Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti.

Podrobněji k obsahu publikace
Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z nemovitých věcí, problematice sociálního a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných, a to vše i ve vazbě na pravidla týkající se podnikatelské činnosti fyzických osob podle občanského zákoníku.

Srovnání pravidel
Kniha obsahuje rovněž srovnání pravidel platných pro daňovou evidenci a pro vedení jednoduchého účetnictví a dále také pravidla týkající se přechodu z daňové evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení podvojného účetnictví.

Legislativní změny a novinky
V sociálním pojištění se uvádějí hranice příjmů platné pro rok 2021 a 2022 pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální výši vyměřovacích základů, dále maximální výše vyměřovacího základu, informace k vyplňování přehledu o příjmech a výdajích a výklad k dopadu paušálního režimu na povinnosti OSVČ v sociálním pojištění a na jejich důchodové nároky.

Aktuálně jsou zařazena i témata týkající se dotací, živelních pohrom, mimořádných daňových odpisů a další, jež reagují na události roku 2021.

Ve vazbě na vývoj legislativy budou zapracované i novinky, které budou známy do termínu uzávěrky autorských textů.

autor: Ing. Jana Pilátová a kolektiv; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 2. 2022, 352 stran
ISBN: 978-80-7554-356-1

Cena: 459 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 9
Právní předpisy a jejich zkratky - str. 10
Používané zkratky - str. 10
1. Minimum potřebné z občanského zákoníku - str. 11
2. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - str. 20
2.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů - str. 20
2.2 Tvorba dílčího základu daně podle § 7 ZDP - str. 22
2.3 Povinnost vést účetnictví - str. 24
2.4 Paušální výdaje - str. 26
2.5 Skutečně vynaložené výdaje - str. 28
3. Daňová evidence - str. 30
3.1 Co je to daňová evidence - str. 30
3.2 Obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci - str. 31
3.3 Ocenění majetku a dluhů v daňové evidenci - str. 38
3.3.1 Pravidla pro ocenění majetku a dluhů - str. 38
3.3.2 Ocenění hmotného majetku - str. 39
3.4 Inventarizace majetku a dluhů v daňové evidenci k 31. prosinci - str. 46
3.5 Archivace daňové evidence - str. 47
4. Odpisy hmotného majetku - str. 48
4.1 Co je to odpisování - str. 48
4.2 Zahájení odpisování - str. 48
4.3 Odpisy - str. 49
4.3.1 Roční odpis - str. 49
4.3.2 Polovina ročního odpisu - str. 49
4.3.3 Přerušení daňových odpisů - str. 50
4.3.4 Povinnost krácení daňových odpisů - str. 51
4.3.5 Hmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 52
4.3.6 Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku a jiného majetku - str. 53
4.3.7 Hmotný movitý majetek věřitele v užívání dlužníka - str. 53
4.3.8 Doba odpisování - str. 53
4.3.9 Zařazení majetku do odpisových skupin - str. 54
4.3.10 Stanovení způsobu odpisování - str. 55
4.3.11 Daňová evidence hmotného majetku - str. 66
5. K ostatním složkám majetku - str. 67
5.1 Nehmotný majetek - str.. 67
5.1.1 Výdaje na pořízení nehmotného majetku - str. 67
5.1.2 Evidence nehmotného majetku - str. 67
5.2 Evidence zásob - str. 68
5.3 Evidence pohledávek - str. 69
5.4 Finanční majetek - str. 71
5.4.1 Složky finančního majetku - str. 71
5.4.2 Evidence finančního majetku - str. 72
6. Evidence zdanitelných příjmů a daňově uznatelných výdajů - str. 75
6.1 Příjmy a výdaje podle zákona o daních z příjmů - str. 75
6.2 Příklad možného řešení evidence příjmů a výdajů - str. 77
7. Uzavření daňové evidence - str. 79
7.1 Inventarizace majetku a dluhů - str. 79
7.2 Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů - str. 79
