Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová politika v Evropské unii

Daňová politika v Evropské unii

Kniha zpracovává aktuální téma, zajímavé pro všechny, kteří se zabývají evropskou integrací — ať již odborníky z akademické sféry, či z daňové praxe. Navazuje na již zavedenou publikaci Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, kterou autorka významně přepracovala. Důvodem je překotný vývoj v oblasti daňové politiky Evropské unie, především změna jejího směřování. Prvotním cílem již totiž není daňová harmonizace, ale především férovost zdanění, boj s erozí daňových základů a přesouváním zisků. 
Publikace Daňová politika v Evropské unii se jako jediná na trhu podrobně zabývá novými návrhy směrnice o společném základu daně a společném konsolidovaném základu daně, upozorňuje na možná úskalí a nejasnosti. V kontextu aktuálního globálního boje daňových správ s daňovými úniky věnuje kniha pozornost nejen vývoji této oblasti na poli Evropské unie, ale taktéž v OECD. Obsahuje i kapitoly zaměřující se na problematiku BEPS. 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní. Dlouhodobě se věnuje otázkám daňové politiky v Evropské unii a mezinárodnímu zdanění. Na dané téma přednáší a pravidelně publikuje v České republice a v zahraničí. Je autorkou celé řady odborných publikací z oblasti mezinárodního zdanění.
autor: Danuše Nerudová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 12. 1. 2018, 228 stran
ISBN: 978-80-7552-682-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. IX
Úvod   - str. XIII
1 Evropská integrace a daně   - str. 1
1.1 Vývoj evropské integrace  - str. 1
1.2 Lisabonská smlouva  - str. 2
1.3 Orgány Evropské unie  - str. 3
1.4 Právní akty  - str. 5
1.5  Zakotvení daňové politiky ve Smlouvě o fungování Evropské unie   - str. 6
2 Základní směry daňové politiky v Evropské unii   - str. 9
2.1  Boj se škodlivou daňovou soutěží a agresivním daňovým plánováním v Evropské unii   - str. 15 
2.1.1  Akční plán Evropské komise na spravedlivé a efektivní korporativní zdaňování v Evropské unii  - str. 18 
2.1.2  Balíček Evropské komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem  - str. 20  
2.1.2.1 Studie o agresivním daňovém plánování   - str. 21  
2.1.2.2  Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (směrnice ATAD)   - str. 24  
2.1.2.3  Doporučení Komise o provádění opatření proti zneužívání daňových smluv  - str. 27  
2.1.2.4 Revize směrnice o administrativní spolupráci  - str. 28  
2.1.2.5 Vnější strategie pro efektivní zdanění  - str. 28 
2.1.3 Balíček Evropské komise pro daňovou transparentnost  - str. 29
2.2  Boj se škodlivou daňovou soutěží a agresivním daňovým plánováním v OECD  - str. 30 
2.2.1 Akční plán k erozi základů daně a převodu zisků (BEPS)  - str. 32  
2.2.1.1 Daňové výzvy v oblasti digitální ekonomie  - str. 34  
2.2.1.2  Neutralizace efektů plynoucích ze zapojování hybridních nástrojů nebo entit do uspořádání  - str. 34  
2.2.1.3 Návrh efektivních CFC pravidel  - str. 35  
2.2.1.4 Limitace odpočtu úroků  - str. 36  
2.2.1.5 Škodlivé daňové praktiky  - str. 36  
2.2.1.6  Zamezení zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění   - str. 37  
2.2.1.7 Zamezení obcházení vzniku stálé provozovny  - str. 38  
2.2.1.8 Převodní ceny – akce 8–10   - str. 39  
2.2.1.9  Zavedení metodiky ke sbírání analyzování dat o přijatých opatřeních BEPS  - str. 39  
2.2.1.10 Pravidla pro povinné zveřejňování   - str. 40  
2.2.1.11 Dokumentace k převodním cenám   - str. 41  
2.2.1.12 Řešení mezinárodních daňových sporů  - str. 41  
2.2.1.13 Multilaterální nástroj (MLI)  - str. 41 
2.2.2 Situace po BEPS  - str. 42
3 Daňová politika v oblasti nepřímých daní   - str. 45
3.1 Strukturální harmonizace daně z přidané hodnoty  - str. 49 
3.1.1 Sdělení Komise k budoucnosti DPH  - str. 56 
3.1.2 Akční plán pro DPH  - str. 57  
3.1.2.1 Nové iniciativy  - str. 57  
3.1.2.2 Opatření pro boj s mezerou v DPH   - str. 58  
3.1.2.3 Silný jednotný evropský DPH prostor  - str. 59  
3.1.2.4  Modernizovaná politika v oblasti daňových sazeb   - str. 60
3.2 Harmonizace sazeb daně z přidané hodnoty  - str. 60
3.3 Harmonizační proces akcízů  - str. 68 
3.3.1 Energetické produkty a elektrická energie  - str. 70 
3.3.2 Alkohol a alkoholické nápoje  - str. 77 
3.3.3 Tabák a tabákové výrobky  - str. 80
3.4 Daňová politika Evropské unie v oblasti finančního sektoru  - str. 83 
3.4.1 Daň z finančních transakcí  - str. 84 
3.4.2 Daň z finančních aktivit  - str. 86 
3.4.3  Původní návrh směrnice na zavedení daně z finančních transakcí   - str. 89 
3.4.4  Nový návrh směrnice na zavedení daně z finančních transakcí   - str. 90
