Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce.

Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů zpracovávané problematiky. Obsahuje tak většinu důležitých oblastí, se kterými se mohou poplatníci setkat.

Text je vhodně doprovázen řadou konkrétních příkladů správného uplatnění dané problematiky. Je určena podnikatelům, účetním a ekonomům podnikatelských subjektů a dalším odborným pracovníkům v oblasti daně z příjmů fyzických i právnických osob. 
autor: Miloslav Hnátek vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 1. 2021, 296 stran
ISBN: 978-80-9073-984-0

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod - str. 10
2. Náklady v základu daně  - str. 11
Základní pravidlo pro uplatňování daňových nákladů. 
Praktický postup při stanovení daňově relevantních nákladů
Další podmínky daňově uznatelných nákladů
Nedaňové náklady
Věcná a časová souvislost nákladů v základu daně
3. Automobil  - str. 21
Náklady související s provozem automobilu 
Náhradní způsoby uplatnění nákladů 
Spotřeba pohonných hmot
Kniha jízd
Použití automobilu pro účely nesouvisející s podnikáním
Automobil poskytnutý zaměstnanci pro soukromé účely
Daňové odpisy automobilu
4. Cena obvyklá  - str. 31
Vymezení ceny obvyklé, spojené a nespojené osoby
Spojené osoby v zákoně o daních z příjmů
Cena obvyklá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
5. Cestovní náhrady zaměstnanců - str. 36
Cestovní náhrady zaměstnanců 
Náhrada jízdních výdajů 
Stravné 
Náhrady při přijetí do zaměstnání 
Zahraniční pracovní cesty
6. Cestovní náhrady podnikatelů a pronajímatelů  - str. 44
Cestovní náhrady podnikatelů 
Cestovní náhrady pronajímatelů 
7. Členské příspěvky  - str. 46
Daňově účinné členské příspěvky 
Daňově neúčinné členské příspěvky
8. Daně jako náklad  - str. 49
Daňová účinnost jednotlivých daní 
Doměřené daně
Další daňově účinné daně  
Daňově neúčinné daně
9. Daňové odpisy hmotného majetku  - str. 56
Zásady odpisování hmotného majetku 
Poměrná část odpisů 
Majetek vyloučený z odpisování  
Kdo může majetek odpisovat 
Pokračování v odpisování započatém jiným subjektem 
Druhy daňových odpisů
Časové a výkonové odpisy
Zařazení do odpisových skupin 
Rovnoměrné odpisy
Zrychlené odpisy 
Srovnání rovnoměrných a zrychlených odpisů 
Mimořádné odpisy  
Zvýšení odpisů v prvním roce 
Poloviční roční odpis 
Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
10. Daňové odpisy nehmotného majetku  - str. 73
Základní postup při odpisování nehmotného majetku 
Technické zhodnocení nehmotného majetku
11. Dary a „sponzorské příspěvky“  - str. 79
Vymezení darů a „sponzoringu“ pro účely daně z příjmů 
Reklamní předměty 
Dar jako položka snižující základ daně
12. Dlouhodobý hmotný majetek  - str. 82
Vymezení dlouhodobého hmotného majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a hmotný majetek v daních  
Účetní odpisy při vkladu a přeměně 
13. Dlouhodobý nehmotný majetek  - str. 86
Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
Nehmotný majetek v účetnictví a daních  
Dlouhodobý nehmotný majetek nabytý vkladem či přeměnou
14. Doprava zaměstnanců do zaměstnání  - str. 91
15. Hmotný majetek  - str. 93
Vymezení hmotného majetku 
Uvedení hmotného majetku do užívání 
Věci pevně spojené s budovou  
Soubory movitých věcí 
16. Jiný majetek - str. 100
17. Leasing  - str. 102
Operativní leasing
Finanční leasing 
Leasing drobného hmotného majetku
Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření 
Odpisovaný hmotný majetek
Pozemky a hmotný majetek vyloučený z odpisování 
Předčasné ukončení leasingové smlouvy 
Ukončení bez odkupu předmětu leasingu 
Ukončení s odkupem předmětu leasingu
18. Likvidace nepoužitelných zásob  - str. 111
19. Manka  - str. 113
20. Motivační příspěvek žákům a studentům  - str. 116
21. Náhrada škody - str. 117
22. Nájemné a pachtovné  - str. 118
Daňová uznatelnost nájemného 
Prodej pronajatého majetku nájemci  
Způsoby stanovení nájemného
Nájemné hrazené formou oprav nebo technického zhodnocení
23. Nehmotný majetek  - str. 124
Vymezení nehmotného majetku 
Daňový režim nehmotného majetku
24. Odměny a pojistné orgánů právnických osob - str. 126
Odměna za výkon funkce
Tantiémy 
Pojištění za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce
25. Odpis pohledávky  - str. 128
Odpis pohledávky jako nedaňový náklad 
Daňová účinnost odpisu pohledávek
Pohledávka za dlužníkem, u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku
Pohledávka za dlužníkem, který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí 
Pohledávka za dlužníkem, který zemřel
Pohledávka za dlužníkem, který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce
Pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek je uplatňována veřejná dražba
Pohledávka za dlužníkem, jehož majetek je postižen exekucí 
Pohledávka do výše kryté použitím opravné položky
26. Odstupné za uvolnění bytu  - str. 136
27. Opravné položky k pohledávkám - str. 137
Vymezení zákonných opravných položek 
Podmínky tvorby zákonných opravných položek k pohledávkám
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám (§ 8a zákona o rezervách)
