Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována.

Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci daně z příjmů setkat. Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky. Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob.

autor: Miloslav Hnátek; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 18. 1. 2023, 308 stran
ISBN: 978-80-9088-010-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1. Úvod - str. 10
2. Náklady v základu daně - str. 11
Základní pravidlo pro uplatňování daňových nákladů
Podmínky daňové uznatelnosti nákladů
Věcná a časová souvislost nákladů v základu daně
3. Automobil - str. 21
Náklady související s provozem automobilu, náhradní způsob uplatnění nákladů
Použití automobilu pro účely nesouvisející s podnikáním
Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely
Daňové odpisy automobilu
4. Cena obvyklá - str. 33
Vymezení ceny obvyklé, spojené a nespojené osoby
Cena obvyklá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
5. Cestovní náhrady zaměstnanců - str. 37
Náhrada jízdních výdajů, stravné
Náhrady při přijetí do zaměstnání
Zahraniční pracovní cesty
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů - str. 46
7. Členské příspěvky - str. 49
8. Daně jako náklad - str. 51
Daňová účinnost jednotlivých daní
Doměřené daně
9. Daňové odpisy hmotného majetku - str. 57
Zásady odpisování hmotného majetku, poměrná část odpisů 
Majetek vyloučený z odpisování 
Pokračování v odpisování započatém jiným subjektem 
Druhy daňových odpisů 
Zařazení do odpisových skupin 
Rovnoměrné odpisy, zrychlené odpisy
Mimořádné odpisy
Možnost zvýšení odpisů v prvním roce
Poloviční roční odpis
Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
10. Daňové uplatnění nehmotného majetku - str. 75
Základní postup při odpisování nehmotného majetku
Technické zhodnocení nehmotného majetku 
11. Dary a „sponzorské příspěvky“ - str. 80
Vymezení darů a „sponzoringu“ pro účely daně z příjmů 
Reklamní předměty
Dar jako položka snižující základ daně
12. Dlouhodobý hmotný majetek - str. 84
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a hmotný majetek v daních
13. Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 88
Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotný majetek v účetnictví a daních
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání - str. 94
15. Hmotný majetek - str. 95
Vymezení hmotného majetku, uvedení do užívání
Věci pevně spojené s budovou
Soubory movitých věcí 
16. Jiný majetek - str. 103
17. Leasing - str. 104
Operativní a finanční leasing
Leasing drobného hmotného majetku
Odpisovaný hmotný majetek
Pozemky a hmotný majetek vyloučený z odpisování
Předčasné ukončení leasingové smlouvy (s odkupem a bez odkupu) 
18. Likvidace nepoužitelných zásob - str. 116
19. Manka - str. 118
20. Motivační příspěvek žákům a studentům - str. 121
21. Náhrada škody - str. 122
22. Nájemné a pachtovné - str. 124
Daňová uznatelnost nájemného 
Prodej pronajatého majetku nájemci 
Nájemné hrazené formou oprav nebo technického zhodnocení
23. Nehmotný majetek - str. 129
Vymezení nehmotného majetku
Daňový režim nehmotného majetku 
24. Odměny a pojistné orgánů právnických osob - str. 131
Odměna za výkon funkce, tantiémy 
Pojištění za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce
25. Odpis pohledávky - str. 133
Odpis pohledávky jako nedaňový náklad 
Daňová účinnost odpisu pohledávek 
Pohledávka do výše kryté použitím opravné položky 
26. Odstupné za uvolnění bytu - str. 141
27. Opravné položky k pohledávkám - str. 143
Vymezení zákonných opravných položek 
Podmínky tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám 
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám (§ 8a) 
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8) 
Opravné položky k tzv. nevýznamným pohledávkám (§ 8c) 
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo (§ 8b) 
28. Opravy a udržování - str. 155
Oprava a udržování v zákoně o daních z příjmů 
Údržba a opravy pronajatého majetku 
29. Paušalizace cestovních náhrad - str. 159
Použití metody paušalizace 
Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad 
30. Paušální výdaj na dopravu - str. 161