7.3 Zápis o zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů - str. 80
7.4 Případné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem podle daňové evidence - str. 81
7.5 Úpravy základu daně o případné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem podle daňové evidence - str. 82
8. Daň z přidané hodnoty - str. 93
8.1 Obecné principy - str. 93
8.1.1 Předmět daně - str. 95
8.1.2 Identifikovaná osoba - str. 96
8.2 Práva a povinnosti plátce - str. 97
8.2.1 Registrační povinnosti plátce a identifikované osoby - str. 97
8.2.2 Zdaňovací období (§ 99 až § 99b ZDPH) - str. 106
8.2.3 Povinnost přiznat daň (§ 21 ZDPH) - str. 107
8.2.4 Daňové doklady (§ 26 a následující ZDPH) - str. 117
8.2.5 Nárok na odpočet daně (§ 72 a následující ZDPH) - str. 119
8.2.6 Daňové přiznání a splatnost daně (§ 101 a § 101a ZDPH) - str. 126
8.2.7 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty (§ 100 a § 100a ZDPH) - str. 128
8.2.8 Kontrolní hlášení (§ 101c až § 101i ZDPH) - str. 129
8.3 Obchodování mezi členskými státy Evropské unie - str. 132
8.3.1 Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 ZDPH) - str. 132
8.3.2 Pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16 ZDPH) - str. 135
8.3.3 Poskytování služeb v rámci Evropské unie - str. 137
8.3.4 Odvod DPH při poskytnutí služeb v režimu jednoho správního místa - str. 142
8.3.5 Vracení daně plátcům (§ 82 ZDPH) - str. 143
8.4 Postup při uplatňování DPH u společníků společnosti (do 31. prosince 2013 sdružení) - str. 143
8.4.1 Registrační povinnost (§ 94 ZDPH)- str. 144
8.4.2 Zdaňovací období - str. 146
8.4.3 Daňové přiznání, kontrolní hlášení a souhrnná hlášení - str.147
8.4.4 Uskutečněná plnění v rámci společnosti - str. 147
8.4.5 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 148
8.5 Přenesení daňové povinnosti – tzv. tuzemský reverse-charge - str. 149
8.5.1 Přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví (§ 92e ZDPH) - str. 151
8.5.2 Povinnosti poskytovatele a příjemce v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) - str. 152
8.5.3 Nárok na odpočet daně v režimu přenesení daňové povinnosti - str. 153
8.6 Další ustanovení ZDPH s dopadem na osoby vedoucí daňovou evidenci - str. 154
8.6.1 Povinnost sdělovat finančnímu úřadu čísla bankovních účtů určených pro podnikání a zveřejnění těchto údajů - str. 154
8.6.2 Ručení za daň a zvláštní způsob zajištění daně (§ 109 a § 109a ZDPH) - str. 155
8.6.3 Oprava výše daně u nedobytných pohledávek a pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44 a § 46 až § 46g ZDPH) - str. 156
8.6.4 Jednoúčelové a víceúčelové poukazy - str. 157
8.6.5 Zvláštní režim jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS) - str. 158
8.6.6 Elektronické platformy - str. 158
8.7 Příklad z praxe na vyplnění daňového přiznání a souhrnného hlášení - str. 159
9. Daň silniční - str. 176
9.1 Daň silniční v roce 2022 - str. 176
9.1.1 Předmět daně silniční - str. 176
9.1.2 Poplatník daně - str. 180
9.1.3 Výše daně a záloh na daň - str. 180
9.1.4 Rozhodné období - str. 181
9.1.5 Sazby daně - str. 181
9.1.6 Úlevy na dani - str. 184
9.1.7 Paušální výdaj na dopravu a daň silniční - str. 187
9.1.8 Placení záloh na daň - str. 187
9.1.9 Daňové přiznání - str. 188
9.2 Příklady - str. 189
9.3 Daň silniční ve vztahu k daňové evidenci - str. 195
10. Daň z nemovitých věcí - str. 196
10.1 Základní informace o dani - str. 196
10.2 Povinnost podat daňové přiznání - str. 200
10.3 Placení daně - str. 203
10.4 Sazby a koeficienty daně z nemovitých věcí - str. 204
10.5 Druhy daňových přiznání a možnosti jejich podání - str. 206
10.6 Kde podat daňové přiznání - str. 208
10.7 Poznámky k vyplnění jednotlivých oddílů daňového přiznání - str. 214
10.8 Příklad vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí - str. 218
11. Sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných - str. 228
11.1 Pojištěnci jako OSVČ - str. 228
11.1.1 Okruh pojištěných osob - str. 228
11.1.2 OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost - str. 228
11.2 Povinnosti OSVČ - str. 232
11.2.1 Oznámení zahájení činnosti - str. 232
11.2.2 Přehled o příjmech a výdajích - str. 233
11.2.3 Oznámení o ukončení činnosti - str. 234
11.3 Účast na důchodovém pojištění - str. 234
11.3.1 OSVČ hlavní - str. 234
11.3.2 OSVČ vedlejší - str. 234
11.4 Vyměřovací základ a výše pojistného - str. 234
11.4.1 Minimální výše měsíčního vyměřovacího základu - str. 235
11.4.2 Výše ročního vyměřovacího základu - str. 235
11.5 Placení pojistného - str. 237
11.5.1 Placení záloh - str. 237
11.5.2 Placení doplatku - str. 241
11.5.3 Vrácení přeplatku na pojistném - str. 241
11.6 Penalizace - str. 242
11.7 Nemocenské pojištění - str. 242
11.8 Souhrnné příklady postupu v roce 2020 až 2022 - str. 245
12. Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných - str. 257
12.1 Úvod - str. 257
12.1.1 Plátci pojistného - str. 257
12.1.2 Legislativní úprava - str. 257
12.1.3 Pojištěnec – OSVČ - str. 258
12.1.4 Zdravotní pojišťovny - str. 258
12.1.5 OSVČ jako plátce pojistného - str. 259
12.1.6 Povinnosti OSVČ - str. 260
12.1.7 Pojistné OSVČ, penále - str. 261
12.1.8 OSVČ v režimu paušální daně - str. 262
12.2 Vyměřovací základ OSVČ - str. 263
12.2.1 Stanovení vyměřovacího základu - str. 263
12.2.2 Částky zahrnované do vyměřovacího základu - str. 263
12.2.3 Minimální vyměřovací základ - str. 263
12.2.4 Návaznost na daňové přiznání - str. 266
12.3 OSVČ, za které hradí pojistné stát - str. 266
12.4 Zálohy na pojistné - str. 267
12.4.1 Placení záloh - str. 267
12.4.2 Přehled o platbě pojistného - str. 269
12.4.3 Vyúčtování záloh - str. 269
13. Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví - str. 276
13.1 Úvod - str. 276
13.2 Uzavření daňové evidence - str. 277
13.3 Otevření účetních knih - str. 282
Použité skupiny účtů a účty - str. 286
13.4 Povinné úpravy základu daně z příjmů - str. 290
14. Daňové úpravy při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci - str. 295
15. Řešené příklady z praxe - str. 297
15.1 Zahájení podnikání - str. 297
15.2 Zápočet pohledávek a dluhů - str. 299
15.3 Pořízení užitkového automobilu - str. 301
15.4 Pořízení stroje - str. 305
16. Otázky a odpovědi - str. 307
16.1 Cestovné - str. 307
Výplata jen v cizí měně - str. 307
Záloha v EUR nestačila, doplatek v Kč - str. 308
 Záloha je vyplacena v EUR, zaměstnanec vrací cizí měnu, eventuálně české koruny (jen výjimečně) - str. 308
16.2 Zásoby - str. 310
16.3 Pohledávky a dluhy - str. 310
16.4 Hmotný majetek - str. 313
16.5 Změna sazby paušálních výdajů při tvorbě dílčího základu daně podle § 7 ZDP - str. 314
16.6 Společnost (do konce roku 2013 „Sdružení bez právní subjektivity“) - str. 317
16.7 Paušální výdaje na dopravu - str. 318
16.8 Povinnost podat daňové přiznání - str. 324
16.9 Lhůty pro podání daňového přiznání - str. 325
16.10 Daňová ztráta a vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty - str. 330
16.10.1 Daňová ztráta - str. 330
16.10.2 Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty - str. 330
16.11 Pokuta za opožděné tvrzení daně (podání daňového přiznání) podle § 250 DŘ - str. 334
17. Vybrané informace Finanční správy k živelním pohromám - str. 335
17.1 Daňový režim bezúplatných plnění (darů) - str. 335
17.2 Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů - str. 337
Související předpisy - str. 339
Pokyn GFŘ D-54 - str. 340
Vyhláška č. 462/2021 Sb. - str. 342
Vyhláška č. 511/2021 Sb. - str. 350

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.