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 zákona o rezervách)
Opravné položky k tzv. nevýznamným pohledávkám (§ 8c zákona o rezervách)
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo (§ 8b zákona o rezervách)
28. Opravy a udržování  - str. 149
Oprava a udržování v zákoně o daních z příjmů 
Údržba a opravy pronajatého majetku
29. Paušalizace cestovních náhrad - str. 153
Použití metody paušalizace
Rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad
Odůvodnění a kalkulace poskytování paušální náhrady za městskou hromadnou dopravu
30. Paušální výdaj na dopravu  - str. 155
Vymezení paušálních výdajů za dopravu 
Paušální výdaj na dopravu u plátců daně z přidané hodnoty 
Překážky pro použití paušálního výdaje na dopravu 
Výdaje, které nelze kombinovat s uplatněním paušálního výdaje
Krácený paušální výdaj na dopravu
31. Paušální výdaje podnikatelů  - str. 161
Výše paušálních výdajů a hodnotové limity 
Kdy nelze uplatnit paušální výdaje podnikatelů 
Přechod z daňové evidence na paušální výdaje a zpět
32. Paušální výdaje pronajímatelů  - str. 168
Změna způsobu uplatňování výdajů 
Platby nájemců na služby spojené s nájmem
33. Penzijní pojištění - str. 171
Osvobození příspěvku zaměstnavatele 
Nezdanitelná část základu daně u fyzických osob
34. Pohledávky – postoupení  - str. 173
Postoupení pohledávek, o kterých nebylo účtováno 
Daňová účinnost postoupených pohledávek v daňové evidenci 
Postupování pohledávek u poplatníků, kteří vedou účetnictví 
Postoupení pohledávky kryté zákonnou opravnou položkou 
Postoupení pohledávky před dobou její splatnosti 
Postupování pohledávek ze smluvních sankcí 
35. Pojistné  - str. 181
Motivační pojištění zaměstnanců 
Pojistné na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění
36. Pokuty, penále a jiné sankce  - str. 185
37. Poplatky  - str. 187
38. Pozemek  - str. 189
Pozemek v účetních předpisech a v dani z příjmů
Samostatná evidence jednotlivých složek majetku 
Oprava a údržba pozemku 
Prodej pozemku právnickou osobou a daňová účinnost pořizovací ceny
Prodej pozemku fyzickou osobou, daňová účinnost pořizovací ceny
39. Pracovní oblečení - str. 195
40. Pracovní prostředky - str. 197
41. Praktický výcvik a odborné vzdělávání žáků a studentů - str. 200
Daňová účinnost nákladů na praktický výcvik 
Odpočet od základu daně na podporu odborného vzdělávání
42. Práva zaměstnanců  - str. 202
43. Přechodné ubytování - str. 205
Osvobození přechodného ubytování od daně na straně zaměstnance 
Přechodné ubytování a ubytování při pracovní cestě
44. Reklama  - str. 207
45. Reprezentace a osobní spotřeba  - str. 212
46. Rezervy na opravu hmotného majetku  - str. 214
Kdo je oprávněn tvořit rezervu 
Na co lze tvořit rezervu
Jak stanovit výši roční tvorby rezervy 
Další podmínky daňové uznatelnosti rezervy
Čerpání rezervy
47. Smluvní sankce - str. 222
Smluvní pokuty 
Úroky z prodlení 
Penále (smluvní) 
Jiné sankce ze závazkových vztahů 
Daňový režim smluvních sankcí
48. Soukromé životní pojištění  - str. 225
49. Spojené osoby  - str. 228
Kapitálově spojené osoby 
Jinak spojené osoby
Ovládající a ovládaná osoba, osoby blízké 
Spojené osoby a dopady do daně z příjmů
50. Škody - str. 232
Škody v zákoně o daních z příjmů
Zničení majetku
Ostatní újmy
51. Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 236
Rozlišování oprav a technického zhodnocení
Uplatnění technického zhodnocení v daňových nákladech 
Technické zhodnocení souboru hmotných movitých věcí
52. Úroky - str. 242
Úroky z úvěru nebo zápůjčky od fyzické osoby 
Úroky související s pořízením majetku 
Úroky související s pořízením dceřiné společnosti
Úroky placené spojeným osobám  
Test nízké kapitalizace
Úroky z úvěru na financování výplaty podílu na zisku
53. Vstupní cena majetku  - str. 251
Pořizovací cena
Vlastní náklady 
Hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva
Reprodukční pořizovací cena
Ocenění v případě dědictví nebo daru
Hodnota technického zhodnocení na dlouhodobém majetku
Přepočtená zahraniční cena
Další pravidla pro stanovení vstupní ceny. 
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením majetku
Okamžik zahájení a ukončení pořizování majetku
54. Vyřazení majetku (zůstatková cena)  - str. 261
Účetní a daňová zůstatková cena 
Vyřazení majetku v zákoně o daních z příjmů a daňová zůstatková cena
Důvody vyřazení majetku a daňové souvislosti 
Částečný prodej nebo likvidace majetku 
Účetní zůstatková cena drobného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku
Vyřazení daňově neodepisovaného majetku
55. Vzdělávání  - str. 270
56. Zaměstnanecké benefity  - str. 274
Daňová účinnost zaměstnaneckých benefitů
Daňové dopady zaměstnaneckých benefitů do závislé činnosti 
Zaměstnanecké benefity v případě dohod konaných mimo pracovní poměr
57. Zásoby - str. 281
Vymezení pojmu zásoby 
Oceňování zásob při naskladnění 
Oceňování zásob při vyskladnění 
Způsoby účtování zásob
Zásoby v daňové evidenci
58. Závodní stravování  - str. 287
Provoz vlastního stravovacího zařízení 
Příspěvek na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů
59. Zmařená investice  - str. 290

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.