4 Daňová politika v oblasti přímého zdanění   - str. 91
4.1  Návrh společného konsolidovaného korporátního základu daně z roku 2011  - str. 98 
4.1.1 Základní pravidla   - str. 100 
4.1.2 Definice společností  - str. 101 
4.1.3 Definice základu daně  - str. 101 
4.1.4 Definice dlouhodobých aktiv  - str. 102 
4.1.5 Oceňování  - str. 103 
4.1.6 Odpisování dlouhodobého majetku  - str. 104
4.1.7 Kompenzace ztrát  - str. 105 
4.1.8 Skupiny pro konsolidaci  - str. 106 
4.1.9 Metody konsolidace  - str. 107 
4.1.10 Rozdělování konsolidovaného základu daně   - str. 107 
4.1.11 Správa daně  - str. 110
4.2  Restart projektu společného (konsolidovaného) korporátního základu daně  - str. 111 
4.2.1 Působnost směrnic  - str. 112 
4.2.2 Definice stálé provozovny  - str. 112 
4.2.3 Základ daně   - str. 113 
4.2.4 Zdanitelné příjmy/výnosy  - str. 113 
4.2.5 Limitace odpočtu úroků  - str. 114 
4.2.6 Příspěvek na růst a investice  - str. 114 
4.2.7 Ztráty  - str. 115 
4.2.8 Konsolidace a alokace  - str. 115 
4.2.9 Ostatní  - str. 116
4.3 Legislativa v oblasti přímých daní  - str. 116 
4.3.1 Směrnice o fúzích  - str. 119 
4.3.2 Směrnice o mateřských a dceřiných společnostech  - str. 121 
4.3.3 Arbitrážní konvence  - str. 123 
4.3.4 Daňový balíček   - str. 125 
4.3.5 Směrnice o zdaňování úspor  - str. 125 
4.3.6 FATCA  - str. 127 
4.3.7 Směrnice o úrokových platbách a licenčních poplatcích  - str. 129
4.4  Role judikatury Soudního dvora Evropské unie v procesu harmonizace přímých daní  - str. 131  4.4.1 Případ Schumacker č. C-279/93  - str. 133 
4.4.2 Případ Vestergaard č. C-55/98  - str. 133 
4.4.3 Případ Gerritse č. C-234/01  - str. 134 
4.4.4 Případ Saint-Gobain č. C-307/97  - str. 135 
4.4.5 Případ Lankhorst-Hohorst GmbH č. C-324/00   - str. 136 
4.4.6 Případ Marks & Spencer plc. č. C-446/03  - str. 137 
4.4.7 Případ D č. C-376/03   - str. 138 
4.4.8 Případ Denkavit C-170/05  - str. 139 
4.4.9 Případ Harribo a Salinen č. C-436/08 a C-437/08  - str. 139 
4.4.10 Případ Jiří Sabou C-276/12   - str. 140 
4.4.11 Případ X C-68/15   - str. 141
4.5 Evropská společnost  - str. 142 
4.5.1 Charakteristika evropské společnosti   - str. 143 
4.5.2 Daňové aspekty evropské společnosti  - str. 147
4.6 Evropská družstevní společnost  - str. 148 
4.6.1 Charakteristika evropské družstevní společnosti  - str. 149 
4.6.2 Daňové aspekty evropské družstevní společnosti  - str. 152
4.7  Evropská společnost s ručením omezeným jako alternativa pro malé a střední podniky  - str. 153
4.8 Daňová správa v Evropské unii  - str. 154 
4.8.1 Spolupráce v oblasti správy daně z přidané hodnoty   - str. 159 
4.8.2 Spolupráce v oblasti správy spotřebních daní  - str. 163 
4.8.3 Spolupráce v oblasti přímého zdanění  - str. 164 
4.8.4 Spolupráce v oblasti vymáhání pohledávek  - str. 165
5 Konvence k zamezení dvojího zdanění v Evropské unii   - str. 167
5.1 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění  - str. 169 
5.1.1 Multilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění   - str. 170 
5.1.2 Bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění  - str. 171
5.2 Model OECD   - str. 172
5.3 Struktura modelu OECD   - str. 173
5.4 Model OSN   - str. 175
5.5 Struktura modelu OSN   - str. 176
5.6 Model USA   - str. 178
5.7  Model OECD a OSN ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění uzavřených ČR   - str. 179
5.8  Historie a současnost smluv o zamezení dvojího zdanění na území ČR  - str. 202
Abstract   - str. 207
Použitá literatura  - str. 208
Související legislativa   - str. 212

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Střety legitimit v Evropské unii

Střety legitimit v Evropské unii

Jan Venclík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje legitimitě Evropské unie a evropské integrace, která je v posledních desetiletích ve středu zájmu evropských integračních studií. V první části autor rozebírá pojem legitimity a některé teoretické příspěvky týkající se legitimačního deficitu EU. V druhé části, ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

David Sehnálek - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Základy práva Evropské unie pro ekonomy, 7. vydání

Vladimír Týč - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva středního rozsahu vychází již v sedmém vydání, v němž byla aktualizována a doplněna o živou problematiku Evropské unie posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktikum práva Evropské unie

Praktikum práva Evropské unie

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže. V úvodu každé kapitoly je připravena ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.