Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Corporate governance společností s účastí státu

Corporate governance společností s účastí státu

Sborník Corporate governance společností s účastí státu se pokouší analyzovat státem (spolu)vlastněné právnické osoby (SOE) jako legitimní nástroj správy veřejného majetku, resp. uspokojování veřejných potřeb. Sestává z celkem osmnácti příspěvků, jež jsou výstupem obchodněprávní konference „Obchodné společnosti (podniky) s účasťou štátu – (SOE – State owned Enterprises)“. 

Autoři se ve svých příspěvcích snaží upozorňovat, že státní podnik, národní podnik či účast státu v akciové společnosti nejsou to samé, že jde o různé nástroje, ve kterých participují různí hráči a jsou sledovány či chráněny různé zájmy. Myšlenky jednotlivých příspěvků, ať již se věnovaly podstatě SOE, jejich řízení, odpovědnosti členů orgánů, právu na informace či správnímu postavení SOE, ukazují, že SOE je spíše národohospodářským konceptem než jednoduchou právní strukturou.

autoři: Kristián Csach, Bohumil Havel; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 11. 2020, 256 stran
ISBN: 978-80-7598-896-6

Cena: 528 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Seznam autorů  - str. XIII
Konference ve stínu betonové gotiky - str. XV
1 Stát jako vlastník (státní a veřejné vlastnictví) (Karel Eliáš) - str. 1
1.1 Konstitucionalistické konotace  - str. 1
1.2 Prizma občanského práva - str. 2
1.3 Právní kvalifikace státního vlastnictví  - str. 6
1.4 Závěry  - str. 9
2 Potřeba speciálních pravidel corporate governance pro korporace s účastí státu vs speciální pravidla pro výkon společnických práv státem (Bohumil Havel)  - str. 13
2.1 Státem spolu(vlastněné) korporace (SOE - str. 13
2.2 Stát jako akcionář - str. 15
2.3 Corporate governance SOE  - str. 17
3 Postavenie a zodpovednosť člena orgánu SOE  delegovaného verejnou mocou (Kristián Csach)  - str. 19
3.1 Úvod do problému - str. 19
3.2 Povinnosti člena orgánu spoločnosti s účasťou štátu z pohľadu korporačného práva - str. 21
3.3 Delegačný vzťah (prípustnosť delegačnej zmluvy, povaha a obsah delegačného vzťahu) - str. 24
3.3.1 Prípustnosť dojednania delegačného vzťahu  - str. 24
3.3.2 Povaha a právna regulácia delegačného vzťahu - str. 28
3.3.3 Obsah delegačného vzťahu  - str. 29
3.4 Kolízie svetov: kolízie medzi delegačným vzťahom a pravidlami výkonu funkcie  - str. 30
3.5 Zodpovednosť delegujúceho spoločníka za delegáciu?  - str. 33
3.5.1 Pričítanie zodpovednosti člena orgánu delegujúcemu společníkovi? - str. 34
3.5.2 Zodpovednosť delegujúceho spoločníka za vlastné protiprávne konanie - str. 34
3.6 Záver  - str. 37
4 Přenositelnost obecných korporačních pravidel odpovědnosti členů orgánů SOE a politické cíle společnosti (Jaromír Kožiak)  - str. 39
4.1 Úvod  - str. 39
4.2 Základní východiska právní regulace - str. 40
4.3 Veřejnoprávní korporace jako společník obchodní korporace  - str. 41
4.4 Zástupce veřejnoprávní korporace jako člen orgánu obchodní korporace - str. 45
4.5 Závěry  - str. 48
5 Odpovědnost členů kolektivních orgánů s přihlédnutím k pokynům delegujících orgánů veřejné moci (Josef Bejček) - str. 49
5.1 SOE – důvody vzniku a jejich význam pro posuzování jejich činnosti i role členů orgánů  - str. 49
5.2 Jiná odpovědnost členů orgánů kvůli jinému či dalšímu účelu korporace?  - str. 52
5.3 Stát v konfliktu zájmů sám se sebou - str. 55
5.4 Státní (kvazi)regulace formou účasti v kapitálové společnosti?........56
5.5 Odpovědnost členů orgánů „navenek“ a „dovnitř“ jako specifický zájmový konflikt?  - str. 58
5.6 Exkurz o individualizované odpovědnosti za kolektivní rozhodnutí orgánu korporace - str. 61
5.6.1 Dovnitř společnosti  - str. 62
5.6.2 Navenek společnosti  - str. 62
5.7 Namísto závěru otázky k diskusi  - str. 63