Vymezení paušálních výdajů za dopravu 
Paušální výdaj na dopravu u plátců daně z přidané hodnoty
Překážky pro použití paušálního výdaje na dopravu  
Výdaje, které nelze kombinovat s uplatněním paušálního výdaje 
Krácený paušální výdaj na dopravu
31. Paušální výdaje podnikatelů - str. 167
Výše paušálních výdajů a hodnotové limity
Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a zpět 
32. Paušální výdaje pronajímatelů - str. 174
Výše paušálních výdajů, limity a změna způsobu uplatňování výdajů 
Platby nájemců na služby spojené s nájmem 
33. Penzijní pojištění - str. 176
Osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně
Nezdanitelná část základu daně u fyzických osob 
34. Pohledávky – postoupení - str. 179
Daňové dopady postoupení pohledávek, o kterých nebylo účtováno 
Daňová účinnost pohledávek nabytých postoupením v daňové evidenci 
Postupování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví 
Postoupení pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou 
Postoupení pohledávky před dobou její splatnosti 
Postupování pohledávek ze smluvních sankcí 
35. Pojistné - str. 187
Motivační pojištění zaměstnanců 
Pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění 
36. Pokuty, penále a jiné sankce - str. 191
37. Poplatky - str. 193
38. Pozemek - str. 196
Pozemek v účetních předpisech a v dani z příjmů 
Samostatná evidence jednotlivých složek majetku (pozemek, stavba) 
Oprava a údržba pozemku 
Prodej pozemku a daňová účinnost pořizovací ceny 
39. Pracovní oblečení - str. 202
40. Pracovní prostředky - str. 204
41. Praktický výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů - str. 207
Daňová účinnost nákladů na praktický výcvik 
Odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání 
42. Práva zaměstnanců - str. 209
43. Přechodné ubytování - str. 213
Osvobození přechodného ubytování od daně na straně zaměstnance 
Přechodné ubytování a ubytování při pracovní cestě 
44. Reklama - str. 214
45. Reprezentace a osobní spotřeba - str. 221
46. Rezervy na opravu hmotného majetku - str. 224
Podmínky tvorby rezervy 
Stanovení výše roční tvorby rezervy 
Čerpání rezervy 
47. Smluvní sankce - str. 231
Druhy smluvních sankcí 
Daňový režim smluvních sankcí . 
48. Soukromé životní pojištění - str. 234
49. Spojené osoby - str. 236
Kapitálově spojené osoby, jinak spojené osoby . 
Ovládající a ovládaná osoba, osoby blízké
50. Škody - str. 241
Vymezení škody v zákoně o daních z příjmů  
Zničení majetku 
Ostatní újmy
51. Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 245
Rozlišování oprav a technického zhodnocení 
Uplatnění technického zhodnocení v daňových nákladech 
Technické zhodnocení souboru hmotných movitých věcí 
52. Umělecké dílo - str. 250
53. Úroky - str. 253
Úroky z úvěru nebo zápůjčky od fyzické osoby 
Úroky související s pořízením majetku 
Úroky související s pořízením dceřiné společnosti
Úroky placené spojeným osobám, test nízké kapitalizace
Úroky z úvěru na financování výplaty podílu na zisku 
54. Vstupní cena majetku - str. 261
Pořizovací cena
Vlastní náklady 
Reprodukční pořizovací cena 
Ocenění majetku v případě dědictví nebo daru
Hodnota technického zhodnocení na dlouhodobém majetku 
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením majetku
Okamžik zahájení a ukončení pořizování majetku . 
55. Vyřazení majetku (zůstatková cena) - str. 271
Účetní a daňová zůstatková cena 
Vyřazení majetku v zákoně o daních z příjmů a daňová zůstatková cena 
Částečný prodej nebo likvidace majetku . 
Účetní zůstatková cena drobného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku
Vyřazení daňově neodepisovaného majetku 
56. Vzdělávání - str. 279
57. Zaměstnanecké benefity 283
Daňová účinnost zaměstnaneckých benefitů
Daňové dopady do závislé činnosti 
Zaměstnanecké benefity v případě dohod konaných mimo pracovní poměr
58. Zásoby - str. 291
Vymezení pojmu zásoby
Oceňování zásob při naskladnění a při vyskladnění
Způsoby účtování zásob 
Zásoby v daňové evidenci 
59. Závodní stravování - str. 297
Provoz vlastního stravovacího zařízení 
Příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů 
60. Zmařená investice - str. 300

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.