti - str.  571
Kapitola X. Projednání dědictví a postup při rozdělení pozůstalosti a potvrzení dědictví - str.  618
Kapitola XI. Předlužená pozůstalost a likvidace pozůstalosti - str.  645
Kapitola XII. Dodatečné projednání pozůstalosti - str.  708
Kapitola XIII. Nabytí dědictví následným dědicem - str.  735
Kapitola XIV. Rozhodnutí - str. 744
Kapitola XV. Opravné prostředky a další způsoby nápravy - str.  768
Kapitola XVI. Náklady řízení a odměna notáře - str.  798
Kapitola XVII. Daňové povinnosti - str.  829
C. Mezinárodní aspekty dědického práva - str.  837
Kapitola I. Prameny mezinárodního dědického práva - str.  839
Kapitola II. Vybraná ustanovení části první, třetí a páté ZMPS - str. 846
Kapitola III. Určování pravomoci soudů v dědických věcech s mezinárodním prvkem - str.  881
Kapitola IV. Určování rozhodného práva v dědických věcech s mezinárodním prvkem - str. 889
Kapitola V. Uznání cizích rozhodnutí - str.  909
Kapitola VI. Evropské dědické osvědčení - str.  920
Věcný rejstřík - str. 939

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

Odpovědnost za vady díla ve stavebnictví

David Falta - C. H. Beck

Publikace je odrazem dlouholetých praktických zkušeností autora a obsahuje komplexní výklad problematiky odpovědnosti za vady díla ve stavebnictví. Autor čerpá i z poznatků vyplývajících ze soudních sporů. Text je rozdělen do 26 kapitol, kde se autor mimo jiných témat věnuje ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Veřejné užívání a jeho předmět

Veřejné užívání a jeho předmět

Aleš Mácha - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Veřejné užívání a jeho předmět se věnuje institutu veřejné užívání, které se dotýká prakticky každého člověka, aniž by si to uvědomoval. Publikace shrnuje poznatky, které o tomto institutu vyšly v minulých letech a to nejen u nás, ale i v zahraničí a zaměřuje se na aspekty ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.