6 Právní regulace výběru osob do orgánů obchodních korporací s majetkovou účastí státu (vývoj a stav)  (Ivana Štenglová) - str. 65
6.1 Jednotlivé etapy navrhované právní úpravy - str. 65
6.2 Návrh úpravy - str. 67
6.3 Závěrem - str. 70
7 Právna regulácia výberu osôb do orgánov SOE (Ján Husár) - str. 71
7.1 Vymedzenie problematiky  - str. 71
7.2 Vývojové okolnosti a súvislosti problematiky - str. 74
7.3 Pravidlá výberu osôb do funkcií v obchodných spoločnostiach s účasťou štátu - str. 80
7.3.1 Porovnanie predmetu úpravy a štruktúry uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 159 z 2. 3. 2011 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 190 z 19. 4. 2017 s Návrhom zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu, o ich odmeňovaní a zodpovednosti za škodu z marca 2019 - str. 81
7.3.2 Pravidlá výberu zástupcov štátu do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu - str. 83
7.3.3 Spôsob riadenia zástupcov štátu pri výkone funkcií v orgánoch obchodných spoločností  - str. 84
7.3.4 Odmeňovanie zástupcov štátu za vykonávanie funkcií v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu  - str. 85
7.3.5 Zodpovednosť zástupcov štátu za škodu spôsobenú pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu  - str. 86
7.4 Záver  - str. 87
8 Vymenovanie členov orgánov kapitálovej spoločnosti s účasťou štátu v poľskom práve (Piotr Pinior)  - str. 91
8.1 Úvod  - str. 91
8.2 Pravidlá vymenovania členov orgánov kapitálovej spoločnosti vo svetle ustanovení Zákonníka obchodných spoločností - str. 92
8.3 Požiadavky vyplúvajúce zo zákona o komercializácie a niektorých oprávneniach zamestnancov  - str. 95
8.4 Riešenia predvídane zákonom o pravidlách správy štátneho majetku  - str. 96
8.5 Záverečné poznámky - str. 99
9 Komentár k výberu vedenia, kontrole a vyvodzovaniu zodpovednosti v spoločnostiach s majetkovou účasťou miest a obcí (Ján Mazúr) - str. 101
9.1 Úvod  - str. 101
9.2 Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou miest a obcí: východiská - str. 103
9.3 Výberové konania – niektoré úvahy - str. 107
9.4 Zabezpečenie výkonu zo strany MOE a ich manažmentu a náležitého odmeňovania založeného na výkone  - str. 110
9.5 Kontext výkonu majetkových práv a nastavovania politík  vo vzťahu k MOE - str. 111
9.6 Záver  - str. 112
10 Atypické (SOE-špecifické) dojednania v akcionárskych zmluvách. (empirický pohľad na základe zverejnených akcionárskych zmlúv) (Barbora Grambličková) - str. 113
10.1 Úvod  - str. 113
10.2 Dohody zameriavajúce sa na valné zhromaždenie spoločnosti  - str. 114
10.3 Dohody zmeriavajúce sa na predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti  - str. 116
10.4 Umiestnenie dohôd do akcionárskych zmlúv a ich pretavenie do stanov spoločnosti - str. 117
10.5 Záver  - str. 118
11 Právo na informace ve vztahu k SOE pohledem českého práva (Kateřina Eichlerová) - str. 121
11.1 Základní východiska  - str. 121
11.2 Zákon o registru smluv - str. 131
11.3 Zákon o svobodném přístupu k informacím - str. 138
11.4 Závěrem - str. 148
12 Obchodné spoločnosti s účasťou štátu a právo na informácie podľa slovenského práva (Lucia Žitňanská) - str. 151
12.1 Úvod  - str. 152
12.2 Právna úprava zákona o slobodnom prístupe k informáciám a SOE  - str. 153
12.3 SOE ako povinná osoba podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám  - str. 153
12.4 Sprístupňovanie informácií  - str. 155
12.5 Zverejňovanie zmlúv  - str. 156
12.6 Sprístupnenie informácií na opakované použitie  - str. 157
12.7 Otázka ústavnoprávneho základu a verejného záujmu - str. 159
12.8 Predmet činnosti SOE  - str. 162
12.9 Prostriedky a majetok SOE  - str. 165
12.10 Závery  - str. 168
13 Povinne zverejňované zmluvné dojednania o správe a riadení SOE (dôvody a rozsah povinného zverejňovania akcionárskych zmlúv a zmlúv o výkone funkcie) (Barbora Grambličková) - str. 171
