Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných principů zdanění příjmů právnických osob.

Úvodní kapitoly jsou věnovány otázce vnímání role účetnictví v procesu zjištění základu daně a vysvětlení praktických aspektů posuzování zdanitelnosti výnosů a daňové účinnosti jednotlivých nákladů, včetně daňových dopadů použitých oceňovacích modelů a správného chápání nejrůznějších daňových „souvztažností“. V následujících částech je konkrétněji pojednáno o daňových režimech aplikovaných při účtování o dlouhodobém majetku, o technickém zhodnocení či o polhůtních pohledávkách a závazcích. Opomenuty nejsou ani judikáty k odčitatelným položkám a slevám na dani.

Autor se nevyhýbá ani problematičtějším okruhům, jako jsou nejnovější judikáty k tzv. esenciálním výdajům, k odečtu nákladů na výzkum a vývoj, ke „zneužití práva“, k postoupení smluvních sankcí či k aspektům stanovení základu daně u spojených osob.

Publikaci při své každodenní práci výborně uplatní daňoví poradci či úředníci finanční správy jako vodítko, aby rychleji nalezli konkrétní rozsudky, které podobný problém již řešily, a aby si učinili představu o tom, jakým směrem se ubírá výklad zákona uplatňovaný příslušnými soudy. Stejně tak mohou publikaci využít ke studijním účelům pedagogové a studenti daňových předmětů vysokých škol bakalářského nebo magisterského studijního programu. Nakonec by publikace rovněž mohla být inspirací i pro budoucí legislativní vývoj, při němž představuje právě judikatura důležitou zpětnou vazbu.


autor: Tomáš Jaroš; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 30. 7. 2020, 178 stran
ISBN: 978-80-7598-821-8

Cena: 355 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. VIII
O autorovi - str. X
Předmluva - str. XI
1 Právní teorie a soudní rozsudky jako východisko při vytváření interpretační praxe - str. 1
1.1 Judikatura a závaznost rozsudků, popř. pokynů MF a GFŘ - str. 1
1.2 Prekluze práva stanovit daň a její dopady  - str. 3
2 Koncepce stanovení základu daně  - str. 9
2.1 Obecný význam účetnictví při zjištění základu daně - str. 10
2.2 Obecný základ daně a koncepční priority při jeho stanovení - str. 10
2.3 Obecný význam použití oceňovacího modelu při zjištění základu daně - str. 12
2.4 Obecný význam zásady daňové souvztažnosti a věcné a časové souvislosti - str. 13
3 Účetnictví jako stěžejní důkazní prostředek při zjištění základu daně za dané období - str. 17
3.1 Konkrétní dopady vyplývající z aplikace účetní metodiky při stanovení základu daně - str. 17
3.2 Možné „daňově procesní“ důsledky spojené s nesplněním povinností v oblasti účetnictví - str. 20
4 Příjmy (výnosy) a jejich zdanitelnost  - str. 27
4.1 Zdanitelnost příjmů (výnosů) – pozitivní vymezení předmětu daně - str. 27
4.2 Nezdanitelnost příjmů (výnosů) – negativní vymezení předmětu daně - str. 34
5 Výdaje a jejich uplatnitelnost při zjištění základu daně - str. 37
5.1 Obecný princip posuzování daňové uznatelnosti výdajů a důkazní břemeno ohledně jejich uznatelnosti - str. 37
5.2 Aspekt prokázání existence deklarovaného plnění a vynaložení nákladu v daném zdaňovacím období - str. 43
5.3 Aspekt prokázání hodnoty deklarovaného nákladu podle dokladu - str. 45
5.4 Aspekt naplnění dalších podmínek pro uznání výdaje - str. 50
5.5 Aspekt vynaložení tzv. esenciálních nákladů - str. 55
6 Principy oceňování položek vstupujících do základu daně - str. 59
6.1 Princip historických cen - str. 59
6.2 Důsledky spojené s oceněním cizoměnových rozvahových položek a s aplikací modelu reálné hodnoty k datu účetní závěrky - str. 62
6.3 Eliminace přeceňovacích efektů v souvislosti s vklady a přeměnami obchodních korporací - str. 66
7 Principy uplatnění položek vstupujících do základu daně z pohledu jejich souvztažnosti (věcné, časové a jiné) - str. 71
7.1 Principy uplatňování zásady daňové souvztažnosti - str. 71
7.2 Princip uplatnění věcné a časové souvislosti při zjištění základu daně ve vazbě na účetnictví – obecně - str. 76
7.3 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při účtování prostřednictvím dohadných účtů a přechodných účtů - str. 79
7.4 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při účtování o nedokončené (zakázkové) výrobě - str. 81
7.5 Aplikace principu věcné a časové souvislosti při následném poskytnutí slev a bonusů - str. 84
8 Regulace uplatnění dlouhodobého majetku v základu daně - str. 87
8.1 Vymezení dlouhodobého majetku a aspekty jeho evidence - str. 87
8.2 Technické zhodnocení a opravy dlouhodobého majetku - str. 93
8.3 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 96
8.4 Vyřazení dlouhodobého majetku - str. 99
8.5 Specifika leasingových operací při zjištění základu daně - str. 102
8.6 Uplatňování rezerv při zjištění základu daně - str. 106
9 Regulace uplatnění pohledávek a závazků v základu daně - str. 111
9.1 Uplatňování opravných položek při zjištění základu daně - str. 111
9.2 Neuhrazené dluhy (závazky) a jejich dopad do základu daně - str. 115
9.3 Úroky z úvěrových finančních nástrojů - str. 119
9.4 Pohledávky a závazky z titulu tzv. smluvních sankcí - str. 122
10 Eliminace nežádoucích daňových dopadů některých dalších aktivit daňových subjektů - str. 127
10.1 Regulace při stanovení základu daně pro spojené osoby - str. 127
10.2 Obsah a platnost smlouvy ve vazbě na daňový režim souvisejících plnění - str. 135
10.3 Krácení daně jiným způsobem a zneužití práva v oblasti daně z příjmů - str. 138
11 Odčitatelné položky a slevy na dani - str. 147
11.1 Koncepce uplatnění odčitatelných položek - str. 147
11.2 Koncepce uplatnění slev na dani - str. 152
Závěr - str. 157
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 159
Literatura (monografie, časopisecké zdroje a sborníky) - str. 159
Právní předpisy - str. 159
Judikatura - str. 159
Internetové zdroje - str. 165

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.