Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob.

Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role účetnictví v procesu zjištění základu daně a vysvětlení praktických aspektů posuzování zdanitelnosti výnosů a daňové účinnosti jednotlivých nákladů, včetně daňových dopadů použitých oceňovacích modelů a správného chápání nejrůznějších daňových „souvztažností“. V následujících částech je konkrétněji pojednáno o daňových režimech aplikovaných při účtování o dlouhodobém majetku, o technickém zhodnocení či o polhůtních pohledávkách a závazcích. Opomenuty nejsou ani judikáty k odčitatelným položkám a slevám na dani.

Autor se nevyhýbá ani problematičtějším okruhům, jako jsou nejnovější judikáty k tzv. esenciálním výdajům, k odečtu nákladů na výzkum a vývoj, ke „zneužití práva“, k postoupení smluvních sankcí či k aspektům stanovení základu daně u spojených osob.

Publikaci při své každodenní práci výborně uplatní daňoví poradci či úředníci finanční správy jako vodítko, aby rychleji nalezli konkrétní rozsudky, které podobný problém již řešily, a aby si učinili představu o tom, jakým směrem se ubírá výklad zákona uplatňovaný příslušnými soudy. Stejně tak mohou publikaci využít ke studijním účelům pedagogové a studenti daňových předmětů vysokých škol bakalářského nebo magisterského studijního programu. Nakonec by publikace rovněž mohla být inspirací i pro budoucí legislativní vývoj, při němž představuje právě judikatura důležitou zpětnou vazbu.

autor: Tomáš Jaroš vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 7. 2020, 178 stran
ISBN: 978-80-7598-821-8

Cena: 319 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
O autorovi - str. X
Předmluva - str. XI
1 Právní teorie a soudní rozsudky jako východisko při vytváření interpretační praxe - str. 1
1.1 Judikatura a závaznost rozsudků, popř. pokynů MF a GFŘ - str. 1
1.2 Prekluze práva stanovit daň a její dopady  - str. 3
2 Koncepce stanovení základu daně  - str. 9
2.1 Obecný význam účetnictví při zjištění základu daně - str. 10
2.2 Obecný základ daně a koncepční priority při jeho stanovení - str. 10
2.3 Obecný význam použití oceňovacího modelu při zjištění základu daně - str. 12
2.4 Obecný význam zásady daňové souvztažnosti a věcné a časové souvislosti - str. 13
3 Účetnictví jako stěžejní důkazní prostředek při zjištění základu daně za dané období - str. 17
3.1 Konkrétní dopady vyplývající z aplikace účetní metodiky při stanovení základu daně - str. 17
3.2 Možné „daňově procesní“ důsledky spojené s nesplněním povinností v oblasti účetnictví - str. 20
4 Příjmy (výnosy) a jejich zdanitelnost  - str. 27
4.1 Zdanitelnost příjmů (výnosů) – pozitivní vymezení předmětu daně - str. 27
4.2 Nezdanitelnost příjmů (výnosů) – negativní vymezení předmětu daně - str. 34
5 Výdaje a jejich uplatnitelnost při zjištění základu daně - str. 37
5.1 Obecný princip posuzování daňové uznatelnosti výdajů a důkazní břemeno ohledně jejich uznatelnosti - str. 37
5.2 Aspekt prokázání existence deklarovaného plnění a vynaložení nákladu v daném zdaňovacím období - str. 43
5.3 Aspekt prokázání hodnoty deklarovaného nákladu podle dokladu - str. 45
5.4 Aspekt naplnění dalších podmínek pro uznání výdaje - str. 50
5.5 Aspekt vynaložení tzv. esenciálních nákladů - str. 55
6 Principy oceňování položek vstupujících do základu daně - str. 59
6.1 Princip historických cen - str. 59
6.2 Důsledky spojené s oceněním cizoměnových rozvahových položek a s aplikací modelu reálné hodnoty k datu účetní závěrky - str. 62
6.3 Eliminace přeceňovacích efektů v souvislosti s vklady a přeměnami obchodních korporací - str. 66
7 Principy uplatnění položek vstupujících do základu daně z pohledu jejich souvztažnosti (věcné, časové a jiné) - str. 71
7.1 Principy uplatňování zásady daňové souvztažnosti - str. 71
7.2 Princip uplatnění věcné a časové souvislosti při zjištění základu daně ve vazbě na účetnictví – obecně - str. 76
7.3 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při účtování prostřednictvím dohadných účtů a přechodných účtů - str. 79
7.4 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při účtování o nedokončené (zakázkové) výrobě - str. 81
7.5 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při následném poskytnutí slev a bonusů - str. 84
8 Regulace uplatnění dlouhodobého majetku v základu daně - str. 87
8.1 Vymezení dlouhodobého majetku a aspekty jeho evidence - str. 87
8.2 Technické zhodnocení a opravy dlouhodobého majetku - str. 93
8.3 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 96
8.4 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 99
8.5 Specifika leasingových operací při zjištění základu daně - str. 102
8.6 Uplatňování rezerv při zjištění základu daně - str. 106
9 Regulace uplatnění pohledávek a závazků v základu daně - str. 111
9.1 Uplatňování opravných položek při zjištění základu daně - str. 111
9.2 Neuhrazené dluhy (závazky) a jejich dopad do základu daně - str. 115
9.3 Úroky z úvěrových finančních nástrojů - str. 119
9.4 Pohledávky a závazky z titulu tzv. smluvních sankcí - str. 122
10 Eliminace nežádoucích daňových dopadů některých dalších aktivit daňových subjektů - str. 127
10.1 Regulace při stanovení základu daně pro spojené osoby - str. 127
10.2 Obsah a platnost smlouvy ve vazbě na daňový režim souvisejících plnění - str. 135
10.3 Krácení daně jiným způsobem a zneužití práva v oblasti daně z příjmů - str. 138
11 Odčitatelné položky a slevy na dani - str. 147
11.1 Koncepce uplatnění odčitatelných položek - str. 147
11.2 Koncepce uplatnění slev na dani - str. 152
Závěr - str. 157
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 159
Literatura (monografie, časopisecké zdroje a sborníky) - str. 159
Právní předpisy - str. 159
Judikatura - str. 159
Internetové zdroje - str. 165

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2020

Zcela legální daňové triky 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.