13.1 Úvod  - str. 171
13.2 Charakteristické znaky povinne zverejňovanej zmluvy - str. 171
13.3 Povinne zverejňované zmluvné dojednania o správe a riadení SOE  - str. 173
13.3.1 Povinne zverejňované zmluvné dojednania v prípade SOE – osobitný personálny znak  - str. 174
13.3.2 Povinne zverejňované zmluvné dojednania v prípade SOE – osobitný vecný znak - str. 174
13.4 Povinnosť zverejniť akcionársku zmluvu v prípade SOE - str. 176
13.5 Povinnosť zverejniť zmluvu o výkone funkcie v prípade SOE  - str. 177
13.6 Záver  - str. 178
14 Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám v netypických situáciách (Boris Balog)   - str. 181
14.1 Úvod  - str. 181
14.2 Povinná osoba  - str. 181
14.3 Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie  - str. 183
14.4 Záver  - str. 185
15 Niekoľko úvah k prevodu akcií v spoločnostiach s účasťou štátu v poľskom práve (Mateusz Żaba)   - str. 187
15.1 Úvodné poznámky - str. 187
15.2 Normatívne kategórie a subjektívny rozsah zákona o pravidlách správy štátneho majetku  - str. 188
15.3 Obmedzenie a zákaz prevodu akcií v spoločnostiach s účasťou štátu  - str. 189
15.4 Sankcia z titulu nesprávneho prevodu akcie - str. 191
15.5 Záverečné poznámky - str. 194
16 Postavení státního podniku v Českém právním řádu s přihlédnutím ke slovenské úpravě (Jan Dědič, Josef Kříž, Jan Lasák) - str. 195
16.1 Státní podnik jako právnická osoba  - str. 195
16.2 Majetek podniku  - str. 196
16.3 Majetková oddělenost státu a podniku - str. 201
16.4 Podnik jako osoba veřejného práva  - str. 202
16.5 Kmenové jmění  - str. 204
16.6 Určený majetek  - str. 207
16.7 Možnost zakladatele zasahovat do činnosti podniku  - str. 208
16.8 Omezení týkající se výkonu práva hospodařit s podnikem - str. 208
16.9 Závěr  - str. 210
17 Wall street, Gordon Gekko, štát a naše (české a slovenské) právnické osoby (Ján Štiavnický)  - str. 213
17.1 Stret podnikateľských foriem a štátnej moci  - str. 214
17.2 Uvažujeme v entitách; právnické osoby s veľkým „P“ a malým „p“ - str. 217
18 SOE – State Owned Enterprises jako správní orgán (Karel Beran) - str.  223
18.1 Úvodem  - str. 223
18.2 Právnické osoby jako „správní orgány" - str. 224
18.3 Rozhodování v oblasti „soukromé“ a „veřejné“ správy - str. 225
18.4 Kdy a jak může být právnické osobě svěřena pravomoc veřejnoprávně rozhodovat?  - str. 226
Seznam použité literatury - str. 231

Další nabídka k tématu

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Petr Havlan, Dagmar Sochorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Nakládání s majetkem státu

Nakládání s majetkem státu

Michal Štancl - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se zkušenostmi s praktickou aplikací právní úpravy majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na prvky majetkoprávních vztahů státu z teoretické perspektivy. Předmětem monografie je mj. stát jako právnická osoba, entity za stát ...

Cena: 358 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - Komentář

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - Komentář

Ondřej Závodský, Martin Svoboda - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný komentář zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon č. 219/2000 Sb.), který je jedním z nejhůře uchopitelných zákonů v legislativě České republiky, je dílem ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián - C. H. Beck

Autoři se zaměřují na hospodaření a nakládání s majetkem státu v tom nejširším smyslu platné právní úpravy. Jedná se o první publikaci po zásadní a rozsáhlé novele zákona o majetku České republiky z 1. 3. 2016, kterou přinesl zákon č. 51/2016 Sb. Kniha pojednává mimo jiné o právních ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.